22 Nisan 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

22 Nisan 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumhariyet 22 iNısan Edebi büyükroman : 67 (jokyuzu Yazans Reşad Nuri Gftatekln ==Sonra birdenbire aklım başuna ge liyor. Bunlan düşünmek bile insan zekâsı için ayıb birşey» diye kendi kendimden utanıyordum. Fakat ara dan birkaç dakika geçmeden gene bu düşünceler gene başıma üşüşüyor, beni derin bir dalgınlık içinde sokak sokak dolaşbrmağa devam ediyordu. Bir akşam ezanı vakti Fatihte eski mahallemizden geçiyordum. Yan yıkılmış bir duvar kenannda bir demir parmakhğı ellerile yakalamış bir ihtiyar kadın gördüm. Burada vaktile bir evliya türbesi vardı. «Bu kadın mutlaka iyi olmıyan bir hastası için dua edi yor» diye düşündüm. Beş on adıtn tilerdeki bir camiye iki adam ginyordu. Çocukken bayram sabahlannda bcni de birkaç defa gctirdikleri bu camiyi bir kerc daha görmek için içimde garib bir merak uyandı. Tanmmaktao korkuyormusum gibi çekine çekine içeri girdim. Caminin içi soğuk ve karanhkb. Titrek bir yağ kandilün «şığinda bir kaç ihtiyann kendi kendilerine namaz kıldığı, dua ettigi görülüyordu. Bun lar belki de bcnim çocukluk arkadaşlanmdı. Adeta yanlanna yaklaşmak. yağ kandilinin ışığında yüzlerini tanımağa çalışmak ihtiyaanı duyuyor • dum. Geçen elli yıl içinde cami bana küçülmüş gibi görünüyordu. O kadar hayali bu daracık kubbeye nasıl sığdırmışbk? Birdenbire Bursada Yeşil camisinin onünde Mükerremin söylediği söz aklıma geldi: «Belki seni birkaç sene tonra tersine çevrilmiş. bir kasketle burada dua ederken gÖrürüz.» Bugün bu akşam saatinde anlaşılmaz bir ihtiyacla bu camiye giriş acaba bir başlangıc mıydı? Bu kadanna ihtimal vermem. Bu kubbenin artık bana birşey söylemesine imkân kalmamışb. Fakat şurası da tnuhakkakb ki Nemrud gibi gökyüzüne attığım oklar geri dönüyor, yeri ve sebebi bilinmez yaralarla beni delik deşik ediyordu. Sanınm ki artık gizlikapaklı gece bendeki bu marazî zihin faaliyetini artınyor ve daha korkunc şekillere sokuyordu. Hacı yengenin anlabtğı birkaç ö • lüm vak'ası kendi uydurma hayalle rimle bir roman gibi büyüyüp genişliyor, akrabalarunın nasıl öldüklerini bütün teferruatile görüyordum. Bütün bu csrarlı ölüm vak'alan hastanın daüna yan açık kapısından görünen mavi kandil ışığuıa benzer bir ışığın içinde geçiyor, ölenlerin hepsi Sevime benziyordu. Bedia yenge de Sevimi yatakta görünce büyükannesini görü yorum zannetmemiş miydi? Onlann hepsi dünya ile alâkalannı keserek uzun zaman tavandaki gizli bir sesi dinliyorlar, sonra gcrünmez bir kuvvetle boğuşur gibi yalvara, yalvara, ağhya ağlıya ölüyorlardı. Zaman zaman bir rüyadan uyanır gibi silkindiğim, bu hayalleri başım dan defetb'ğim vakit aradığım izahlar da beni yabşbramıyordu: Evet bu da sıtma gibi, tifo gibi bir vücud hastalığıydu Fen »ebebini ve ilâcını bulamadığı için zayıf kafalı ve yanm imanlı bir taknn insanlar bunu cine, periye atfediyorlardı. Fakat ailede birçok insanlar bu hastalıktan ölmüşlerdi. Demek ki Sevimin de bu şekilde ölmesi veraset kanununa göre önüne geçil mez bir zaruretti . Zannederim ki artık işin gizlikapaklı bir tarah kalmamı?tır. Fen birşey vadedemiyordu. Çaresizlik karşısında, ben de ötekiler gibi gözlerimi yavaş yavaj gökyüzüne çevirraeğe, Sevimin hastalığı için ondan birşeyler beklemeğe basjamışbm. Bunu kabul ettiğim dakikadan itibaren yağmur duasına çıkanlar, bir kibritle üç sigara yakmaktan korkanlar, has talannı üfüriikçüye götürenlerle aramda hiçbir fark kalmıyordu. Kendini bir hakikat ve hür fikir J havvarisi sanan bir insan için sanınm ki bundan feci bir iflâs ve rezalet olamıyacakb. Anlaşılmaz bir hastalık vak'ası karşısında bozguna uğnyan, kökünden sarsılan bir kanaat ve meslek kadar çocukça ve maskaraca bir sahtekârlık tasavvur edilebilir mi? Bununla beraber çocuğun hayab pahasına da olsa sonuna kadar dayanmağa, onu Mayangalarda tedaviye götürmek istiyen budalalarla beraber yürümemeğe kat'i bir azmim vardı. [Arkan var\ { Şehir ve Memleket Haberleri Esnaf Cemiyetleri Bürosunda inhilâl! O<s»ı§ırıuı ETIE? Siyasî icmal Fransa ve Sovyet Rusya arbi Umumide daima birlikte hareket eden îngiltere ile Fransanm aralanna müta rekeden sonra siyasî sahada zıddiyet ve rekabet girmişti. Bu zıddiyet Al manyanın parçalanarak birkaç hükumete aynlmasını istiyen Fransaya karşı İngilterenin aksini müdafaa etmesile başlamıştır. O gündenberi îngiltere yan gizli, yan aşikâr Almanyanın davasuu müdafaa edegelmiş tir. îngilizler bu yolu Almanyayı sevdiklerinden değil, Avrupada Fransız hekemonyasının, tefevvuk ve hâki miyetinin yerleşmesini istemedıkle rinden tutmuşlardır. Bilhassa silâhlan bırakma işlerine bakan malum konferansın dahilinde ve haricinde Îngilizler daima müsa vat davasını iltizam etmişlerdir. Bu gayretlerinin neticesi olarak 1932 de Cenevrede, İngiltere, Fransa, îtalya, Almanya ve Amerika arasında im zalanan protokolla Almanyanın em niyette müsavat hakkı tanmmıştır. Daha sonra bir emniyet sistemi kurmak üzere yapılan müzakereler uzayıp gittiğinden geçen 16 martta Al manva silâhlandığını ilân etmiştir. Bu ilânda îngilterenin zımnî muva fakati olduğu Londra kabinesinin eski müttefiklerine danışmaksızın su dan bir protesto gönderdikten sonra Berlin hükumetile müzakereye de vam etmesinden anlaşılmıştır. îngilterenin böyle müstakillen hareket etmesine karşı Fransa da Ce miyeti Atvama Almanyanın silâh lanmasından dolayı müracaatte bu lunmak ve Sovyet Rusya ile askerî mahiyette bir anlaşma esasını karar lastırmak gibi müstakil hareket ve teşebbüslerde bulunmuştur. Fransanm Cemiyeti Akvama yaptığı müracaat İngiltereden müzaheret görme diği takdirde iflâsa mahkum olaca ğından M. Flanden, Stresada Mister Makdonaldla pazarlıkta bulunmağa lüzum görmü^tür. Stresa itilâfı tabi atile Uluslar Derneğinde kabul edil mistir. Fakat aynl zamanda Stresada ve rilen kararlar Fransa ile Sovyet Rusya arasında evvelce kararlaştınlatı askerî anlaşmanm dahi tahakkuk etmesini güçleştirmiştir. Fransa hükumeti Almanyanın şarkta bir meniyet sistemi kurulmasma mutlak surette muhalif oldu^unu ileri sürerek Fransaz Sovyet askerî anlaşmasmın evvelce kararlaştınlan şekilde akdi zarurî olduğunu ileri sürmüştür. Buna karşı İngiliz devlet adamlan derhal M. Hitlerle telefonla görüşerek şarkî Avrupada ademi tecavüz esasına müstenid bir emniyet misakı akdine muvafaktini aldıkla nndan Fransaya, Fransız Sovyet anlasmasının eski seklini müdafaaya imkân bırakmamışlardır. Bunun için anlaşmanm resmî metnini hazırlamak üzere Cenevrede M. Litvinofla M. Laval arasında yamlar» görüşmelerde ihtilâf çıkmıştır. Mu ahharen Pariste Sovyet sefirile Fransa Hariciye Nezareti arasında yapılan müzakereler dahi ihtilâfı halle dememiştir. Bu yüzden andlaşmava sah çekmek üzere Parise gitmeye hazırlanan M. Litvinof, Cenevreden derhal Mosko vaya gelmek için M. Stalinden emir almıştır. îhtilâfın esası, askerî karşılıkh yardım misakınm tatbik tarzında iki tarafın noktai nazarlannın birbirle rine uymamasıdır. Sos'jet Rusya âkidlerden birine bir tecavüz vukuunda diğer tarafın derhal askerî yar dımda bulunması lüzumunda ısrar etmiştir. Fransa hükumeti ise bir tecavüz vukuunda evvelâ Uluslar Derneğinin fikir ve içtihadına müracaat edilip buradan bir karar alındıktan sonra askerî yardımın yapılmasında ayak diremiş ve buna sebeb olarak Uluslar Derneği misakile Lokarno misakındaki taahhüdlerini göster miştir. Halbuki karşılıkh yardım misakı nın Sovyet Rusya için ehemmiyet ve kıymeti bir tecavüz vukuunda vakit geçirilmeksizin yardım yapümasm dadır. Uluslar Derneğine bırakılacak bir işin nekadar sürüncemede kaldığı Mançuri meselesinde görülmüştür. Şimdi Fransa ile Sovyet Rusya her iki tarafın ihtiyaç ve taahhüdlerine uygun bir şekil bulmağa çalışıyorlar. Muharrem Feyzi TOCAY Manifaturacılar Cemiyeti Bürodan ayrıldı Esnaf cemiyetlerinin birleşik bürosunda iki senedenberi yapılan ve şimdi meydana çıkan yolsuzluklan yazmıştık. Bir taraftan bu, 102 bin lira tutan yolsuzluğa dair tahkikat yapılırken, diğer taraftan da yolsuzluk lar dolayısüe Manifaturaalar cemi yeti de müşterek bürodan çekilmiştir. Manifaturaalar cemiyetinin bu çekilmeğe sebeb olarak gösterdiği şey şimdiye kadar müşterek büroya 4000 lira verdikleri ve ancak 10 lirahk yardım gördükleri halde büronun Manifaturacılar cemiyetini 1139 lira borçlu çıkarmasıdır. Bu taleb neti cesinde manifaturacılann muhasebecisi Fazlı müşterek büro hesablarıru tetkik etmiş ve bu işin yolsuzluklarla dolu olduğunu cemiyete bildirmiştir. Manifaturacılar cemiyeti bu vazi yet karşısında bir taraftan Ankaraya şikâyette bulunurken diğer taraftan müşterek bürodan çekilmiştir. Bunun üzerine cemiyet müşterek bürodan defterlerini ve eşyasını istemiş, fa kat bunlar da verilmemiştir. Cemiyet başkanı Salâhattin bu vaziyeti anlattıktan sonra diyor ki: « Bu vaziyet karşısında kasası para yerine bir takım gayrimes'ul şahısların senedrilele dolu olan müş terek bürodan ayrıldık.> Dün bu hususta kendisile görüşen bir muharTirimize Ticaret Odası Esnaf îşleri şubesi Müdürü Galib Bahtiyar da demiştir ki: < Hiçbir cemiyet, reisinin veya idare heyetinin malı değildir. tşin yolsuzluk tarafını bilmem. Vaziyet tetkik ediliyor. Fakat Manifaturacılar cemiyeti müşterek bürodan aynla maz.» 19 günde cevab alınamıyan bir iş Bilecik hükumet doktoru Nuri Bekir evleneceği için Bilecik ev lenme memurluğu, Nuri Bekdrin nüfusa kayidli bulunduğu îstanbul Aksaray nüfus memurluğuna bir tahrirat yazarak nüfus kaydini istemiş, ikinci bir tahriratla bunu tekid etmiş, gene cevab alamamış, telgraf çekilmi§ cevab verilmemiş, cevabb telgraf çekilmiş buna da müspet menfî bir karşılık alına mamıştır. Bu muhaberat tam on dokuz gün devam etmiş, bu müd det zarfında da evlenme kâğıdlan askıdan inmiş, fakat îstanbuldaki nüfus memurluğundan cevab gelmediği için muamele bitmemiştir. îşin fena tarafı, nüfus kaydine cevab verilmemesi yüzünden aile arasında bazı dedikodular da çık mış. Nüfus işlerinden ve bilhassa bu gibi nüfus kayidlerinin çıkanl mamasından her zaman şikâyet edilmektedir. Fakat bu türlüsü şimdiye kadar görülmüş şey de ğildir. Bilecik buraya 12 saatlik bir yerdir. îki tahrirata ve iki de telgrafa 19 gün zarfında doğru yanhş bir cevab vermiyen îstanbuldaki nüfus memurluğu acaba ne ile vakit geçiriyor? Bir evlenme Işine taalluk eden bu gibi meselelerde nüfus memurlarımızın biraz daha hassas ve biraz daha süratli olmalan, verilecek bir satırlık cevab için yurddaşları günlerce beklet memeleri l5*ımdır diyoruz Ucuz biletlerden istifade edilemiyor Liman, Bakanlığa müracaatte bulunacak Akay ve Şirketi Hayriye tarafın dan aybaşından ibbaren tatbikına başlanılan ucuz gezinti postalan umulan rağberi bulmamışbr. Bunun sebebi ucuz gezinti biletlerinin perşembe gün leri her hat için yalnız birer postaya mhisar ettîrilmiş olmasıdır. Hükumet, halkı gezinbye alışbrmak ve istirahat günlerini açık havah yerlerde geçirmclerini temin ebnek maksadile boyle ucuz biletler ihdasını kararlaşbrmış ve keyfiyeb bu iki müesseseye bildirmi§tar. Halbuki, gerek Akay idaresi, gerekse Şirketi Hayriye gezinti postalannı tahdid ebnekle halkın bu hrsattan istifadesine yanyanya mâni olmuşlardır. Akay idaresi, perşembe akşamı gezinti postalan için Ada, Kartal ve Pendiğe 7,45, Anadolu sahiline 5,40, Haydarpaşa Kadıköy hattına 20,5 postalaruu tahsis etmijn'r. Yani ge zinti bileti alıp bu vapuTİara binenler bu ucuzluktan istifade edebilecekler dir. Aksi takdirde hem biletleri yanacak, hem de umumî tarifeye tâbi tutulacaklardır. Şirketi Hayriye de gezinti bile^lerini pertembe akşamı için son postalanna tahsis ebniştir. tşin halk için hiç te faydah olmı yan bu şekil ve mahiyeb'ni gören Liman idaresi keyfiyeti bir raporla Ekonomi Bakanlığına bildirecek ve ucuz gezinti biletlerinden hafta tatillerinde halkın daha geniş mikyasta istifade edebilmeleri için tedbir alınmasmı istiyecektir. Dcğru değil mi? Sanayiimiz Ulusîar dernegi smaî teMALÎ MEHAFİLDE rakkimizi tetkik ediyor Milletler cemiyeti Mesai Bürosu Türk azasından Mukaddem Osman dün sabahki ekspresle CcnevTeden şehrimize gelmiştir. Mukaddem Osman kendisile görü • şen bir muharririmize demiştir ki: « Cemiyet, memleketimizdeki terakkiyatla yakmdan alâkadar ol maktadır. Bilhassa son zamanlarda büyük bir inkişafa mazhar olan Tür kiye sanayii Cenevrede büyük bir alâka uyandırmaktadır. Ben bu münasebetle Beynelmilel Mesai Bürosu namına memleketimizdeki sınaî faa liyeti tetkik ederek bir rapor hazır lamak üzere memuren Îstanbul a gel dim. Buradan Ankaraya giderek te maslarda bulunacağun. Tetkikatımın nekadar süreceğini şimdilik bilmiyo rum.» Sigortacı genclerin imtiham Milli reasüransm sigortacılığm muhtelif şubelerinde ihtısas kesbetmek üzere Avrupaya göndereceği genclerin imtihanı dün yapılmıştır. İmtihana 15 kişi girmiştir. Dün ayni zamanda îz mir ve Ankarada da imtihanlar ya pılmıştır. Bu hususta ve muhtelif sigorta iş leri hakkında dün kendisile görüşen bir muharrirünize millî reasürans Umumî Müdürü Refi Celâl Bayar şu izahatı vermiştir: « Ankara, îstanbul ve îzmirde yapılan imtihanlar neticesinde Avrupada sigortacılık işlerinde ihtısas kesbetmek üzere dört kişi gönderile cektir. Maamafih daha fazla muvaf fak olan bulunursa bunlan da gön dermemiz mümkündür. Avrupada ihtisas kesbedecek bu gencler Hukuk ve Yüksek tktısad mezunlarile ha len sigortacılık yapmakta olanlar arasından seçilmektedir. Avrupaya göndereceğimlz gencler bilhassa iş kanununun icablarına uygun şekilde yapılacak sigortalar için ihtısas kesbetmiş olacaktır. Söylen diği gibi şimdilik iş kanununun neş rinden sonra amele sigortası yapa cak bir şirketin teşkili mevzuubahis değildir.» ÜNİVERSİTEDE Amelî çalışmalar için yeni bir nizamname tstanbul Üniversitesi Fizik ve Kimya Enstitüsü amelî çalı^raalar için yeni bir nizamname hazırlamısbr. Buna göre her talebenin bir tecfübe defteri bulunacak. her ders sonunda mes'ul asistan tarafmdan bu defterler mü hürlenecektir. Defterinde bütün a melî kurlara devam eylediğine dair mühür bulunmıyan talebeler imbha na giremiyeceklerdir. Turing klüb kongresi Dün yapılan toplantıda kurumun idiyeline doğru yurudugu gerçeklığı sevınçle gorüldu MÜTEFERRÎK Yeni ihtiyat zabitlerimiz Bu sene îhtiyat Zabit mekteblmizden 1200 küsur talebe mezun olmuş tur. Mektebi bitiren gene zabitler Hâ Hmiyeti Milliye bayramma tesadüf eden yarm merasimle Taksim abi desine bir çelenk koyacaklardır. Tevfik Rüştü Aras Uluslar Derneği konseyinin toplantılanna riyaset için Cenevreye gitmiş olan Dış îşleri Bakanı Tevfik Rüşhi Arasm bugünkü trenle şehrimize dönmesi beklenmektedir. Dış Îşleri Bakanı Belgradda tevakkuf etb'gi takdirde ancak yann sabah şehrimizde bulunabilecekrir. Baymdırlık Müsteşan Selâniğe gitti Bayındırlık Müsteşan Arifin bazj tetkikat yapmak üzere Selâniğe gitti ği haber verilmektedir. Arif oradan Atinaya giderek memlekebmize dö necekü'r. ŞEHİR İSLERt Dunkü Karultayda bttlananlar hep bir arada Belediye müfettişleri, piyasada sa Zamanunızın turizm adile anılır en nm kendi yurdlan üzerinde kendi tılan yağlar hakkında, ötedenberi tetmuhim işile uğraşan bu kurum dün oturduklan yerlerden başka yerleri kikat yapmakta idi. Neticede pek çok Perapalas otelinde 1934 1935 kurul tanıyıp bilmeleri ve bunun için de kanşık ve gayrisıhhî yağlann, üzer tayı için büyük toplantısını yaptı. oralara gidip dolaşmalan turizmin lerine, kanşık olduklanna dair etiket Türkiye Turing ve Otomobil Kulübü belki yabana getirmekten daha az { yapıştınlmadan satilmakta olduğu gönü kurmuş olanlarla beraber onu her önemli olmıyan kuvvetli bir parça rülmüştür. zorluğa ve her yoksulluğa göğüs ge sını gösterir. Dünkü kurultayda iş bu Belediye, halkın bu şekilde aldablrerek yaşatanlan öğmemek elde de genişliğile memlekete mal olmuş bir masının önüne geçmek için, yağcıla ğildir. Turizmin bizdeki zorluğu ve görünüşe ilerlemiş halde idi, ki en çok nn. sattıklan yağlann, kanşık veya yoksulluğu bu işin memleket alışkan bundan kıvanc duymaklığımız gerekhalis olduklan hakkında etiket koy İıklanna yabancı olmasından ibaret tir. malanna karar vermiştir. değildir. Zamanın buhran şeklindekl Türkiyemizde turizmin şimdilik üç zorluklan da bu işi yalnız bizde de sahası belirmis. bulunuyor: îstanbul Yürükali istimlâk ediliyor ğil, bütün dünyada pek çok zorlaş ve çevresi, tzmir ve çevresi, AnkaraBelediye, Büyükadadaki Yürük tırmıştır. Bütün bunlarla birlikte şuKonya çevresL En çok sevinilecek bir ali plâjınm, istimlâkine karar vermişrasını sevincle yazıyoruz ki dünkü tir. Bunun için Büyükada Belediye kurultayından anlaşüdığına göre tu nokta da Cumhuriyet hükumetinin sine lâzım gelen emir veri!mi§tir. turizme ileri önem vermeğe başlamış rizm oyu (fikri) bizde kökleşmeğe olmasıdır. Gerçek olarak turizm işi başlamış ve bir hayli mesafe almış Esnafın tesçili tır. Bir işin üstünde çok durarak ça her ülkede ancak hükumetlerin onu Belediye kanununun on beşinci hşmanın sonuncu ancak böyle öğdül anlaması ve ele almasile yürüyebilir. maddesine uygun olarak, her yıl tes (mükâfat) olabüirdi Dünkü kurultay Cumhuriyet hüku çil muamelesine tâbi tutulan esnafın Dünkü kurultay Konya saylavı metinin alkışlarla karşılanan bu kavtesçillerine, bir mayısta başlanacak ve doktor Osman Şevkinin başkanhğın rayışma dayanarak üç dört tane demuamele otuz bir mayısa kadar süre da toplandı, ve kulübün bir yülık ra ğerli dilek takririni onayladı. Yeni cektir. Bu zaman içinde, alâkadarlar, poru Şükrü Ali tarafmdan okunduk idare kurumu hükumet yanında ilemensub olduklan cemiyetlerden ala caklan beyannameleri doldurarak tan sonra bunun üzerinde ülkede tu ri götüreceği başancılıklarla bu di Belediye îktısad müdürlüğüne vere rizmi ilerletecek türlü sorumlar üze lekleri gerçeklendirmeğe çalışacak ceklerdir. Otuz bir mayısa kadar tesrinde canh ve ateşli sozler söylendi. tır. Zaten dünkü kurultay eski idare çillerini yapnrmıyanlar, Belediye ka Bütün bir yürek saflığile ileri sürü kurumunu bütün üyelerile olduğu ginununa göre cezalandınlacaklardır. Jen dilevler (davalar) mesleğin iyi • bi yerlerinde bıraktı ve yeniden verliği sayımına büyük sevincler uyan diği direktiflerle onu zaten yolunda HALKEVİNDE dırarak üye arkadaşlar arasında da bulunduğu çalışmalannı ileri götürŞişlide çocuklara yardım ha artık canlılıklar uyandırdL meğe borclu tutmuş oldu. Halkevleri, Içtimaî muavcnet şu Turizm işi ilerledikçe daha iyi anİki toplantı arasında güzel bir çaybesi, bugün, Şişli Halk Fırkası bina laşılan bir gerçekliktir ki turizm de la süslenen kurultay acı tath konuşsında, o mıntaka ilk okullan talebe mek yalnız ülkeye yabancı seyyah ge malannın hepsini özenli bir tatlılığa sinden fakir ve kimsesiz 160 çocuğa tirmek demek değildir. Ülke haUn bağlıyarak toplantısına son verdL elbise ve ayakkabı dağıtacakbr. Karışık yağlar ADLÎYEDE Mahkum olan katiller Faizle aldığı paranın bir kısmmı veremediğinden dolayı aralannda çı kan kavga neticesinde sarraf Men teş Kısaviyi öldürmekle suçlu Arna vud Zihninin muhakemesine dün de Ağırceza mahkemesinde devam olu narak karar bildirilmişn'r. Suçlu on iki buçuk sene hapse ve beş yüz lira tazminat vermeğe mahkum olmuştur. Kansı Melâhati öldürmekle suçlu Kadirgalı tesbihçi tsmailin Ağırceza mahkemesinde devam etmekte olan muhakemesi bitmiştir. Suçlunun on sekiz sene hapsine karar verilmişse de hâdisede tahrik görüldüğünden bu cezanın üçte ikisi indirilerek alb sene hapse konmasına karar verilmişbr. İNHtSARLARDA Umum Müdür geldi Hasta olan gozlerini tedavi ettir mek için bir müddet evvel Avrupaya gitmiş olan înhisarlar Umum Müdürü Mithat Yenel dünkü ekspresle şehrimize dönmüş, istasyonda İnhi sarlar erkânı tarafmdan karşılanmıştır. Mithat Yenel bugünden itibaren işine tekrar başlıyacaktır. Yeni kadrolar înhisarlar Idaresinde haziran ayından itibaren tatbik edilecek olan yeni teşkilât ve kadroların hazırlanmasına başlanmıştır. Bu kadrolarla bu sene zam ve ikramiye alacak ve Kamutayın son ka bul ettiği koruma sandığı kanunu mucibince yaşlı olduklarından tasfi ye edilecek memurlar ayrılmaktadır. KÜLTÜR ÎŞLERİ Jimnastik bayramı 26 nisan cuma günü ortamektebler jimnastik bayramı olarak tesbit edil « miştir. Bayram Kadıköy stadında li seler ve ortamektebler talebesinden 2500 gencin iştirakile yapılacakbr. Jimnastikler sabaat saat 10,30 da başlıyacak ve 12 de bitecektir. Bu maksadla bütiin mekteblerde hazır hklar devam ebnektedir. VİLAYETTE Çimento fiatleri ucuzlatılacak Çimento fiatlerinde tenzilât yapı larak çimentonun tonunun azamî 22,5 liraya satılması hakkındaki tcra Ve killeri Heyeti karan dün Vilâyete tebliğ edilmiştir. Vilâyet bu karan Belediyeye bil dirmiştir. Bunun tatbikına aid işlerle Belediye meşgul olacak ve çimento culara tebligat yapacakbr. Inşaat malzemesinin bu suretle u • cuzlaması yeni bina yapbnnak isb * yenleri memnun eanijtir. thtisas Mahkmelerinde Beraet ettiler Eroin satmaktan suçlu Efdal ve Nezahatin duruşmalan dün 8 inci İh tısas mahkemesinde bitirilmiş ve her ikisinin de bu işle alâkalarını teyid eder deliller görülemediğinden bera etlerine karar verilmiştır. Senelik 1400 Kr. tTOO Kr. Altı ayhk 750 1450 Oç ayhk 400 800 Bir aylık 150 yoktur şeraiti» w» Nushası S Karaftar I Türkiye Hariç *»

Bu sayıdan diğer sayfalar: