5 Ocak 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 14

5 Ocak 1963 tarihli Akis Dergisi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İKTİSADİ VE MALİ SAHADA hal tarzını bir takas şeklinde formü- le etmişlerdi. Bu takasa göre eh- met Kavala Devlet Demiryollarına 1 milyon lira kadar daha borçlu ka- lıyordu. Bir adam bir müesseseye T kendisine trink diye niçin verilmesi gerektiğini (o kimse anlamadığından u hal, Rifat Öçtenin Bakan oluşuna kadar bu statü içinde kaldı. Rifat Öçten Bakan olunca "Ma- ni zail olunca memnu avdet eder" fehvası bir kere daha doğrulandı. Öçten, koltuğuna oturmasından kısa bir süre sonra bu işe el attı, Mehmet "İlk emri kim imzaladıysa, bunu da O imzalasın. Ben bu işte yokum" de- di. İste bu sözler, Erdalın azil ferma- nının çıkmasına sebep oldu. İŞ bilenin... "Bu 6 milyon küsur liranın ödenme- siyle Mehmet Kavalanın istekle- rinin son bulacağı sanılırken, parlak adamı bu sefer de Devlet Demir- yollarına başka bir teklifle geldi. sayılı kanunla feshedilmiş olan üç mukaveleyi 15 milyon lira eksiği ile yeniden üzerine almağa hazır ol- duğunu bildirdi! oOAncak Malzeme Dairesi, Baş Müşavirlik, Murakabe ve Muhasebe Dairesi üyelerinin işti- A Öçten çok sevdiği masası başında Araba sevdasından sonra... Kavalanın 6 milyon küsür liralık a- lacağının ödenmesini istedi, ödeme emrini kendisinin imzalayacağını bil- dirdi. Ancak karşısında, Şinasi Er- dalı buldu. Hukuk Müşaviri Nuh di- yor, peygamber demiyordu. Bu sı- ralarda Şinasi Erdalın görevle İstan- bula gitmesi icabetti, Öçten için bu bulunmaz bir fırsattı. Hemen bir he- yet toplayıp Erdala vekâlet etmek- te olan yardımcısının da imzasıyla Kavalanın alacağının 3 milyonluk bir kısmının derhal ödenmesini sağladı. Erdalın dönüşünde, önüne, imza- laması için bir dosya getirildi. Dos- ya Kavalanın ikinci 3 milyonluk ö- deme emri ile ilgiliydi. Hukuk Mü- şavirinin bu işe pek aklı yatmadı ve AKİS/14 rakiyle Ekim ayında toplanan bir he- yet bu teklifi kabul etmedi. Bira fi* yatlar gene de çok yüksekti. Üste- lik bu mallar artık Sivasta imal e- dilebiliyordu. o Esasen bu mukavele- deki mallara ihtiyaç da yoktu. Mehmet Kavalanın o becerikliliği- ni bilenler, Devlet Demiryolları gibi yağlı bir kuyruğu niçin bırakmak is- temediğini düşünerek ogülümsediler. Muzaffer Kurbanoğlu tarafından D. D. Y. Genel Müdürü Sefa Yalçuk za- manında Mehmet Kavala ile yapılan mukaveleler hakkında bir tahkikat açılarak, muvazaalı yollardan D. D. Y. zararına Kavalaya 40-50 milyon liralık bir menfaat temin edildiği an- laşılmış, 27 Mayıs Devriminden son- ra açılan bir tahkikat sonucunda da ihtiyaç olmadığı halde 85 adet va- gon kantarı alınması sebebiyle mües- sesenin oMehmet Kavala lehine 26 milyon liralık ofazla ödeme yaptığı tesbit edilmiştir.Öte yandan Dev- let Demiryollarının, Polonyadaki Me- talexport firmasından Mehmet Kava- la kanalıyla mübayaa edeceği yedek parçalarla ilgili olarak firmanın Ka- bezi çektiği şu telgraf hayli ilgi çekicidir "9/11 TELİNİZ D22 (MOTORU- NUN) Yedek Parça fiyatları FOB tur Stop FOB fiyatına yüzde 15 ko- misyon Zait ton başına 23,30 dolar nakliye zait binde 9 sigorta ilâve e- diniz Stop Yekün OlİF fiyatlıdır Stop Konkasör yedek parça kataloğu 16/10 da gönderildi Stop 21/8 mektubumuz fiyatları yükseltmeğe Pi Stop Fazlasının yarısı sizin Artık 971 milyon liralık üç mu- kaveleden ümidini kesen Mehmet Kavala şimdi, avans olarak aldığı T milyonu iade etmemek çabasındadır. Meselenin Yüksek Mürakabe Kuru- lundan nasıl çıkacağı merakla bek- lenmektedir. Merakla beklenen bir başka nokta, Öçtenin o konuda na- sıl bir taktik kullanacağıdır. Ama bu tasarruflar, bugünlerde gelirse hiç şaşmamak gere- keceki Bir kabile şeyhi O gün C. H. P. Grup toplantısının salonun kapısı o saat 10'u biraz geçe kapandı. Saat |l'de içeriden tek haber sızmadı. Saat 12'- yi geçince yemek tatili verilecek sa- nanlar yanıldılar. Müzakere devam ediyor ve hâlâ tek haber sızmıyor- du. Saat 18, saat 14 hep böyle geçti. Saat 15 sıralarında evvelâ birkaç milletvekili kapıyı araladılar. Sonra, "birkaçlar" arttı. Saat 17.30'a geldi- ğinde C. H. P. Grupunda olsa olsa 40 kişi vardı ve bunların 10 tanesi de senatördü. Ama herşeye rağmen Gruptan tek bir haber sızmatmakta devam etti. Nihayet iş, yayınlanan tebliğe kaldı. Tebliğ kısa ve mani- Sanayi Bakanı Fethi Çelik- baş hakkında Suphi Baykanı VS ar* kadaşları tarafından verilen Genso- ru önergesi üzerinde (o müzakereler yapıldığını, Grupun bir muhalife kar- m ii tasvip ettiği belirtili- yord Gündeliklerde tek sütunluk o kü- çük bir haber olarak yayınlanan o- lay, C. H. P. içinde zannedildiğinden çok daha büyük akisler yaptı.

Bu sayıdan diğer sayfalar: