27 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

27 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA Şabet 27 Oimzgacak Şeyler Ft Yeme_qiX Tahdit Edemez Miyiz? . İstanbulun et derdi |,kangren oluyordu. Belediye reisi derhal nişteri eline aldı, ameliyata gi- rişti. Fakat bir defa da konsül- tasyona lüzum gördü. Nihayet *(Narh) denilen yakinım şimdilik kâfi geleceği kararile mesele komisyona havale edildi. Komis- yon tedavi ile meşgul oladursun. Ben de parmak kaldırıyorum. Müsaade verirseniz et derdini halledeceğim, İşte söylüyorum: Belediye Reisi haklıdır. 1s- tanbulda müzmin bir et derdi yardır. Fakat et metelesinde doktorların sözü daha keskindir. Onlar diyor ki: “ Et insan vücu- dunda dert yapar! Öyle bir dert ki derman bulunamaz. Kendile- rini bilenler, sağlıklarını düşü- nenler et yememelidir. ,, Bu ikaz kâfidir. Bundan şu neticeyi çıkarabiliriz: Et derdine uğamamak için et yemekten vazgeçelim. Fakat bu ihtar müthiş bir boykot işa- retidir. Imkânı yok ya... Farzı muha!, İstanbulda ;:dıden yetmişe lııdır. erkek ve kadın, fazla değil bir bafta müddetle et yemekten vazgeçsek acaba netice ne man- Kara gösterir ? İyi dinleyiniz: 1 — Bu kararın tatbikinden yirmi dört saat evvel mezbahada kesilip soğuk hava , deposuna gönderilen bir yığın et piyasaya çıkarılamaz. 2 — Kasap dükkânlarında bir gün evvelden satılmayıp ka- lan etler kokmıya ııılılıâııpıhr 3 — Taze ve kuru sebze sa- tan dükkânlara müthiş bir hü- cum başlar, 4 — O sıralarda Anadoludan Jen kesilmemiş koyunlar mez- !:hıılıh pay mahallinde Üstüste yığılır ve piyasa derhal tayyare ııbi sukut eder. 5 — Kuyruk ve içyağı fiatleri havaya atılan mavzer gibi yükselmiye başlar. 6 — Bahçıvanlar her şeyi bir tarafa bırakıp zerzevat ekimine müthiş bir faaliyet verirler. 7 — Kasap dükkânları et satışından tabil vazgeçerek sü- rümü en fazla olan sebze, rakı, eski; elbise, grip için ilâç, elek- trik ampulü, odun, kömür gibi şeyler satarlar. Tabil sürümü ol- madığı için kitap, gazete gibi şeylere rağbet etmerzler. 9 — Kediler, yiyecek ciğer bulamıyacakları için, et hususunda eümert olan Brezilyaya muhace- rete başlarlar. 1 — Tabil mezbahada artık yapılacak iş kalmıyacağı için...... Fakat bu dehşet manzarasına bizim gözlerimiz ve gönüllerimiz tahainmül edemez. Vazgeçtim. * Adanada Tarihi Köprü Hakkında İlmi Bir Rapor Adana (Hususi) — Şehrimizde Romalılar zamanıdan kalma tarihi Seyhan köprüsü cidden acınacak bir haldedir. Köprünün ehemmi- yeli bir tamire ihtiyacı vardır. Maarif Vekili Esat Bey buraya geldiği zsman köprünün vaziyeti- Te meşgol olmuş, kendisine bu tarihi eserin ne zaman ve kimler tarafından — yapıldığı — hakkında ilin? bir rapor verilmiştir. İi ieksenü ae l ie SK — A ae Bi | MEMLEKET HABERLERİ Çankırı (Husu- si) — Şehrimiz- de çok hayırlı bir işe teşebbüs edilmiş ve ilk bamlede muvaf- fakıyet hâsıl ol- muştur. Şimdiye kadar fakir ve yardıma muhtaç talebeler — toplu bir şekilde alâka gör mü yorlardı. Fakat son aylar içinde (Kurtuluş) mektebine de- | vam eden tale- be velileri tara- fından fakir ço- cukları — sevindirmek — maksadile bir himaye heyeti teşkil olunmuş- tur. Bu heyet, münferit yardım teşebbüslerinin müşterek bir şe- kil almasına gayret etmiş ve bu sayede bayramda 34 çocuğun e- bise tevzü suretile sevindirilmesi imkânı hâsıl olmuştur: Heyet bu faaliyete girirşirken bir. kısım Salihlide Oyun Masasında İskemle Kavgası Salihli (Hususi) — Kasabamız- da kumar yüzünden bir kavga olmuş ve bir kişi yaralanmıştır. Hâdise şöyle geçmiştir: İstasiyon civarında Tikveşli Hüseyin Efendinin — kahvesinde bahçivan Abdi ile nalbant Halil İbrahim isminde iki arkadaş ara- sında bir oyun meselesinden | kavga çıkmış, iki ahbap sandak- yeleri kaparak biribirlerine giriş- mişlerdir. Kavganın kwzn bir sırasında Abdiniz arkadaşı olan Hacı İbrahim isminde birisi araya girmiş, bir sandalye fırlatarak Halil İbrahimi başından yarala- mıştır. Yaralı adam kanlar içinde karakola gitmiş, diğer ikisi kaç- mışlardır. Manisada Vilâyetin Yeni Sene Varidat Bütçesi 820 Bin Liradır Manisa, 25 (A.A.) — Umumi Vilâyet Meclisi 1932 — varidat bütçesini — 820,000 lira — olarak kabul etmiştir. Vilâyet Meclisi yol parasını altı lira olarak ka- bul eylemiştir. S hhiye bütçesini 56888 lira ve baytar adi ve fev- kalâde bütçeleri 25300 lira ola- rak tespit edilmiştir. Manisaya Yapılan Tebarru Manisa, 25 ( A.A, ) — Bütün emvalini Manisa hastanesine te- berru eden Kara Osman zada Zahide Hamım emval ve eşyasırın tesbitine başlanmıştır. Vasiyolaa- menin infazı valiye tevdi olun- muştur. Vilâyet kanuni teşebhijş- l lere girmek üzere bulunuyor. KA A & n el e ae ZN tacirlerin' yardımını gömüş, a zamanda — Belediye de — sekiz talebeyi giydirmek suretile bu bayırlı işe alâka göstermiştir. Bu hayırlı işten bahsederken şurasını da söyliyeyim ki, esaslı bir teşekkül olan Himayci Etfal şu- besinin qehnmııdekı şubesi bile bu derece geniş bir yırdım huru- Köylülerin Hükümetten Bir Temennisi Çankırı (Hususi) — Vilâyetimi- zin en mühim istihsal ve ihraç maddesi tiftiktir. Bu muhit tif- tik keçisi yetiştirilmesine çok müsaittir. Ayni zamanda cins itibarile de bizim tiftikler birinci dereceyi muhafaza etmektedir. Fakat son zamanlarda tiftik tica- reti bubranlı bir devreye girmiş- tir. Geçen senelerde okkası (200) kuruş olan tiftiklerimize bu sene çok az fiatlarla bile müşteri bul- mak için çok müşkülât çekiliyor. Bu vaziyetin en mühim sebebi Avrupaya tiftik ihracatımızın dur- masıdır. Buhran köylüye de tesir etmiştir. Tacirlerin paraları istok tiftikler yüzünden hapsolmuş va- ziyettedir. Köylülere — gelince; bunlar da fiat azlığı yüzünden vergi parasını güçlükle çıkarıyor- lar. Şimdi gerek köylümüzün, ge- rekse tacirlerimizin arzusu, Hükü- melin bu işe bir çare bnl:ıııduı K. Antalyada Halk Evine Yazılanların Miktarı Çoğalıyor Antalya, 25 (A.A) — Antalya Halk Evinin küşadı için dokuz mesai şubesinin azası dün akşam Fırkada büyük içtimada kayit ve tefrik edilmiştir. Halk Evine kayit muamelesi hararetle devam etmektedir. Evin küşadı bu hafta merasimle yapılacaktır. Halk Fır- kası, Vilâyet Heyeti bu teşkilâtı istiap edecek büyük ve yeni Halk Evi inşasımı kararlaştırmış ve in- şaat içi bir komisyon teşkil edil- mistir. Komisyon faaliyete geç- miştir. F Talebenin Himayesi Çankırıda Kimsesiz Talebeyi Sevindir- meklİçin Hayırlı BırTeşebbuse Gırışıldı Çankırıda himage heyeti ve himagye gören çocuklar İ ı ı ederken Himayei Etfal Ce- miyetinin nazarı dikkatini bu tara- fa çekmiye bil- mem İüzum var mı? Himayei Et- fal heyetinin bu sahada faaliyet göstermesine çok İüzüm — vardır. yüzlerce okuma heveskârı vardır ki bu yavrular- dan birçoğu hakikaten himayeye muhtaçtır. Bunların kalem, kâğıt ve saire gibi mektep ihtiyaçları temin edildiği takdirde kendileri güzel bir istikbale namzet ola- caklardır. Hulâsa çocuklarımız okumak, çalışmak isüyor Fakat ayni zamanda alâka bekliyor. K.K. İlk Kaçakçı Mahküm Oldu Konya (Huuıl)— Yeni ka- çakçılık kanunu Vilâyelin her tarafında şiddetle tatbik edi- mekte, kaçakçılar takip olun- maktadır. Bu meyanda ilk ka- çakçılık davasına da bakılmıştır. İlk maznun şehrimizde aktarlık yapan Karpuz oğla Abdurrahim Efendidir. Bu adamın dükkânında kaçak sigara kağıdı tutulmuş ve derhal mahkemeye — verilmiştir. Muhakemeye gündüz üÜçte başla- nılmış ve gece saat sehiz buçuğa kadar devam edilmiştir. Neticede Abdürrahim Efendinin suçlu ol- duğu anlaşılmıs ve altı ay hapis 110 lira da para cezasına malhı- küm ecilmiştır. Çankırıda Münevver Gençlik Halk Evi İstiyor Çankırı ( Hususi ) — Her tarafta Halk Evi açıldığı halde burada bu hususta hiçbir teşeb- büse girişilememiştir. — Halbuki bu gibi içtimai faaliyetlere şeh- rimizde de ihtiyaç vardır. Mü- nevver gençler burada da bir Halk Evi açılmasını temenni edi- yorlar. Adanadaki Mahkümlar Adana ( Husust ) — Şehrimiz hapishanesi, son günlerde mah- küm ve mevkuflar adedinin faz- Talaşması Üzerine sıkıntılı bir şekil almıştır. Bu sebeple yirmi mahküm — Kozan hapishanesine nakledilmiştir. * f | Çünki şehrimizde ! Söz Aramızda 'Müsavat Telakkimizle Mahduttur Hayatımızda olmadık- larını bildiğimiz & inandığıe mız bazan güzel şeyler vardır, Bunların lâtif çehrelerile, olduk- ları gibi önümüze çıkmalarını, görünmelerini istemeyiz. Bir ailede biri kız diğeri erkek iki kardeş.. Erkek istediği gibi — eğleniyor, geziyor, istediği zaman eve geli- yor, istediği zaman çıkıyor. Kız da şayet oğabeysini taklide kale kacak olsa.. Öyle ya.. Ne var? Kadıin erkek müsavi.. Bütün gün duyduğumuz şey.. — Ânne dün akşam ağabe- yim sinemaya gitmiş çok güzelk- miş.. Bu akşam da ben gideyim, — Yalmr ha.. Çildirdimsa te marbaneye git.. Olmar. — Neden? — Neden olacak kadın oldu- ğunu unutuyorsun galiba., — Anne biz bu cuma üç arkadaşımla beraber bir tedam sana gideceğiz. — Üç kız ha... — Na olur. Geçen hafta ağabeyim de iki — arkadaşile gitmişti. — Olmar. — Neden? * — Ah efendim, oğlumu gör meyin.. Öyle bir delikanlı oldu ki.. Bütün kızlar peşinde, hergün tomar tomar mektuplar geliyor.. Bu kadar kızı birden nasıl idare ediyor.. — Allah bağışlasın efendim. * — .« Hanımın kızı mi?. Hays di canım. Bir yerde rastgelip te selâm vermek — mecburiyetinde kalacağım diye ödüm patlıyor. Ondan hayır yok.. binbir erkekle düşüp kalkıyor.. — Öyle kız evlâdın Allah vücüdunu ortadan kaldırsın, * — Anna ben bu yaz, şöyle büçük bir seyahat yapmak isti» yorum, — Kiminle?. — Yalnız.. Geçen sene ağar beyim nasıl gitmişti. — O gider elbet erkektir. Sen bir daha bu lâfı ağzına almıe yacaksın anladın mı ? * Halbuki heryerde herzaman tekrar - edilir.. “ Artık kadın, erkek yok.. Kadın »« Erkek.,.. Bu müsavat her günkü hayatm mıza, gündelik yaşayışımıza incl gibi bir süs, bir lükstür.. Abdük hak Hâmidin bir mısrar vardız, Yalan olduğu için konmayım böyle Güzel olduğu için sen yine söyle Lâtife bertaraf, ber hak ve müsavat, içinde yaşanılan muhit ve cemiyetin telâkkilerile mahe S erkeğe zaman müsavi olamıyacağını bu- =l hayat Hıı lüzumundaa HALİM Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Vasfi Raşit Bu kıymettar eserin ikinci €ildi çıkmıştır. Bu cilt te birinci cilt gibi yirmi formadan mü- rekkeptir ve fiali daha ucuz- dur. Eser ince kâğıda basıldı- gından hacmi de küçülmüştür. Fiati ( 200 ) kuaruştur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: