5 Ocak 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 16

5 Ocak 1963 tarihli Akis Dergisi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YURTTA OLUP BİTENLER, natörler de iştirak etmişti. Baykamın - Hükümet Başkanına verdiği muhtırasında ise, Sanayi Ba- kanının oDanıştay Kararına aykırı hareket ettiği, Hukuk Devletinin ica- bettirdiği müesseseleri ohiçe saydığı belirtiliyordu. Genç Baykam, Çelikbaş olayını © H. P, Grupuna tekrar getirecek ve bunun İç Tüzükle Anayasa hü- kümlerinin icabettirdiği şekilde mu- ameleye tabi tutulmasını istiyecek- tir. oni ne olacağı belli değil- dir. Ama mesele kapanırsa C. H. P. nin. Çelikbaş misalinden dolayı Ulaş- tırma Bakanı Rifat Öçtenin de bü- kük dışı tasarruflarına boyun eğme- si mukadderdir. Bu, gerçi ban çevrelerde "koa- lisyonla hükümet etmenin cilveleri" Bayılmaktadır ama aslında "koalis- yonla hükümet etmenin itibarsızlık sebepleri"dir ve demokratik rejimi ciddi olarak isteyenler bu çeşit ha- diseler üzerinde derin derin düşün- mek mevkiindedirler. Politikacılar Self Servis!.. Son günlerde bazı politika erbabı- nın ağzında, hemen hemen ayni mânaya gelen sözler bolcasına do- laştı: "İki partinin birleşmesi", o "Ba- gımsız milletvekili ve senatörlerin iltihakıyla kuvvetli bir Parlamento ekibi", "Üç yıllık sıkı bir Parlamen- to Şalışması ve zirveden eteğe yayıl- "DP oylarını yeni ruha sahip bir partide We ve gerçek vari- sin bulunması Bu yeni edebiyatın kaynağı C. K. M. P.ileY.T. P. nin birleştirilmesi ve bağımsız milletvekilleriyle sena- törlerin bu topluluğa karıştırılarak Yalancıya hak! Ne akıllı adamlar var! Bir an için aldatmayı, fayda sağlar »anıyor- lar. Sen diyorsun ki: "Bu, efendim, sen buna nasıl hara diyebilirsin?” eyazdır”. Koparıyorlar yaygarayı: "Vay Hani, insan serinkanlılığı "kendine meslek etmemiş olsa pusulayı şaşırır. Bakın, hani Yön var ya.. kuzey rüzgârları bir yelkenini gi Ocak sayısında AKİS'i çimdikliyo, "... Hele Menderes devrimde, Aydınlar için çıkmıştı. çe hürriyetinin Sonra, zavallıcık, o hızla gidip karaya oturdu. 2 şampiyonluğunu vermiyen bir dergi, gazetecinin be karşısında en sert tepkiyi gös- tereceğine, yargıçlara tesir edec: propagandası olduğunu yazdı. Nesinin aynı şekilde tevkifi karşısında, savunmuştu! Anlaşılan iktidar alış- , sahte fikir hürriyeti şampiyonlarını çabucak açık düşürmek- tevkif edilmemelidir*' tezini Okuyan olsa, diyecek ki, siplerini ?” İyi ama, ya AKİS'in 29 Aralık sayısı? O, Merye gi- İşte, 29 Aralık tarihli AKİS'in tevkif bi göğe yükselip kaybolmadı ya.. konusundaki tutumu; Sağ hulanmaksalır Halbuki bu tarzda, ilgili yazının komünistlik dergi, "Gazeteciler, "Bak şu AKİS'e! Nasıll da unuttu, pren- m Ananın oğlu ral vi ln bulunmadığı açık şekilde anlaşılmış mdan, adaletin o yönden ik tecellisinin gecikmi- yeceği inana imz. Zati Sağlamerin tevkifinin hayret uyandır- masının bir sebebi daha vardır. Bundan bir süre önce Vatan gazetesi sorumlu müdürü Turhan Tükel hakkında da 142. maddeden ötürü dâ- va ikame edilmiş, fakat Tüketin tevkifine lüzum görülmemiştir. Sevim- li Sağlameri İstanbulda tanımayan Yeni evli Sağlamerin a Dilemin yerler kıpırdama- malümudur. yoktur. o Oturduğu yer, herkesin ya ne niyeti, ne de vakti vardır. O halde Kuzey rüzgârlarının gülcüğü! Sönmlaler "Yalan söyle, yalan söy- le.. Her söylediği daha doğrudur: iftiranın bir parçası mutlaka kalır” "Yalan söyleme, yu söyleme.. lir? derler ama, bizimkilerin Her iftira- nın altımda, en sonda mutlaka onu atan ka AKİS/16 güçlü bir ekibin meydana getirilme- si isteği oldu. Fikir uzun zamandan beri Koa- lisyonun iki küçük ortağında omev- c gımsız milletvekilleri ve rin harekete (geçmesiyle bulundu. Dâvaya kağımsızlar diğerlerinden fazda sarıldıla ei iki küçük e pir leştirip iltihak etmekle AP'n sısında büyücek bir elk a edilebileceğini tasarladılar. Fikri en ziyade Turhan Kapanlı ile Kâmuran Evliyaoğlu benimsediler. o Çalışmala- rın basını bu iki genç politikacı çek- ti. Kâmuran Evliyaoğlu Damakta kalan tad Bağımsızlar on gün kadar evvel resmi bir toplantı yaptılar. Bu top- lantıda, iki partinin ileri gelenleriyle onuşup meseleyi alletme yoluna gitmeğe karar verdiler. Evliyaoğlu, Kapanlı, Tarık Remzi Baltan bağım- sızlığa daha fazla tahammül edemi- yen ve ne olursa olsun bir tarafa -CHP dışında- katılmanın gerektiği- ni savunanlardı. Rauf Kirayla, Kad- ri Özek de üçlüye yakın düşünceye sahiptiler. Tereddüt her zaman ol- duğu gibi Apaydın kardeşlerden gel- di. Küçüğü de, büyüğü de AP içinde henüz işlerinin bitmediğini düşünü- yorlardı. £ Apaydın kardeşlerin dü- şüncelerinin sebebi vardır. e Politika çevrelerinde - DP liler arasında- faz-

Bu sayıdan diğer sayfalar: