3 Mart 1932 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 17

3 Mart 1932 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 17
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 1855—170 Hayalet Veznedarı Amerika, İngiltere ve Fransa gibi büyük memleke- tlerin muhtelif şehirlerindeki bankalarda çok görülen mi nevi hırsızlık vak'aları hayli endişeyi mucip oluyo- rdu Bunlar içeriye ellerinde (o tabancalarla girerek “ eller yukarı , diye bağırıyorlar ve bu tehditten bilistifade kasaları soyarak muhteviyatını alıyorlardı Ve bazende memurların mukavemeti feci cinayetlere sebebiyet vermekte idi. son zamanlarda bu işe bir çare bulundu. Vezne kişesinde muamele yapan adam bizzat vezne dar degil (45) derece mailen mevzu bir aynada kenar- da oturan hakiki veznedarın bir aksinden ibarettir. Ve paraları da resimde görüldüğü üzere doğrudan doğruya vermiyor, hususi bir çekmece vasıtasile yine kendisini göstermeden verebilmesi kabil oluyor, Bu suretle memurlarda tabanca tehditlerinden kur- tulmuş oluyorlar. ve bittabi kasaları saydurmamak için de vaziyet ve vakit bulabiliyorlar. SERVETİFUNÜN 223 Dünya Ek —— Şzunu Her tarafta sulh / Sulh arzusunu izhar etmek üzere dünyanın dört bir ucundan tahdidi teslibat konferansına binlerce iştida gelmektedir yuka- riki resim bu kâğıt tomarlarını gösteriyor. İş kırtasiyeye dayandı ise vey halimiza1,, Papaslar koğuluyor İspanyada Cümbhriyetin ilânından sonra her tarafta oldugu gibi ora- dada papaslar kapı dışarı edi- liyor. Yan tarafta gördüğümüz resimlerden birinde Cizvitler bel- çikaya gitmek üzere istasyonda trene biniyorlar. Diger küçük re- sim de papasların polis nezare- tinde, eşyalarım bizzat kompartı- mana taşırlarken gösteriyor..

Bu sayıdan diğer sayfalar: