5 Ocak 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 20

5 Ocak 1963 tarihli Akis Dergisi Sayfa 20
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YURTTA OLUP BİTENLER netim Kurullarında daima bir kadın tiye bulunmaktadır. Bakırköy bunun faydasını görmüştür. 7 Mayıs inkılâbından sonra Sait Koçak Balıkesir Valisi oldu, fakat o günkü idare ile bağdaşamayarak, gi ay sonra istifasını verdi. Bir sonra da Ankaraya, een âyin edildi. Aile Ankarada yerleşti ve Za- rife Koçak, C. H. P. Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulunu teşkil e- den müteşebbis heyete dahil oldu. Kadın Kollarının kurulduğu gün- den beri ana kademedeki bazı parti- liler, bu yardımcı kolun önemini ge- rektiği kadar anlıylamamış. hattâ bu kolları, devrimci parti içinde bir siyasi harem - selamlık oyaratmakla karşı en fazla direnen partililerden birisidir. Zarife Koçak, geçen bir yıl için- | C Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Si- vas, Malatya, Elâzığ, Diyarbakır, Adana, İçel, Hatay ve Niğdeye gitti, buralarda (arkadaşlarıyla (beraber kollar kurdu veya kongrelere katıl- dı. Bir Kadın Kurultayı topladıktan sonra, Kadın Kollarının öneminin daha iyi anlaşılacağına, Partide da- ha am e oturacağına iİ- nandı ve C. H. Kadın o Kolları Mer İsa Yö netim a, arka- daşlarıyla bu yolda aylarca usanma- dan çalıştı. Birinci Kadın Kurultayı, 30 ili- Koçak çocuğuyla birlikte Geç gelen saadet mizin iştirakiyle toplandı. Bu Ku- rultayda kadınlar, şuurlu bir toplu- luk halinde, birçok meselelere el at- tlar ve Büyük Kurultaya ilgi çeki- ci kanun ve tüzük tâdili teklifi ile geldiler. Kadın Kolları artık gerçek- ten de sağlam temeller üzerine o- turmuş bulunuyordu. Bu teşkilât iki kadını Parti Meclisine aday göster- di: Mebrure Aksoley ve Zarife Ko- çak... Her ikisi de seçimleri kazan- dılar. İlk kadın üye Zarife (Koçak, ayrıca C.H. P. Merkez Yönetim Kuruluna se- Koçak C. H. P. Kadın Kolu toplantısında Boşa dönmeyen çark AKİS 20 çildi ve Kadın Kollarını tedvir- le görevlendirildi. dın, ilk defa seçimle Merkez Yö- netim Kurulu üyeliğine gelmiş olu* yordu. Zarife Koçak bunu bileğinin kuvvetile, çalışarak kazanmıştı. Zarife Koçak yeni ödevine büyük bir heyecanla başlamış bulunmakta- dır. Kadın Kolları için ilgi çekici bir plânı vardır. İlk iş olarak, Kadın Kollarının işler halde bulunduğu İl ri bir zihniyet, düşman olarak daima onu karşısında görmüş ve istismar- cı politikacılar bunu dama C.H. P.' ye karşı bir silâh olarak kullanmış- lardır. . P. uzun süren bir ik- tidar sonucu yıprandıktan sonra tek- rardan, güç şartlar içinde ve bir ih- tilâlden sonra bir koalisyon ohükü- metinin kanadı olarak iktidara gel* ir. Sosyal, ekonomik, siyasi bir i bunları halletmek durumundadır. Hedefe v türlü ulaşamadığımızı gören bir aydın sınıf da, tıpkı ciler Bir bi, onu itham etmektedir. işte bu güç durumda, "taze" bi rak Kadın, memleket hizmetinde bü- rasında uzlaştırıcı unsur olarak ça- lışacak ve e kaygusundan u- zak oldukları için, büyük halk kitle- leri üzerinde daha etkili olabilecek- lerdir

Bu sayıdan diğer sayfalar: