25 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

25 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 4 Bir aile faciası Aptesanede yakalanan âşık dostunuu kocasını ağır yaraladı Kadın, feryad etmemesi için kocasının ağzını elile kapadı öğleye doğru Aksarayda bir 8 adl olmuştur. Şirketi Hayri- ye kaptanlarından B. Mevlüd, saat m geçerek, Aksara) Kırıktu- İ p | | | | görmi telâşının se. sormuşsa da vi cevab alama- mahallede Sinemi karısı Hikme ik e ir sine mani ol in Mevi ini yere serdikten son- Yukarıda Hikmet, aşağıda carih arın Muzaffer lü vuranın Muzaffer adında vel dn tesbit edilmiş, yardımcı- ran Hikmet ile beraber adliyeye ii iştir. tar. 'bekçilerinden Be- kir bu adamı sıkış ğa muvaffak olmuştur. Otomobiller hakkında i kayin San Marino ER : yeni kayinler cumhuriyeti Dural lez ve Hükümetimizle elân harb e di mi bul fayet etmesi lâzım harp ma; ap dev- im müdürlüğü son zaman- eler sa zaim muharebeye iştirak Wütseler rini tanzim et. | etmişolan ke küçük eler ara- e üzere ei aslı tedbirler | sında San Marino Cümhuriyeti de idi bir haftadani manaya verd. Bu cmyk ie şark ia hareket ii şofö sahilinde küçük bir hükümettir. Ne lürlüğüne ii ik mali ler. MON takla liler meydan ver- memek için bu, pek yerini birdir. Ancak otomobjik ee e in kâfi genişlikte tevakkuf yerleri se © bin ip > is e ne ayrılmadığından şoförler çok müşkil | Geğin ii e Ge o evkie düşü; izden ce- | Gi mile ile sul! dı : ii zaya dı e se uğrıyorlar. ie ve tesadüfen oraya gitmiş olan İsmail alan otomobiller için Selânik ban. | parında bir Türk eği Mini re i bü o Ye ve 48 saat hapsedildik- lerin bekleme yeri olarak tefrik e ie hai m çi xd ancak dört otomobil almağa müsa- idir, Bir tek vii Mi için du- racak yer yoktı ür meclisi daimi en ei Esta, ii vi e e çi uş gibi name ml San M: cümeni, hu- | da siyasi münasebat Mehdi ere &usİ ve taksi otomobiller için dur: leri ayırmıştı. at bu yerler, Cc Si m İstanbulda faal bir halde bulunan ot uce ! on mobil iyisi üne alımarak e mahküm ol 23 gün hap Idu, bu mü müddeti doldurduğundan rbes bira! re ya çaptırılmalarına sebel İki ay kadar evvel 1 bir e Beyoğ- n ul inin ih- | lunda Nane sokağındaki er la girdi- tiyaca göre tahsis dır. Zi sırada arkasından aynı evin avlu- Emniyet müdü n | suna giren Şile muhafaza memurla. harririmize şu izahatı vermiştir: tomobil e > e ler arasında nefsinde Cüce Simonun muhakemesi Beyoğlu ikinci sulh ceza mahkem: sinde bitirilmiştir. hr Seyrine şahidi Tak dinlene n Ester, Hrant ve Osman, Simonun vekili de mana ya- imonun beraetini İst işa ii > Salih Kı etinden | Mahkeme, Simonun Kesi nm çundan dolayı 35 gün hapsine e vermi iz kor- ü Halkevinden: Bugün saat 17,30 | Kusunun tesiri altında azl es- “r Ermin. e pe salonunda, e ii e im Halk ve esim vi) verleceiir. Enferans 5 için di yok- tur. Herkes gelebilir. 25 Mart 1 yi 938 Cuma ! İstanbul — De m 2, Türk musikisi, 1250 Plâkla Türk musil al 5 di tedi ır, 1830: Beyoğlu Hikeyi gös“ io rim temsil, 19, R A Akyüz Gi ez R - si), 1955: Borsa haberleri, lke yz Feryadi Hakkı ME ar 3 i P E K Sinemasının İstanbul Halkına Hediyesi ÜN atinelerden başlıyarak 2 Büyük film birden 'İl- ÇİFTE ÇAPKINLAR Fransızca sözlü, yeni büyük komedi filmi. Baş rollerde: ROBERT MONTGOMOREY — ni mi ANS 2- ALA? BÖCE Senenin en büyük A: 'AN — GÜZELLİK ve ini m Baş Ml e MAC DONALD — ALLAN 3 Fiyatlarda katiyyen zam yoktur. 23,20: a sie günün Teki 3; 30 BON Öğle De 124 Müh : Plâk: Tür elik Silk © neşriyatı, yi He ala Muhtelif plâk meş ğe ha mi Ee İpek. 1 musikisi ve halk şarkıları ikmet | Rl arkadaşları). 20 Saat Şer Tea Bug TÜ Se K Sinemasında MAREA, büyük Fransızca filim birden İSTİKLAL ei İ. Ask için YASINI izi nl E bei A filmi. ran zn ii, ds De ar; Seanslar: 4.15 ve 8 de | Seansl; Esengin (Piyanod. Yans: Parazitoloğ Nevznt. 22 Ajans haber. leri. 22,15 Yarınki program. vrupa istasyonları Saat 20 de Berlin 20,10 da orkestra muzika: Breslau 20,10 da eğlence ve dans — Ko- lonya 20,10 da muzika — Königbesre 20,30 ika — Müni da muzil kre: arlax e Piza öperim — e Kan m BE a 20 de İngiliz Res $ i w g i 8 sin Gi ii 30 az Karmen operası Bar z r ad . de vee konseri — — 20,40 di havaları, Yi izi de Berlin X de büyük radyo emma — m 21 de akşam mburg ve Stuttgart hin mk > Ela a m 30 da piyano konseri — Leipzig 21 de çeşitli konser — Saarbr. e KONFERANS B O R S A 2 NN KArANIŞ FİATLERİ) > — siye Konferansın mev- € TAHVİLÂT m Şişli Okularda izne ve , disiplin Re etrafında Halkevimizde tertip edilen mi nak akter irsi midir? 2 - Herbiye | İstikrazı Türkiye Gümü” “S0 e m mi? 3 - Terbiye ile kazanı- dahili “) lan vasıflar nesillere intikal ettirilebilir | 1933 rin mn tikrazı. 99,50 k mi? Bu konferansı sinir hastalıkları mü. | Ünltürk 1 1925 Bekin, hassısı Doktor Fahreddin Kerim ve Pro > On ıg2ş) Anadolu His. 2378 fesör Doktor Muzaffer Esat ile > ; 1 1925) Telefon 8 tor arkadaşlar bir yandan ve Yel, | inmesi “| Terkos ruhiyatga üntadlarla öğretmen arkadaşlar. MR lan | Güm dan arzu edenler vü yandan münaka; 80 ) | Değir- si 0 ve tahlil edeceklerdi > a İtin. — eği. di İş Bankası cılar kuru un toplantısı| > Hamiline 1023 Şark Dai 1017 İstanbul ine kurumu genel sekreter- » imüessis o 88İ enleri liğinden: Nizamnamei esasinin on altıncı 3 (Çek fiatleri) 25,19,50| Sofyı 6, hinde pazar saat | Londra 621,15) Prag a 2, ondi KUMLAKN #raberinmie yüamekksdili | er Sör onsoo| Beri Sİ Ml a e Kurumumuza kayıil üyelerin gelmeleri | sline | Madri 121440 neşriyat —— Belgrad 2130 salon muzikası.. | lenir. tina 8705, 0 Bel yeti Budapeşte 21 de operet. Blikceş 21 de KEM iğ : ra devam — Droltsvich 21 de piyano id Şazi ihtifali a e ZE m: m — önsel 3 Bend LAN da eker Br — va el m an At Del” ga > â Zi den: Büyük üstad H ati e 0 eN e rihine müsadif 26 mart 938 cumartesi gü- Reval 21,25 de or! Kil Konseri. iel e glizar m2 de büyük ye eki Ae kel 22 de orkestra konseri — Buda- peşi pi ia ve devam — Bükreş 22de pi Mi ie de çoğ el 0 de konser — Milâ- 10-228: senfonik iğ — ör İrgil > Li de orkestra konseri, vam - Btüabül iinde topta alk yaş sebze inde toplanılarak üsta- meyva fintl kii dın mezaya ve hatırası ie meslekdaş ve arkadaşların o gün saat 19 Cinsi 'Emsali saa yüksel fiatı da cemiyetimizi teşrifleri. ani Kı 8. Konfera Bakla Kilo Pırasa > Kadıköy Halkevinden: su Mart 938 cuma Ispanak vi de Evimiz salonunda bay . İİ ai beri oan pia ia — Royal 22,10 dan ranta sk Dene. dan Se < leransi verilecektir. | Kevorz kök ğ Va ii ve iş ma 22 de iyisana Kadılar Kon: lebilir. Lehar operası — Stokholm 22 de kemi yapa ye konseri — Starsburg 22,30 ii “orkestra Kongreye çağ konseri — Rad. Toulouse 22 de askeri mu- se e E Ra, a vlan Aded ei > > p — veşi lal 100 Aded Rantrkir di 7/3/988 pazar günü Beykozda 40 cı erim —) A A urokula Kazağ | ii onar zaplnsn kez E; Leipzig 23,40 da dans muzikası — Viyana ğındi üyler ya olum mi Z. ? e 2830 da çeşitli konser — diğer Alman İs- ii 28 ya syonları 23,30 da Berlinden naklen gece e ride se is sir peer ie nseri — Beromünstı Sav > 1 iy radyo »strası — Budapeşte 23 de ope- Kuru özüm : iy: vag yle der yk el bl Ecnebi liman 100 Aded 120 — 100 vam — Droitsveih 23,40 da radyo orkest- Tl Ne rası — hag 23,20 de keman Md 2 ri VW. 23,05 de hafif muzika — e Ni Saü sandik ei ayi Lille 23 de orkestra konseri — Lon. ğ miele) ni olary şar | > “Mersin 128lik o». 1000 —1100 de konser — Oslo 23 de operaya devam — | ar el ll Ronnes 23,30 da operet muzikası — | > > ieik 1 bee z100y Roma 23 de operete devam — | z 5 2001ük » (900 050 Toulouse 23,15 de piyano konseri. i a Saat 24 den ibare Posta ittihadına dahil olmıyan Şi! lü Alman istasyonları 24 de eğlence ve va Beneliği dans a devam — Budapeşte | ——— sani sd Maliye Vekili Bay Fuad Ağralının hem- 24,20 de çıgan muzikası — Kopenhag 24,0: ayı 1004 şiresi sa Ağralı ie Sener le a e dans muzikası — Londra 24,25 de dans | in © Adren tebdili için yirmi muzikası — Lüksenburg 24,05 de Salol muzikası — Oslo 2 4de operaya devam — İNİ Kurusluk pul göndermek arma di zil Muharrem 22 — a ii 183 Halkevi gösteri kolu bir tem- sil. 19, — Konferans: Üniversi v (Zaman bedii 05 Borsa aşla, musil ları. 2030 Hava b ami 20,33 3 ele z Ela yi çiğan. gem haberleri, 23 Piâkla gololar, Mn ve m parçaları, 2820 Sen haberler ve selesi ün programı, 23,30 Si NAMUS 7d NAMUS LEKESİ NAMUSLEKESİ zartesi akşamı “a İm şi de Aski heba ğa detnedilecektir. Ailesine taziyetlerimizi sunarız. Ruzukasım 138 & nz ime Öğle İkimdi Akşam Yatı v4 dir 38 130 1649 1828 1950 Şehir Tiyatrosu Dram kısmı AMAN su aksam saat zozoda li Şreerer Babıâli civarı FİDAN n K 5 ; İunl dram 3 pel pre - | Yazan: Pandeli gom in No. 17 sö Türkçe Kolin (BİR KAVUK DEV Di) ERTUĞRUL SADİ TEK TİNA OS. | 5 perde komedi. Yazan: ce a Pazartesi adıkö) vi TR: reyyada) büyük suvare | ŞEHZADEBAŞI TUR. TİYA İzmitte Şark Pazarı Sadeddin Mütad bamli)ei sonra 5. Atilla heyeti tekmili birden. Yalım Ticarethanesi Kocaeli vilâyeti mektep kitapları satış yeri, Her nevi kırtasiye çeşitleri, Nanman dikiş ve yazı makineleri, Koz NE —— BEZ levazımı Çocuk Haftası 23 nisanda baş dak fotogra! yor. SAKARYA sinemasında Baş rollerde: VİCTOR FRANCEN LİSE DELAMARE, BESSUE HAYAKAW L JOUVET at kA ve güzide be temsil heyeti En kuvvetli bir mevzu MAAS a4sas j ” “da BESE m dü g0 YE

Bu sayıdan diğer sayfalar: