25 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

25 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

25 Mart 193 5 Mart 1938 e — Sahife 11 m ŞŞMMNŞN Destekir Yesari Asım'ın besteledi BAYAN RADİFİ E'nin Yanık sesile okuduğu en 17438 Aşkımın m rd am COLUMBİA e lalelarmdar galmştar. - ARDO BİY. ANKO'nun D. x 102 DESTİNO Tangosunu OLUMBİA Plâklarinda arayiniz. İ BakreRiyoLosı Umumi ui nl mezi noktai Zem (Wasserman ve Kahn &e- OKSURUK ŞURUBU muanı öksürüklerle bronşit, astm, ve boğmaca öksürüğünün (o kati ilâcı memelerinin. ANTİVİRÜS İLE TEDAVİSİ KE ir, Göğüsleri zayıf olan lara vikaye edici “tesiri çayanı dikkattir. Devlet Basımevi Direktö rliğilden: BÜTÜN ECZANELERDE Mik ER yi e darı BULUNUR. misin boya, o 1000 kilo ö izin Kalker Benin NE imevimiz için. alınacak 1000 kilo İlüsirmmyo boyânın ante meni Beyoğlu, İstanbul ilk pey akçesile müracaatları, z Şartname parasız olarak Direktörlükte alınabilir. (1490) Ç VE DIŞ BASUR MEMELERİNİ, İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: " Türkiye Gumhuriyet Merkez Bankasından: Lay li. Sam teklif edecekleri fiatın $o 7,50 teminatı beril rine artesi ye Gümhuriyet Merkez: B: Meclisi hissedarlar umumi öp heye en mi Nisan 1938 perşembe günü ili zi de rada Banka İdâre mer- ği 2 0 Si a m anl ei 20/ Si beli e m inde e feyinlde içtimaa ve onu müteakip alelâde içtimaa dâvet etmeğe”Ka- Sn O iye 9 ve e rağsğdantlayı ; Mw aktilo aranıyor Fransızca His Rin ay ll olan m e e ğ E toplanma saatinden evvel B: a gelmeleri rica olun! LOYA vardır. Gl dili N > bilenler ia cil rm “cumhur. TURK Hi AV A KURUM n Fevkalâde umumi b vin ey ruznamesi: ii gazetesi idarehanesine müracaat- U E 1, Mizamnamel esasinin 16 inci maddesine şu fikra ilâve edim BUYUK PIYANGOSU n (Bu fınd: katların mecburi tedavül müddeti Ma ye p Vekietile ilişik » Bankaca ie in 6. cı keşide 11/Nisan/938 dedir.... — Nizamı i ni âve olunmuş! k : > — iş Teya yıpranmış veya am ağ uş banlnotlar Banka | £ San Mead tarafından n 1999 tarih ve 1514 numaralı kanun ahkâm dairesinde ma da Gk pe 200.000 ve 50000 gi mükâfatlarla: ji ikame Ep Ye bu ii Maliye 'e Vekâleti ile Merkez Bankası retayen müştereken ya- sâhı intel nası hasebile dava azl 200.000, 40.000, 25. 000, 0.000, 15.000, 10.000 Pılacak talimatname mucibince değiştirilir. arma sali halde çepe liralık meli vardır. E Mübadeleten alnan banknotların itibari kıymetlerile esnayı mübadelede Le A0 24 m Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayilerinizden almanız tesviye olunan bedelleri arasındaki me işbu maddenin Hiç ik tin gün ve PER mahkemeye gel- kendi menfaatiniz iktizasıdır. aş yazıl esas dairesinde Maliy: âleti ile banka arası ae aksim ur.) Yeli ir vekili kanuni göndermesi Nizamname sa 32 inci maddesine müteferri a, Ç 1 ie bendleri leceği b iğ makamına Ki ol- E Ea tadil edilmi İzak üzere Th GELE Şubeye davet ; 2) Devletin gerek map gerek ecnebi memleketlerdeki tahsilât ve tedi- (apk ie mahir ör Dr. FETHİ Fatih As, Ş. Başkanlığından: İstanbul saricindi airesin; us şa halkından olup, şubece ” A ai Emri ve tün eder; güle O tarife Ee LABORATUVARI avakıbı Sag olan 316 doğumlu ve 28230 r ÇI) Banka borsada Mukayyet Devlet tahvilâtını veya tediye e dör a Bleiye mik Me En paşa bastan o. Tu yedek asteğmen Halit ia akal 7 çi e lirasi olan milli ba aileni n tahyilâtını alıp | ikametgâhı meçhul Hikmet aleyhin eca a Zima e e hakkın; a işe Merkez Bankasının tediye sğüril ser- ailem Param sat 0 olark tayin Kan, idrar, balgam, mevadı gi olunur. e ihtiyat kala mecmuunun yüzde 50 sinden fazlası tahsis edilemez. | 2/4 AŞINI ilm çe Beş Sür ta tahlilleri ve (İDRAR VASITA. Aynı zamanda alım e icrası için idare meclisi azasından asgari öcü ilmen “ebiizme karar bilek bir İĞİN ZAYİ — 1937 - 1938 derş ç | ve ia sikin elimi duz ama” ml tâlik DE KATİ TEŞHİSİ) yapılır. a Arı, sermayesiie ihtiyat akçeleri mecmuunun yüzde 50 si | e e Hee be Beyoğlu * Taksime giderken Meşelik N inde bir zi hmas üremik tebliğ ye” geçmek üz sokağı Ferah apartımani Tel, 40534 “İstanbul Öniveritei Tıp fakültesi sınıf N hesabı açacaktır ilân olunur. 1592 4 den Fatma Binark 1228 ” Nizamname esasinin 32 nci maddesi (d) bendinin birinci fıkrasından ç ii şu fıkta ilâve olunmuştur: — 5 — Nizamnamel esasinin 32 nci maddesine D 1 başlığile şu bend ilâve | olunmuştur: (Banka Devlet müteşekkil olup ticari usullerle idare olunan i i, i i mahiyet , de eri etini haiz 0 nukabilinde avans verebilir. Kezalik bu idare ve | üess ve se) Mi i- | Tadah aş: r di yni vasfı hi ihraç — İran alıp satabilir veya mukabilinde yaksiyeraliir. İba İN nolarla avans ve kredilerin vadeleri aşağıdaki 6 numaralı bend- k yali niya geçemez. pılacı emis- — Yonun limiti tediye edilmiş sermayeleri dört li radan an olmıyan > i a ların mümessillerinden mürekkep bir komite tarafından tayin ve t z iz — Nizâmnamel esasinin 32 nci maddesi (d) bendi ikinci fıkrasının g (bündan başka hitamı vadesine .......) ibaresile Heşli se itibaren hihayetine kadar olan kısmı bervechiati tadil olunmuş > banka t ue o Ya kabul edilir, Yalnız bu nevi senedatın yekünu Merkez Bankasının er . €dilmiş sermayesile ihtiyat akçeleri Ri muadil miktarı tecavü; is Mez, Şu kadar ki Maliye m a üzerine Meclisi idare bu Em n VE vadeyi azami üç misline iblâğ ek nnamei esasinin 32 nci imi (K) bendine şu hükümler ilâve Olun; Yükanıki (d) bendinde mevzuu bahis Hazine bonoları ile (d 1) bendinde için © meclisi ârasında takarrür ettirilir. Kezalik bu muameleler iğin nizamnamei esasinin 39 uncu maddesi tatbik unmaz. ie esasinin 43 üncü maddesi berveçhiati tadil edilmiştir: İsti anunu meriyete girinciye kadar 32 nci maddenin (d) bendinde Mevmuubalis zirai ve ticari senedlere müteallik muameleler mukabili olarak A iy n Türk lirasından aşağı olmıyan bankaların mümessillerinden mürekkep | i komitenin mutabık kalacağı azam? miktar ile tana edilecektir. Banka bi edilen azami miktarın yapmakta tamamen serbestti : Alelâde umumi heyetin müzakere ruznamesi: 1— Bankanın 1937 yılı İdare meclisi raporunun tetkiki, üzeri i tasdiki ve temettü- Bin eği geciş tevziinin tasvibi, — İdare meclisinin ibrası, : — Müddetleri biten mürakiplerden: Takıp tai Di D kar Yissösölerie” sahip” hissedarlar tarafından bir mürakip inti- tarafından bir mü-

Bu sayıdan diğer sayfalar: