March 10, 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10

March 10, 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURİYET 10 Mart 1938 Kültür Bakanlığından: 1 2259 sayıh kanunun tatbikıne dair olan talimatnameye göre llk okullar için evvelce müsabaka ile kabul edilmiş olan kitabın üç yıllık müddeti bittikten sonra okutulmak üzere 193940, 194041, 194142 ders yılları için yeni bir alfabe kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 2 Müsabaka müddeti 15 mart 1938 tarihinden başlmak ve 14 ikinciteşrin 938 pazartesi günü akşamı bitmek üzere skiz aydır. 3 Müsabakaya iştirake karar verenler 15 ağustos 1938 pazartesi günü akşamma kadar bir dilekçe ile Kültür Bakanlığına müracaat ederek bu müsabakaya girecekler defterine adlarmı yazdjrarak bir numara alacaklardır. 4 Müsabakada Birinciliği kazanan kitab üç yıl müddetle okullarda okutulacak ve müellifine her yıl için beş yüz lira telif hakkı verilecektir. İkinci çıkan kitabı yazana bir defaya mahsus olmak üzere birincinin müellifine verilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci çıkanlara da birer defaya mahsus olmak üzere ikişer yüz lira mükâfat verilecektir. 5 Müsabakava gireceklerin eserlerini üç nüsha olmak üzere makine ile ve kâğıdların yalnız birer taraflarına vazılmış olarak Kültür Bakanlığına makbuz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri lâzımdır. Kitaba girecek resimlerin asılları birer nüsha olarak müsveddelerle birlikte verilir. Müsa bakaya basılmış bir kitabla girenler de kitabm üç nüshasmı Bakanlığa verecekler veya göndereceklerdir. 6 Müsabakaya girenlerce eser müsveddeleri ile birlikte, eseri kabul edildiği takdirde, eserini ilân edilen telif hakkı mukabilinde ve her türlü tasarruf hakkından vazgeçerek Kültür Bakanlığına üç yıllık bir devre için terkettiğini ve kitabm o devre içindeki her basılışınm son tashihlerinin kendisi veya kendi mes'uliyeti altmda tavin edeceği diğer bir zat tarafından yapılacağını gösterir Noterlikten tasdikli bir taahhüdname verilecektir. 7 Kitabda bulunması lâzım gelen pedagojik ve teknik vasıflan gösteren şartname ile Noterliğe tasdik ettirilecek taahhüdnamenin formülü Kültür Bakanlığı Yaym Direktörlüğünden almabilir. Mektubla istiyenlerin bir kuruşluk bir posta pulunu da birlikte göndermeleri lâzımdır. (840) b\Q. KAVANOZ TOKALON KREMİ JAUNIZ MU5ABAKA TEVZi EDÎLECEK2QO PAPCA Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 120 NETİCES1NDE n»KELVINATOR Çorlu Icra Memurluğundan: Satıhğa çıkanlan gayrimenkullerin: Mevkii C f NS 1 Maadükkân mağaza Tamamına H U D U D U Miktan konan kıymet M2 Lira Şark yol, şimal yol 381 7500 ve Belediyeve aid 2/ 115 dükkân, garb Saray caddesi ve kısmen Belediyeye aid 2/115 dükkân, ce nub yol. Şark Belediyeye aid 78 1000 1/115 mağaza, şimal yol, garb Saray caddesi, cenub Beledi*yeve aid 1/115 magaza. Şark, şimal, garb, 825 4000 cenub yolla mahdud Şark Saray caddesi, 38 1000 simal Hüseyin oğlu Hakkıya aid 24/64 dükkân, garb Behice ve Zehraya aid 2/64 dükkân ve 4/64 cami avlusu, cenub Çeşme sokağı ve kısmen Behice ve Zehraya aid 2/64 dükkân Şark yol, şimal 7/ 447 500 108 Çeşme ve 6/108 pazar yeri, garb Süleyman oğlu Aliye aid 2/108 mağaza ve Belediyeye aid 5/108 mezarhk arsası, 6/ 108 pazar yeri, cenub yol. Şark 9/25 mekteb 529 3500 avlusu, ve kısmen yol, şimal Istanbul Edirne caddesi ve kısmen 12/25 umum! hâlâ, garb yol ve kısmen 10/25 çeşme, cenub 9/25 mekteb avlusu. Şark David oğlu 440 3500 Moreno vesaireye aid 11/127 dükkân ve kısmen Kirkor oğlu Mosese aid arsa, şimal Hazineye aid 25/127 arsa, garb Belediyeye aid 13/ 127 elektrik fabri kası, cenub İstanbul caddesi. METLi E&VADAN BİftİNi VEYAMUT I 25 m/m. âlâ yaldız uç bobin 28 300 28 » kâğıd 500 300 28 » Kırmızı Ipek taklidl uç bobin 300 22 » Mantar uç bobin 350 27 » Reglis uç bobin Yukanda cins ve miktarları yazılı «1870» aded uçluk bobin şartnameleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarhk 11/111/1938 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler parasız olarak hergün s5zü geçen şubeden alınabilir. Isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte yukanda ada geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (1005) aded I l KAZANABlLİ&SiNtZ, Oevlet Demiryolları Işletme Umam Müdürlüğünden k SPARTON I n m IV 1 7/III/938 tarihinde ihale edilmek flzere kapalı zarf usulile eksiltmiye Ankra istasyonunda kazino bahçesi inşaatı, tanzimi, kanalizasyon, su, tenvirat tesisatı, yolları vesair müteferri ameliyatı dahil olmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 1 Bu işin keşif bedeli cem'an 42,500 liradır. 2 îstekliler bu işe aid şartname vesair evrakı Devlet Demiryollannın Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci, veznelerinden 212 kuruş mukabilinde alabilirler. 3 Eksiltme 24/3/938 tarihinde perşembe günü saat 15 te Devlet Demiryollan Yol dairesinde toplanacak Merkez Birinci Komisyonunca ya püacaktır. 4 Eksiltmiye girebilmek İçin isteklilerin teklif mektublarile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 e kadar Komisyona tevdi etmiş olmalan lâzımdır. A 2490 sayıh kanun ahkâmma uygun 3188 liralık muvakkat teminat, B Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar. C Nafıa Vekâletinden musaddak müteahhidlik vesikası. «599» (1229) 10/3/938 tarihinden Itibaren tam vagonla nakledilecek kasablık hayvanlara cari tenzilli tarife üzerinden ayrıca yüzde on tenzilât yapıla caktır. «597» (1238) Muhammen bedeli 3660 lira olan GO 50 tipl 2000 aded müspet ve 1000 aded de menfî akümülâtör plâkaları 21/3/938 pazartesi günü saat on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki Satınalma Komisyonu tara fından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 274 lira 50 kuruş muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komis • yona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtümaktadır. (1197) Devlet Demiryolları Haydarpaşa işletme binasmda yaptırılacak aşag^da muhammen bedeli ve muvakkat teminatı yazılı asansör tesisatı pazarlık suretile yapılacaktır. Pazarlık 24/3/1938 tarihinde perşembe günü saat 15 te Haydarpaşa gar binası içinde Birinci İşletme Komisyonunca yapılacaktır. İsteklilerin 2490 sayıh kanuna göre ibrazı lâzım gelen vesaiki ve muvakkat teminatile pazarlık günü Komisyona müracaat etmeleri lâzımdır. Bu işe aid mukavele ve proje ve şartname ücretsiz olarak Haydarpaşa Yol Başmüfettişliğinden alınabilir. (1326) Muhammen bedeli Muvakkat teminatı Lira K. Lira K. Asansör tesisatı 1,000 00 75 00 Devlet Demiryollan Erzurum Onuncu İşletme Müdürlüğünden: Bedeli muhammeni 31,250 lira olan 2.500 metre mikâb kerestelik çam tomruğu 23/3/938 çarşamba günü saat on beşte Erzurum Onuncu İşletme binasmda İşletme Komisyonu tarafından kapalı zarf usulile satm alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin kanunî vesaik ve müteahhidlik vesikalarile ve % 7,5 nisbetinde pey akçelerile birlikte Komisyona müracaatleri ilân olunur. Şartnameler 156 kuruş mukabilinde Haydarpaşa, Ankara ve Erzurum İşletme veznelerile, Sarıkamış, Kars istasyonlarmdan ve Trabzon transit durağmdan almabilir. (1120) j Saray caddesi Ahşab dükkân 13 ahşab dükkân ve arsa Ahşab dükkân n konduğu ilân edilen Urfada yaptırılacak 22864 lira 97 kuruş keşif bedelli Müdürlük binası inşaatımn münakasası ayni şartlar dahilinde 11/111/938 tarihine talik edilmiştir. Eksiltme 11/111/938 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektubunu vesair evrak ve vesaiki ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç 3aat 14 e kadar adı geçen Alım Ko misyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması lâ zımdır. (1205) İkl dükkân ve arsa I Maltepe Enstitüsunde şartname ve projesi mucibince yaptmlacak memur evleri inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. II Keşif bedeli 15927 lira 27 kuruş ve muvakkat teminatı 1194.55 liradır III Eksiltme 17/ITI/938 tarihine raslıyan perşembe günü saat 16 da K?bataçta Levazım ve, Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapı lacaktır. Kapalı zarflar münkasa günü en geç saat 15 e kadar Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. IV Şartname ve projeler 79 kuruş bedel mukabilinde înhisarlar Levazım ve Mubayaat şubesile Ankara Başmüdürlüğünden almabilir. V Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fennî evrak ve vesikalarını înhisarlar înşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lâzımdır. VI Mühürlü teklif mektubunu, kanunî vesaik ile V inci maddede yazılı eksiltmiye iştirak vesikasmı ve muvakkat teminat parası veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarm yukarıda yazıldığı veçhile münakasa günü en geç saat on beşe kadar adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması lâzımdır. (1135) 1 CiŞali Bakımevinde sıva tamiri ve badanası, yağlı boya îşl (saat 14 ) 2 Umum Muhasebe binasmda halâ kanalları tamiri, ahşab tavan ve yağlı boya işi. (saat 14,30) I Yukanda mahiyetİeri yazılı tamir işleri pazarlık usulile eksiltmiye konmuştur. II Cibali Bakımevindeki tamiratm keşif bedeli 860,80 lira ve muvakkat teminatı 64,56 lira, U. Muhasebe binasmdaki tamiratm keşif bedeli 506,90 lira ve muvakkat teminat 38.02 liradır. HI Eksiltme 11/111/1938 tarihine raslıyan cuma günü hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Cibali Bakımevine aid şartnameler 2 kuruş mukabilinde ve Umum Müdürlük Muhasebe binasmdaki tamirata aid keşifler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. y îsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukanda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (1006) Istanbul Müştemil'âtile çifte hamam Edirne Kârgir bir odalı salon. BUYUK PiYANGOSU Beşinci keşide 11 Mart 938 dedir. TLRK HAVA KURUMU Büyük ikramiye 50.000 liradır. Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ( 20.000 <re 10.000 ) liralık ikl aded mükâfat vardır. Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu pıyan^oya iştirak ediniz. Beykoz Sulh Hukuk Hâkimliğinden: Fatihte Aşıkpaşa mahallesinde Haydar sokağında 58 numarada Hakkı ile Süreyyadan doğma ve Anadoluhisarında Kandilli caddesinde Çiftlik sokağında bir numaralı evde oturan Melihanm akıl hastalığı ile malul olmasına binaen kendisine ayni evde oturan teyzesi Safiyenin kabili itiraz ve itizar olmak üzere vasi tayinine karar verildiği ilân olunur. (1321) Çiııı tobuinu Londrada meşhur Raynes Park müesseseslnin ekstra ekstra marka 32 librelik hakikî Raygras çim tohumu Türkiyede yalnız müessesem namma gelmiştir. Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu çim tohumunu bahçe sahiblerinin, Belediye ve müesseselerin tecrübesine amade bulun • duruyorum. 4 üncü Vakıf han. 4 üncü kat 18 No. da Bahçe Miman Mevlud Baysal Tel: 23426 Arttırmamn yapılacağı yer, gün, saat: llk arttırma 18/4/938 pazartesi günü saat 1416 da ve o gün kanunî şartlar dairesinde satış yapılmazsa ikinci arttırma 3/5/938 salı günü saat 14 16 da Çorlu İcra Memurluğu odasında yapılacaktır. 1 Çorlu kasabasmda kâin olan işbu gayrimenkullerin şartnameleri ayrı ayrı olarak 15/3/938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açıktır. Ilânda yazılı olanlardan fazla malumat almak istiyenler bu şartname9 uncu işletme için her biri ayrı ayrı olmak üzere kapalı zarf usulile lere ve memuriyetimize müracaat etmelidir. satın alınacak meşe cari hat traversinin miktarı, muhammen bedeli, mu2 Arttırmıva iştirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu vakkat teminatı ve şartnamelerinin kaçar kuruşa tevzi edileceği aşağıya nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın mektubu tevdi edilecektir. yazılmıştır. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarlarm ve irtifak hakkı Bu traverslerden birinci 23,443 adedi TRULYA ormanmdan, ikinci sahiblerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masrafa 11,025 adedi YATROS ormanmdan ve üçüncü 6,706 adedi KARAMANLI dair iddialarını işbu ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsormanmdan kat' ve temin edilebilmek üzere Ziraat Vekâletince Edirne Orbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakman Başmühendisliğine tebligat yapıldığmdan taahhüde girecek olanlar Orları tapu sicillile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasmdan haric man Başmühendisliğile temas edebilirler. kalırlar. 23,443 adedlik birinci eksiltme 29 mart 938 salı günü saat 15,30 da. 4 Gösterilen günde arttırmıya iştirak edenler arttırma şartnamesinl 11,025 adedlik ikinci eksiltme 30 mart 938 çarşamba günü ve 6,706 adedlik okumuş ve lüzumlu malumatı alnıış ve bunlan tamamen kabul etmiş ad ve üçüncü eksiltme 31 mart 938 perşembe günü ayni saatlerde Sirkecide 9 uncu itibar olunurlar. İşletme binasmda toplanacak olan Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 5 Tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağınldıktan sonra îsteklilerin Nafıa vesikası ile beraber diğer kanunî vesaiki ve teklif ve en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin teminat mektublarmı ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltmenin icrası yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış istiyenin alacağma rüchanı olan disaatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri lâzımdır. ğer alacaklılar bulunub da bedel bunlarm o gayrimenkul ile temin edilmiş Şartnameler Sirkeci ve Ankara veznelerinden aşağıda yazılı bedeller alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü mukabilinde verilmektedir. (1262) baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdid olunur. On beşinci günü ayni saatte yapılacak arttırmada bedel satıs. istiyenin alacağma rücMiktan Muhammen bedeli M. Teminatı Şartname bedeli hanı olan diğer alacaklılarm o gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklan Lira Lira Kr. mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir 23443 93772 5937.60 469 bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 11025 44100 3307,50 220 6 Gayrimenkul kendisine ihale edilen kimse derhal veya verilen 6706 26824 2011,80 134 mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle arttırmıya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde beşten hesab olunacak faiz ve diğer zararlar aynca Her akşam Usküdardan Kabataşa 23,50 de ve Kabataştan hükme hacet kalmaksızm memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Uskudara 24,15 te vapılmakta bulunan araba vapuru seterleMezkur gayrimenkullerin 18/4/938 tarihinde Çorlu Icra Memurluğu rinin 123938 cumartesi akşamından ıtibaren yarım saat evvel odasında işbu ilân ve gösterilen arttırma şartnameleri dairesinde satılacağı ilân olunur. (1315) yani Uskudardan Kabataşa 23,20 ve Kabataştan Uskudara 23,45 Şirlceti Hayriyeden : te vapılacağı ilân olunur. Harb Akademisi Komutanlığmdan: Posta T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: Harb Akademisi ihtiyacı için mevcud nümuneleri gibi 20 masa, 3 harita tahtası 12 sarıdalya, 2 sigara sehpası pazarlıkla yaptırılacaktır. İsteklilerin Beşiktaş Malmüdürlüğüne yatırılmıs 30 liralık teminat makbuzile birlikte 14 mart 938 pazartesi günü saat on birde Akademi Satınalma Komisyonuna naüracaatlerL .(1319). Fabrikamız atölyesi için bilimtihan bir hakkâk alınacaktır. Imtihanda muvaffak olana 200 ile 250 kuruş arasmda gündelik verilecektir. İmtihan 25 mart cuma günü saat onda yapılacağmdan o tarihden evvel iyi hal ve aşı kâğıdları ile sıhhat raporlarım bir istidaya bağlıyarak Mü dürlüğe vermeleri, (1320)

Bu sayıdan diğer sayfalar: