26 Mayıs 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 18

26 Mayıs 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 18
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DÜNYADA OLUP BİTENLER cevap üzerine hükümetin böyle bir şeye nasıl müsaade ettiği sualine Baş- bakan hiçbir şey bilmediğini, Ami- rallik istihbarat servıslerının 'kendi- sine danışmadan hareket ettiğini söylemişti. Bundan sonra söz alan milletvekilleri İngilizlerin efsanevi öhreti haiz, mılletın medaı'ı ıftıharı "Intelliğgence — Servii maya başlamışlar, bu teşkılatın artık dev- let içinde devlet olduğunu belirtmiş- ler ve bütçesinde bir kısıntı yapılma- sını teklif etmişlerdir. Teklif o konmuş ve red edilerek hukumete güven tekrar bıldırılmıştır Nihayet Başbakan tekrar kürsüye suçlular hakkında disiplin verileceğini vaad etmiştir. Bu suretle İngiliz ve dünya efkârı umumiyesini bir haftadan beri meşgul eden kur- bağa adam hikâyesi sona ermiştir. Bu gibi hadiseler dünyanın her tarafında hemen her gün cereyan e* der, casuslar arasında harp bitti di- ye bir mefhum yoktur. Fakat böyle hadiseler hiç duyulmaz da. İşte İn- gılızlerın en büyük gafı, istihbarat seı'vısınııı n büyük zaafı bu olmuş- ir zamanlar dünyanın en kud- retlı ıstıhbarat servisi diye tanınan "Intelliğşence Service" Burgess ve MacLean hâdisesinden beri ikinci bü- yük gafını yapmıştır. Bu yüzden ya- kında girişilecek bir reform hareke- tinin sürpriz olarak karşılanmaması icap edecektir. Avusturya Yeni seçimler B aşbakan Raab sevincini saklıya- mıyo! de etmesi için ona — yeniden selahıyet vermişt vusturya — meclisinde geniş bir ekseriyete sahip olan Halkçı ve Sos- yalits Koalisyon Nisan ayında, arala- rında iktisadi alanda bir görüş ayrılıgı helırdıgı için, seçimlerin yeni- lenmesine karar vermiş ve bu ihtilâfı, demokratık yollara uyarak milletin hal etmesini ıstemış Bunun üzerine alınan karara göre geçen hafta yeni seçimler yapılmış ve milletvekillikleri partiler arasında şöyle paylaşılmıştır: M. Vekili Eski M. Vekili Partiler Sayısı Sayısı Halkçı 82 74 Sosyalist 5 73 Müstakiller 5 14 Komünistler S 4 Avusturyada İkinci Dünya harbini takip eden gunlerde yapılan seçim- lerde iki m vvet belirmişti, bunlardan bırı lıberal görüşe sahip Halkçı Parti diğeri daha fazla Dev- letçiliğe mütemayil Sosyal Demokrat Parti idi. Bu iki topluluk arasında ühim doktrin farkları vardı. memleketin Için(le ulunduğu şartlar her şeyden önce.-milli birliğin aynası olabilecek, istikrarlı bir hükümetin kurulmasını icap ettiriyordu. rp yeni bitmişti. Avusturya İşgal altında idi, —Müttefik Devletleri (Amerika, Ingıltere, Rusya, Fransa) memleketi dörde bölmüşler ve bölgelerine aske- ri kuvvetlerini yerleştirmişlerdi. Rus- ya Beşinci Kolunu faaliyete geçire- rek Avusturyayı da na katmaya çalışıyordu İşte bu sı- rada iki kuvvetli Partinin Doktrın ihtilâflarına düşerek memleketi is- tikrarlı bir hükümetten mahrum bı- rakması Avusturyanın menfaatlarına uygun düşmiyecekti. İşte bunu idrak eden liderler de birleşmeye — karar verdiler. İlk gayeleri işgalin son bul- ması ve Avusturyanın tam egemenli- ğim elde etmesi idi. Bu ise kolay bir- şey değildi. Nitekim gayelerinin ger- Valsler diyarı Viyana Şimdi 18 hürriyetler diyarı da. Raab Doğru yolu seçti Julius çekleşebilmesi için tam on sene bek- lediler. Batılı Devletler bu on sene zar- fında hüsnüniyetle hareket etmişlerdi, her an için Avusturya ile bir sulh andlaşması imzalamaya amade idi- ler. Bütün zorluk Ruslardan çıkıyor- du. Stalin devrinde Avusturya sul- hu soğuk harbin silâhlarından biri ol- muştu. Yapılan müzakereler daima sürüncemede bırakılıyor ve bu esnada Rus beşinci kolu hâla Avusturyayı Demir Perde gerisine çekmek için gayret gösteriyordu. Fakat bütün bu gayretler boşa idi. Valsler memleketi Avusturyanın Demir Perdenin beri tarafına — geçebileceğini düşünmek ayal kurmaktan başka bir şey değildi. Nitekim yapılan bütün se- çimlerde Komünistler 4 milletvekil- liğinden yukarı çıkamamışlardı. Durum böyle devam ederken Sta- lin öldü, beynelmilel hava yumuşadı. Sulh taarruzuna geçen Kollektif li- derler hüsnüniyetlerine bir karine ol- mak üzere 1955 yılında Avusturyay- la, tarafsız kalması şartıyla, bir sulh andla aşması imzaladılar. unu Ba- tılı Devletler takip ettiler. Batılılar imzalanan andlaşmalarda Avusturya- nın tarafsızlığına hürmet gösterecek- lerini beyan ediyorlardı. Sulhu mü- teakip işgal kuvvetlerinin çekilmesi ile Halkçı ve Sosyal Demokrat ko- alisyon ana gayesine ulaşmıştı. Bun- dan sonra doktrin ihtilâflarının be- lirmesi beklenilebilirdi. Liberalizmin — zaferi S osyal Demokrat Partı Petrol tas- fiyehanelerinin, Tunada bulunan seyrusefervasıtalarının sivil havacı- lık teşkilâtının ve Rusların giderken bıraktıkları fabrikaların devletleştı— rilmesini istiyordu. Liberal bir görü AKİS, 26 MAYIS 1956

Bu sayıdan diğer sayfalar: