1 Aralık 1989 Tarihli Commodore Gazetesi Sayfa 36

1 Aralık 1989 tarihli Commodore Gazetesi Sayfa 36
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AMESİNİRELEZENR nız. Aman, yol üzerinde duran, yolu boylu boyunca kaplayan alhgenleri vurmaya özellikle BATMAN Tuncay Topyıldız ŞU sıralar dünya sinemala- rında yeni bir kasırga es- mekte, Bu kasırganın adı “BATMAN” ya da Türkçe adıy- la YARASA ADAM. Tüm dünyada olduğu gibi Batman çılgınlığı ülkemizde de sürüyor. Tişörtleri, çıkartma- ları, oyuncakları ile her yerde Batman var. Oyuncuları, de- korları, müziği ile uzun süre ha- fızalardan silinmeyecek gibi an. Kimdir bu Batman? Nedir? Dev bir yarasa mı, yoksa kan emici bir yaratık mı? Hayır ne biri, ne diğeri, o bunların hiç- biri değil. Batman'da bizler gi- bi alelade bir İnsan; sıradan, herhangi biri. Süperman gibi olağanüstü güçlere de sahip değil Yakın döğüş sanatı iyi bil- mesi ve teknolojinin getirdiği buluşlardan faydalanması onun en büyük özelliği ama bu güçlerini her zaman kötü- lere karşı kullanması onun İyi- lerin yosında olduğunu ve güçsüz! — koruduğunu göste- 36 O O FEFEFEE MELDE ST UTT çi LA dikkat edin, çünkü size en bü- yük hasarı onlar vermeye ça- lışacaktır. Madem biletinizi aldığınız atlayan canavar BUGİ'nize, dağıtın ortalığı, ortalıkta size engel olabilecek hiçbir şey kalmasın. Unutmadan, eğer aniden çölün ortasında tepe üstü ça- kılmış olan aracınızı görürse- niz, oyunu yeniden yükleyin. Çünkü o zaman GAME OVER. Oyunun Değerlendirmesi AMISA-512K N Oo A K c A SN00 Z, gerler S riyor. Oyunumuz filminin yaklaşık olarak aynısı. Oyunumuz beş bölümden oluşuyor, tabii ki her bölümün ayrı bir zorluğu, ayrı bir zevki var. Amacımız Jack'ı asit kazanına atmak ve oyunumuzun İlerleyen saatle- rinde de yaşadığını ve Joker adını. aldığını öğrendikten sonra bu ezeli ve cani rakibi- mizi yok ederek halkın güven- liğini yeniden sağlamaktır. Bü- tün bunları yapmak İçinse sa- dece üç hakkımız var. Oyunu- muzda karşımıza çıkacak olan zorluklar ve püf noktala- rı aşağıda bilgilerinize sunul- muştur. 5 ü — Şe VYi ai 1. BÖLÜM: Burada oyuna kimya fabrikasında başlıyo- ruz. Silahlarımız Batman yıldız- ları ve istediğimiz yere çıkma- mıza yarayan mekanik bir alet. Zorluk olarak da karşımı- za silahlı adamlar, bomba atan adamlar ve damlayan asitler çıkıyor. Etki sırasına gö- re bizi en çok etkileyen bom- balardır. Daha sonra silahlar ve asit damlaları geliyor. Bun- lar bizim ekranın altında ve or- tasında bulunan Batman res- mimizin yavaş yavaş Jokere dönüşmesini sağlıyor ve en so- nunda da Batman resmi joke- re dönüştüğünde bir hakkımız yanmış oluyor. Bu bölümle İlgili

Bu sayıdan diğer sayfalar: