3 Mart 1932 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 4

3 Mart 1932 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e ŞA eğ yara EAST Şa ARE ğe Rİ ” 1" a ir Sl Sr ii BB SS Kİ BA Fal Sigorta Kumpanyaları| - Unyon Harik ve Kaza: 1828) Senesinde Pariste müesses Ünyon Hayatği 1829 Senesinde Pariste müesses;” ve Harik ve kaza 372.000.000. Franktır ; Höyat 981.000.000 » 3 ————| Türkiyedeki müdüriyeti ——— “ Şark kontuvari Türk Limitet Şirketi : Re O İD | CcC: © 2 vi O d sı Sermaye ve ihtiyat akçeleri OK di ill gg © 4 ii üermayaal “260,890Yförk Liras i istambul: Galata - Ünyon Han Telefon Beyoğlu 2002 Ni pi w * Kumpanyanın Şubeleri © 9. e 4: peş Türkiyenin başlıca şehir ve kasabalarında acentalıkları vardır. “7394 & EZ 00000360:0(64024263241808863504289900:0000N ISTANBUL UMUM SIGORTA SİRKETİ P.2 Harik Kaza (Nakliyat Sermaye ve ihtiyat akçaları 1.000.000 Lirayı mütecavızdır. ; MERKEZİ İDARESİ: İstanbulda Galatada Voyvoda caddesinde şirketin kendi mülkü © © Gi y i İ bulunan Sigorta Hanı dahilindedir. Şirketin şuabatı : 'Türkiyenin başlıca şehir ve kasabalarında ve memaliki ecnebiyede acentelikleri vardır. 000640096004081606vC05(1406304*d0909990200600 SİP Aİ. AİN İL AR NA İZ İZ İZ AY İL AİR Aİ AZ. İZ İZ YL AN A ll OSMANLI BANKASI f —————— çel * N660666686640096 â Sermayesi : 10,000,000 İngiliz lirası k 1 m » i İSTANBUL ACENTELİĞİ — TELEFON : İSTANBUL 1948 k ———— —— » J BEYOĞLU DAİRESİ — TELEFON : BEYOĞLU 1303 e z Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya hesabı cari suretiyle avanslar, ' : poliça ve iskontosu, N 4 ürkiye cumhuriyetinin başlıca şehirlerine ve memaliki ecnebiyeye senedat, çek, itibar k mektupları ve telgraf emirnameleri irsalatı. (Hesabı cari) küşa, d.senedat ve kıymetli eşya | *i muhafazası, kupon tahsilâtı, Türkiyeye ve memaliki ecnebiyeyek eşide edilen poliçalarin te- viyesi, borsa muamelâtı icrası akçe bey ve şerası, sair bilcümle banka muamelâtı, kasa | icarı, P.2 ç Yaşa şaş e e a IŞ ŞE İN İŞ A A AŞ AŞ İŞ İK

Bu sayıdan diğer sayfalar: