5 Ocak 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 6

5 Ocak 1963 tarihli Akis Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yurttan Akisler Askerler — Genel Kurmay Ee Orgeneral Cev- det Sunay, bu hafta Cuma «ünü Ankarada, Gülhane Hattahanesinde ameliyat DMYGR Genel Kurmay Baş- kanı NATO toplantısı için gittiği Pariste bir safra ke- sesi rahatsızlığı m Orada bir hayli ıstırap çekti, buna rağmen çalışmasına devam etti. Başkente döndü- günde, doktorlar ameliyat lüzumu gösterdiler. Sunaya, gidip Avrupada ameliyat olması tavsiye edildi. Bayan Sunay da hayli endişeliydi. Genel Kurmay Başkanı, Gülhaneyi tercih etti. Ameliyatı Operatör Tuğgeneral Necmi Ayanoğlu yapıyor. Ankara — Ankaranın lira vee eğin biri olan -ga- liba dünyada son başkent Ankaradır- “saatsiz taksi" ler bugünlerde tarihe karışıyor. Bütün taksiler her yerde olduğu gibi Ankaradâ da bundan böyle saat ta- kacaklardır ve şoförler saat ne yazmışsa müşteriden onu alacaklardır. Saatsiz taksilerle birlikte, hususi tak- siler de bir tahdide tabi tutulmaktadır. Bir ara hususi taksilerin tamamen kaldırılması bahis konusu olmuş, sonradan bunun mahzurları görülerek karar düzeltil- miştir. Hususi taksiler, Ankaradâ gene isteyen tara- fından yeri Yapılamayacak olan, bunların müşteri toplaması, bir sokaktan ötekine, saatli taksi gibi yolcu nakletmeğidir. sAnkara Valiliğini böyle bir karara, Trafik Kanu- nunun dışında garip bir durum da zorlamıştır. Yapılan kontrollerde görülmüştür ki hususi araba sahibi bir ta- kım kimseler -doktor, mühendis, hatta milletvekili boş saatlerinde, kaçak olarak taksicilik yapmaktadır. Bu, ayrıca bir takım sarkıntılık e de yol açtı- ğından Şoförler Derneği vaziyete edilmesini ve taksici olmayanların taksicilikten men edilmelerini istemiştir. Meclis — Meclis Başkanı Fuad Sirmenin evlendikten sonra esiyle birlikte hemen çıktığı ve bir balayı seya- hati olduğunda şüphe bulunmayan İstanbul £ yolculu- ğunda resmi arabasını kullanması hayli gürültü uyan- dırdı. Gürültünün bir sebebi de, kendisine tahsis edilen resmi evi istemeyecek kadar bu işlerde titiz olan Sir- menin nasıl olup da böyle bir hareketi yapmış olduğu- nun kolay kolay anlaşılamaması. Bilindiği gibi Meclis bir daire kiralamış, sonradan dairenin sahi- besiyle evlenmiştir. Resmi arabalı halayının yakında bir sözlü soru ha- linde Meclis kürsüsüne gelmesi muhtemeldir. Ancak De ir suç e mi eği Zira kanun, kır- ahipleri tarafından her iste Pİ abileceğini amirdir. ve hizmet arabaların- dan farklı statüye maliktir. İzmir — Aralık ayı İzmirliler için pek de uğurlu bir ay olmadı. İzmir Belediyesi adeta 1963 yılına gi- Hususi taksiler Kazaya uğramasalar AKİS/6

Bu sayıdan diğer sayfalar: