27 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

27 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA E P E Vstü Taklitlerinden — sakınınız. A S P l R I N © Komprimeleri Kullanınız Şubui VI Suyu ve Gazozu KOCATA İstanbulun en hafif ve lezizi ve en temiz suyudur. Grip Bir tek Kaşe Nakris Fevrozin d a T e n z l l a t Romatizmayı Necdet Tam kiloluk şişesi ile 70 Kuruş s:::d.::;l:, TN:;;C;:" Yarın * n 40 B | Ağrılarını — Ükat'iyyon bozmaz Çeyrek “ PUDR 25 B | Tam okkalık * « 90 a ! ee A ee Noi Tam iki buçuk okkalk şişesi ile 225 « ! Beş ve 13 okka tenekelerde Tenekesiz okkası 80 “ I Toptancılara ayrıca tenzilit yapılır. Hasan Ecza Deposu | Anadolu oteli Elettrik, Banyo ve aair her türlü asari konforu havidir, Teş- |) vif edecek en müşkülpesent misa- firlerim zi bile amemnun edecek dercesi mükemmeliyetledir. Yatak faatlerir 75, 100, 150 ve 200 kuruşbar. Kubra Sahıplerı 1 Mart tarihine kadar tevdiatınız yekünu. Asgari 5 lira Olmalıdır MÜDÜRİYET Dr. A. KUTİEL yanında 344 Zübrevi ve İdrar Yolu Hastalıklırı Mütehassısı Sirkeci, Muradiye caddesi No 35. Saat. 2-6 Asgarı 5 lira tevdiati olan Bütün kumbara sahipleri 2500 lira ı_niikâfatlı Gülhane hastanesi Üroloji muallimi Or. FUAT KÂMİL Avrupa tetkik seyahatinden avdet etmiştir. Telefon 20902. Adres: Babıalı - Türk Ocağı sırası Süreyya Bey apartımanı. SON POSTA ni a Ğdi z Yovmi, Siyasi, Havadi: ve Halç $ gazeteri . Iİstanbulr Eski Zaptiye İdare: Çükiçeşme socap 25 e— Telefon İstanbul <- 20203 Posta kutasur İstanbul - 741 Telgraf: İstanbul. SONPOSTA DBT KOLAYLIKLA ALMANGA ÖĞRENME — USULÜ Maarif Vekâletinin. B - 4- 9081 Tarik Ve 785 Numaralı Kararile Gazi Mualllm Mektabi, ve Bütün Liselerle Orta Mekteplerimize — Kabal Olunmuştur. — 1931/32 Dere Senesi Resmi — Kitap — Lüstesinin 13üneli sayfasında İlün — oluumaktadır. | TOR':İŞEONE F[AE('ZerERI Müellifleri : İ 1400 Ke. — 1 Sena — 2700 Kr. TAHSİN ABDİ kzmir Lisesi ve Orta Mektebi Alımansa H. SANDER — Almanca, Franmaca ve Edebiyal Gelen evrak geri verilmez Ülânlardan mos'uliyet alınmaz. Cevap için mektuplara 6 kuruşluk Muallizni Muaijinal Lincdi Kısm 40 Kr. Ayni Metodun: pal ilâyesi lâzımdır. 2 inci Kısmı 50 , Küçük Cep Lügati 30 Kr, Adres de; ştirilmesi (20) kuruştur. 3 üncü Kıszmı 170 », Muallim Rehberi 160 Tirekcir verde. VB slmakla beraber Musllin B. lere KY R L b İkinet Tamı adedi: 71,000 Basıldığı ve satıldığı yer Hüsnütabiat Mathaası - İSTANBUL. Sahipleriz Ali Ekrem, Selim Ragıp — Neşriyak Müdürüz — Selim - Ragıp Hd eeeti ee lll sAeKÜÜDÜÜRÜDenz ü saetrn eee gi - eli 5e SA F"'"'"N“"“""""""' veya buna müraccah VSOP MARTELL'i bir şişs ilâçtan Ankarada «ear| ——— ı_ #| Cilt we xzührevi! hastalıklar müte- |Ö hassısı. Karaköy büyük mabhallebisi | (Dr. Celâl Tevfik İli e- PARANIZIN Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. Hergün ne yiyeceğim diye düşüneceğinize, senede beş yüz lira yemeğe masraf edeceği- nize, yüz kuruş vererek bir Aşçıbaşı kitabı alınız. tatlı, tatlı yiyeceklerinizi yeyiniz. n Türk Neşriyat Yurdunda bulunur. K ARŞI ’ GRLDE Bir kadeh ** * MARTELL Konyağı daha müessirdir ve hastalıkların önünü alır. Doktor ALl VAHİT YAILDIZ ÇOCUK UNU Çök besler. Çönkü madeni maddeleri, fosfora, vitamini, çoktur. Meme« deki çocuklar için yegâne bir gıdadır. İçindeki tarifeyi dikkatle okuyunuz. Deposu: Hasan ecza deposudur. Zafiyeti umumiyo, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halâtında büyük faide ve tesiri görüleni FOSFATLI ŞARK MALT Hulâsası Kullanınız.. Her eczanede satılır BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU 12.ci Tertip 2. ci Keşide: I1 Mart 1932 dedir. | Büyük ikramiye 35,000 LİRADIR. Ayrıca birde 20.000 Liralık mükâfat ; İ'SELÂNİK. BANKASI | Tesir larihi 1888 Sermayesi Tamamen tediye edilmiş 30,000,000 Fran Idare Merkezi: İSTANBUL | TÜRKİYE'deki Şubeleri: GALATA İSTANBUL, İZMİR, SAMSUN, ADANA, MERSIN Devren satılık dükkân Divanyolunda 174 numaralı tütüncü ve kırtasiyeci dükkânı satılıktır. — Fazla — tafsilât için sahibine müracaat. Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı DOKTOR Hüseyin Naşit Hastalarımı Türbe — karşısında eski Hilâliahmer — binasındaki muayenehanesinde hergün öğ- leden sonra kabul - elmektedir. Telefon İst. 22622 YUNANİISTAN'daki Şubeleri: | SELÂNİK, ATİNA, İ KAVALA, PİRE Bilâmum banka muamelâtı. Kredi mektupları. Her cins nakit üzerine hesap — küşadı. Hususi kasalar icarı,

Bu sayıdan diğer sayfalar: