3 Mart 1932 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 8

3 Mart 1932 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

216 SERVETİFÜNUN No. 1855—170 KIŞ ORTASINDA Avrupada kar eğlenceleri Kar - kış - soğuk - yağmur ve çok sıcak gibi tabiatin insanları sinirlendiren ve iz'aç eden bu ta- havvülleri medeni ve bu yolda geri kalmış muhtelif insan kitleleri üzerinde başka başka tesirler tevlit eder. Yani Avrupada kış bir zevk ve eğlence vasıtası olur. Halbuki bizim gibi fakir milletlerde kış en korkunç, en ıztıraplı bir zamanı ifade eder. Kış ve kar, bizde göya umumi hayat ve çalışmayı felöeden muzur bir nesne olarak telekki edilir. Hal- buki onların memleketlerinde kar yığınlarından çıkan ve kış günlerinin getirdiği zevk ve eğlence şekilleri o kadar çoktor ki âdeta onlar kışı isterler ve beklerler. Mamafi bunu bütün o memleket halkı- na teşmil etmek doğru değildir. Şüphesiz ki onların Bir çam ormanında Kardan hasıl olan garip manzara Yukarda resmini neşrettiğimiz manzara Silezyada büyük bir çam ormanında kuytu bir köşe- de alınmıştır. Haftalarca yağan karlar çamların bütün şeklini değiştirmek ve ne dalları ne de ktedir. gövdeleri görünme! Yalnız bu manzaranın loş tarafı kar yığınlarının çamların teşkil ettiği iskeletler üzerinde yapdığı çok garip hayvan şekilleridir. Resmi alan adam bu manzaradan adeta tedehhuş etti- ğini de ilâve etmekten kendini alamamış. Resimde de görüldüğü üzere hakiketen çok büyük cesamette muhtelif | hayvanlar - filler- arslanlar ayılar - bütük korkunç vahşi ve yabani dağ- larda, ormanlarda yaşayan canavarların birer hayaletleri Kasıl olmuştur. araamda da hayat ve maişet derdile eğlencelerine pek bakamayanlar mevcuttur, Fakat ne de olsa umumi refah derecesinin yüksekliği ve bundan başka hayat hakkındaki telekki farkı aramızdaki bu eğ- lenebilmek kabiliyetindeki farkı gösteriyor. Avrupanın her tarafında kış eğlenceleri yapılır. Fakat bilhassa bu hususta temayüz etmiş yerler vardır. İsviçrenin hemen her tarafı, bilhassa Alp dağlarının küçük tepeleri ve İtalya, Alnanşa, Fran- sanın İsviçreye komşu olan şehirleri kış eğlencelerinin en ziyade revaç bulduğu memleketlerdir. Frantızlar, aynı zamanda dünyanın her tarafından bn husuş için akan milyonları düşünerek İsviçreye yakın olan yerlerinde böyle eğlence ve spor istasyon- ları teşkil etmektedirler. Bilhassa Fransızların (Ohamonix) dedikleri kısımlar bu hususta Avrupanın en meşhur kış oyunlarının yapıldığı bir mahaldir,

Bu sayıdan diğer sayfalar: