5 Ocak 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 7

5 Ocak 1963 tarihli Akis Dergisi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

rileceğine yakın, şehirliydi, zam selinde boğmak ister- cesine alabildiğine zam yaptı. yın başında kasapla- ra mağlüp olan Belediye etin kilosuna 100 kuruş zam yapılmasını kabul etti. Ancak İzmirdeki en üst işçi teşekkülü olan TÜRKİŞ 3. Bölge Temsilciliği kazan kaldırdı ve halkı ete karsı boykota davet etti. Bundan sonra İzmirde zam zincirinin diğer halkaları da ta- mamlandı. Elektrik, su ve havagazı fiyatları arttırıl- dı. Belediyenin yeni yılın başından itibaren çift terimli bir tarife uygulamağa karar vermesi hayli karışıklık- lara sebep oldu. Su ücretlerine yapılan zam 9 100 nis- petindedir. Böylece 40 kuruştan 80 kuruşa çıkarılan su fiyatlarıyla 20 50 nispetinde arttırılan havagazı fi- yatlarından elde edilecek gelirlerle İzmirdeki elektrik, su, havagazı ve otobüs işletmesinin -ESHOT- 1963 yı- lı bütçesi 67 milyon lira olarak hesaplanmıştır. Doğumun kontrolü — Sağlık Ve Sosyal Yardım Ba- kanlığı tarafından hazırlanmış olan "Nüfus Planlan- man" ile ilgili kanun tasarısı Sağlık Şürasındaki mü- zakerelerden sonra kabul edildi. 5 Yıllık Plânın içinde yer alan tasarıya göre kadın veya erkek ilhaka mâni tedbirlere zorlanamıyacak, o tıbbi zaruretler kürtaj yapılamıyacaktır. Öte yandan ilâçlar Bakanlığın izni olmadan ithal veya imal edile- miyecektir. Doğuma mâni olacak ilâçlar çok pahalıya mal olacağından. Bakanlık çevrelerince "Plâstik He- lezon" adı verilen bir madde üzerinde durulmaktadır. Plâstik helezon rahim kanalına konulmakta ve doğu- kün olan helezonlardan önümüzdeki günlerde bol mik- tarda ithal ve imal edilecektir. Dünyadan Akisler Kıbrıs — Belediyeler konusunda Türk ve rum ce- maatleri arasında beliren İhtilaf (o yılbaşından itibaren en kritik noktasına girdi. Zürih ve Londra anlaşma- larıyla kanun haline getirilen ve her iki cemaatin ayrı belediyelere sahip olmasına imkân veren hukuki met- nin muteberiyeti 31 Aralık 1962 den itibaren sona er- mektedir. Cumhurbaşkanı Makarios ve ramlar ayrı belediyelere müsaade etmeyeceklerini söylerken türk- ler eski sisteme devam etmekte kararlı olduklarını ifa- de ediyorlar. Meseleyi kendi aralarında halledemedik- leri takdirde ilgili diğer devletlerin, Türkiye ve Yuna- nistanın da işe karışacağı muhakkaktır - Birleşik Amerika NATO üyelerinin nük- "silâhlara müştereken sahip olmasını sağlamaya çalışırken Fransanın 'müstakil bir atomik kuvvet pe- şinde koşmaya kararlı olduğu anlaşılıyor (Silâhlı Kuv- vetlere gönderdiği yeniyıl mesajında Başkan De Gaulle, 1963 de Fransanın kendi atom silâhlarını imale muk- tedir olacağını ifade etti. De Gaulle Başkan Kenndy'- nin Fransaya Polaris füzeleri verme teklifine hâlâ bir cevap vermiş değildir Yunanistan — Geçen hafta sonunda Posta teşkila- tında çalışan bütün işçiler 24 saatlik bir grev yaptılar. İşçiler daha fazla ücret almak için bu yola başvurduk- larını açıkladılar. Bu grev yüzünden memleketteki bütün telefon ve telgraf hizmetleri durdu. Neyse ki ordu istihbarat teşkilâtı sayesinde acil hallerde haber- leşme sağlanabildi. Fuarlar — 1963 30 herşeyden çok bir fuar ve sergi yılı olacaktır. 1963 yılının Şubat ve Eylül ayları ara- sında dünyanın muhtelif memleketlerinde 16 sergi ve fuar açılacaktır. Bu fuarlardan bazılarının açılış ta- rih ve yerleri şöyledir: »e— Nis Enternasyonal Turizm Fuarı (28 Şubat - 11 Mart) — Lion Enternasyonal Fuarı (31 Mart — 8 Nisan) — Marsilya Enternasyonal Fuarı (19 Eylül - 30 ylül) — Paris Enternasyonal Fuarı (23 Mayısi S Ha- ziran) Açılacak olan enternasyonal sergi salonları şun- ir: — Paris Enternasyonal Mobilya Salonu (23 Ocak - 28 Ocak) aris su en * 12 Şub: — Fransa ekson Plâstik .Oyuncak Sergisi — Paris Enternasyonal Mensucat Sergisi (26 Ma- yıs © 30 Mayıs) Elektrik Sergisi (6 Şu- AKİS/7

Bu sayıdan diğer sayfalar: