3 Mart 1932 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 13

3 Mart 1932 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 18ö5— 160 İki küçük nasyonal - sosyalist ümidi Milli davayı müdafaa eden prensipler her Almü- nın kalbinde yatan, fakat tahakkuku sadece programla kabil olmıyan maddelerdir. En mühimleri: Almanla- zın büyük Alman birliği vücuda getirmesi, Versay ve Sen Jermen muaheğelerinin feshi, Alşas Loren ve Dantzig'in Almanyaya ilhakı, eski müstemlekelerinin Almanyaya iadesi, Almanyaya silâhlanma hakkı ve- rilmesi ve bütün ecnebilerin ihracı. İşte Alman milliyetperverlerini Nazis bay- rağı altıng koşturan emeller... Programın sosyalist tarafı sosyalistin prensiplerile taban tabana zıt birçok akidelerle do- ladur « Fert, külle karşı vazi- fedar, devlet ferde yardımla mükelleftir. Fert, hürdür. Kapi- talistlere fırsat verilmez. Fakat gahsi hakkı temellüke müsasde yardır. Din serbesttir. Yahudiler alman cemaatinden ihraç edi- lecektir. Matbuat serbesttir, f& kat devlete hizmetle mükelleftir. Merkezi bir meclisin otoritesine halel getirmemek için devlet b nalan müracaat edebi Bu ME akidelerin halk beyninde kazandığı muvatfakıye- tin sebebini Alman hükümet taraftarları ve bilhassa fransız- Jar alman, fikir ve tahsil sevi- esinin harptenberi “0500 nis betinde tenezzül etmesinde bu- Tayorlar. Nazari olarak mutalea olu- nunca Hintlerin programı nef sinde sermayederlık. Capitalizme ile Socialisme'i hatta Commun- isme'i mezcetmiye çalışan ve birbirini mütemadiyen nakzeden Hitler tarafından SERVETİFÜNUN faşist bayrağının tebcili 221 Bir genç faşist tarafından kendisine çiçek takdim olunan Hitler maddelerden mürekkeptir. Hissiyata hitabeden cihe- tinde ise 1789 Fransız inkilâbının aşıtadığı hürriget, ve şark boşkırlarının tesanüt ihtiyacından ilham almıştır. Program şüphesiz ki mlilidir. Aynı zamanda sosyalisttir. £ Fakat < Antlinarziste » nazariyelerle sosyalizmi çürüten maddelerle doludur. Mamafi fırka ekidelerine fazla taaşşup göstermemek şartile Alman milliyetperrerinin Hitlerin vaitlerine müzü heret göstermesi kabili izahtır. Zaten 20 nci «sır zihniyeti ve pek te münekkit olmıyan Al manların bugünkü vaziyeti Hit- lerin programındeki zıddıyetlere ehemmiyet verdirmemekte ve bir kaç ezici muahede ile bütün haklarını kaybeden bu milleti Nazis bayrağı altına toplamak- tadır. Nationsle — Socialiste mes- leği programında bu prensip hercümercinden roşda ilk oku- yuşta nazara çarpan en mühim nokta, bariz bir tasavvuf zihni. yeti taşımasıdır. Programın muh- telif oyerleri, din kitaplarını andırau hakiki dualarla dolu- dur. İşte 1932 deki son tab'ının 18 inci sahifesindeki dna; Semalarda olan babamız! Senin kudretine inanıyorum. Vatana ve millete inanıyorum. Ecdadımın kuvvet ve şerefine inanıyorum. Sen bizim müdafaa silâhımı- z61n. Vatan hainlerini cezalandırırsın. Onu kurtarmak için çalışan- iarı takdir edersin. Brunswick'te bir «- Davamı 228 inci sayfada —

Bu sayıdan diğer sayfalar: