5 Ocak 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 15

5 Ocak 1963 tarihli Akis Dergisi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Olay, Bakan Çelikbaşın, bakanlı- ğını ilgilendiren bazı tasarrufları u- sulsüz yaptığı, Bakanlığıyla ilgili bazı meselelerde ise gözünü kapaya- rak, hukuk dışı hareket ettiği iddi- asının sonucudur. Mesele birkaç kol- ludur. Hikâye, Sümerbank Genel Müdürü Selâhattin Akyol olayıyla alevlenmiştir. Daha sonra bunu, Tef- tiş Kurulu Başkanı Naci Gürolun Bakanlık emrine 'Danıştay kararına rağmen- alınmasa takip etmiştir. Bir başkası Şeker Şirketindeki Genel Müdürün durumuyla ilgilidir. Bu ki- tinin kanun dışı hareketlerine Ba- kan göz yummakla suçlandırılmak- tadır. e Dahası, Maden Hurdacılık Şirketinde vaki suiistimalin üzerine ken hazırlanan dosyalar üzerinde ko- nuşmayı taahhüd eden genç milletve- killeri sırra kadem basmışlardı! Dâ- vanın bir zamanlar şiddetli savunu- cusu olan Şevki Aysan, Gruptaki müzakereleri ancak bir gün evvel haber alabilmişti. Sabrı Vardarlı, Ku- rultayda arkadaşlarıyla ilgisini kes- miş, işi bırakmıştı. O gün Grupta kala kala bir Hasan Erdoğan, bir Nurettin Özdemir, bir de işin birin- ci derecede adamı Baykam kalmıştı. Baykamın konuşması o birbuçuk saate yakın sürdü. Genç milletveki- li önergesindeki (o iddiaları açıkladı ve olayları bir bir ortaya koydu. Ba- kan, Akyol olayında, Genel Müdürü açığa çıkarırken (o hızım alamamış, Suphi Baykam anlatıyor Nasreddin Hoca bir de arkasına baktı ki... sünger çekildiği , söylenilmektedir. hakkında Gensoru müessesesinin iş- letilmesini istemektedirler. Gensorunun müzakere edildiği gün saat 17.30'da, C. H. rupun- da durum bir hayli irajikti. Grup Başkan Vekili olan Suphi Baykam oturumun idaresini bu konuda ken- disiyle beraber hareket eden Mehmet Sağlama terkederek (o önergesi üse- rinde konuşmaya mecbur kalmıştı. Mecbur kalmıştı, çünkü genç Bay- kam ve genç arkadaşlarının daha ev- vel plânladıkları gibi hareket etme imkânı ortadan kalkmış, müştere- Aaa,kimse yok! kardeşine de uzanmıştı. Olmamış. 9 yıllık Genel Müdürlük şoför kadro- sunu lâğvetmiş, o Akyolu Ü açıkta bırakmıştı. atmış, işinden etmeğe kalkmıştı. Ba- kan, Naci Gürolu da sırf istediği gi- bi hareket etmediğinden Teftiş He- yeti Başkanlığından almış, olmamış emekliye sevketmiş, Danıştayın te- hir-i icra kararını hiçe saymıştı. Genç Baykam sözlerini Polis Re- jimi ile Hukuk Devleti arasındaki farkları belirterek bitirdi. (Her iki rejimdedei neler omevcuttu. Ama birinde, inde sahibi, bir ta- bile şeyhi gibi omahkeme kararını YURTTA OLUP BİTENLER tatbik etmeyebiliyordu. o Çelikbaşın oynadığı oyun, bu çeşit bir oyundu. Baykamın konuşmasına oÇelikba- şın cevabı da uzun oldu. Olayları tek, tek başka yönden ele aldı. e Akyo- lun tops suiistimali vardı. o Şeker Şirketinde dönen dolaplar yeni ida- recilerle önlenebilmişti. o Hurdacılık Şirketiyle ise, ( ilgili tahkikat açıl- Bakandan sonra Baykam tekrar söz istedi. Ne olduysa burada oldu ve genç milletvekili başından aşağı kaynar sular dökülmüşçesine (o haş- landı. o Meselede kendisiyle beraber hareket eden Mehmet Sağlam, söz vermiyordu. Baykam adeta yalvardı. Çelikbaşın hadiseleri tahrif ettiğini, söylediklerinin tamamen yanlış ol- duğunu bağırdı. Ama tutturamadı. Grup kalan 38 kişiyle işi bitirdi ve Çelikbaşı tasvip ettiğini iş'ari oyla belirtti. Sonuç Baykamın, olay karşısındaki ilk tepkisi Grup Başkan Vekilliğin- den istifası oldu. Genç milletvekili Fethi Çelikbaş daha sonra iki muhtıra hazırladı. Biri Meselenin oldu-bittiye o getirilmesine birkaç yoldan itiraz etmekteydi. Evvelâ, önergesi oGensoru öner- gesiydi ve Anayasanın âmir hükmü bunun açık oyla -yani milletvekille- rinin üzerlerine ( isimlerini yazarak attıktan oy- hallini icabettiriyordu. Saniyen, oGensorunun oylamasının 24 saat sonra yapılacağı aynı mad- dede belirtilmişti. (Bir başka nokta daha vardı: Gensoru müessesesi sa- dece Millet Meclisinde işlemektedir; halbuki iş'ari oya C. H. P. Grupuna o gün katılan -nedendir bilinmez- se- AKİS/15

Bu sayıdan diğer sayfalar: