18 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3

18 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

18 Nisan ısas debit apraşık demi sarersnsessereee Duyeular im Esileın m: > — 2 Kadın.. Sen de ka Anlaşılmaz muammasınız . . . — Neo m ği rusu k? orum.. Daha dile düşünmedim. dilik hocamın çok güvendiği &serini tamamlamak, bay Er kulün ta kazanmak, si- doz im kdirini anlaş er e dü- > tüketmiye bile era Görüyorum kiher enç kazı kkür ederim yeter. Ben kendimi gösterecek değilim. Müzikin gözelliği içinde ayizalen ak is- tiyorum Ferit acır dibi yeis a süzdü. Ben gidiyorum lirsin dedi.. Kendi kenina ia gi iliyorum e adi bu görgüsüz © yaşayışı bu bambaşka lay: da Erkoldur. Ab Arna Arna, ie çekiyor, Kaya- min dik a, - m em pir tipi.. (Şayan) dirilmiş te ana yene o eski © günlerin iyiyim ge ei orum, agır alar md irk kızı beni cak verilmeden üne kat'i birsöz almalıyım. Yoksa! “. Erkol Arnanı ellerinden koparir gibi > ekti: — Hayır bunu anes ... Arna. Feridin uslanmı fımı da İndirim” e es dın değil misin ? sevgisinden çok, paranın sihri- dir. —0 e — Buna rağmen söz verecek ve Sini DinE Eri z ai ideşinii önünde dim dik durarak: — Yil lamiyorum sl ve lerin rime inanamıyorum ! Yin yaşyac cak, yoldan mili in Bee gibi çıldırdın Arna dimeyeceğim. Sen kardeşim diye- vakit bilgisiz ve görgüsüz başın Nihadın parlak adaklarile dönebilirdi. Öu bügün ? Her fel görgüden | acı bir ders her MİŞ lâketi oçekmiş, edini dın değil misin ? Anlaşılmaz müammasiniz.. Arna ümitsiz bir tavır ile: — Onu sevmiyorum, sevebi- İeceğimi ie aliye m, Erkol geniş bir soluk — O halde? e bir çıl- gel daha yi ye yılları, ç de- ğin maddi biri erim Sledi erit u yeni- silgi ile mi ii “ödeyecek a ana me dedi, nasıl kandırdı bilmiyorum. - dakika düşündüğüm bir şey varsa şu çapraşık işin bu- lanık kaynağında boğulan se- .i korumaktır, Arna içip Çankırı, 17 (â&.A) — 4-5 gündür toplantıda olan Çankırı vilâyet meclisi dün toplantısına son verdi. Genel meclis hususi bütçeyi a lira olarak ka- bul etmiştir. Bütçede din lık Semt moi kültür i rine 120, işlerine 36,000, belediyeler su lines yardım olmak ere ,000 bee için de 3200 lira ayrıl ardan ka büt- ei BE 2 yi üzere asri techizari havi bir ilk mek- teple bir de hastahane yapıl mak için iahsisat konulmuştur. YARE Telefon 3151 SİNEMASI Telefon 3151 BUG üByük bir sin ALEXSANDRE DUMAS La Dam O Kamelya UN ema harıkası FİLS'İN ÖLMEZ ESERİ isyanına El ede hakemeleri Seans saatleri MN Perşembe ve Ci 12d Dikk nsidi: m Si rölünde Yevnne Printepsm Armand Duv. Pierre m Duval ği Lugne P: Prudeni Jeanne Mei Beynelmilel şöhreti haiz olan bu filim bu sene yalnı: Tayyare sinemasında ve yalnız bir hafta & gönerleckir Ms a: FOK er havadisleri (Türkçe sözlü| son at: Hergün son 21,15 seansı Jucüz halk sean- tlar 2 5 - 50 kuruşt n zabitleri harp a ne 14,30 - 16,50 - 18,50 - 21,15 e ilâve seans. Uluslar Kurumunda Lavalın verdiği izahat dinlendi Cenevre; üs v bugün sâzt ll e talik olu e nu, bi susta alınacak kar: hususi bir aza göreceklerdir. Da» nima rahhasları bu içkin mülâyım olması hususunda israr ez A) — inkisarı ve &hdişe tevlit etmiş olduğuna kim lr edebilir. Bütün milletler: müsavat dairesi dal bilinde muamele edil- aseti, melidir. Bizim siy: z hiç- bir memleket meri ei veccih değildir. Biz talep mekte oldu; Rİ emniyeti her kes için istiyoruz. Sulh “idea lizminden vazgeçmiyor: B. aval sözlerini şu itiretiği bitir- tir: ai arzedilen İİ ureti «penfesini, ya - İn- giltere - İtalya namına yi di iyoruz.,, RARİS, e, A.A ) — Pais yatbur urya 1) diğer Fransa - İtalya ve İngiltere adına olarak Konseye bir karar sureti tevdi edildi Neulli vE muahedelerini imza edenlerin o askeri . vaziyetinin tadiline geli; beş devletin mümessilleri bu h y Laval tarafından yapıl: rata ittilâ hâsıl etmişlerdir. İki grub “devletlerin daimi Karli uluslar li konse- yinin fevkalâde ima devresi sırasında ld ir toplantı daha yapacaklardır. wusturya bakanı İle ştü €, 16 (A.A)—B. Laval 17 (ALA) — Vilâye-. topraklarının narenciye yeşim olan kabiliyeti göz narak ve kontenjan Muğla, timiz atı onra saat 16 ya bırakılmıştır. | silâhsız ic silâhlanması avas ajanın a alı u tehirin sebebi takip olu- eee B. ile küçük | göre Alma 6 mi > ire i kalyadan 2500 tane İimon nacak tarzı hareket hakkında | anl: kan anlaşması | Tarma kar: e sanın Mi portakal emi in muz gelir- nokt ar ihtilâfınm meveyt la ihtilâf mevcut oldu- | tırası hususunda z | tilmiştir. Fidani naris v nane i İ ediyorlar. Bununla | İtalyan tesanüdü göze batacak | Köyceğiz kilan” verilmiştir. Bay Lavalın İz; beraber muhabirler küçük an- | bir konseye kendini y 0 m Çİ e bey Erzurumda ekim lak mevcut o olduğunu söyle- Bay Laval Cenevrede yaptığı ERZURUM 16 (A.A) — mektedirler. konuşmalar eti sinde,konsey- | zurum ovasında kar e Resmi tebliğ muahedelere riayet mase- | erimiştir. Buğday ve arpa e İ6(A.A) — Kü- lesini doğrudan ğ ileri | mine başlanmıştır. 5 dik laf le iz anlaşması | sürmeyi müraccah i Sö .. pi! m konseyi iptğı müşterek | ( B. Güral biikşe Mine se | SOĞUE atli - * | toplantı kl bir tebliğ neş- asetini takbih eden © uluslar : le uluslar kurümü | retmiştir. Tebliğde eniliyor ki: Ti umu âzalarının yeni müahe- Tay yaremiız e enik daha mü- Küçük itilâf ve Bakan an- A elman temine davet | ( BİLECİK 16 (A.A) — Sö i aruri olan | İaşması Avrupanın şimal şarki- | eden wahedelerin ihlâlinde | güt kazası tayyare cemiyeti iner demi ime şe ki sinde karşılıklı yardım muka- takip ea meni mali | şubeci iki yıl için yük maileyh Alm veleleri--akdi: zi ve | cezaları tetkik pe varlık > göstererek “ ordumuza mi ünün 13 Şub: at are cenubi Avrupada &mniyet mi- | bir komite veşkil e -İ bir tayı armagan “edebile- Tendrada dei uku hususu! karar suretinin a el cek kadar para temin etmiş- Program, halif olduğumu müzakerelerin müspet bir ne- | edecek ve bu bapin hatta ra- öğütlüler tayyare-i beyazın sonra demiştir ki: ticeye varmasına esaslı ehem- | portör Z ayin derhal | ye Söğüt adının e için | Almanyanın yapmış olduğu | miyet atfede: bir kere vermesini konseyden | genel merkeze müracaat ede- keti ketle dünyada bir hayal Sen m Trianon ve | isteyeci klerdi Eragani İkramiyesini Kazananlar a: 17 (Hususi)—Ergani ei dördüncü keşide- sinde aşağıdaki num malar bü- yak ikramiyeleri kazandılar: 156280 ira 15000 lira ikramiye kazandılar. adınlar Konferansı İstanbul 17 (Husüsi) — Ka- dınlar konferansı yarın (bugün) t onda merasimle açı- lacaktır. Heyeti vekile Toplandı Ankara, 17 (Hususi) — He- yeti vekile saat 16 da topla- narak geç vakte: kadar müza- keratta bulunmuştur. İzmir limanı Bütçesi Ankara, 13 (Hususi) — İzmir limanı bütce ve kadrosu tetkik ie üzere maliye bakan- lığına geldi. klanbul İtfaiyesi İstanbul, 17 (Hus si)— İstan- bul ke aki takvi- yesi için bütçesine yüz ralık yeni t Me koymuştur. bin li- Dahiliye hisle ii Şark genel müfettişi oldu.. Gümrük memurlarının maaşları artacak.. y Vehbi om edildi. Güm ” memurları Anka.a, 1 Gümrük ve le teşkili tı lâyıhasında küçük gümrük ve inhisar memurlarının maaşla- rına zamlar yapıldığı (o söyle- niyor. Iş kanunu çikınca Ankara, 17 (Hususi ) — kanunu çıkınca istifade etmi re milli Reasürans ağ yakında İsviçre, Alman: Fransaya talebe etlilaşadeksi Parlamentolar ransı Ankara, 17 (Hususi ) — 29 Gr Cenevrede toplanacak lamentolar birliği kon- seyine “Tokat saylavı B. Nazım ile bay Fadıl Ahmet gidecek- lerdir. RE 5 Ka Kastâmörlde yangın 35 dükkân yandı zarar 50 bin liradır 7 (A, danında anilan bay çıkan bir yangu mıştır. Zarar Kastamonu, Kâmil ndan etrafında bulunan 35 50,000 lira tahmin edilmekted A) — Dün akşam 1 8, ah Kapok min dükkânı de Mini kâmilen yan- Uzun çarşıda bir dl ağ bir ölü dört yaralı yer iii ve iile — Sabah Uzun. vie duvar yıkıldı. Jelerelei biri ballar kaldırıldıla; ari- Ee vini rdü ağır surette yaralanarak unçarşı ba; Yumarta memek mim 17 (A.A) — İnebol murta piyasası isteklidir. i se içinde İspanyaya 3500 sandık yumur- ta sevkedilmiştir. Almanyaya bin | Fransız muhtırası Londra, 17 (A — Ulus lar kurumu Fransı uhtırası nı iş etmiştir Yalnız Danı- marka murahhi vermek- ası rey ten istinkâf etmiştir. X Maaş dereceleri 7 (Hususi) — Za- lere si memurların ma- şları hal al layihaya göre maaşlar 14 de- receden 13 dereceye indiril ir, . İzmitte gine zeriyatı val İzmit, 17 (A. A) — Yütya genel LR deni buş lan köylerden © en ve İzmitten de ahilinde ei zeri- ilmesin. bir toplantı lâyihasnda piri tahdidine başlamıştır. Posta ve telgraf Eski genel müdürü ve | muavini beraet ettiler (A.A) — Posta Anka as- iye pe ceze mahkemesin- e devam eden muhakemeleri e mele ve her üçü de beraet etmişlerdi Çocuk haftası 23 Nisanda başlıyor”

Bu sayıdan diğer sayfalar: