25 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9

25 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VE Br Ya Ya 2 2, VR 3 .. " “ p » , 5 5 5 Mart 1938 AKŞAM Sahife 9 m z HER AKŞAM BİR HİKÂYE At « Ahmed Firuzan Sie da üstü kar- asa) endisine: — Sizi bir bayan e ie Buyursunli çi sonra içeriye çık o m aa ii ç kadın girdi. ru ilerliyerek ini E sakin rmin Şemsi... Ve bundan son- Ta ine etti: rinizin eyl Be- iyük ok güzel ve Çok şık masasının yanında yer Ee nı? eşli âşık! 4 denbire ili Eni gibi: ln . dedi. Ahmed Fi ei e biraz ilerideki m İransızca bir roman al Galatasaray eri Ebe KAŞ iy değil mi Nermin cnı a gibi: u fransızca romanı sik metre misiniz?... ye si ii Firuzan: — Muhakkak almalıyım... Bakın yağmur da durdu. e ka- dar konuşa konuşa yürürüz... — Peki... Yürüyelim. Fakat genç kadında Adeta göze Saki bir kol er vardı. Etrafına kor- mutlaka di- akşam Nöbetçi Bane sim: , Fi Tuzağadı Brtağrul, Kayarmakalıka Zampale Beyoğlu; İstiklâl ci sindi İatasaray, Tünelde Matkov Galata: Okçumusa caddesinde Yeni yak Sr ve e — seo, i İla 293 Heybeliada: Tomas, Büyükada Zi gece açık eczaneler: ri ea amal Ee taköy, Aravutköy, Bebek, Beykoz, Pap bahçe ve ie daki ec. zaneler her gece açıkt KAPTAN PAŞA Tarihi GELİYOR Deniz Roman Yazan; İskender F. Sertelli man Tefrika No, 179 mumu Rozita, Kuşçubaşıya: “Sinan, benim nikâhlı kocamdır, Onu benden ayırmayın! ,, diye yalvarıyordu uz da De isteme- ! Kılıç Ali paşa mem- — eri bir e i Kami di aldani hakikat dal aima ui ğe Fi n kırk bin Venedik altını aldığını a bize yen etmek için, Türkiyeden Kâmil bey! Hayır... Ben orak bi u. Ahmed Firuz: İSTANBUL bes bırakmış ve hemen İspanyaya Teşekkür ederim, diyordu, bana za yanam aldı. Kitapçıdan be- TİCARET ve ZAHİRE BORSASI kaçmasını söylemiştir. Filip bunun inanın bir şeyden haberi yok, biç lâyık olmadığım derecede kıymet ei & Nekhin birdenbire: ha 24/3/938 erine, donanmamızın takibinden oni Papa, efendimize haber gön- eme ii ledi, hemen bir otomobi- ul dermiş. Efendimiz de irade buyurdu- ç kadın Amed Firuzanın gös- | le diği > Derhal.. n, hi lar. Seni götürecek hazır- Ni yere oturdi Ahmed Firuzan şaşırmıştı: şüj landı. Sinanın kurtulmaşı için - eğer — Yok, dedi, şanlri iltifat, kap — Neri fakat sebeb?.. Buğday yumuşak 528 — kardeşleri Ti gece içindi onu seviyorsan - bu işe razı olmalı, an, olsun diye söylemiyorum. min b Mer medi 35, | | boğazlatmaktan çekinmiyen üçün: talihine boyun eğmelisin! Zindana kikaten böyle... Siz içinizden ei » diyordu: Nohut Si vi Murad, bu sözlere bir türli gitmiyorsun ya! Tam mânasile hür- gibi yazıyorsunuz. Çok samimi ya- Siz. RE vr same “çeviri riniz. Fasulye 10 — 2 istemiyordu, Veziriâzamın Sözler! riyetine, memleketine, ailene kavu- iyorsunuz. Bilhassa kadınları çok | Çabuk, çabul Firüzan he. Kondirtobumu z ağ tesiri altında kalmamış değildi. Fa- “ anlamış bir insansı Kadın hisle- | men bir Sie İML epi iş Biasr a kat, padi Ahmed paşayı çok de: — Mademki Sinanın haberi yok... Tini, kadın ıztıraplarını o kadar iyi | lar. Otomobil kalkınca Nermin derli Tifi 1— —— ni mübal ıkta ne | Bu 5 hiç o Ben onu bekliyece- kavr: mız ki... Bu itibarla yazı- Mi Ee vi Yüzü sapsarı kesimli Tirük Kantamana ER Sx Kadar ileri gittiğini çoktan anlamıştı. | gim. O, benim kocamdır. Biz onunla lar fevkalâ ruzan sordu: Şa Nm ekâlâ, dedi, Sinan örer &vlenmiştik... Ahmed d Pir n cevab verdi: e eniz rar bie bu derece he- GELEN iie kadar RE i Sinan e dedin.. evvelce evlenmiş miy- — Gi bei a efendim... yecana kapıldın! MER gelince derya in da Akdeniz- niz elindeki şık çantasını Nermin ne iye ai Buğday 80 Tonğ | den İstanbula — Evet. Cezayirden dönreken, bir li ibi otomobilin 'esinden ek e > kabile şeyhi nikâhımızı kıymıştı. İs —sS Firuzana kaldı 'ki şişman Fasulye 8 Rozitaya o gün tesi saldılar: ula gelince Sinanı zindanlara at- gelince... Ben de e çok are bir ME Ban Susam 312 » — Hazır ol, Romaya gideceksin! tırdılar. Beni de zorla padişahın koy- Yım. Bazı küçi e ie Tüyor MUSUNUZ?... — ve Ali reise de kadirg; hiç - | nuna soktular. Şimdilik bunları neşretmek EE Gü ... Demin arkamız- iğ Bı nin çıkmaması için şiddetli ömirler Hüngür hüngür ağlıyor Yorum, Fakat bunlar hakkında her | dan m kayar. Misir 202 » venilmişti. — Ben onu yıllarca bekledim. Ken- İde fikrinizi öğrenmek isterim. KE Z. Yağı 11 v4 Veziriâzamın kethüdası ihtiyaten disini her gece rüyamda gö 'um. > hatıri e Sahi... Demin GİDEN i ektiğini rü- aantasından küçük, pi “binerke 'ken bu adam bize ye- İç fındık 6 Ton ile kandırarak, Kılıç Ali paşa aley- | yamda göste; ırmişti: Üç gece evvel onu Bil) Tr det ei Fr tişmek istiyormuş eni in ye ii z DIş FİATLA Binde dn şahadet etmek üzere | yüksek duvarlı bir saray içinde - rica LE . dedi, bu | Âdeta koşuyordu. azırlamı; düm, Yerlere yatmıştı. Sarayın hiç hen tie Ok z. Ve bana ne | tişmek miyetindeydi 2 e ved iş pi ğe er versin ki, üçüncü Murad | bir penceresi ve kapısı - Gözleri- düşündüğ ü sö iz ör Nermin: pia Vinipek 20 > buna lüzum görmeden ap ver. | Mi açtığım zaman kalbim kopacak böy Si 7 Mi ne garib adam bil- Arpa: Anvers 3 > miş gibi çarpıyordu. Kendi kendime: mem an kendisine ras- 9 Kiliç Ali paşa se inanın başına bir felâket gelmiş lasam yi bırı ipe Bana neler 8: İri e ini Fen dinliyeceğim. lacak... dedim. de neler söylemez. Beni çılgın gibi 38— > '.. ei iz e ii seviyormuş. Benim için ölüyormuş.. ER Rozita banana dönmek a — Hay hay efendim... dedi, şiiri li istemiyor! şü zl sala va ia dökerek çin inizi tatlı tatlı okuyacağımı ümid | müş. reddettim. Kendisin: 25 kocalı kadı zitaya padi ın iradesini tebli- mayınız! ” i— geyler kt g5 dersiniz, bir önlü aki se ii ğe Rontaya paşa bey memur bi yalvarırım Ta il beyi Beni çok Genç kadın bir müddet daha otur- | peşimi bırakmıyo: Pe ge kadın» m mişti. sevdiğim kaman arman yi şe pe en a gül manlar gerisinin en güzel, en heyecanlı. Kâmil bey o gün öğleden sonra NE e aadenizi rica edeceğim.. — Tuhaf şey, pek ateşli bir âşık... | sıdır. Muharrir bu eserinde 25 kocadan | Çırağan e gitti. Rozitayı | Karaş. Rantayı ledi teselilerle a kalı. Veda etti. Çıktı; ni Ahmed Firuzan Nerminden ayrıl- | ayrılan pimi “bir kadın ruhunu tah- | buldu. ayutmağa çalıştı: Ahmed Firuzan o gece kendisine | dıktan > hep bu «Ateşli âşı si ei Da Rozi özleri eskisi gibi değildi,) | “ç Mak “m dedi, ben şimdi bırakılan deftere | şöyle bi düşünü Adamcağ ikat ve sürükleyli sergüzeşle- eri. etiket: gihi değildi aya dönünce öfenğimie denir dis a re şöyle bir göz attı. işünüyor. Iz n vie dank” “ tnlalab Kitabevi tarafından Sol çılır gibi omuştu. nç ve şık kadının manzumele; ne canbar Ye mille arkasından tir. 200 sahifelik bu Gözünün ucuyle gelen gideni seçebi- | 1€Xl€rini üne Ir çoğundan hiç mi çıkmıyordu. | koşuyordu. Tirüsn, kendi | ap kuruşa satılmaktadır. Hiyordu. Öt di hiç göcüByordi. Kâmil bey, Rozitanın hiçkırıkları Şiirlerin bir kısmı da hülyalı geceler- | kendine: Em mil beyin geldiğini gö, | #:2S7da Se okşıyarak odadan , sisli sabahlardan, » yıldızları Zavallı, dedi, Kim bilir Nermini e gelşi çaktı. a ğ €ngin denizlerden, “ güllere âşık olan | ne kadar seviyor. e donanma mu: y saraya dönünce üçüne bülbüllerden bahsediyordu. Bir hafta tık <Ateşli âşık» onların arala | Kullanılan her şeyin Çünkü * Rorita ka e ia Rozitann dileklerinden bah- Sonra genç kadın geldi. Defterini al- da en bol konuşulan insan olmuş- ömrü kısalır gözle bekliyordu. gelebilecek FA dı. Şiirleri hakkında Ahmed Firuza- | tu. Ahmed Firuzan Nermine rasladık- ın eski gözdesi, Kâmil beyi Buna el ka : ğe Man fikrini sordu, Firuzan ülya- | ça soruyordu: gülerek Ky Murad, AH İ, genç ve gü e — «Ateşli âşık» a raslıyor musü- reisin © il hal ri e ini bir! A Firuzan simdiye lal vey pie & hatrlamıyorda. Sen ona erden, neler: yerme: seri rdu ki.. Ahme bu g a ım bir şe; y ii dikkatine km örme Beyoğ- unda rasladığı zaman genç kadı katiyen vr e iy Beçmi Firuzan Min bu hareketine bir mâna veremi? Yordu, hi ai ge ile a genç e in bugün © di ve ni güzeldi. ee e ı ür öne inin ren- Bine ne k, ei Nermin >— Ah nı rd 'di, size rasgelmem > Me kadar iyi VE dedi. Ben de Ga- tasar araya kad: gidiyoru | Beraber kama Nermin bire > ue adarnın ismi ikisinin ara- olarak kalmıştı. Firuzan Nermi- önünde rasladı. Genç kadın rdu: — eye gidiyorsunuz? Ahm iruzanı cevab verdi: — e iskelesine — Ben de Karaköy e gidiyorum... zi Kadıköy dabi türeyim... Beraber yürüyorlardı. Birdenbire 4 li âşık» 1 gördü. Gülerek Nermii > — Sizin «Ateşli Ki alan ge psarı çiyor... dedi. Nel e kesil- mişti. heyecanla sordu: — e ? med Firuzanın. cevab vermesine ER kalmadı. Ateşli âşı v iz Tmini örmüştü. Şişman adam n kar- şıdan onların blind elimi doğru koşmağ im Hek eri Ah- Le ile fırçalanan beyaz, parlak ve g2 iz dişler imi ve akşam hı iyce sonra o Manil fırçalayın. Kr Mei aile silin yaklaş- 2 Büyük bir hiddet içinde Ner- — Bayan Nermin... dedi, rica ede- i Sırtı b a n geçti efendim... Artık “dükkü dânımın önünden bile geçmiyorsunuz... Geçen- lerde bir gün sizi şöyle uzaktan gör- düm, Bir otomobile İz uzak- laştınız. öyle idim, para ile aldık. o efendim. ürkün ti getiriniz, yoksa az türlü EYER te etmeğe mecbur olac: (Bir yıldız) — Sinan ey Kuyubaşı Be ei hit vinçli haber getirdim > a gelse bu ee e e eceki şey! Beni ondan başka biç İki ii ra likini Ne var aca- ba? Sn gidiyorsun, Sana efendimizin iradesini geldim. Hazır ol! Rozita kulaklarına inanamadı: — iğ diyorsun, Romaya mı *gidi- yoru! — Yi Papa böyle arzu etmiş... 'akat pop ile biralâ- yavrum! tebliğe iphe Onunla bir alâkan yoktur. Fakat, sanıyorum ki, baban ünkü Sinanı bize ;miyorlar. Rozita gözlerini açtı... 'Titremeğe — Sinanı mı dediniz?! Öyleya.. sen Sinanın Vatikan anlik yattığını bilmiyor mu- EB — Hayır. yök, Kâmil bey! Demek Sinan Roma- ya esir düşmüş, öyle mi? — Evet yavrum! Onu Filip tuzağa GE e Papaya göndermiş. Papa sini ve Rozitayı da birlikte le ira- de etmiş, padişahın i Ali reise ve asesbaşıya tebli; şa ii kiş şti, Rozita la Yür ie reisi ziyi e kon a çok bekli »k misin? — dl ize emir gelinceye kadar . — Kont İçi mi gelip ala- arete geldi. ai baş rio çi caklı — Bu, e değil. Her halde ilk önce Sinanı 1z. Sinanı bize in lim ie biz di Rozitayı ya onlara, . © halde bu me işi bura- da değil, Venedikte — Belli değil in ya. Kaptan ye a 1 isterse . ilğriçele hast olduğunu em. doğru mi astalığı üre iş dedik- leri ii eN — Eskidenbe! mıydı. — Hayır. Bene 5 binerken hasta» Jandı. Tuhaf Şey! Memleketine döner- ken atesribinai ai Bizim. va öyle, Fakat, o kocar

Bu sayıdan diğer sayfalar: