22 Ağustos 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

22 Ağustos 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

lfadı!ıüye Bir Detfine Yazan; Hatice Hatip Simsiyah Bir Ağustes Gecesiydi, V -.7 — SON POSTA Muhakkak Var B- 936 akit Vakit Gökte Bir Projektör Parlayor Gibiydi... Kız kardeşim getirdi... Kız kardeşin mi... — Evet küçük bey. Dün gece tuhaf bir şey olmuş, annemin evinde çok tuhaf bir şey.. O- nün evine birl girmiş ve küpü alıp on lira bırakıp — gitmiş.. Gece yarımı — No küpü imiş bu.. Böyle.. — Su küpü.. Size kız kardeşim daha iyi anlatır. — Kız kardeşin burada mı çağır bana onu.. Her halde önünde idi. — Buradayım güçük Bey. Diye içeri girdi. — Vay Madmazel Dita Parlo.. Sefa geldiniz. Matmazel Greta Garbo! — Sefa bulduk küçük bey. Başında soluk bir hasır şapka vardı. Ba şapka eski çiçeklerle süslü idi tobumları dışarıya uğ- ramış.. Ve önlüğün siyah parlak kumaştan — dikilmiş bir kurdela yanından sarkıyordu. Kadife bir kurdela gibl.. ayağında sandallar vardı. Ve bu sandallardan nasırlı kirli boyah tırnaklı parmakları dışarıya fırlıyordu. Üstünde soluk markizetten arkamı açık tamamile kolsuz uzun etekli bir elbise giyiyordu. Ve kulaklarında ke- caman halka küpeler vardı. Oturdu Lâmiye geceki hâdiseyi enlatlı. — Çok şey.. Çok şey.. küp ne küpü idi böyle ? — Bilmiyorum —küçük Bey anneme Ahmet Paşanın Hanımı vermiş biz de avluya gömmüştük eski birşey. Çok eski. Hanım Efendi bunu yanan konağın en- kazını satarken temelleri söktür- müş orada bodrumda bulmuş.. — Nasıl Bir küptü bu? — âdeta bir küp toprak bir şey. — İçinde ne vardı? — Kir pas küçük Bey, Mer- belede bulunan bir küp içinde ne olur.. — Çok şey dedi, herhalde küp ehemmiyetli bir şey olmalıdır. — Ehemmiyetli olur mu kt- çük Bey.. Annem şartladı da ancak öyle içinden su İçebildik.. ai ND Ağustosun sonlarında bir gece idi, gök kapkara ldi. Arada bir sanki uzaktan çevrilip çekilen bir projektör varmış gibi gök aydın- lanıyordu. ve yalçın — delinmez kayalar gibl kesif bulutların ara- sında nurdan bir yılan gibli bir yildırim izi dolaşıyordu. Gökgü- rültüsü vardı.. Iki sahilin gölge ve ışıklarile taşacak gibi dolmuş olan Halicin kirli suları içten, içten kaynıyordu. Köprünün — Haliç iskelesinin yanındakl — kayık — iskelesinden kalkan ışıkaız — bir sandal — hızlı hizli. ilerliyordu. Sandalın olmak Üüzere dört gölge vardı. Dürdü de konuşmuyorlar, derin bir sessizlik Içinde — oturmuşlar sanda'ın biran evvel kıyıya var- masını bekliyorlardı. * Sa dıldan Ülk dışarıya çıkan Hurlye kapının Bu uzun boylu ve xzayıf bir insan oldu. Ouu takip eden İnce viücutlü bir kadındı. Onu da şişman bir adam ve şişman adamı bir dör- düncü insan daha takip etti. Bu, bir ertodoks papazı idi. Yağmur yağmıya başlamıştı. Yağmaurluklarının — yakasımı kal- dıran bu dört kişi hızlı adımlarla iskeleden çarşıya doğru ileriye ilerliyorlardı. Çarşı tenha ldi. Gecenin bu geç saaatinde her taraf uyku içerisinde gibi (di... Hele bu yağmur, kimseyi ortada bırakmamış insanları çil yavrusu gibi dağıtmıştı. Galiba. Birax ileriledikten sonra bir köşe ba- gına geldikleri zaman tevakkuf ettiler. Sağa ve sola baktılar... Sonra içlerinden kadın konuştu : — Sağda gördüğünüz kilise pttrikhane kilisesidir. dedi, biz sola #sapacağız... Sola saptılar Uzak.. Uzak yanan sokak fenerleri vardı... Fakat bunların arasında okadar çok mesafe var- dı ki, mütemadiyen karanlıkta yürüyorlar demek caizdi. Gök gürültüleri gitgide şidk 2 Yaşında Bir Katil ! ( Baştarafı 1T tnel yüzde ) hücum etmiş va boş tüfeği sıkmış, sıra Memuya gelmiş, o da Tevfik ğin göksüne nişan alarak ateş açmış, fakat çiftenin gözünden çıkan saçmalar oyunu bozmuş ve içinde biri kadın | Tevfik derhal kanlar içinde yere düşerek ölmüştür. İşe jandarma el koymuş ve Memoyu yakalamış, gencin cesedini de bir tabuta koyarak buraya göndermiştir. Memo dün Müddeiumumilikte hüâdiseyi itiraf etmiştir, ancak niüddelumumilik bu itirafı kâfi bulmamış ve Memoya başka şe- kilde bir tecavüz vuku bulup bulk madığını tetkik ettirmeye lüzum görmüş, kendisini adliye doktor- larına göndermiştir. Morgun ve adliye doktorlarının — verecekleri raporlara göre tahkikata devam edilecektir. Kayıp — 920 No h arabacılık ehliyet cüzdanımla hayvanlarıma ait bezi — vesalki —kaybettim. — Yenisini Çıkaracağımdan — esekilerin — hükmü olmadığını ilân eylerim. Yemiş iskelesi arabacılarından Rasim DOLAŞ FAKA —AFon Posta DAKİ BİR İLÂN BürTÜNn ÜLKeyi HERGÜN DOLAŞIR! detlenmiş ve şimşek biribirl ar kasısıra çakıyordu: — Yolu biliyor musunuz. Yakasını gözlerine kadar çek- miş olan uzun boylu adam konu- şuyordu, su içinde kalmamak için üdeta taştan taşa zıplayan genç kız: — Evet, dedi, çok Iyi biliyo- rum... Bir müddet sağa sapıp yürüdükten sonra şimdi sola bir sokağa sapmışlar, bir yokuş tır- manıyorlardı... Etraftaki üç katlı kârgir evlerin ekserisinde ışıklar sönmüş: bulunuyordu. Evet,.. Evet şüphesiz ki Fener halkı çoktan uyanmış bulunuyorlardı. Şimdi bir merdiven tırmanıyorlardı. -Kırık eski bir duvarın altından geçtiler. Yine hiçbiri konuşmıyordu. Niha- yet ufak bir meydancığa geldi- ler... Solda —bir duvar vardı. Saint Mari'de Mongol kilisesinin duvarı ve Bizana devrinde kilise olarak kalınış ve bu güne kadar o halinde muhafaza edilmiş olan bu bina bir karaltı gibi gecenin içinde farkediliyordu. Kilise avlır sunun duvarını takibederek — iler- lediler ve biraz sonra kilisenin kapısına geldiler... ( Arkasıvar ) | 70,000 Lira Tazminat ( Baştarafi 1 inel yünzde ) Ahmet Şükrü hastanın - dişini çekmiştir. Fakat bundan sonra müthiş bir 1strap başlamış ve hasta Gümüşsuyu hastahanesine kaldırılmış, orada mühimce bir ameliye geçirmiş, ve on gün son- ra da ölmüştür. Şimdi babası, diş doktorunun bu ölüme sebep ol duğunu iddia ediyor ve kendisinin cezalandırılmasını, ayni zamanda da (10) bin lira tazminata mah- küm edilmesini İstiyor. Müddel- umumllik dosyayı — Tabibi âdit Envere hayale etmiştir. Alınacak rapora göre tahkikata — dovam edilecektir. Yoksullar Topkapıdaki Kurum Yar- dım Hazırlığı Yapıyor Topkapı ve muhitinde senelor- denberi hayırlı yardımlar yapan Fukara Perver Cemiyeti, önümür- deki Cümburiyet bayraminda 300 kadar yoksulun kışlık ihtiyaçlarını temine karar vermiştir. Bunun için de yoksullara yağ, makarna, pirinç, fasulya, patates, soğan, şeker, ihlamur; kömür ve sabun verilecek, ayrıca bazılarının üstleri giydirilecektir. Cemiyat bu müna- sebetle hayırsever - kimselerden yardımda bulunmalarını dilemek- tedir. Yasetal elit — Tepebaşı Farşemba; Cuma Cu- matresi, Pazar günü akşamları saat 21 de DELİ DOLU 29835 ten ilibaren Yalova Türküsü :.hmm'” Belediye bahçesinde | M İran Mektubu: Iryan Parlâmento Binasıl da Şenlikler Yapıldı İrak Dış Bakanının Tahranı Ziyareti Sevinçle Karşılanmıştır & İrak hariciye veziri Nuri Sait Paşa Talıranda İran devlet adamları arasındi Tahran, (Özel) — Iki memle ket arasındaki hudut meselesini halletmek Üzere tayyare ile bu- raya gelen İrak diş bakamı Nuri Salt Paşa burada büyük Törenle karşılanmıştır. Nuri Paşaya refi- kast va oğlu Tayyareci Sabah Beyle İrak tüze bakanı Mahmut Sâki Bey refakat etmektedir. Nurl Paşa Tahrana vardığının ertesi günü Irak tüze bakam ile birlikte Şehinşah tarafından ka- bul edilmiştir. Bu ziyaret münasebetiyle Takr ran gazetleri Iran - Irak dostluğu etrafında — hararetli — makaleler yazmışlardır. Lü Jurnal dö Tahran güzetesi, ilk görüşmelerden sonra yazdığı bir yazıda, hudut mese- Tesinin - iki komşu ve doşst mem> leket arasında, her iki tarafın meniaatlerine uygun bir surette halledileceği üUmidini — kuvvetle izhar etmiştir. Tahranda Bayram Tahran bayram üstüne bay- ram günleri yaşamaktadır. Meş- “rutiyet İlânının otuzuncu yıldönü» mü münasebetiyle İran parlâmen tosu — tarafından tertip — edilen şenlikler şimdiye kadar görülmemiş derece parlak olmuştur. Şenlikler Adeta ulusal bir gösteri halini almıştır. Şenliklerde en göze çarpan hususiyot Parlâmento bahçesin- deki eğlencelere İran kadınlare nın geniş mikyasta İştirak etmiş olmalarıdır. Baba Katlli, lafahanda aylardenberi esrar petderi altında kalan bir cinayet etrafında bura gazeteleri sütun- larla tafsilât vermektedirler. Vak'a şudur: Isfahanda herkesin sevgisini kazanan Mülkem adlı. oldulkça zengin bir Ermeni zengini birden bire ortadan kaybolmuştur. Ermeninin — ortadan kaybok ması — ilk Öönce — komşuların dikkatini çekmiş, nihayet mesele polise aksetmiştir. Polis — tarahm dan yapılan araştırmalar aylarca hiçbir. sonunç vermemiş, esrar perdesi çözülememiştir. Polis son bir ümit olarak Ermeninin evinde sıkı bir araştırma yapmış, en sonra — Malkem'in cesedi — evin bahçesinde bir kuyuda bulunmuş- tur. Muayenae neticesinde Erme- ninin zorla boğularak öldürülk- düğü anlaşılmış, tahkikat derin- leştirilmiştir, Günlerce — süran tahkikattan sonra Ermeninin parası için oğlu, caatları ilâm olumur. L1s8 kardeşi ve yeğenl tarafından © dürüldüğü meydana çıkarılırf| suçlular tevkif edilmişlerdir. Bu İişitilmemiş aile faclası b rada ve İsfahanda derin bir & bırakmıştır. Mektubuma son — vermed Iranda da bu sene şiddetli sıcı lar hüküm sürmekte olduğuf' bildirmek isterim. Bilhassa Bof chehr'de son günlerde sıcaklıf| dan beş kişi ölmüştür. — » * Bir Yalanlama C. H. Partisi genel sökretef liğinden yalanlama: Tan gazetesinin 116 sayı LA 16/8/935 tarihli nüshasında bil Kenanın İrana hareket ettiği yolda giderken transit yollarınt sonra da İrana ait filimler alacı yazılmaktadır, Bay Kenan Ankat! Halkevi sinema memurlarındandi” Kendisi yıllık izaini İranda lanmayı tercih etmiştir. Bu yahatle ve sinema işlerile Ankaf! Halkevinin hiçbir suretle İlişi olmadığı gibi kendisi de böyle bir tasavvurda değilir. B B.0. Tapu lııçmoımıılııl'r danı Tophanede Kılıncali mahallesi? de Topçular caddesinde yeni 850-3: 360/2 - 350/3 - 9SS0/4 ve 954 Nolü elyovm Denizyolları işletmesi ıınd“: lüğüne ait Muhasebe dairesi Levatij anbarı aeyyahin binamı telsiz kul ) ve müştemlilâtila deniz rıhtım mab mülga Seyrisefhin İharcsine ait O bu kere mezkür gaymmenkuller ? | No.lu kanun mucibince yeniden te$t kül eden Denizyolları İşletmesi dürlüğüne devir edildiğinden bu aı; rin tapuda da — kaydı. — bulunmü! » cihatle idarei mezküre namına yııııı’:"_ı küyıt ve tescili için senetsiz tası t müsmelesi zapılacagından bu yell hakkında tasarruf iddlasında bulunüf, lar varaa tarihi ilândan — en nihef” on beş gün zarfinda yedlerinde Mt cut vessiki — tasarrufiyolarile - birlir' bilesale veya kanuni vekilleri dan bilvekâle 935-5348 varide nuğ! zasile mahallinde berayi tahkik - bUlü nacak tapu numaramna veyabut v yoğlu Tapu Başmemurluğuna ';aM] / TAKVİM Gün — PERŞEMBE — Huf J1 22 AĞUSTOS 9385 109 Üi yi 5 SA EZ A Arabi 13064 | — Rumt 1851 | Ağastos 9

Bu sayıdan diğer sayfalar: