6 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

6 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: AYAĞINIZA İTİNA EDİNİZ Bu sıcak günlerde ayaklarınız terler, şişer ve istirap verir. Ve bazan da illihaplanarak yürüyebilirsiniz. Bununla beraber mütomadiyen yürümek güçlükle meşgaleniz icabı oları mecburiyetindesiniz. Müsait zamanlarınızda aaf hava tenelfüs in küçük bir ayaklarınız- Hulüsa : etmek ve biraz dinlenmek gezinti yapmak istersiniz 'al dan muztaripsiniz. ve artık hiçbir. yere kımıldanmak istemezsiniz Tatıraplı ayaklarınız. hasebile hayatınız. zehirlenmiş olur Buna da çare RA D io s A L T s tozu kullanmaktır. Akşamları, ayaklarınızı yıkayacağınız wvu derununda kâfi miktarda RADiO SALTS tozu ilâve ederek mükemmel bir banyo yapınız. Ayaklarımızın adaleleri küvvetlenecek; sancı ve iltihabı zail olacaktır. Ülk banyodan itibaren müessir bir tedavi hizsedecek ve birkaç gün zarfında kendinizi hafil ve faal bulaoaksınız. Velhasıl yaşamak zevkini :ktisap edeceksiniz. Bir Müdür Aranıyor istanbul'a yakın bir yerde teşekkül eden bir kooporatif idareye muktedir tahsil görmuş llsana aşina tecrübeli bir müdür aranıyor. Bu evsafı haiz ol talip olanların tercümel hallerile bulunduk- ları vesalk suretlerini ve ne gibi şeralt ve Ücretle bu işi deruhta edebileceklerini fotoğrafile birlikte Istanbul, 176 No. posta kutusuna (Kooperatif) rumuzile göndermeleri. Kabul şeraitini halz olmıyanların gönderdikleri evrak adreslerine lade olunacaktır. (1606) İstanbul Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden : İstanbul Mıntakası Dahilindeki Maliye Tahakkuk ve Tahsil Şubeleri için 106,250 kilo odun aleni surette münakasaya çıkarıl- mıştır. Mezkür oduna verilecek fiat mutedil görüldüğü takdirde 20/8/034 tarihine müsadif Pazar günü ihalei kat'iyesi icra oluna- cağından Taliplerin yevmi mezkürda 100 lira pey paralarile Müdü- riyetimiz Mübayaa Komisyonuna müracaatları ilân olunur. “4394,, SON POSTA ae ee ea ( > MUHASİP ARANIYOR Taşra için Fransızca bilen Türk vatandaşı bir muhasibe ihtiyaç var- dır. Talip olanların istedikleri maaş miktarını bildir&n mektuplarını İs- h posta kutusu adre- muzile göndermeleri. (1694) aamif KAZ GÜNEŞI Cildi yalnız esmerletmekle kalmaz, Dokunduğu — tabakalarda kolayca geçmiyen bir takım kabarcıklar, sivilceler ; lekeler yapar, KREM ERRTEV Kullananlar için bundan endişeye lüzum — yoktur. Bu harikulâde krem gü- neşin ciltte tahribat yap- masına, kat'iyen meydan vermez. SERT SAKALLILARA MÜJDE Türkiye umumi mümessili: İstanbul Sultanhamam, Camcıbaşı Han No.10 İzmir bayli: Mehmet Alim Başdurak No6l Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halâtında büyük faide ve tesiri görülen. FOSFATLI ŞARK MALT HULÂSASI kullanınız.. Her eczanede satılır. ei İnhisarlar U. Müdürlüğünden: I Nümunesi mucibince bin adet Üzüm küfesi 8/8/934 - tarihine müsadif Çarşamba günü sant “ 16 ,, da pazarlıkla alınacaktır. Ta- liplerin yevmi mezkürda ** 7,5 teminat parasile birlikte li'de Levazım ve mübayaat Şubemize müracaatları ilân olunur. “4354,, Kiralık Otel Bursada Gazi Paşa enddesinde hayada ve işlek mevkide bulunan HALK OTELİ kiraya vörileceğinden talip olanlür otel altındakli Luça Zade Kardeşler mağozasına müracaatleri rica olunur. (1462) SATILAN EMLÂK Esas No. Mevki ve Nevi Teminat 104 — Büyükada Nizam 154 ada 3 parsel No. 12140 300,—L. metre çamlık. Büyükada Nizam 155 ada 18 parsel numaralı 1480 metre çamlık (Seferoğlu köşkderinin yanındadır.) Yukarda yazılı emlâkten 104 ve 108 esas numaralı çamlıklar peşin bedelle açık arttırmaya konulduğundan taliplerin ihaleye müsadif — 11/8/1934 Cumartesi günü saat onda —Şubemize müracaatları. — (421)| 108 185,— » Bir Muhasip Aranıyor Hariçte bir fabrikanın muhasebe kalemi şetfliğini yapabilecek tecrlibeli, yüksek tahslli görmüş bir muhasibe ihtiyaç vardır. 180 llraya kadar maaş verilecektir. Talip olanların tercümel hallerile ellerindeki vesaik suretlerini ve muvazzah adresi ve fotoğrafını İstanbul 176 No. posta kutusuna (Fabrika muhasibi ) rumuzu altında göndermeleri. (1605) İstanb;ıı Be]ediyesi Sular İdaresinden: Ameliyat sebebile 7/8/934 Salı günü saat on dörtten yirmi dörde kadar İstanbul tarafına Terkos suyunun az verileceği muhte- rem ahaliye ilân olunur. *4459,, DABCOVİCH ve Şürekâsı Denizyolları İŞLETMESİ Acenteleri : Karaköy Köprübaş Tel. 42362 — de İZMİR SÜR'AT İskenderiye Yolu vapuru 7 EGE Aguıtoı Salı li de Galata rıhtimin- dan kalkacak. Doğru İzmir, Pire, İskenderiye'ye gidecek ve 44440,, dönecektir. Bartın Yolu va; 6 BURSA A;u":rn ü Pazartesi 19 da Sirkeci rıhtımından kalkacaktır. (4441) Trabzon Yolu VATAN vapuru T Ağustos Salı 20 de Galata rıhtimin- dan kalkacak. Gidişte Zongul- dak, İnebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, Trabzon, Rixze'ye. Dönüşte bun- lara ilâveten Sürmene, Ordu'ya uğrayacaktır. “4439,, Teli 44708 - 7 - 41220 Avrupa ve Şark limanlar arasında müuntasam posla, Anvera, Rotterdam, Hamburg ve Takandinavya Himanları için yakında hareket edecek vapurları ve dünyanın başlıca limanlarında transbor demen Yakında gelecek vapurlar Hansburg vapuru 12- 15 Ağustosa doğru. Yakında hareket edecek vapurlar Hansburg vapuru 15-18 Ağustosa doğru. Fazla tafsilât için Galata, Frengyan hân umum? acenteliğine müracaat Tel. 44707/8 « 419220 (1495) Zaylı Hüâkimiyeti Milliye mekte- binden aldığım tasdiknamemi kaybet- üm. Yenisini alacağımdan hükmü yoktür. Fatih Belediye dairesinde Abdullah oğlu Hasan (60) İstanbul Yedinci İcra me- murluğundanı Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar- rer bir adet taksi otomobili 9/8/934 tarihine müsadif Perşembe günü sant 13,30 da Sandalbedesteninde birinci açık arttırması taliplerin yevm ve bulunacak memuru- Sahibi: Ali Ekrem Neşriyat Müdürü: Tahie

Bu sayıdan diğer sayfalar: