25 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

25 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 6 AKŞAM 25 Mart 1938 Orinyasiyen; Solutreen ve : Magdaleniyen devirleri Profesör Pittar'dın üçüncü konferansında da seçkin bir dinleyici vas hazır sl nı, yül e tal il ve seçkin bir dinleyici alk Sa ulunmuştur. zenciye benzerler, işte bu Li ik ki le ırk mey: yu Afri- Dk yanl yonu da ulunı için Tabi Si meselesi mevzuu | Franko hükümeti ile münasebet tesisi Delege B. Döpart muhabiri- d 8: mize boyanın bulundu Ankara 24 (Telefonla) — General Franko | Hakimetinin bir müddetten- beri e rimizdö bulunan Şe B. Döprat bu akşamki ekspresle İstanbu- la hareket spin — Depe hareke- tinden evvel bana — Balkan Km konmyinin Anka- Eski zamanlar: Eski padişah saraylarında harem hayatı padişah saraylarının selâmlık dai le gibi harem dairelerinin de tani ame teşkilâtı, teşrifatı ve âdet- leri vardı şeyhislâmlar akdederdi. pe Padişahların şahsi hizmetlerinde a cariyelere. e © m y hıristiyan hükümdar. ailelerinin kız- ları ile izdi i, Orhan, Yar- ni ii karşılıklı olarak eni ve sonra şark imparatoru Yani Kan- tagözenin Kizı Teodora ile; Murat el e o prensesleri impara! in bir kızı ile; e Yi dırım Beyan ipin Kermiyan ha- nedanındi prenses ile ve sonra erini ren, unvanlı van Mesel a ve kilâr hiz e rine memur olan çam iki © a e e elbise ve çamaşır olan daa ustası vE Umum riyelerin en e ve en güğlüinin e on ikisi padişahın şahsi hizmetlerine tahsis aliyarlardı ve bunlara «hâs odalılar» da deniliyordu. al pi vefatı vukubulan veya modası geçen «kadın efendi- “e 4hi İsfendiyaroğlu tarafından | manlarla gelmiştim. Bildiğiniz gi, Bü temaslar bir Bu suretle de sın mevzuu da değildir. ulunan bu e buradaki işim bitmiştir. Şimdi ayni şe- e ji ld orinyasiyen, | ler, ilk ni tai isin, ortaya kilde ü magdaleniyen devirleri | ehemmiyetli dilini mük üzere evvelâ Bükreşe, sonra da unlar ayni rik'coğ Uzun zamanlar orinyasiyen devri | rafya meseleleridir. Zira bu megrolt- Geni e Franko hükümetinin Anka» İyide tarif edimemiştir. Bu periyot ni m ie eçtiklerini keş- | ra mümessilliğine, ihtilâlden evvel İs- adını küçük bir kaya sığınağından âl- e yanın İstanbul başkonsolosu bulu- mıştr. di li on! taş çağından Ye he e iyki iM e ei gi kiye hüm bu tayine muvafâkat periyot bugün, bilhassa meydan: ma tekniğinin en yük- irılmış olan bu devre Git bir ek Ge ği KA e devirdir. ak, bir münasebet insan iskeletleri dolayısile pek büyük | Ancak Mısırlılar ve Danimarkalılar- | antantına dahil devletlere ene ımdan yapmış eee gen e büyük alâkalar! riyen âlet terini, ir yi uzun ve E takib eder, Lam uclarında a e kazıcılar ve bilhassa «omürg: Mi alan hususi bir tip EE ar meydan; e görülür kibu tiptel ekiler. u devrin en karakteristik olanları- ir inyasiyen devri insanları kemik ve zan geyiği boynuzlarını kulandı- iğ argı ucu imal ve Bu âlet o ki bunun nunu tanımamak kabi ir. Bu devrin insanları in ve gravür m de > dan sonra, len ee örnekle be 7 Siner dere gel Bu periyoda ismini veren Makon Mr e Ye istasyo- nudur. at ağn. den ami ii lunmakta- olunmı R E 8 pyar; 2285 © 3 g z Bu -pel or lila yan. anda | Vezer denilen bir ırmağın kenarında- Bu devirde bea taşından yapıl- Fakat kemik, Ren geyiği ve fil dişin- ek büyük bir in- Bu âletler türlü ürlüdür, a güç bir ha- yatı tazammun. ii tedir, dadınca YER gibi bu devirde de ik- Mirai Magdaleniyen sanatı bir kelime ile hülâsa ederek çok güzeldi. Bu devrin insanları Yeryüzünün ilk — res- samları oldular. Asrımızın en bi bir Sırp prensesi ile; birinci Mehmed, yaşlanı, Mihman alanında Dm ŞMeY lu hâs odalılardan en be- ile; ikinci Mur. md, Kastamonu hüküm:- dendi çi ie, Ve yahud padi- darı ailesindi m ra Sırbiye hükümdarının a z len yapmak» isterlerse © İren. i dd. iptida | güzide cariyelerden birini kendilerine Elbistan. -hüki eni Yar iz ve yararlan iğ ei prenses ile've sönra Karaman hüki olan cariyeler «ikbal» unvanını alır- darı ailesinden Dir prensesle evlen, | Jardı. Fakat onlara ancak hâmile ola Di cak olurlarsa kadın efendi unvanile nâsebet tesisinin şimdilik mevzuubahis olm bunu da zamanın hallede- murtaları için Ü lpanyadan alacaklılar Ankara 24 — Yumurta: ediy A alacaklı ol- lu” e rından tahsil edilmi ln En min için İeştii edilen komisyon çalışmalarını bitirmiş ve aldığı kararları Vekiller Öğrendiğime göre, bu kârarlar ye Yeni ylbüt bü itçeleri li demiryollarının mas- bütçesi ise 494048 lira olarak tahmin edilmiştir. & bazılarına hayran olmakta- dırlaj simlerin Montrö mukavelesinden son- ra kalkması üzerine bu a a bin ba bir Mi lam eN Teti zuhi ürü dead çimler Magleniyenler de bu icadlara modölâj sanat- arın şer tarihinin bu parlak devrini icab den bütün Öztelli meryem ai m Eskişehir, Seyidgazi kazılarının neticeleri Paris üniversitesi Türk araştırma merke- zinin tertip ettiği ln bitti an 24 (A.A) — Anadolu ajansı- se irani bildiriyor: üniversitesi Türk araştırma mere tarafından te: tertib ib edile: en kon- m ida- prkkiya eline kte olduğu konferanslardan ilkini bay Döla- re vermiştir. > e ri olan bu konferansında nı, yazılı kaya kazılarının verdiği ne- ticelerle hamam şt. Luvr-mi muh: B. P. Dö- vanbe; rafından verilmiş olan v bilhi r üzerinde düşündü- öcü bir enli intibalarını anlat- tı. Konferansçı ii sahanın eski eser- ler ar ndan isi e et ederek ie Gl kdirde daha eski denye izlerine rastlamak ih- timalini ileri sürdü. a iarafından verilen ü çüncü konferansa gelince, a a mevzuu «Firijyada kazılar ve araş tırmalar» idi. Kenferansçı, Eskişehir - Seyidgazi Lp yapılan kazıların sahala- rını anlatarak bu araştırmaların ye- ni ve müsbet neticeler vermemekle lira noksan olarak tahmin ar Vakıflar idaresinin yeni a vari- dat bütçesi geçen senekini 79000 ira fazlasile ve 913,100 al lm Ee idaresinin varidat kısmı 48,258,000 -af kısmı da 8,311,248 lira olarak Gnrin edilmi ın seneye Da- ran varidatta 2,718,000, masrafta da 518,000 lira en ii vardır. Devlet irye esinin yeni yıl varida Aİ ln senekin- den 6,009,393 lira fazlasi le vi e de re İbrahim tebaalarının kala de eğme ai Bunla- ın birin yh Edebalinin kızı Mal hatam vie Sl Şeyhislâm kızı ile, üçüncüsü saraya mensub oluj nılan bir Kd ile izdivac etmişlerdir. Bunlardan sonraki padişahların zev- gisi Fa ya Bi, il paşalar ta Yedaş hediye larak enleri takdim et e iyelerdi. Sa- in ekilyek ei alınan yz riyeler ea arasında en güzel ve endamlı olanlardan on ve on iki AE Jirlerdi. Kemali ihtimam ile terbiye edip lığa-mahsus ince marifet ler öğretirler tuvaletler ile ve mücevherler ile süs- ye urla ayrı daire verilirdi. «İkbal; a e «kadın efendiler» gibi 1s 1 değildi, Padişahların Yalın bunlardan yirmi al ve yirmi kı irk yek beş bakaya “Fakat sonraki akarı e yelere inhiimeile ri o dereceye varma” ta, Padişahın, seti tenleri, şeb3lz lerin, e âmirleri «usta» ardı ki bun- ara kalfa dahi denilirdi. acemiler» vardı ki ustaların ve ikbal lerin münhal olan yerlerine bunlar- dan münasibleri konulurdu. Sarayın sair işlerini de âdi cariyeler görürler” di. rumi erkân ve feri lâmiyeyi öğretiler ve türlü & marifetleri ve dansla musiki talim ederlerdi. Terbiye gören cariyeler «kadın efgn- Mi «gediklilerin», «ustaların», «şakirdlerin» ve «cariyelerin» bölük- lerine dağıtılırdı. pa Padişahların istifraş edip nikâhsız zevce sırasına » geçirdikleri ME «kadın efendi» unvanını hal klarında eski pi adişal Yü al ER Harem âdeti üze: adişahların Eepeilik ri “adin eni bulunurdu. Müstesni birinci Mahmudun altı ve ei “2 ep in yedi «kadın e efel disi» Ve var- miktari li e a yüz iğ pi yüz arasında Bi Mi li süyül EE kile ersleri Köy kadınları da manto giymeğe başladılar a (Akşam) — Maarif idaresi, di Mektepli ve mektepsiz li Da ere teşmil edilen bu derslerden. Kaza ve köy imleri, bu derslerle köyüme inilip yerinde haberdar ei DE Gemliğin Kumla köyünde şayanı dikkat bir hâdise olmuştur. İn kılâp dersi vermek üzere köye giden Tiradır. -a fazladır, siye bu iki padişahı halk e gre öğretmenlerinden bayan Pe inin ee vet Adliye tayinleri ra a e uriyet va Ankara 24 (Telefonla) — Bai kadın efendile- | Te* Ki namzedlerinden B. Mustafa ana re birinci, ikinci, üçüncü ve SE zi kadın izale temas üzün günel miz in kadınlarımızın çarşaf ye Ei a ei ri si Goluna, Mahm: Artvin, ğü iresun sorgu hâkimliklerine tayin edilmişlerdir. berber Şarteksiy ve Alman bil- larından beri ar- keoloji dizide b o mintkaya — ve laşlı barla rap sir nin pek ri sayılmıyacağı- nı anlattı. Her üç konferansçı da, e larında Türkiye hükümetinin, ve ta en küçüklerine me, bütün memur- larımızın bu im a ve hayırhah yardımlı aştır- makta olmalarını e Gl le kaydettiler, de e erkek çocuk geren ya wi seki sul tan» ve kiz ii kadim «haseki kadın» unvanı verili Hanya ee e sa a si geçince «Kâhya kalfa» ap, pad işahın A ami dairesine ölü e gayet süslü bir samur k giyip resmen pa dişahın huzuruna di ır, öptürür- an sonra «Kâhya kalfa» çeki- diği yere otururdu, Ayni günde «ka- din efendiye» hususi bir bölük tahsis tayin olun! Padişahla; m, bazılarının. «kadın efendiler» den veya âdi cariyelerden pek sevdiklerini azad ederek kendile- rine nikâh ettikleri olurdu. Nikâhı giymeleri lüzumunu anlatı e in banda bir köy yi bçenin ını sırta arak: Si? an bu kadar iyi mer yapımla rösterdikleri yoldan emiş ve çarşaf yarıp Diğer ai da Eyi giy” miyelin söylemişlerdi mlik e bu intib a kar” El aralarında para toplayarak mişlerdir. Fransada bir yolcu tayyaresinden hale er yok di e ee e liği

Bu sayıdan diğer sayfalar: