17 Mart 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 12

17 Mart 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 Yurttan Akisler İktidar çevrelerinde CUMHURBAŞKANLIĞI — Cumhurbaşkanı Ce- lal Bayar çok çetin bir meseleyle karşı karşı- yadır. Başbakan Adnan Menderes refakatinde Dış İşleri Bakanı Prof. Fuad Köprülü olduğu hal- de bu haftanın sonunda Pakistana gidecek ve bir müddet yurt dışında kalacaktır. Onun yokluğun- da bir Başbakan vekili tayini — gerekmektedir. Vekil kim olacaktır? En mantıki ve tabii vekil Maliye bakanı Nedim Ökmendir. Ancak böyle bir tayin alıngan Menderesi büsbütün huzursuz ha- le getırecektır Bunu Celal Bayarın goze alabil- mesi çok guçtur Bu mahzuru önlemek için ha- tıra gelecek isim Devlet bakam Şem'i Ergin o0- labilirdi. Fakat o Milli Müdafaa bakanına vekâ- let ettiğinden ayrıca Başbakanlığa Anayasa ge- reğince vekâlet edemez. Geriye Ethem Menderes ahyor Tabii bir de Samed Ağaoğlu vardır ama, 0- nun Dış taleri bakanına Vekâlet etmesi akla da- ha yakındır. Her halde bu hafta içinde Çankaya- da düşünülen bir mesele buydu. Varılacak karar P. içindeki kuvvetler muvazenesi hakkında esaslı bir fikir verecektir. PROTOKOL — Resmı davetlere muhalefet erkâ- nının ne zaman rılıp, ne zaman çağırılmıya- cağı artık belli olmııştur İktidar muhalefeti tes- m alma hazırlıkları yaptıgı sıralarda ziyafetler- den suvarelere, bütün resmi davetlerde muhalif liderler baş misafirdir. Ama bu ümid suya düşün- ce devlet adamlarımız devletin parasiyle verdik- leri partilere muhalefet erkânım çağırmamakta ve sözüm ona rakiplerine böylece bir ders vermek- tedirler. Selwyn Lloyd şerefine Dışişleri Bakanı tarafından verilen suvareye ve Başbakanın ver- diği öğle yemeğine muhalefet partılerı ileri ge- lenleri çağırılmamıştı Ama bu, İngiliz Dışişleri Bakanının İnönüyle temasını onlıyememıştır Zira İngiltere Büyükelçiliğinde tertiplenen partide Mr. Selwyn Lloyd C.H.P. Genel Başkanının yanı- na gelmış ve iki devlet adamı uzun uzun görüş- iştü Ölüler aleminden sesler C. H. P. —- Yüksek Haysıyet Divanı, — dosya- sını uzun zamandan» beri elinde tuttuğu Nihad Erim hakkında nihayet bugünlerde kararım ve- recektir. Karar şıddetlı bir takbih olacak, fakat İsmet İnönünün sal gözdesi ihraç edılmeye- cektir. Zira Genel Başkan Haysiyet Divanı aza- lan üzerinde bu yolda gerekli baskıyı yapmış- tır. Gerçi İsmet İnönü Adnan Menderesi ideal arkadaşları hakkında alınacak kazai kararlara müdahale ettiğinden dolayı tenkit etmektedir ama kendisi de sabık ideal arkadaşına böylece son bir iyilik yapmaktan geri kalmamıştır. Hay- Başbakan Vekilliği Kovboy Sarol Kahin bır gazeteci Nixon atlatılıyor siyet divanına gelince, onun bazı azaları Kav- rakoglunu hiç de aratmadıklarını ortaya koy- muşlardır. D. P. — Bir zamanlar Dr. Goebbels rolüne öze- nen Dr- Mükerrem Sarol şimdi İstanbulda ken- disini Teksas filmleri kahramanı saymaktadır. Nitekim bu haftanın başında ifadesi alınmak üzere huzuruna çağırıldığı Meclis Tahkikat Ko- misyonundan çıkarken fotoğrafını çeken Yeni Sabah gazetesinin çelimsiz muhabiri Osman zecanın üzerine hücum etmiş, ona silleler, to- katlar, tekmeler indirmiş, makinesini kırmıştır. Hâdise vilayet binasının önünde ve polislerin karşısında cereyan ettiğine göre 1 numaralı ide- âl arkadaşının gerekli cüreti Osman Özcanın çe- limsizliği kadar Başbakan Adnan — Menderesin masasına yeniden kabul edilmek şerefinin, ken- disine bağışlanmasından da aldığı şüphesizdir. Foto muhabiri Savcılığa müracaat etmiştir. MÜSTAKİLLER — Son haftalar zarfında ge- rek Maliye bakanlıgında, gerekse Ekonomi ve Ticaret bakanlığında hararetle "seçmen İşi" ta- kip eden mılletvekıllerının başında Sinop millet- vekili Server Somuncuoğlu elmektedir. Genç politikacının Bütçe müzakereleri sırasındaki ko- nuşması iyi bir kartvizit yerine geçmektedir. An- cak alakalılar, işi takip edilen "seçmen"lerin Si- nopludan ziyade Istanbullu olduklarım ve sadece şahıslardan ibaret kalmayıp bazı klüp veya fir- maları da içine aldığım müstehziyane müşahede etmektedirler. İhtimal ki Server Somuncuoğlu reylerini oralardan toplayacaktır. Gazeteler - gazeteciler ANKARA — Zafer gazetesinin, hiç olmazsa ya- bancılar tarafından tertiplenen basın toplantıla- rına bu gibi toplantıların adabını bilen muhabirler göndermesi şiddetli bir lüzum halinde ortaya çık- maktadır. Böyle toplantılarda toplantıyı tertiple- yen konuşur; gelen gazeteciler nutuk çekmezler. Halbuki Selwyn Lloyd'un İngiltere Büyükelçili- ğindeki basın toplantısı sırasında Zaferi temsil eden Burhan Belge herkesi sıkıntıdan terleten ve üstelik sual mahıyetı dahi taşımayan bir "makale irad ederek" gerek İngilizlerin, gerekse basın mensuplarının sabırlarını taşırmıştır. Üstadın ko- nuşmaya ne kadar meraklı olduğu ve güzel ko- nuştuğu zehabında bulunduğu malumdur ama bu, yüksek kabılıyetlerını herkesin başkasından ce- vap beklediği basın toplantılarında göstermesi için sebep teşkıl edemez. nin "gövde göste- rileri" ne güne duruyor? DEVLET BAKANLIĞI— Resmi ilanların kaldı- rılması dedikodusu üzerine Devlet Bakanı Emin Kalafat üzerine teksif edilen ve bir kısmı açık, fır AKİS, 17 MART 1956

Bu sayıdan diğer sayfalar: