5 Ocak 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 31

5 Ocak 1963 tarihli Akis Dergisi Sayfa 31
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 Kitap Okudum Adı: Hükümet Meydanı. Yazan: İlhan Tarus. Türü: Roman. ı: Ak Kitabevi, Bahar baası, İstanbul 1962, 224 ii 500 kuruş. Konu: "Hükümet Meydanı", Kur- tuluş Savaşının başlangıç yıllarında, İstanbulda oturan Sultanın teşviki ve kör taassubun kışkırtması ile Or- ta Anadoluda ardardına mantar gibi türeyip, bir ara Ankara Hükümetine gerçekten korkulu anlar yaşatan iç isyanları anlatmaktadır. ' Kurtuluş Savaşı tarihini çok iyi işlediği anlaşılan yazar, pek çoğu eş karakter gösteren bu başkaldırma- lardan aldığı ilhamla, Orta Anadolu- da mevhum bir kasabada, mevhum bir isyan hareketini anlatır. Ama miş olanlar için İlhan Tarusun ro- manı gayet açık seçiktir. "Hükümet Meydanı"nda anlatılan Yozgat isya- nıdır. Çapanoğullarının isyanı, "Hü- kümet Meydanı"nda Bozkır isyanı' dır, Düzce isyanıdır, Bolu İsyanıdır. İlhan Tarus, Türk Edebiyatının en az ele aldığı Kurtuluş Savaşı ta- rihini ele almış ve gerçeklerden pek uzaklaşmadan bunu romanlaştırmış. Belki Tarus çok büyük romancı de- ğil, ama orta halli romancılığını, iş- lediği konunun büyüklüğü alıp sü- rüklüyor. Beğendiğim: İlhan Tarus gerçek- i bi Konularını ham ha- tün romanlarında gerçekçiliğin izle- ri görülür. Kurtuluş Savaşı roman- larında ise, Anadoluyu yakından ta- nıdığı için, daha çok başarı sağlı- yor. İlhan Tarus bu konuları duya- rak işlediği için. okuyucusuna da kendi duyduğu heyecanı aşılayabili- yor. Güçlü yanı, beğenilecek yanı da budur... Beğenmediğim: Tanıtma o yazısı- nın dışında, genişçe bir eleştirme ya- zısında, "Hükümet Meydanı" için de. pek çok roman hakkında söyle- nebilecek bazı itirazlar ileri sürülebi- lir. Ama kısa söylemek Oo gerekirse. "Hükümet Meydanı" kolay beğenil- meyecek bir eser değil. nuç: "Hükümet Meydanı" okun- ması gereken bir eserdir. İlhami SOYSAL AKiSÇiLER SiZiN iÇiN GÖRDÜLER, DİNLEDİLER, SEÇTİLER Kitaplar Başkanın Ankara Dönüşü: İster gü- lerek okuyun, İster ağlıyarak... İle- rici dergi ve gazetelerde yazılarını severek okuduğunuz Behzat Ay, ğına dolaşan köy meselelerini, rada, demokrasi adı altında oynanan oyunları güzel bir dille anlattığı ya- zılarını "Başkanın Ankara Dönüşü" adlı şirin bir kitapta toplamış. Yeni dergisi yayınlarının ilki olan kitap, 1961 de Samsunda basılmış. Kapağını da Necati Sipahi ile Ümit Çelebi yap- mışlar. "Başkanın Ankara Dönüşü" nü şu adresten isteyebilirsiniz: P. K. 99 — Samsun. Paul Verlaine: "Lanetlenmiş Şairler" deh biri olan Paul Verlaine'in hayatı, dünya görüşü, sanatı, şiirleri, Art- hur Rimbaud ile münasebeti... Şu an- da Darende Kaymakamı bulunan Er- doğan Alkaran hayli emek ve titizlik- le çevirip düzenlediği "Paul Verlaine", “lanetlenmiş” bir şairi tanımak iste- yenler için tatmin edici bir eserdir. Kitap 1961'de Samsunda. Yüceer Matbaasında, iyi kâğıda, temiz bir sekilde basılmıştır. Kitapta ayrıca Verlaine'e ait resimler de bulunmak- tadır. Bir Çatı Altında: "Gelin Dünya", "Yaşamak Herkesin Hakkı". "Çiftlikte Sabah" adlı klan- ların şairi Sabih Şendilin "Pir Catı Altında" adlı şiir kitabı o"Evimizin temelinde aşk var aşk - alınterimiz karıştı harcına" diye başlıyor. "Bir Çatı Altında". Su Yayınlarının ilk ki- tabıdır ve 1961 de ikinci defa basıl- "Bizim İskele", mıştır. oSiirseverler şu adresten is- teyebilirler: P. K. 1275 — İstanbul Arı Dile Doğru: (1, 2, 3): Türk Dil Kurumu - Tanıtma Yayınlan - Radyo Konuşmaları Dizisinden 8 kitapçık. Hazırlıyan, M. Sunullah Arısoy. Üç kitapçıkta dokuz diyalog var. Dilci- lere salık verilir. Gözünü Sevdiğim: "Savrulmayı Bek- leyen Harman" şairi Oğuz Tanselin ikinci şiir kitabı. Kapağını ve iç de- senlerini Metin Eloğlu yapmış. Gü- zel şiirlerle dolu, düzeni, dizgisi, bas- kısı pırıl pırıl, 1962 de yayımlanmış bir k itap. Şiirseverlerin "Gözünü Sev- diğim"i beğeneceklerini umarız. (Dost Yayınları - Rüzgârlı so. Ove Han Da. 4 — Ankara) Sergi Turan Erol: Güzel Sanatlar Galerisi. Başkentin en civcivli sanat çevrele- rinden biri haline geldi. Röprodüksi- yon Sergisinden sonra Çağdaş oYu- nan Sanatçıları ve ardındın Turan Erol.. Bir süredenberi sergi (o hazırlıkla- rıyla meşgul e bildiğimiz Tu- an Erol, eski v e yeni ira düzenlediği | sergisini 3 Oca k 1963 Perşembe günü, Güzel Sanatlar Ga- lerisinde açtı. İlk günden büyük ilgi gören serginin sanatseverlerce beğe- nileceği (Ooumulmaktadır. o (Atatürk Bulvarı 65/1 Yenişehir — Ankara) Sinema Çıplak mı, değil mi? — ltalyanın son yıllarda moda olan sayfiye yer- lerinden, şahane manzaralı İschia a- dasında geçen romantik maceralar- dan ibaret bir kurdelâ. oBaşrollerda Vittoria De Sica, Nadia Gray. İsa- belle Corey oynuyorlar. Çok güzel çekilmiş fotoğrofları ile seyredilme- ge değer bir film. Renkli, ingilizce. (Ankara ) Jerry Lewis Karede — Hollywood'un ünlü komedyeni Jerry Lewis'in Ko- redeki maceraları. Lewis her zaman- ki ustalığıyla filmin sonuna okadar salonu kahkahadan kırıp geçiriyor. Renkli fotoğraflar son derece başa- rılı. İngilizce. (Ankara) AKİS/31

Bu sayıdan diğer sayfalar: