3 Mart 1932 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 12

3 Mart 1932 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

220 SERVETİFÜNUN No. 1865—170 HİTLER VE ii Hitler... 5 milyop Almanın ağzında dolaşan bir isim. Bir senedir Al manyanın mw kadderatında çok (iğ kuvvetli bir Tol oynamıya büşlı- «National - Sosi- gliste» fırkasının başında çalışarak bugün yüzbin- İerce « Nazi &si elinde oynatan adam.. Ve taraf- tarlarının dedik- lerine göre bBis- mark'tan sonra Almanyanın en büyük evlâdı... Şüphesiz karilerimiz bu bir iki ay içinde Hitler ismine çok tesadüf etmişler, «aktüalitö filimlerinde Hitlerislerin muazzam içtimelarını, mitinglerini seyrederek pek yakında bu adamın resmen Alman milletinin başında görecekleri kanaatine kapıl- mışlardır. Filbakika Hitler'in bugün Almanyada her fırkaya nasip olmayacak mıktarda taraf — vardır. Ve en mübim- anın bugünkü ik- tisndi ve siyasi vaziyeti Hit- İer gibi bir adama mevkii ik- tidarı kolaylıkla kazandıracak mahiyettedir. Fakat bir türlü Mazis reislerinin hergün halka vağdettikleri ve en nikbin hü- kümet (taraftarlarının bile korktukları darbei hükümet vukua gelememiştir. Bunun sebeplerini ve Almanyanın istikbalini tetkik ederken National-Socialiste fırkaşının mahiyetini biraz içinden tet- kik etmek faydalı olur. Bugün hangi Nazis'e fır- kası hakkında malümat sorsa Franzesfelde'de, Hitler Mahkeme salonunu terkediyor. ALMANYA... nız, size derhal şu cevabı verir: —( Hitler hat alles allein gese- haffen ). (oYani «Hitler ber şeyi yalnız başına yar pt». Ona göre Nation$sl - Socıal- iste fırkasını ku- ran da, ona bu- günkü kuvvetli mevkiini kazan- dıran da Hitler”- bir nasyonal sosyalist tezahürü esnasında sosyalizmi tecelli er. Hitler «aslen Avusturyalıdır. Harbi urmumide Alman cephesinde çavuşluk etmiş ve ceneral «Lüdendori>l& tanışmıştı. Bilâhare bazı ihtilâleilerle Berlin hükümetini devir- mek için yaptığı teşebbüste tevkif edilerek 6 sene hapse mahküm edilmiş, iskat 2 sene sonra cezası affedilmiştir. Hitlerin hayatında en ehemmiyetli tarih 25 Şubat 1920 dir. O gün Alman- yada Nationale — Socinliste fırkaşının temelini kurmuş ve hemen o akşam programını efkârı umumiyeye vazetmiğşti. Bu program o vakit 25 lâye- tegayyer maddeden müteşek- kildi. Fakat 12 sene içinde bu maddeler o kadar büyük değişikliklere (oOve tefsirlere uğradı ki, ilk çıktığı zaman bir yaprak kâğıdın üzerine sığan bu program, şimdi 64 gahifelik bir kitap teşkil et- mektedir. Bu muhtelif otahvillere, tefsirlere uğramış 25 madde- nin eşas ruhu Milli ve Sos- yalist olarak iki dava güder:

Bu sayıdan diğer sayfalar: