5 Ocak 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 11

5 Ocak 1963 tarihli Akis Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

dan da bütün teşkilâta süratle ya- yıldı.Öyla ki hiç kimse işinden ve istikbalinden emin, huzur içinde çalı- şamaz hale geldi. Hizmetçinin kocası bile Yapılan otâyinlerde bilhassa Vatan lardan müteessir edilmiş bulunmak Bakanca birinci plânda gözetildiğin- den kısa bir süre sonra Ulaştırma Bakanlığı eski D. P. lilerin kampı haline geldi. Sedat Önder Malatya* dan Ankaraya Selim İkizler Malat- yadan Ankaraya, Recep Aktan Si- vastan Ankaraya, Haşim Çağatay Si- vastan Ankaraya, Ömer Öz Sivastan olaylarında talebeler aleyhine ohare- kette bulundukları için işlerinden u- zaklaştırılanlar, Vatan Cephesine ka- yıtlı olanlar, D. P. militanları, hattâ eski D. P. milletvekilleri bile o var* dır. Fakat bu partizanca tasarrufla- rın en güzel örneğini Öçten, Refik Komitanın hizmetçisinin kocası OOs- man Tanayı 27 Mayıstan sonra nak- ledildiği Malatyadan alarak İstanbu- la tâyin etmekle göstermiştir. Böylece Öçtenin D. P. kampı ile ilgili tâyinleri (o 1962 yılının sonuna kadar hızını hiç kaybetmeden devam etti. Öçtenin ton fermam Devlet De- miryolları Genel Müdür Muavini İ. Muallâ Sezelle ilgilidir. Sezel Aralık YURTTA OLUP BİTENLER yürürlüktedir. o Kavalanın bu 8 mu- kavele karşılığı Bakanlıktan 6 mil- yon lira civarında bir alacağı var- dır. Diğer üç mukavele ise, Devrimi müteakip çıkarılan 72 sayılı kanun* la feshedilmiştir. Bu üç mukaveleye göre Mehmet Kavala 85 vagon ka- tan -87 milyon lira-, 40 tanklı va- “on -13 milyon lira*, 190 yolcu vago- nu -221 milyon lira- getirmeyi taah- hüt etmiştir. Ancak 271 milyon lira: tutarındaki bu mukaveleler (o karşı* lığında aldığı 7 milyon civarındaki avansı Kavala bir türlü iade etmek istememektedir. o Ulaştırma Bakan- lığındaki fırtına bu 8 milyonluk ala- cak ve iade edilmemiş 7 milyon li- Hadiselere sahne olan Ulaştırma Bakanlığı K G İstanbula, Hasan Telli Sivastan Elâ- zığa kendi arzusuyla, Kemal Kuter Adanadan Ankaraya, Cemal Gürol Adanadan Ankaraya, Osman Höoğlu Adanadan Ankaraya, Fuat Öcal Ada- nadan Ankaraya, Osman Tanay Malatyadan İstanbula, Ali Sindal Malatyadan Eskişehir, kendi arzu- suyla Ömer Kekevi eski görevine, Kemal Şahinkaya Adanadan İzmire kendi arzusuyla, Süleyman Potoğlu Sivastan Ankaraya, Abdürrahim Er- kök Sivas'tan tamire, Edip Aybars yeniden işe, Nimet Eriş yeniden işe, Abidin Kant Malatyadan İstanbula tâyin edildiler. Bunlar sayısız tâyin- lerden özellikle göze batanlardır. Tâ- yin edilenler arasında 28 * 29 Nisan ayının onsekizinci günü bu pek sert Bakanın hışmına uğrayarak emekli- ye sevkedildi. Onu, "yumuşak başlı olmayan bir memur"un, Hukuk Mü- şaviri Şinasi Erdalın oradan alınıp Umum Müdürlük Basmüşavirliğinde Teknik Müşavirliğe tâyini takip etti. Ancak bu son tasarrufta, bazı mil- yonların bahis konusu olduğu işlerin Bakanın hışmını tahrik etmiş bulun- ması meseleye ayrı bir renk ve önem vermektedir. o Milyonlar, ziyadesiyle meşhur "iş adamı" Mehmet Kavala- nın ismini ortaya çıkardı. Astronomik rakamlar Mehmet Kavala 27 Mayıs Devrimi ne kadar D. D. Y. ile 11 mukave- le yapmıştır ve bunlardan 8 tanesi ralık avans meselesi etrafında kop- muştur. Rifat Öçten, Mehmet Kavalanın 6 milyon liralık alacağının mutlaka ödenmesini istedi. Ancak 72 sayılı kanuna bağlı o talimatnameye göre kanunun neşri tarihinden evvel o ya- pılan masraf ve ihzaratla teslimatın ve teslime amade malların bedelleri- nin ödenmesi ve buna mukabil peşin avansın iadesi icabetmekteydi. Hal- buki Mehmet Kavala bu mukaveleler dahilinde bir teslimat yapmadığı gi- bi, bir masraf ve ihzaratı da tevsik etmemişti. o Kavala, daha evvelce Sıtkı Ulay, Orhan Mersinli ve Cahit Akyara başvurmuş, ancak her defa- sında toplanan heyetler (o meselenin AKİS/11

Bu sayıdan diğer sayfalar: