3 Mart 1932 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 9

3 Mart 1932 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SERVETİFÜNUN 217 No. 1856 — 170 “ME. Bevil'de mini miniler kışın patinaj ve ski ile eğleniyorlar Nisten 80 kilometro uzaktaki Bu oyunlar yalnız bir zevk ve eğlence işi olmaktan çıkmış ve daha ziyade spora git bir mesele haline gelmiştir. Her gün gazetelerde okuduğumuz muhtelif spor oyunları, dağlara tarmamışlar her halde pek hoş pek cazip olsa gerektir. Kar her memlekete yağar fakat kış spor ve eğlenceleri her istenildiği zaman ve mahalde yapılamaz, Bunun için hususi tertibat, güzel ve konforlu oteller, karın hiç bir zaman eriyip kaybolmayaeağı çok yüksek mevkiler lâzımdır. Bittabi pek müthiş para yekünlarının sarfını icap eden bu işten hiç kimse çekinmez, çünkü getireceği kâr da o nisbette büyüktür. İsviçre- nin daima karlı duran dağlarında böyle güzel kış sporlarının yapılmasına müsgii yerlerde bü: yük oteller, oyun yerleri yapılmıştır. Bilhass» bu sene yapılan ve bütün dünyada, gok kuvvetli bir alâka uyandıran Kış Olempt yadı hergünkü bhevadisler arasında gözümüze çarptı. Velhasıl kışı da kendilerine bir eğlence haline getiren bu insanların ber işlerine olduğu gibi bu husustaki merak ve kabiliyetlerini de »— Yüzünü bir maske ile gizlemiş olan güzel bir meçhul kadın Bevil'de ski ile yürüyor kıskanmamak ve her halde memleketimizde de tatbik ve taammümünü temenni etmemek elimizden gelmeyor... Meselâ bizim de daima karla örtülü ve bu husustaki arzu ve meraki tamamen temin edebilecek yerlerimiz v « Anadolunun bir çok yüksek yerleri, rakımları deniz seviyesindan çok yüksek yaylaları mevcuttur. Ve bunların içinde en muvafık olan ve akla ilk gelen yeşil Bursamı- zın hemen yanında güzel ve Ulu dağımızdır. Jatanbula yakınlığı hasebile de ecnebilere ve şeyyah- lara pek muvafık ve hoş gelecek olan Bursamız da bu nevi tertibat alınması, kış sporlarına müssit sahalar ve seyyahların ve bütün gelenlerin eğlenee iştirahatlerine kâfi gelecek konforlu oteller inşası lâzımdır. Aynı zamanda kaplıcaları ve yegilliği ile meşhur olan bu güzel şehrimiz bu düşünceler tahakkuk ederse bir katdaha cazip bir hâle gelecek ve memleketimize mühim bir para bırakılacak güzel bir seyahat ve eğlence mahalli olacaktır. Fakat bütün bu işler için evvelâ para ve sonra cesör ret ve ihtisas lâzımdır. Vakıâ memleketimizin daha çok para getirecek işlerini ellerine alan ve muvaffakiyetle idare edebilen servet sahibi adamlarımız yok değildir fakat bunlar o kadar mahduttur ki böyle yeni ve kazançlı bir teşebbüse kolay kolay para ve ihtisasını verecek insan bulmak bir hayli güç mesele telâkki edilebilir. Mamafi böyle işlerde ecnebi gurupların sermayesine muracaat etmek şayanı tercihtir. Çünkü hu aynı zamanda mühim bir ihtiseş işidir, ve servet kadar rol oynar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: