25 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

25 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SİYASI İCMAL: Japonyanın yeni Karaca > bei vezir yaptırmadığını hiç olmazsı esmi surette har Ni için, Dy ük üç devletin Hariciye Nazırı va Nia feshi zamanı geldi- ğini ve bunu ilân ge e ar beklediğini söylemi; tir. Neticede İngiltere, Fransa ve ie rika bahri iye, wi Pirer lar ve mezkür e li de üç devletin Londrada kararlaştır- dıkları deniz mudhedesindeki teah- ozel müş üzerinde görüşmeğe başlamı; ekeeğei pr her iğ şekilde A manyanın ve İl Mm devletler ie bağı remediğini isbat etmiştir. mey ar va Vaşti re çaymsia ei, de eza şi mak istiyor. Parlâmentoda bu hususta sorulan mann ponya, Cenevredeki beynelmilek diz Bu milessese, Milletler Cemiyetinin müstakil idi. Bunun için öza olmıyan devletler ve meselâ Amerika dahi iş- tirak ediyordu. Japonya yalnız beynelmilel divanı B. Çörçil avam kamarasında “Zannedersem Ingiltere kafese sokuluyor ,, dedi İngilterenin toplarla ni bi bütçe | Ge n hafta İn ngiltere avam kamarasında bahriye İ yes meniz si Avam kamara- bütçesinin tetkiki münasebetile mühim alintele iğ ini ei cereyan etmiştir. İki eski bahriye nazırı bu O | dakidevletler 16 ay münasebetle beyanatta bulunmuşlardır. Bu Posluk toplar ye- cereyan etmiştir. beyanatın bir kısmını dercediyoruz ni gemilerine yar Bu malt Sie; zediyorlar, İl vaziyetini ve ba- (muşlardır. Birinci sabık Nazır de Muhriplerimiz de azdır. Harp sa“ husus dimi Almanyaya karşı (miştir ki; manında bunları AL ne ER bulunduğunu hayli aydın- «Azım ve metanetle müşterek em- Oman; telbahirleri dat niyet politikasını takib etmiş olsaydık (yüze baliğ olduğu bir zamanda tica- va bulunan Bahriye Nazırı ye- (o donanmamız gemilerimizi muhafaza için pek rine nezaretin müsteşarı İngilterenin ri m amm ar amimi Ş tedbirli çeye yeni baht la. için giymis 000 İn; tahsisat konulmuştur. giliz liralık 1939 senesi marlında masına bir tayyare gemisi, e birt Büyük bir havuz İngiltere hükümeti, Sengapur civa an dünyanın en büyük tersane AVUZUNU inşa etti. Bu havuza > ,000 İlk tahtelbahir İlk tahtelbihri 1894-95 te Mi Gube bi ve aki di ismini ii; bir devletin “50,000 ton inelim harp gemisi yoktur. Sen; ngapur civarında İngilizler bir Sr Bu seyyar di tada 55,000 tonluk gemiler tamir si 1ebilecektir. 1940 senesinde eye sir. ünyanın en kuuvetli üssübahı per tere Hind yolun! dans e ya toplıyabilecektir, Lituanya Almanya ile sabık Avusturya hâdi- Sesi sırasında, Avusturya haritadan icine, ei Lituanya ağı sik sik Ke meğe başladı. tuany: Pe istik- vg kavuşmak için çalışan bir memle- kettir, 1905 te isyan simi çekti, 1918 de muradına erdi. Lituanya, Letonya, EDA ve Po- lonya ile hudud komşusudur. Nüfu- s 00 kişidir. Du kalabalığ ifçidir. 55,658 kilometre sahada yaşarlar. Bin gölü vardır, Merkezi Kovno- ie nü yk. 100,000 kişidir. İlk uçan kadın ik uçan an kadın bayan Sol di; iki kişi binebiliyordı mm tatar Süne 110 metre Beş eksik Fransada ders müddeti tesbit, edil- di: 55 dakika, Geçen hafta toplanan tedrisat ko- sekiz | ime müteşekkil meşe em > 5,880,000 gm yeni bah- rig m 123,101,000 on lira- sına beliğ olac yeni na uymak mecburiyetinde caktı. Şimdi İngiltere bahriyesi muh» temel düşmanların bir çok yeni yâr pılmış yahut yapabilecek üssü bah- eri karşısında rileri bulun nuyor. Düşman ların bu üssü Sp peyda ol masına meydan mek lâzımdı. İpar Mn ile ai tâbi aldıktan 'pustur. İtalyanın ve sonra İngilterenin Akdenizdeki mu- (Bun şı İngiliz Kruv: yasale hatlarını kesecek bir vaziyete (o harbetmesine bir ümid beslenemez. imi sekizer pusluk (toplarla 191 hem de tonluk beş Japonya (İngilterenin müttefiki (o kruvazör yaptırıyor. idiler. Şimdi İtalyanın bahri kuvveti Me Pon e eski onar bin uk kruvazörleri öte tarafa ği olması mühim bir âmil ektedir, m iy olup al da ancak altı pusluki 10, Seyi tonluk gi ij Sulh zamanında ve hattâ 1914sene- (yapıyor. Lâkin İngiltere hükümeti terenin bahriye bütçesi litikası iz milleti de o vassıt büyüklükte harp e kadar kabarmanışlı. Şu kadar ki (Korku ve endişelerini t ya- yoktur. Halbuki Japonya topları on reira Bahri: reti yeni le bir zaman i boylu ledi. . 5 eksiği ile kabul olundu: 55 dakika dünya futbol turnuası lomb stadyomunu büyültüyor- in kişi alacak, İngilterede yüz bin ik eri en dar gelmeğe başladı, e “ bin kişilik yer daha e yatağı yüz elli bin, Nürem- > ei dört yüz — kişiliktir. Esperantocular Varşovada Esperantocuların milli kongre! si to) plandı. kongrede Tani Ik kitabın ellinci İlk Esperanto yarı r önce Var- şo Di Bir Gr yazmıştı. ise kongreye otuz milletin bine ya- ie 6 temmuz 1819 da'balonu bir evin yak " damına düştü, kadın öldü. kın YAA iştirak etti. Kocası Fransua Blasar ap e Sinemanın raki tü icad edendir. ei ray Te- dan düşmüş, ölmüştü. Tayyare inşaatı 1937 senesinde tayyare sanayii al- dı, yürüdü, Avrupada 15 mil- yar öğ tayyare imal edildi. Fran- Sada ar İranklık tayyare Yya- Pıldı Senesinde hissedarlarına yüzde 125, 142, 22, tü piri pimi sanıldı; fakat bir tiz inemalaşırken, bir MR yataş ve tiyatro it, Mi yrine er yz emaya bet edecek iye bi Korkuyor. e Hollivut konturat- larını tecdid. ni geo Her- iy rtak Dalia Akşehirde ağaç bayramı sera ön Bm am) — On üç marti Müsaadesizliği yüzünden yirmi ta yapılacak olan ağaç ba; bırakılmıştı, Bu bayram dün yapıl- er söylemiştir. tn m marta Muş ve di jik <a dikerek nl — hakkında sözler Gönderdi diğim cü toprak ba; aittir. bu resim di miştir. İngiltere, Japonyadan 35,000 tondan büyük zırhlılar yaya dair söz alını a ir male İNME Le ri Fransa ile iade bulunmakta ve çok bü- zırhliların inşası karar! Jaştırıldı- Do mel plânlarını Ni Mami in koni le yeni e takviye eğil mektedir, Bine mea donanı dört tayyare gemisi bulunuyor. Beş ide inşa edilmektedir. Bütün zırhlılar ve büyük kruvazörler ii. yare uçurmağa mahsus kızaklar techiz edilecektir. iltere donanmasının rette- batı gemilerin artmakt ından ta Eva mi 112,000 kişiden 119,000 kişiye iblâğ edilmiştir. Geçen sene on altı bin genç karz kaydedilmiştir. İngilte riye ES; sularda Konvoy yani gı el himayesinde kafile de ticaret g: seyrüse- lere ve harp gemilerine karşı e İngiltere beynelmilel münasebata, zi ik aid > tikasını tadil et da getirmekte GENİN Gr ezin nin kâfi geleceği hakkında bir şey söylenemez. ei “Roma - te. mihverinin ugünkü bahri k mukabele sünek kim müm çoğalte Gari rmediği takdirde ihtiyat ve irin icab eylediği hazırlığı yap- alıyız. çare miştir. Bu izahat üzerine amele hükümeti za- manında Bahriye Nazırı bulunan Aleksander ile (muhafazakârların umumi harpte Bahriye Nazırı bulu- cak fabrikanın yapılacağı vadedil- mişti ederse derhal işe başlamalıyız. 40 milyon ingiliz lirasına mal olacak yeni safıharp zırhlısı daha küçük iş mi karşı koyabi- e harp süre Yanlız Bunun uğrunda diğer inşaatı geciktirmek bile calz olur. prg” 2 in Ez iii gi pe bir pişir var e ii e Pantelleria ahkiminde yegâne ği Binden hiye 5 ayırmaktır. Bu ise bi zim zararımızadır. İtalyı anlar ie Akdenizdeki vazife- sini ifada zorluk çekeceğini zannet- mem, iye nezareti, Akdenizdeki İngiliz menafiini etmeğe kuvvtimizin kâfi ola- Deniz silâhları yarışı Japonya bir deni konferan- sina iştirâk etmeğe hazır Tokyo 24 (A.A) — Amirallık daire- sl namına söz söylemeğe salâhi; olan kontramiral Noda, şöyle demiş- va re daya alda — keyfiyetini ihmal edemı etmeğe âmadeğir, Fakat diğer devlet- e daha büyük inşaat programları ettikleri takdirde kendi deniz ri değiştirmek mecburiye- tinde kalacaktır, Hindistanda kasırga kişi öldü, yüzlerce yaralı var Kamilla (Bengale) 24 (A.A.) — hutala, Kalamapui, Kadenişar ile: de altmış kadar telefatvukua gir Sn yaralanmış ve mühim eğ et alışta. Akdenize — vaa GAMA mileri Paris 24 (A.A) — 5 son sistem üç ii mulrni ile ali torpido Akdeniz luna iştirak etmek üzere el ille etmiştir, At- lantik filosu amiral Jansul tayin edilmiştir, Uçan kal: kaleler air kanalının müda- sı bunlara bırakılacak Vaşington 24 (A.A.) — Askeri hava kuvvetleri kumandanı general Merkezdeki filolar da icabında mü- dafan işine iştirmk edeceklerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: