25 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

25 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM tenjan, AKŞAMDAN AKŞAMAy İstidad meselesi... Amerika'nın efiri Ne in kremi şöyle çıktıktan sonra beş pa- Bin bir del irani imiş. Arkadaşları- hi toplayıp şöyle demiş: — Şimdi böyleyim amma, aldır. i la bir program çi a yaşıma geldiğim za- man milyoner olacağım... lediğini imei eril nın en zengi, nginliği sayesin- de de en nü ii vatandaşları arası- ha gi Ruzvelt adam bu adam!... sını nerd. * — Lütfen ez yasetle de boş iarınızda uğra- Şir mısınız?... Her vasıtam emri imâdedir! - & Böylelikle Kemedi siyasi ve iktisa- di ikti kendi nefsi nefisinde idarları cem ve izdivac ettirmiş. Bugünkü maruf şahsiyet olup çıkmış.. zengin olmak!... rogram dahilin: maa ka ai md vazgeçtik: Hayatını tan- in yin k1.. onrielen. «Asri iş diye bir film gelmişti. Zevkle ve hayranlıkla Pe ğin boynuzunı patiğine, inim Vi ede a ŞEHİR HABERLERİ Bitle mücadele Elbise ve çamaşır- lar da etüvden geçiriliyor Belediyenin bitle mücadeleye karar verdiği gündenberi odalarında, »rdiği de ekâr odalı , hanlarda oturan birçok kimselerin hi ara gönderilen kimselerin yal- sn kimselerin yal- çamaşırları keiki arial etüvden geçirilmektedir. a İpek la tedkikat ne- temizlik amele- örüldüğü anlaşılmıştır. 'öpçüler, her eve uğradıklarına ve le temas ettiklerine göre bun- ların bitli olmasındaki mahzur göz önüne alın: bunların sıkı bir te- mizliğe tabi tutulmaları kararlaştı- rılmıştır. işçilerden alınan cezalar Biriken para işçinin nefine sarfedilecektir İş yerlerinde muhtelif sebeplerle iş- Rl çilerden alınan cezalar diye kadar kanununun tatbikatı sırasında bu mevzua, da te- anın işçinin nefine sarfedilmesi ka- arm bir tamim yapılarak keyfiyet ei miştir. İşçiler, iş yerlerinin iş dalı Haklı şikâyetler İş saatlerine göre vapur tarifeleri Memur okuyucularımızdan ba- alları bildiriyor: Şirketi Hayriye ilkbahar vapur tarifesini nisandan ilibaren tatbik e en cüzü ei öprüden Boğaza hareket edecek vapurlar rın hiç olmazsa 5,20 veya 5,30 da Florya Beş senede 250 bin fidan dikilecek rman mektebi profesörlerinden B. Mazhar yn ği ağaçlan- ması için bir pi azırlamıştır. Beş ez tabu e edilecek pm Öze ilik mütehassısı parken ladığı pro- gram, beş sene içinde tatbik e dikilec: İSTANBUL HAYATI Asri Deccal! Yedikulenin çarpık sokakların birinde, biribirlerinin omuzlarına yas- bir evler arasına sıkışmış iki parmak müşte- riler üzerindeki tesirini gördükçe göz- i iyor, biri bitmeden öt ki plâğı yerleştiriyor. Bir sürü mahalle çocukları yolun teneke boru- Hiyorl vi yalin soy tarifesi hazır- lanırken geçen seneki ihmallerin tekerrür etememesi lâzımdır. Lote Şöne Yarın akşamki temsil hem size hem en olacak Viyana güzeli Lote Şöne ilk temsilini yarın ir tiyatrosu sanatkârlarile birlikte Bey- oğlunda komedi tiyatrosunda veredek- tir. rTUuf bestekâr Ştrausun «Yarasa» ope retidir, tazaman sulanması için bir de mah- zen yapılacaktır. Otobüs münakaşası Recai Nüzhete tebligat için dava gelecek perşembeye bırakıldı tobüs mü ıkan da- graf örer yili krala e disinin Ankarada Yenişehirde pansiyonunda Mm ve a e Tese e yapıla gününün bildirilmesini iri gidi 'Bu fidanlar, dın öl farkediliyor. Onlar lar tarifedeki mü. izli e ki musiki ziyafetinden istifadeye çalı- şi 5 Kahveci biraz evvel değiştirdiği da- zurnalı tekrar il çizerek şında durdu. Bizim kah da me vaziyet değişti. lari wi sesi ea Yalın ayak, başı radyosu karşısında, zavallı tene- > borulu ee utancından inli- Ahmed Emin ze böylesi düşmüştür. —— ne si anlatayım: borsalar henüz serbes ve ik yoz hava oyununa müsaid- ken, - bir haber aldım... Öyle bir ha- heri ye ayak ni vardı... pe ben, bu mü 5 zarfında, gun değil, e e ri ir makal lı sahada mi timi lr lek şartile ne yağ: En caba?. iz daimi istihzasını bu sefer en > ine ön a mi söyliyeyim: Ya ni ie tabelâcı dükkâ- hri hece vezni, doğru cümle, sehli müm- t eni... Bilmedikleri, anlıyamadıkları: Kon- ıylığından olarak kesilen. para, itim vekâleti gelince: «Yarasa» esasen gül- Eg Bu vodvilde tarafından saklanacaktır. me Stasel ve ane Refik Ke- Cezaların talimatnameye uygun ş€- anca, Lote Şöne de Vasfi ile kilde alınıp alınmadığı ve iş yerle- Türçe kamuacıklr. Bütün bunlara ın yapacağı almanca taklidleri deilim ilâve eder: rindeki ceza defterlerile ceza işlerine id bütü iresi bölge toplanan paraların rin nef'ine ne şekilde sürfedileceği E de tesbit olun: acaktır. Şoförler cemiyeti umumi heyeti pazartesi günü t or m erimek umumi ere yarı şmesi zl iyor. Pulat daha evvel şoförler cemiyeti idare yeti Aâzaları toplu istifa yi antıda bütün âza- vi için yeniden seçim yapılacak- kapalı zarfla münakasa, pey akçesi ilh... Ve diyor du ki: — Bu malümatla, bu e ben nasıl yaşıyo! 7... Nasıl bu ha- Timi afaza edel rum?.. mı ona şaşmalı ve e yüz bin kere hamdüsena Öyle: Elhamdülilah. poliçe, mübayaat komisyonu, (Vâ-Nü) in I belediyesi, temsilden Lote ea çal e okatlyanda biz gece Stok Va semi da damgalaı Kadın çoraplarının standardize dilmesi hi talimatnameye göre stok çoraj lan- masına, devi liyor. Damgalama mü artmıştır. Stok Elie 12, 000 düzine tahmin ediliyor. odası bu ciheti sıla bir Yutan EE ti tutacaktır. hâlej ikametgâh gösteren Recai Nüzhet Babanın gıyabında e devam edilmesini iste- , Recai iş Bab: ai tatile” tebliğat karar vererek muhak: emi gelecek perşembe gününe bıraktı. Yeni bir mayin gemisi denize indiriliyo Gölcük deniz fabrikasında sz o olan «Atak» mayin at üçte yapılacaktır. Gümi üşsuyu - mmm Gümüşsuyu ile Dolmabahçe arası daki yolun inşasına başlandığı a mıştı. Eski yol 9 metre genişliğinde- dir. Yeni İN Me göre yolun di münhani kısı da 7 metre re Yol Gümüşsuyun- dan Dolmabhaçeye kadar parke ola- inşa edilecektir. Ancak yolun mı rak edile, U- kavemeti için zemin beton olacaktır. Taşların arası da asfalt ile tahkim edi- Me ümüşsuyu ie iyii itibaren iş ve Taksime uzanan saha asfalt olarak inş: ser asfalt saha beş vezir vi anl yapılacaktır. uk e Recai Nüzhet Ba ırılacaklardır. Bu cezalar da muhte- | dik edilmşitir. Yarın akşamki temsil | panın m davacı hem de nan müşteriler, hem otomobilin ; rad- Hf LİN para AM Gl musiki bakımından konser sevenleri | suçlu sıfatile balndağın, kanu- 2 dinliyorlar, hem konuşuyor- tatmin Drelağ kaza sü kandilli öö içine de le me İyom değil oğlum. Buna, rad- yon elemebi diyorlar. mir viran ak bıyıklı — ei > de doğru değil Deccal demeli. Çocukluğumuz- da mektepte okurduk. Kıyamet kopa- cağına yakın dünyada bir Decçal pey- da id çeşid Mi türküler söyliyerek dolaşa- cakmış. Dünya zevkine e düşkün olan- teyince kafalarında vi çıka- cak ve oldukları yerde kala Onun peşinden de kıyamet kopacak, görecekler- müş? İşte ba lame de ari Deca AE — ai EA kopması yakın mı dersin Avruj e ıpadaki va bakalım pek de uzak olma: gümrük de Si aze se gümrüğünde yapılan m geçirmiştir. A Z — Hollivuda gidemedim amma ben de çok yer gezdim bay Amca... ... Çok insan-gördüm, tanıdım... ... Fakat gibi gözü açık insanlı ii öten sebebi ne acaba?.. dn kı mı, yoksa irk başkalığı mı' B. A. — Hayır bayım, ne o, ne bul.. Onları öyle yapan galiba esnaf hilesi...

Bu sayıdan diğer sayfalar: