5 Ocak 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 26

5 Ocak 1963 tarihli Akis Dergisi Sayfa 26
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TIP Yusuf Azizoğlu İşi başından aşkın Genç doktorun karşılaşacağı dör- düncü yol ise» memleket haricine çık- mak ve orada ihtisasını yapmaktır. Ayda asgari 300 dolar -2700 TL.- ve- ren ve doktorun her türlü imkânları- nı temin eden bir amerikan hastaha- nesinde çalışmak ona çok cazip gele- olduğunu patınlayacak, memleketine döndüğü zaman bir yenilik ve görü getirmek ii. Modem tıbbın , bilhassa Üniversite dönen ve kendi branşlarında kıymetli birer oeleman olarak çalışan genç doktorlarda gö- rülmektedir, Öbür taraftan, Türkiye- ye döndüğünde, istediği çalışma Ze- minini bulamayan ve bu sebepten ha- yal kırıklığı içinde bir müddet boca- ladıktan sonra tekrar Türkiye dışı- na çıkan doktorlara da sık sık rast- lanmaktadır. Derdin devası Buraya kadarki ,izahattan anlaşıla- di kifayetsizliktir. Harice çıkan dok- torların gidişlerini önlemek ve hariç- te yerleşmiş bulunanların geri dön- melerini sağlamak, ancak yukarıdaki AKİS/26 problemlerin halliyle mümkün ola- caktır. Yoksa, bu husus zorla ve ka- nun yolu ile halledilemez. Burada en büyük vazife, Sağlık Bakanlığına düşmektedir. £ Bütün bu işlerin bir plan içinde yapılması ogerekmekte- dir. Ele ilk alınacak mesele, sağlık kp ilmi çalışma kapasite- sini arttırmaktır. Açılacak sağlık meilezlerinde modem tıbbi cihazlar bulunmak ve bilhassa buraları iyi bir kütüphane ile teçhiz edilmelidir. Li- san bilmeyen doktorlar için dünya- daki tıp ilerlemelerini özetleyen mec- mualar gönderilmeli ve ayrıca bura- da çalışan doktorlar senede en az iki defa mesleki kurslara tâbi tutulmalı- dır. Bu kurslarda, tıp bilimlerinde son zamanlarda husule gelen deği- şiklikler ve yenilikler anlatılmalıdır. Sağlık merkezlerinin yanında, her türlü konforu haiz lojmanlar bulun- malı ve doktora, 3000 liradan az ol- mamak üzere, bir ücret verilmelidir. Bu ücret, doktorun kıdem ve göste- receği kabiliyet derecesine göre art- tırılabilmelidir. Bilhassa a d neşriyatta bulunmaları temi edil- meli, bu husus terfilerde bir “ölçü o* larak kullanılmalıdır. . Hükümet ve belediye tabipliklerindeki idari işler doktorların üzerinden alınmalıdır. Doktor, doktor olarak istihdam edil- meli ve başka işlerde kullanılmama- lıdır. Hükümet, mahrumiyet bölge- sinde muayyen bir müddet -meselâ, 2 sene- çalışan bir doktora otomatik- man ihtisas yapma hakkı tanımalı- dır. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı obün- yesindeki (o hastahanelerde (o çalışma sistemini gözden m hastaha- nelerine ilmi bir hüviyet vermeli ve asistan maaşlarını arttırmalıdır. Eğer bu şartlar tahakkuk edecek e genç doktorlar seve seve mah- yet bölgesine giderek çalışır ve zamanı da gelince ihtisaslarını ya- parlar. Fakat yukardaki o şartların tahakkuk edebilmesi için evvelâ pa- raya ve sonra da zamana ihtiyaç vardır. Bütçemize bu paranın konula* mıyacağını bilemiyoruz. (Bugünkü şartlar değişmiyecek olursa, mahru- miyet bölgelerine doktor bulmak sı- kıntısı ve yabancı memleketlere dok- tor göçleri devam edecek ve bu ko- nuda da daha birçok yazılar yazıla- cak ye münakaşalar yapılacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: