17 Mart 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 13

17 Mart 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

kısmı kapalı tazyiklerin ne netıce vereceği henüz meçhuldür ama bu meseleyi kökünden halletmek ve hakiki manasiyle resmi Hanl rı çıkarılacak rej- ini bir gazeteye vermek niyetiyle Devlet Bakan- lığına gelen Emin Kalafatın bu projesini tatbikte, acele etmediği görülmektedir. D.P. halâ koca An- karada bin adet basan."büyük akşam gazeteleri" nden medet uman ve onları besleyen zihniyetten kendisini kurtarmış değildir. Siyasi hareketler B. M. M. —İspat hakkı meselesinin Adalet Ko- misyonundaki görüşmeleri Bütçe müzakerelerine başlandığında hemen hemen bitmek — üzereydi. Meclis yeniden çalışmaya koyulduğunda komis- yon raporu hazırlanacak ve Umumi Heyete sev- kedilecektir. Komisyonun "Ispatçılar" ın teklifini kabule şayan görmiyeceği anlaşılmaktadır. Zira Menderes IV. kabinesinin programında bu mevzu- da tarafsız kalınacağı bildirilmişse de hükümet tamamiyle aleyhte bir cephe almıştır. Ancak U- mumi Heyetteki müzakereler sırasında bu hakkın aleyhinde kürsüye çıkıp da konuşacak fazla D.P. li bulunamıyacaktır HÜR. P. — Meclisin tatile girmesinden istifade ederek memleketın dört köşesine dagılan Hür. P. mensupları konuşmalarında iktidar: rine, kendilerini müdafaa luzumunu hissetmişler- dir. Zira bir çok yerde seçmenleri kendilerine D. P. mn şikayet mevzuu yaptıkları icraatına niçin dün göz yumduklarım, hatta iştirak ettiklerini sormaktadır Bilhassa 2800 Ura hikâyesi başla- rına takaza edilmektedir. Anlaşılıyor ki eğer P. kurucuları eski partilerinden ispat hakkım te— min etmek için değil, ödeneklerin 2800 liraya yük- seltilmesini protesto maksadıyle ayrılsalardı sırt- larını yere geti irmek imkansız olurdu. Hakikaten D.P. icraatı içinde milletin bır turlu unutamadığı, vatandaşa “kemerinizi sıkınız" denilip milletve- kili Ödeneklerinin 2800 liraya çıkarılmasıdır. Dünyadan Akisler Atlatma havadisler İNGİLTERE — Başpiskopos Makarios'un sür- güne gönderilmesi herkesi şaşırtmış, fakat Londrada çıkan Daily Herald'ın okuyucuları için bir sürpriz teşkil etmemiştir. Zira bu gazetenın sıyası muhabiri hadiseden üç gün evvel os'un tevkif edilip sürüleceğini yazmıştı. Hem de sürgün yerinin Seychelle takım adaları olacağı- nı dahi bildirerek... Bunun e fikri sorulan Dış tileri bakanlığı sözcüsü 0 zaman bir tefsir yapmaktan kaçınmıştı Siyasi temaslar RU8YA — Moskovada Danimarka Başbakanı Hansen'in şahsında komünist liderler mukemmel bir kafa yoldaşı buldular. Danimarka Başbakanı solcu değildir; ama müthiş içer. Nite- kim Danimarka Elçiliğinde M. Hansen'in Rusya- yi ziyareti şerefine verilen suvarede mütemadiyen kadeh tokuşturuldu ve İskandinav lisanında, "şe- refinize" mânasına gelen "skol"” lar bır kip etti. Ne yazık ki Rusların asıl "içici" si Kru- çef rahatsız olduğundan toplantıya gelememıştı erini Bulganin aldı. Bulganinin iki arasında ifade ettiğine göre dünyada barış için çalışanlar Eisenhower ile Martini kadehleridir. Başkan Eisenhower ile Rus Baş- bakanı Bıılganın arasında mütemadi mektup te- atisi olduğu artık gizlenmemektedir. İkı devlet yade silâhsızlanma işi ele alınmaktadır BAHREYN - İngilizlerin Orta D oğudaki son müstemlekelerinden biri olan Bahreyn'in halkı bu AKİS, 17 MART 1956 haftanın başında İngiltere aleyhinde yeniden a- yaklanmıştır. Bir pazar yerinde çıkan kavga yer- Tlerin Hukumetın İngiliz idarecisi Sir Charles giltere Dışişleri Bakanının otomobilini taşa 'tut- u. ORTA DOĞU — Üç "tarafsız" arap devletinin Mısır, Suudi Arabistan ve Suriye Devlet Baş- kanları geçen hafta içinde Kahirede bir toplantı yapmışlar ve Orta Doğuda hiç bir yabancı tesire kapılmayacak yeni bir Arap blokunun temelini atmışlardır. Fakat Uç ahbaplar Ürdün kralım ken- di taraflarına çekmeye muvaffak olamamışlardır. Zira üseyin İngilizlerden gördüğü yardımı yeni bloktan görmek teklifini reddetmiştir. Zaten ahire Konferansı, Arap Birliğinin elinden çıktı- ğını gören ırın, hakimiyeti altında tutacağı yem bir cepheyi teşkıl gayretinden başka şey değildir. İlerıye bakışlar TON — Başkan EFisenhower'in seçim kampanyasında yanına muavin olarak Richard Nixon'u almıyacağı ve onun yerini daha az mü- nakaşa mevzuu olan bir Cumhuriyetçi şahsiyete vereceği anlaşılmaktadır Başkanın rahatsız bu- lunması, alılara Eisenhower'in müddeti bitmeden evvel ölmesi ihtimalini düşündürmekte- n Anayasasına göre bu gibi hallerde Başkan muavını başkanlığa geçmektedir. Nite- n ilk seferinde öyle başkan olmuştu. Eısenhoner bu mevkide Nixon'un göz doldurma- yacağı kanaatindedir. Büyük Cumhuriyetçi lider- ler de öyle... 13

Bu sayıdan diğer sayfalar: