18 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2

18 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

el kurultayı dün eder sonra vali Kâzım Di- İn bopiadameş- tar, m ioplantıya ait kısa bt okunup © onaylandıktan am er s uhtelif encümenler ve dairelerden kurultaya (o gelen evrakın okunmasına başlan- te bayan ii vak- tile üç bin siye imana liraya ve üze- rinde mektep binası inşa etti- rilmek üzere satı arsanın ort Lie Feri Gişe: ş olan ç alındıktan bir mi rak tesi e Ez inde dai enin kıri liraya vermeği kabul ettiğini, k fiatle alınmış olan vat olan sahiple- ç riyle fiatın indirilmesi hususun- da i encümenin teşebbüs- kında ara ve iz spor tını tamamen cami olmak üzere yaptırılması ta edilen © pavyonlar için on bin il gö bil ni, .yalnız spor evi ii bu işler halk. bağlı işlermeyanında bul, için ayrıca bir karara raptedil- mesi lâzım olduğunu o söyle- miştir. Başkan, maarif bütçesinin müzakeresine ge il cn evel dn bir teli ilmi kai Grültayı va dün maarif bütçesini 2 re edemedi - bir teklif hafta daha temdidi çare ğını söylemiştir. kurultayı buna aranması muvafıl Teküf genel ilmiştir. ur t Çi- narm i okundu bay Murat EN takririni şöyle izah etti. Genel Kurultayı 7 sene 'P kliye absilâti; dai verilmesi lâzımgelen amy hakkın- me © yapmıştır, enin 4 üncü mad- il aynen şöyledir: mat ve kei olara| tahakkuk ve tahsil edilen sa- bıka vergiler üzerinden yüzde altı ikramiye tefrik ve yuka- rıdaki şekiller dahilinde tevzi olunur.) Genel kurultayca uzu müna- şalardan sonra kabal ve tes- bit edil el talimatname- nin bu maddesinde: Isabıka| gilerileri değildir. Halbuki yi bususiye müdüriyetinin olduğu 1794 nı ve ve 15934 dini bir ra mm ri il m esasını kabul ederek şu kararı vermiştir. Muhasebei hususi; ususiye mudüri- hu. talima! dördüncü tahsilât amaa a bu madı i sb e. üzerinden ta- haliye vergiler üzerin. den de Gini vergi! ii ler misillu) m tashihi gö- — rarın numarası 480 ve tarih 30 -35- 934 tir. Benim ca aalkiyeki baraiayi dan ci ve kurultay namı in kurultay ylnda gam iyi vi ve sire ik bl bakla yk balk en- ususiys mü- dürünün” Bu eskerein alını a salâhiy yi k ve tabi ika hiç al rörmemiş ri Harihle öld kararı yn amme e ederken ne gibi mesnedi nuniyeye dayanmıştır. .— izahını di Mehmet Aldemir (i Görüyorum ki SiğrEm sık sık tenkit etmekten nar e a Ke ü ap verme- > hazırız. 31 32 senelerine 00 lira tevzi rürsem bunu sorup tenevvür etmekten hâz duya- rım, Aldemirin ikinci (o cevabına gelince; ben bu ikramiye mu kabilinde kaç para tahsil etti ŞEHIR HABERLERİ İ Şehir Meclisinde Et ve ekmek narhı üzerinde uzun Münakaşalar oldu Şehir Meclisi dün öğleden sonra bi Uz'un baş- kanlığında Eski n satıyorlar. Şehir sınırları dışa- e ve meselâ ik ı yüzde 40 - dur. Çi nark Dee ebide de ucuz satılmasını temin et- mek lâzımdır. üzerine eczacı bay Faik izahat verdi: Bay Mehmet Galip te bay Faikin izahatını arada eder ma- üyette beyanatta bulundu ezcümle dedi çi ii firin ami vere: a , ertesi mecburi- ie se ile Ee ai belimi Çolak gö bay Nuri, k az i k zi kalal an Oomeclise Belediye daimi encümeni zn z yeğ “a > e tanıtıldı ondan sonra elen | un ve buğday temevvüclerini | *““2 kar 7 m zi Evrak O okunarak it ol- | muntazam bir şekilde takip ie duğu O encümenlere £ havale | ediyor. Uzun zamanı eler ek- ek baklanda da serbes edildi, Bu meyanda başkanlı- > narhı değ iş değil | kadidi. şi iii a K 7 ir. Veriye göre erhal de- Ba; t kasab o esnafının belediye eşya piyangosunuu Hilşirilyör. dürültleri; bazi alli e muvaffak olamaması üzerin £ meselesi büsbütün ayrı pi ii de ala ceki ika iade edilecek bilet pa- | bir safhadır.. Hacı Hüseyinler. | azan ve binaenaleyh > ralarına mukabil, evvelce pi- | deki et Katil başturaktaki et ri iz w sist z yangoya konmak üzere inşa rasında şüphesiz fark Mi atki eğilmesi ye edilen iki binanın satılması ve > Mer pW vi bu suretle i münakale yapıl- Bu noktaya nazarı - y ii ması teklif muyordu. Bizi isterim, i pie pe Başkan e öriçek Uz bu | içinde kasaplık eden zat ma- i GA 8 sat. hususta izahat verdi: gaza kirası veriyor, li ğe, bna Mide mis — Piyanko iğ Jira'ıktı, | rüsumu veriyor, vergi veriyor, .. ii amacı iki tertipte satı pil i i planı tahakkuk ettirilecekti. | beki Dedebaşında İlk tertip biletler zamanında | bir adam eline - Ni m > satılamadı. Bu müddeti uzattık, | zuyu bacaklarından ağaç da- | kalkarak dediki: Bay Pali, ancak umum biletlerin yüzde asarak biçak | yediği imkan aldım lm e nisbetinde satış yapabil- | bi daha derisini yüzmeden sa- taşını yapıyor. © Ek ağa “un Bu şart altnda çalışan çk ar imes a alanların paraları, yeni mali | satıcı ile şehir hududu dahi- #cede ik tenezzül vaki yıi girmeden iade edilecektir. linde her türlü rüsum ve ver- ğ Belediye piyangosuna kon- | gileriniveren bir satıcı num. Yalnız şunu ink mak inşa, ettirilen iki yüphesiz fark vardı. Bu fark şimdiye kadar belediye hodutlar binaya 5,800 ki il ii bu binaları satarak gelirini | © Bunun üzerine Ba Bendeniz ete amam varidat bülçesine koymak lâ- | bu husus hakkında etkili bazlama teklif ediyo zumdır. izahat verdi. | ii loktor Bet Başkanın — izahatından son- Bay Suat'tan sonra bay Re- CE e i ra işin bütçe encümeninde tet- | şat hülâsatan dedi ki dedi iç şehri m emsize kiki on Bay Hüsnü takrirlerini izah | /er ve sizi de temsil edenda: | Bundan söner elini ka bi ümit e i imi encümen bu EREK da- 5 Bay: Himeünün; bir takrir vaziyeti daha iyi tetkik etmiş | imi olarak gör önünde tutmak. okundu lar ve beledi eki rinde iki noktaya temas | ye olünü de, gözden | Biz hiçbir şekilde halkın ve ediliyordu : geçirmiş bulunsunlar, unde glo- | esnafın ( ezilmesine | taraftar Ep e veya ei ie i beteri. değiliz: emleketin her yerinde bi miştir. yek narhı işi dimi en- citi, hattâ bir yerlerde Üç beş maa oi ün fiat- O İstanbul" da bu yörden nahları ür. irde hala eski narh Üzerini mua- mele ü muamele görü- versin e 75 teklifi eza pe dı ve celseye dere verildi. Haber aldığımıza göre ei im e 110,000 lira | lerinde ufak bir tenezzül var te dır. Belediye Mi de ediyor belki bir kaç para narbta da tenzilât yapacaktır. Bu yukarı maballatta eksc- riya böyledir ve kiraları da Aşağı cibetlerde böy. le gildir, en kudretli yıldızı Greta ÇALINM mai ransız. base sa a e PİSANELLO'man en pre filme ir aşk hikâ; AMOUNT mal cumartesi Taa değisir) Seanslar : Hergün 15, 17, 19 ve Pl de, 13,30 da âve senne, perşembe şünü t3:38 ve 15 te Tele be seğnsi vardır. by hassasiyetle takıbedil. Et işi de bunun gibi has- Seir takıbedilmiştir. Ge- çen sene İ uruşa alan est narh değil — açtı- ğımız pazarlarla ve larda ucuz et sı ile bu temin edi Riyaset narh meselesini re- ye koydu ve marhsız olarak kabul edildi. şey görüşülecek ğ İ| İstan'bulda, m pazar günü tep- | *“ lanılmak üzere celseye nihayet rildi Koyvn ve kuzu sevkiyatı Dün pl İskenderi- yeye hareket eden İzmi rile Pireye 3 pek baş ve kuzu imei ir vapu- boyun ELHAMRA L Milli Kütüphane sineması Bütün dünyanın sevgilisi, beyaz perdenin en parlak ve , Garbo IŞ AŞK alınan ta- günü | Başbakan Atlı spor kulübünün ve panayırın reisli- ğini kabul gl Şehrimizde ti ed SA başbakan İsmet İnönü- teklif edilmişti, bakandan aşağıdaki alg kanlığını sevinçle kab vaffakıyet diler, teşekkür ede- rim BAŞVEKİL İSMET INÖNÜ İzmir pa ki umumi faal komitesi tarafından birinci si İdi seçilen yaşi bakan Ge- era ni İnönü ile Ökonomi bal an Cehil âl Bayi Bilelim başkanım te ları ile ceva; ör. Başbakandan ya m yazısı ardan yazı" İzmir panayır em sevinçle kabul eder, verimli olmasını diler ve teşekkür ri BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ Bay Celâl Bayardan da şu tel yazısı gelmiştir: Beşinci İzmir panayırı ikinci fahri reisliğine intihabımı bil- diren tel yazınızı po al e büyük dilerim, İKTİSAT BAKANI CELÂL BAYAR Muallimler Mahallesinde Beş tip ev tor ası tasavvur azn müaj- mler mahallesi için beş tip kabul edilmiştir. Butipler smimar bay Necmid- din tarafından ıktadır. il edilince pi kooperatifine gönderilecek v kooperien teklif istenecek- Bir ceset bulundu Çeşmenin Kadı ovacık mu- allimi in Yorahim 'Nacinin ce” sedi köy yolu üzerinde bulun- muştur. oZabıtaca (tahkikata başlanmıştır. a Arı getirtecek Yugoslavyadan dört tane ana arı getirtmek istiyen bay Ser- vete Ziraat gınca müsa- ade e e Bono fahk tahkikatı sulistimali İskân bono kikatına Bara vE mi liğince n bazı istinabe Seyi alınmasına kai şehrimize getirilerek ifadeleri almacak ve buradaki suçlular ettirilecektir. | Khalât muayene mem Kadan ve Tevfik Ener otuz hirs birinci e memurlüklarına ir iğsi

Bu sayıdan diğer sayfalar: