22 Ağustos 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

22 Ağustos 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VE BU GÜN Nöbetçi Eczaneler Dolayısile... Şehnamenin en acıklı hikâye- lerinden biri de Zal oğlu Rüste- min kendi çocuğu Sührabı bilme- yerek öldürmesidir. Fir di eşi az bulunur kıvrak üslübile an- lattığına göre, baba - oğul olduk- larını bilmeyerek karşılaşan bu iki kahraman, kıyasıya boğu! ken Rüstem bir iki defa düştü, düzen kurup kurtuldu. Fa- kat Sührap alta düşünce Rüstem aman vermedi, genç silâhşörün yüreğini hançerledi ve bunu yap- ftıktan sonra onun kendi oğlu olduğunu anlayarak dövünmeye koyuldu, Iran payitahlına adam- lar uçurdu, Has hazinede saklı olup her derde deva, her yaraya şifa sayılan Nuşdâruyu getirtmek istedi. Fakat Sührabin ölüm dö- geğine düştüğü yerle o eksirin saklı bulunduğu yer arasında bir aylık yol vardı. Gidenler dönün- eeye kadar yaralının yaşamasına imkân yoktu. Netekim Sührap ta öldü ve Rüstem, oğlunun toprağa gömülmesinden sonra gelen tan- risel ilâcı ayağının altında çiğnedi. Gazetelerde hergün İlstesi ba- sılan nöbetçi eczahaneleri göz- den geçirirken hatırıma hep bu hikâye gelir ve içime bir titremo yayılır, Çünkü eczahanelerimiz;n mıntaka bölümü pek uygunsuzdur. Söz gelimi Yeldeğirmeni Kadıköy mıntakasındadır. ve haftada bir veya iki gün oradakl eczahane gece nöbetçisi — yapılmaktadır. Şimdi düşünün. Ben Modada otu- ruyorum, gece yarısından sonra hastalanıyorum, Yarım saat için- de ilâç bulmazsam gürleyip gide- coğim.Anam mı, eşim mi, kimim var- sa biri bu tehlikeli durumda sokağa fırlıyor. Otomobil yok, araba yok, tramvay yok. İster İstemez yaya koşuyor, Rıza Paşaya ulaşıyor. Oradaki iki eczane kapalı. Bu sefer, helecanını bastırarak iske- leye kadar iniyor. Orada da ecza- neleri kapalı buluyor. Altıyola çıkıyor, ayni kapanıklıkla karşı- laşıyor. Hatırına polis moktasi geliyor, oraya koşarak açık blir eczaneyi nerede — bulabileceğini oe Korkudeli (Özel) — Korkudeli Antalyaya 73 kilometre mosefe- Istanozdur. Kasabanın eski tarib- lerlo ilgisl çoktur. Korküdeli adını almasının sebebi Ikinci Beyazıdın şehzadesi Korkudun Antalya va Teke valiliklerinden sonra padi- şahın gazebinden korkarak bu- rada bir mağaraya iltica etmiş olmasından ötürüdür. Korkudeli Antalyanın biricik yaylasıdır, Kasabanın ortasından bir dere geçmektedir. Belediye de aydınlatılmaktadır. Kasabanın Gst tarafında Osman Halifo adlı bir köy, bu köyün Ustünde de luk Yapmak İsterken Alanyada Bir Başka Ka- dını Kolsuz Bıraktı Alanya, ( Özel ) — Hasbahçe mahallesinden Alinin karısı 25 yaşında Fatmanın elinin üzerinde bir sivilce çıkmış, Kestel kını denilen ve ötedenberi hasta- ları tedavi etmekte olan Ayşe bu sivilceyi görünce “ yılancıktır diyerek Fatmanın elindeki sivil ceyi ustura ile yarmış, ustura mikroplu olduğundan Fatmanın kolu kütük gibi şişmiştir. Fatma hastaneye kaldırılmış, Kestel kızı Ayşe hakkında takibata başlanıl- | mıştır. Fatmanın kolunun keslle- ceği sanılmaktadır. p | soruyor, Yeldeğirmeninde cevabıni | alıyor ve o tarafa fırlayarak ilâcı alıyor, yine tabana kuvvet gerl dönüyor. Bir de ne görsün, hasta | vefat eylemlş !.. işte İşe yaramayan Nüşdâru | bu maderler. Moda ile Yeldeğir- | mebi bir mıntaka içine sokulursa birçok Hâçların o mahiyeti ala- cağına şüphe yoktur. Bu acı hakikatın İlâcı nöbetçi eczahane- leri çoğaltmakla ve sözgelimi Moda halkını Riza Paşa eczane- lerine bağlamakla elda edilebilir. Bütün İsranbulun ayni durumda bulunduğuna göre de yapılacak işte hızlı davranılmak gerektir. M. T. Tan Son Posta İLÂN FİATLARI 1 — Gazetenin esas — yazısile bir sütünun iki satırı biz (santim ) sayılır, 2 — Sayfasına göre bir san- timla Hlân fiatı gunlardırı —i 50 200 100 60 . 30 Kış. | Ki | Kep | Keş. | Krpe 1 ooıfı Krş. 8 — Bir santimde vasati (8) kelime vardır. 4 —İnce ve kalın yazılar tutac santimle ölçülür. | de bir kaza merkezidir. Eski adı | son zamanlarda bayındırlık işlerine | önem vermiştir. Kasaba elektrikle | Bir Kadın Doktor- SON POSTA e a Korkudeline giden aşiretlerin yayladıkları Rahatdağı vardır. Bu dağda Çanakkaçan ve Muş, (Özel) — Buranın en | güzel mosiresi Karanğaç bağla- rıdır. Bu — mesire çeşmesi arasında yüz küsur sene- | denberi görülen ve Arabo diye &d tükalan bir yılalı vardır. Ast- hk bir ömüre malik olan bu yılan şimdiye kadar hiç kimseye dokunmamıştır. Hüsnü Adlı bağa — giderken ile biri geçenlerde yol — ortasına Son Posta Balıkesir Köylerinde : Ihtiyarlar Gömeniç Köyünün Kuruluşunu Anlatıyorlar? Gömeniç köyü Gömeniç : Balıkesirde (Özel)— 43 evlik, 250 kişilik halkı ziraat- le uğraşan küçük — şirin bir köy, Köyü kuran Mağrıplı Eso Bey adında bir hoca olduğunu ihti- yarlar söylüyorlar. Ve bu kuru- luş için bir hikâye anlatıyorlar. Güya köy uzakta ve suyu a- mış. Ese Bey suyu az köyden ayrılmış burada tek başına otu- rTurmuş. Eşkıyalar köyü her yağ- ma edişinden kimln eşyan hangi eşkıya aldığını bu hoca haber verirmiş. Eşkıyalar hocayı öldür- moek İstemiş muvaffak olamamış, evini yakmıya teşebbüs etmişler, yakmışlar fakat ertesi gün de evin yerinde durduğunu görürlermiş. Köy hem susuz hem eşkıya ya- tağı, hem de obadan uzak olduğu için köylüler mecbur - olmuşlar onun yanına gelmiye, Ve böylece Gömeniç kalesine yakın olan yerde bu yeni köy kurularak evvelâ kalenin İsminl alarak Kumyaniç, sonra da Gö- meniç olmuş, Yeni yapılmış bir mektebi var, Fakirce bir köy. Bu köyde hava kurumuna 90 kü- sör lira toplanmıştır. Dursunbey Pana- yırı Kapandı Dursunbey (Özel) — Panayır kapanmış, Konya, Afyon, Eski- şehir, Kütahya, Balıkesir, Manisa ve İzmirden gelen tüöccarlar dön« müşlerdir. Panayırda umulduğun- dan daha çok hayvan satışı yapık mıştır. Panayırın son günü güreş müsabakaları yapılınış, birinciliği Balıkesirin Bey köyünden Süley- man, ikinciliği de Çavdır köyüne den Kâmil kazanmışlardır. Beyşehirde Hayvan Sağlık Meomurluğu Beyşehir (Özel) — Kazamızda bir. hayvan sağlık - memurluğu Ihdas edilmiş, gelen memur hayvan sıhhiyesile uğraşmıya başlamıslır. .. w Meşe Kütüğü Yılan Muşta Asırlık Bir. Kimseye Dokunmuyor Hacin | Korkudeli Antalyanın Biricik ' Yaylasıdır gosadan bir görünüş Çanakyaran adlı pek soğuk iki su akmaktadır. Sanılan Yı?aü—Var, Fakat | uzanmış bir cisim görmüş, bunu i bir meşe kütüğü sanarak üzerine Üüzerinde iken ayaklarının altın- daki cismin kıpırdadığını gör- müştür, dikkat edince bunun Arabo olduğunu anlamış ve pek fazla korkmuştur. Hayvan çekilip gitmiş, Hüsnüye birşey yapma- mişlir amma, Hüsnü korkusun- dan bir kaç gün hasta yatmıştır. Tavşancılda Bu Sene Üzüm Bol, Fakat Nasıl Satılacağı Düşünülüyor Tavşancıl, (Özel) — Bu sene Özüm mahsolü, diğer senclere nisbetle daha boereketlidir. Yal- nız bu mahsulü satabilmek için müstahsilin alıcı ve satıcı ellere büyük ihtiyacı vardır. Bütün is- tasyonlarda köy çocukları ser- bestce üzüm satabildikleri halde, biz de bu menedilmiştir. İstasyonda temin edilebilecek sa- tışları serbest bırakmak - lâzım gelmektedir. Geçn hafta köyümüze bir seyahat yapan Reşat Riza le- minde «ki doktorumuz burada parasız olarak yüz köylüyü muayne etmiş - dir. luğu devam etmektedir. Bu ihti- yacı göz —önüne alan Tav- şancıl gençleri yarın sant mena- fede bulunan bir suyu tamir edip akıtmaya muvaffak olmuş- lardır. Çeşmeyo — Tavşancıldan birçok kimseler nakd! yardımda bulunmuşlardır" Yozgat Çarşısı Yozgat, ( Özel) — Belediye çarşıda yeni değişiklikler yaptır- makta, dar yerleri genişletmekte, harap ve yıkılmıya yüz tutmuş dükkânları yıktırmaktadır. Çarşıya iyi bir düzen verilmiştir. ÂAnkara caddesine — bağlanan — hükümet enddesi da aenleletilmaktadir basıp geçmek istemiş, fakat tam | Mahsu« | lün satılmaması tehlikesine karşı, | Ağustos 22 HİŞLERİ! Bir Kadın Kocasından Ne Vakit Ayrılabilir “Beş sanelik evliyim. Kocamı se| miyorum. Onun her sözü, her hazı keti beni rencide ediyor. huzurun bile tahamımdl edemiyorum. Bun köndisine de söylüyorum ve ayrılmal lstiyorum, O gülüyor, elinden gelet esirgeme. Belki muvaffak — olursun diyor. O vakit çıldırıyorum. Boşunnü davası açanm kazanamazmı!yinı Fahriye Kanun boşanma için muayyoli sebepler göstermiştir. Bir tarafıt nefreti bu boşanma sebeplerindeti biri değildir. Maamafih bir defa bir avukata gidip danışınır. Belk| bana anlatmadığınız bazı şoylağ vardır ki, ayrılmanızda size halk verdirobilir. İ * “Biran — hercal tabiatli bi kızım. Birçok erkeklerle tanışıyol rum. Fakat bir müddet konuş$ tuktan sonra soğuyup ayrılıyorum, Hiçbir erkeğe bir aydan fazlâ tahammül edemiyorum. Bu gidişle evlenemiyeceğimden de korkuyorum Siz ne dersiniz?,, Ulviye Hercal bir kız hakkında eni keklerin verdiği hüküm herhalde o kızın lehine değildir. Erkeliş kadının kendisine bağlanmesı Te yalnız onu sevmesini isteyi Gözü ve gönlü dışarıda gezeti kadına bağlanamaz. Bu kabil kızâ lar erkekler Üzerinde fena tesi$ yapar ve hiçbir erkek böyle bit kızla evlenmeye kalkmaz. Onuğ için bu tabiatinizi değiştiriniz. v4 bir genci sevmeyo çalışımız. Ankarada M. R. Anlattığınıza göre artık sizin bir arada yaşamanıza imkân kalş mamıştır. Mahkeme — ne karar verirse ona uymaya mecbursunuz! Zaten mahkemeye müracaat eti Hikten sonra ne yapabilirsiniz. Niksar (Özel) — Il ve llçedes ki spor teşekküllerinin ittifaka bağlanması için bir teşebbüs yaş pılmış, bu maksatla bütün teşekkülleri mümessilleri toplanae rak kararlar İttihaz edilmiştir. r Bir Doktorun Günlük Notlarından Perşembe €) Sinir Ağrısı kuvveti yezinde Otuz yaş- Delikanlı ve gücü bir hasta müracaat etli. larında ve en çok sol omuzunun Diğer taraftan köymüzün susuz- | altında sık sık gelen ve saplanan ağrılarından buheetti. Muayene ettim. 1— Zatülenp memişti. $— Kalbi ve ciğerleri sağlamdı Yalnız son günlerde deniz ba: yo« larına çok sık devam etmiş, denizde ve kumda altı yedi Gaatten İzzla kalınıştı. Denizden — çıktığı zamanlar c-en rüzgürlara — ehemmiyet — vermıulş omuz etlerini üşütmüş, buruluki ve zatürree geçir- ginirlerde ağrılar moydana gol şti. 1— Deniz banyolarımı on beş gün için tatil ettim. £— Klorform ve tentürdiyotlu ve kâfürolu alkollü bir ilâçın « Ayerlere sürülmesini ve dabil günde iki tath kaşığı Nevropotin almasını tavsiye ettim. () Bu notları kesip saklayınız, yahut bir albüme yapıştırıp kollaksiyon yap- miz. Sıkıntı samanınızda bu notlar bir doktor gibi imdadınıza vetisabilir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: