10 Mart 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9

10 Mart 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 Mart 1938 CUMHURİYET GUNUN BULMACASI İ 2 3 4 5 R 7 8 9 10 11 İstanbul Aşağıda yazılı borçlular gösterdikleri Emniyet İLÂN Sandığı Direktörlüğünden : değiştirmiş yenisi 1 Soldan sağa: 1 Ekmek cinsinden birşey füruhteden (iki kelune). 2 Allaha kulluk, abla 3 Komutanm muavinı, alelâde. 4 Bir dil, Bir isi yapmaklık. 5 Bir mahlukun vücudünün ıist kısmı, kadm mabud. 6 Vücudumuzdan iki uzuv, cansız cesed. 7 Ihtiyaclara karşüık olan şeyler, madenî ip. 8 Vâsıl olan, yemeğin tersi. 9 Bir hayvamn yavruları. 10 Şebnemin ka tüaşmışı. bir kadın ismi. 11 Vucudda ateşin tahrib ettiği yer, Ademin oğlu. Yukarıdan aşağıya: 1 Yaya yürüyenler. 2 Cümleler, bir emrin tersi. 3 Çiftlik hayvanları, Bul garistanda bir sehır. 4 Güzel san'atlardan birine mensub, yukan değil. 5 Hızli, ıhtimam. 6 Bir hayvan, satılanın aksi. 7 Kısım, bir devletin parası. 8 Kalın ve kaba kumaş, haber vermeden gelen felâket. 9 Dostane tavsiye, Afrikada bir çol. 10 Kokmuş cesed, arkadaş, alfabeden iki harf yanyana. 11 Dunyanın be? kısmından bıri, işaret. Evvelki balmacanm halledilmiş şekli 1 2 1 3 4 5 6 7 8 I • • •1 9 !• • t • 1 •• I a • • İBİ 1 1 1 9 I 1 1 1 1 1 1 I m B 1 • 1 (Ikametgâhlarını olan borçlulara) taklbe dair. ikametgâhlannı terketmiş ve nıeçhul Lulunmuş oldujrundan haklannda başlıyacak YOLİLE Hesab No. 68782 68859 69316 69435 70389 TEBLİGAT Borçlandığı tarih 5/5/934 9/5/934 6/6/934 12/ 6/934 6/ 8 /934 Aldığı borc Lira 22 08 70 17 22 K. 00 00 00 00 00 Teminatın ne olduğu Bir altm saat Bir roza yaprak Bir roza gerdanlık (orta taşı noksan ) Bir roza bilezik, bir roza yüzük Takibe baslanmak için yapılan hesab tarihi 14/12/937 14/12/937 17/12/937 17/12/937 işbu hesab tarihine göre borç miktarı Lira K. 33 39 16 108 26 67 49 49 Borçiunun adı Foti (Arih Yeni oğlu) Hatice (Alı kızı) Kaci (Arif oğlu) Fatma (Hasan kızı) Fatma (îbharim kızı) Gösterdiği ikametgâj Takib dosya No. 9377184 937/185 937/190 937/192 937/206 Beyoğlu Venedik sokak Britanya. oteli. Kadıköy Moda caddesi No. 88 Beyazıd Tavşantası caddesi No. 3 Beyoğlu Tozkoparan No. 18 Ferj apartımanı. Halıcıoğlu Abdüsselâm Çıkselim caddesi No. 8 Sultanahmed Cankurtaran yeni Saraçhane sokak No. 1 Bir pırlanta tektaş yüzük, bir altm 24 24 17/12/937 kordon İhsan (Mustafa oğlu) 27/11/934 937/236 150 00 Yedi roza bir pırlanta yüzük, bir 72483 218 95 31/12/937 çift pırlanta, bir çift roza küpe, bir roza sürgü, bir elmaslı, dört altm saat, 3 taş noksan 937/254 Kabataş tramvay caddesi No. 177. 15 00 Bir altm bilezik saati Yakttb (Halil oğlu) 28/ 1 /935 73380 31/12/937 21 83 937/255 Taksim Mezarlık sokak No. 25/3 25 00 Bir altın saat maaköstek, bir altm Şayeste (Ali kızı) 30/ 1 /935 73410 31/12/937 37 07 Hefıkbey apartımanı yüzük. Bakırköy Kıztaşı No. 11 937/265 4/6/932 70 00 İki bin dirhem gümüş 53677 18/ 1 /938 98 77 Meryem (Harun kızı) Kadıköy Moda caddesi No. 10 20/12/932 26 00 Bir pırlanta halka 937/269 57916 18/ 1 /938 25 68 Bay Sun'i Yukarıda sırasile isimleri vesair lüzumlu tafsilâtı yazılı nan her borçlu vadesinde borcunu vermedi ğinden dolavı takibe baslanmak için yapılan hesab tarihinde borcunun faiz, komisvon ve masarifile baliğ oldu ğu miktar kendisine aid sırada gösterilmiştir. Her borçlu yazılı borcunu ve rmedığinden 3202 numarah kanun mucibince hakkmda Sandıkça takibe baslanmak üzere tanzim olunan ihba rnarre borçlunun mukavelede gqstermiş olduğu ikametgâha gönderilmiş ise de isbu ikametgâhını değiştirdiği anlaşılmış. ve yapılan tahkikata rağmen nerede olduğu da öğrenilemediğind en ihbarname kendilerine tebliğ edilememistir. Bu sebeble ilânen tebligata lüzum görülmüştür. Yukarıda isimleri yazılı her borçlunun işbu ilân tarihinden itibaren bir av içinde borc unu ödemesi lâzımdır. aksi takdirde verdiği rehin mezkur kanun hükmüne tevfikan satılmak üzere Sandığımızca doğrudan doğruya hakkında takib yapılacaktır. Bu husus isimleri yazılı borçlular tarafından bilinmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamma kaim olmak üzere ilân olunur. (1335) i !K> İ İTİAİBİAİBİAİK AİNİ 2 Eİ5İİ N İ I İ B UİLİA N • ? Lİ İ İMİAİN B İ L İ E Hİİ M 4 İ İ S İ A İ Ü İ E İ S İ A ' M 1İB E 6 MİEİRİAİKİ«İNi« R AlŞ 6 EİVIBİVİB P I İ R B Z E 1 SİEİNİE L t KİB S|O|B 8 . E İ M İ İ İ N İ B R •İK ÖİTİO 9 ÇİBİYİEİMİEİN«İKİ» K 10 E İ C İ E İ B İ U I N İ B İ P I E İ P E 11 NIEITIAIMIJJLİİ •LolNJ <» 10 11 Kartal Malmüdürlüğünden: Muhammen No. Cinsi kıymet icar 221 Maltepe Manastır çıkmazı 5, 7, 9, Bir çatı altında K. 4 parça ahır 11 650 210 » Çarşı meydanı K. aşhane 13 100 303/9 K. Mağaza 150 248 > Kartalh sokak ' K. Dükkân 11 600 210 » Çarşı mevdanı Yazlık mesire 68/127 Pendik (Gözel ada) mahalli 200 229 » Rasik 5945 Ahşab kulübe hane 150 Kartal Kuyu sokak 2 » bir bab hanenin 4 te 3 hissesi 300 126/226 • încirli mevkii 21 3848 M2 tarlanın 8 de 3 hissesi 1443 23 156/226 » 2949 M2 tarlanın 8 de 3 hissesi 920 34 » Mişeli ayazma 54/104 5284 M2 bostanm 63 te 47 hissesi 300 Yukarıda yazılı emlâk ve arazinin hlzalannda gösterilen kıymetlerle 22/ 3/938 sah günü saat 14 te satılacaktır. Taliblerin 9c 7.5 pev akçelerini vaktind<e Malsandığına yatırarak satış günü Kartal Malmüdürlüğünde müteşekkil Satış Komisyonuna müracaat leri ilân olunur. (1211) D.N. Mevkii ve mahallesi 3 ayda biçki, diki Tahsilinin yüksekliği ve intizamile tanmmış Türk Kadınlan Beşiktas Dikış Yurdunda az dıkış bilenJer için kısa devreli kurslar açılmı^tır. 3 ayda biçki ve dikiş ögretilerek musaddak diploma verilen bu kurslann şeraitini mekteb idaresinden öğreniniz. Bu devre 1 nisanda başlıyacaktır. Adres : Beşiktaş, Akaretler No. 87. Balya Karaaydın Madenlerini kiralama ve işletme Türk Anonim Şirketi Ortaklarına İLÂN İst. Borsası 9/3/938 L A R Alıs Satış 78. 80. Frank Dolar 123. 126. Liret 95. 101. 80. 84. Belçika Vt. 18. 22. Drahmi 575. 580. tsvicre Ff. 20. 23. Leva 65. 70. Florin 78. 82. Kron Çek 21. 23. Silin Avusturya 22. 25. Mark 20. 22. , Zloti 21. 25. Pengo 12. 14. Ley 48. 52. Dinar Kron Isveç 30. 32. Sterlin 627. 632. L E R Ç E K Açıluj Kapanış 24.95 24.935 Paris 0.796063 0.7950 NewYork 15.13 15.1330 Milâno 4.7025 4.7046 Brüksel 86.7460 86.78 Atina 3.4293 3.43 Cenevre Sofya 63.4920 63.5175 1.4238 Amstera, 1.4233 22.6566 Prag 22.6475 4.2380 Viyana 4.2063 Madrid 12.3810 12.3858 1.9710 Berlin 1.97 4.1875 VarsoT 4 4.185"7 3.9888 Budapeşte 3.9875 BükrtJj 106.0317 106.0738 Belerad 34.2063 34.22 2.7280 Yokohama 2.7268 3.0837 Stokholm 3.0825 629.75 Londra 630. 23.70 Moskova 23.71 E S H A M Acılıs Kapanış AsJan chnento 13.15 13.15 İSTİKR A Z L A R Acılıs Kaoanıs 19.30 19.30 TGrk B I Pesin 19.325 19.325 Türk B n Peşin 19.325 19.35 > n Vadelİ Sıvas Erzurum 95.75 » rv 95.75 93.50 93.50 tstikrazı dahilî P A R A Fethiye Şirketi Madeniyesi T. A. Ş. Ortaklarına ÎLÂN Ticaret yasasının 361 inci ve esas mukavelenamesinin 47 nci maddesi hükümlerine uyarak Fethiye Şirketi Madeniyesi Türk Anonim şirketinin or taklar genel kurumu aşağıdaki işlerin görüşülmesi için martm otuzuncu çarşamba günü saat 14 te şirketin Galatada Eski Şarab iskelesi sokağında kâin Muradiye hanının 5 inci katındaki merkezi idaresinde surtei adiyede toplantıya çağırılır. 1 îdare meclisi raporile raporunun okunması. Karaman icra Memurluğımdan: Karaman înhisarlar idaresine borclu Karamanda Tartan oğlu Eminin bor cundan dolayı mahcuz olup vaktile satılığa çıkarılarak talib zuhur etmeme sinden satışı tehir edilen nisan 339 tarih ve 22 sayılı senede merbut kazanm Topucak mahallesinde Tartanzade so kağı nam mevkide sağı ve solu, ar kası ve önü yolla etrafı kısmen taş ve kısmen kerpiç duvarla çevrili ve sağ tarafmdaki sokak içerisine nazır kapılı murakıb ve içerisinde dört kadar müsmir ağac ve bir asmayı şamil ve mecmuu 1400 lira kıymetinde ve üç evlek miktanndaki arsanm tamamile mayıs 937 tarih ve 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 No. lı yedi kıt'a tapunun ihtiva ettiği Selerek çiftliğinde kâin ve dosyadaki zabıt varakasmda hudud ve sair evsafile muhammen kıymetleri yazılı tarlalardaki nısıf hisseîeri 4/4/938 tarihine musadif pazartesi günu saat 9 dan 11 e kadar Belediye meydanmda peşin para ile satılacaktır. Ayni zamanda arttırma bedeli gayrimen kullere tahmin edilen kıymetin %75 ini 2 1937 senesi hesablarımn gerçek lendirilmesi, mezkur sene netayicine dair idare meclisinin teklifi hakkmda karar almması ve idare meclisi üyelerinin tebriyesi. 3 İdare meclisinin yenilenmesi. 4 İdare meclisine verilecek ön hakkınm kestirilmesi. 5 1938 senesi muameleleri için bir murakıb seçimi ve ücretinin biçilmesi. 6 Şirketin genel idaresini çevir mekle mükellef idare meclisi üyelerile çevirgene verilecek ücretlerin kestiril bulmadığı takdirde en çok arttıramn mesi için meclisi idareye salâhiyet ve taahhüdü baki kalmak şartile satış on rilmesi. beş gün temdid edilerek 19/4/938 tari7 Gerek şahsan kendi namlarile ve hinde ayni yer ve saatte ikinci artttrgerekse sair şirketlerin idare meclisi masınm icra kılmacağı ve 4/3/938 tariüyesi ve yahut çevirgeni sıfatile akdi hinden itibaren şartnamenin açık bumuamele hususunda idare meclisi üye lunduğu ve taliblerin tahmin edilen lerine salâhiyet verilmesi. kıymetin %1 buçuğu nisbetinde pey akEsas mukavelenamesinin 52 nci mad çesi veya millî bir bankanm teminat Hususî ve Münferid desine göre en az 250 ortaklık senedi mektubunu göstermeleri meşrut bulunDans dersleri ne sahib olup işbu toplantıda bilâsale duğu ve ipotek sahibi alacaklı, faiz ve Beyoğlu Karlman karşısında Nur veya bilvekâle hanr bulunmayı istiyen masrafa dair olan iddiasını 20 gün içinZiya sokak No. 3 Müracaat saatleri, her ortaklar ticaret yasasının 371 inci madde evrakı müsbitelerile birlikte icra gün (12 14), (17 21). desi mucibince malik oldukları seneddairesine bildirmesi lüzumu ve %2 buleri toplantı gününden en az bir hafta Profesör Panosyan çuk tellâliye ve binde otuz para ihale evvel Galatada şirketin merkezi idaresine yatırmaları lâzımdır. Ortaklardan pulu ve tapu, vergi, intikal masraflarile her biri genel kuruma giren diğer bir tahliye, teslim masraflannın müşteri ye aid olduğu ilân olunur. (5774) şahsı tevkil edebilir. Doktor Osman Şerefeddin (dahüiye Ortaklık senedlerinin yatınldığına ve sari hastalıklar mütehassısı) muadair müessesatı maliye tarafından ve yenehanesini Cağaloğlunda Nuruosmaniye caddesinde (5) numaraya naklet* rilmiş vesikalar genel kurumda hazır Lokman Hehim bulunmak üzere yatmlmış ortaklık se« miştir. Dahiliye tnütehassısı nedleri gibi kabul olunur. Pazardan baska günlerde ögleder îstanbul, 9 mart 1938 Zayi tasdikname »anra saat ( 2 % tan 6 ya) kadar tstan İdare Meclisi 3/3/938 tarihinde Selçuk Kız Ensti bulda Divanyolunda (104) numaral tüsünden almış olduğumuz 1/A sınıf Kiralık yazıhane katı hususî kabinesinde hastalannı kabul e tan 2 numarah Pakize Tarımana aid tasDenize nazır ve her türlü konforu der. Salı, curnartesl ^ünleri sabal dikname zayi edilmiştir. havi, Galata Gümrük karşısında TA «9 Vi 12» saatleri hakikî fakarava mabBulanın, insaniyet namırıa mekteb HÎR HAN, ayni handa bir numaraya sustur. Muayenehane ve ev telefonu idaresine teslimini rica ederim. ' 22398, 2104. Babası Osman Tarıman müracaat. Etimes'udda İnşa Edilecek Lojman Binasınm Kapalı Zarf Usulile Eksiltme tlânı P. T. T. Genel Direktörlüğünden: Muayenetıane Nakli Dr. Hafız Cemal Ticaret yasasının 361 inci ve Iç nizamnamesinin 47 nci maddesile sonraki maddelerin hükümlerine uyarak Balya Karaaydın Madenlerini Kiralama ve İşletme Türk Anonim şirketi ortaklannm genel kurumu martm 29 uncu Akşehir Backası Türk Anonim Şirketi hissedarlar umumî heyetinin sah günü saat 14 te şirketin Galatada alelâde ve fevkalâde surette toplantısı 29 mart 938 sah günü saat 14 te Akşehir merkezinde yapılacaktır. Hissedarlarm toplantı gününden on gün Eski Şarab iskelesi sokağında kâin Muevveline kadar bizzat veya bilvekâle müracaatle duhuliyet varakalarını al radiye hanının 5 inci katındaki merkezi maları ilân olunur. idftresinde adi surette toplantıya çağırılır. * ALELÂDE RUZNAMEÎ MÜZAKERAT 1 îdare meclfsile murakıb raporu 1 1937 yılı muamelâtına aid idare meclisi ve murakıblar raporunun okun nun dinlenmesi, 1937 senesi hesablanması ; nın gerçeklendirilmesi ve mezkur sene 2 1937 yıh bilânço ve kâr, zarar hesablarımn tetkik ve tasdikile meclisl netayicine dair idare meclisinin teklifi idarenin ibrası; hakkmda karar almması. 3 Müddetleri biten idare meclisi azalan yerine yenilerinin intihab ve 2 İdare meclisi azalarının ibrası. hakkı huzurlarının tavini; 4 Müddetleri bıten murakıblar yerine iki murakıb intihabile ücretlerinin 3 Meclis tarafından seçilen üyenin tayjn ve takdiri. seçilişinin tasvibi. 4 îdare meclisinin yenilenmesi. FEVKALÂDE RUZNAMEİ MÜZAKERAT 5 İdare meclisi üyelerine verilecek Banka esas nizamnamesinin 1, 35, 36, 37 nci muaddel maddelerinin teklif ön hakkının tesbiti. veçhile ladil ve tashihi ve ruznamenin 3,4 numarah fıkralarmda gösteri 6 1938 senesi icin bir murakıb se « len maddelerin nizamnameye ek olarak ilâvesinin tetkik ve kabulü. 1 Bankanm maksadı teşekkülünü gösteren esas nizamnamesinin çilmesi ve verilecek ücretin tesbiti. birinci maddesine (su, maden, elektrık tesisat ve işletme imtiyazlarmı al7 Şirketin genel idaresini çevir mak ve işletme islerini indelicab teşkil edeceği bir anonim şirket vası mekle mükellef idare meclisi üyelerile tasile yaptırmak) şeklinde bir fıkra ilâvesi ; çevirgene verilecek ücretin kestiril 2 İktısad Vekâletinin 19 haziran 1937 tarih ve 3476/30361 sayılı mesi için idare meclisine salâhiyet veemirleri okunarak muaddel 35', 36, 37 nci maddelerdeki lüzumlu tashihatm rilmesi. icrası; 8 Gerek sahsan kendi namlarına ve 3 Her sene heyeti umumiyece Ticaret ve Bankalar kanunu hükümlerine göre murakabe vazifesile mükellef olmak üzere lüzumu kadar mu gerekse baska şirketlerin idare meclisi rakıb intihab olunur. üyesi veya çevirgeni sıfatile şirketle Mur&kıblar : bankanm bütün hesabat ve muamelâtım tetkik ve mu akdi muamele yapmaları hususunda rakabe etmek ve tetkik neticelerile senelik bilânço ve kâr ve zarar he idare meclisi üyelerine salâhiyet ve sabları hakkındaki mütalealarmı umumî heyete bildirmek, kanun ve murilmesi. kavele hükümlerine aykırı görecekleri hareketleri vesikalara dayanarak İşbu toplantıda bizzat veya bilvekâle raporlarında zikretmek Ticaret kanununda yazılı hallerde heyeti umumiyeyi içtimaa davet ve raporlarının birer suretini Maliye ve İktısad Vekâ hazır bulunmak istiyen ortaklarm, ti letlerine göndermek mecburiyetinde olacaklardır. caret yasasının 371 inci maddesi muci • Murakıblar: reyleri olmamak şartile idare meclisi içtimalarmda hazır bînce sahib oldukları senedleri içtima bulunabilecekleri gibi lüzumlu gördükleri teklifleri idare meclisi ve umumî gününden en az bir hafta evvel sirke heyet ruznamelerine de ithal ettirebilirler. tin îstanbuldaki merkezi idaresine ya4 Üç aylık hesab vaziyetleri ve senelik blânço ve kâr, zarar he tırmaları lâzımdır. sabları Maliye ve İktısad Vekâletlerince müştereken tesbit edilecek formüle Şirket ortaklarına toplantı için girmuvafık olarak tanzim edilir. me vesikaları verecek ve içtimalarda Üç avlık hesab hulâsalan murakıblar tarafınden tasdikli olarak taalluk ettiği devrenin hitammdan itibaren nihyet üç ay iginde ve senelik bhânço harır bulunamıyacaklara dahi icab eden larla kâr, zarar hesabları da heveti umumive içtimalarından itibaren bir vekâletname nümunelerini istediklerinay içinde idare meclisi ve murakıblar raporile birlikte Malive ve İktısad Ve de emirlerine hezır bulunduracakür. kâletlerme takdim ve blânçolar ayni müddet içinde biri resmî olmak üzere Ortakîardan her biri genel kuruma en az iki gazete ile ilân olunur. giren diğer bir şahsı tevkil edebilir. Ortaklık senedlerinin yatınldığına dair malî müesseseler tarafından veril mlş vesikalar, genel kurumda hazır bulunmak üzere yatırılan hisse senedleri gibi kabul olunacaktır. îstanbul, 9 mart 1938 1 Ankarada Etimes'udda inşa edilecek 51,684 lira 75 kuruş keşif beİdare Meclisi delli Lojman binası kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. 2 Muvakkat teminat 3834 lira 24 kuruştur. 3 Eksiltme 30 mart 938 çarsamba günü saat 15 te P. T, T. Urnum Müdürlüğü binası içinde toplanacak Arttırma, Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 4 Şartname ve plânlar 258 kuruş bed^i mukabilinde Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden, İstanbulda P. T. T. Ayniyat Şube MüdürlÜğünden alınacakfır. 5 Taliblerin kanunt vesaikten maada Nafıa Vekâletinden alınmiş müteahhidlik vesikasile birlikte bir defada en az 55,000 liralık inşaatı taahhüd ve ikmal eylediğine dair vesika. Şirketimizin senelik hissedaran umu6 Taliblerin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması veyahud mî heyeti aşağıda yazılı ruznamedeki diplomalı mühendis veva mimarın bu inşaat ve tesisatın fennî mes'ulive mevaddın müzakeresi için 28 mart 1938 tini deruhte eylediğini ve mukaveleve bu şartla Imza koyacagını havi bir tarihine musadif pazartesi günü saat taahhüdnamesini ibraz etmeleri lâzımdır. 7 Talıbler teklif mektublarile muvakkat teminat makbuıunu veya 10 da idare merkezinin bulunduğu İstan banka teminat mektubunu ve diğer kanunî vesaiki ihtiva edecek kapalı zar bulda Sirkecide Yâlıköşkü caddesinde fını yukanda ücüncü maddede vazılı saatten bir saat eyveline kadar An Antalya hanında adiyen içtima edecekkarada P. T. T. Umum Müdürlüğü binası içinde toplanan Eksiltme Komislerinden hissedarlarm muayyen gün ve yonu •Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. «637» (1323) saatte teşrifleri rica olunur. Akşehir Bankasından: ANTALYA Umumî Naklîyat T. A. Şirketinden: Umumî Heyet daveti Ziraat Vekâleti Satmalma Komisyonundan: Ru z n a m e 1 Açık eksiltme usulile 20 ton arab sabunu alınacaktır. 2 Muhammen bedel (4998) lira, ilk teminat 375 liradır. 3 Eksiltme 21/3/938 de saat 15 te Ziraat Vekâleti binasında yapılacaktır. 4 Şartnameler Ankarada Ziraat Vekâleti Satınalma Komisyonundan, İstanbulda Ziraat Müdürlüğünden ve İzmir Ziraat Mücadele Reisliğinden parasız olarak verilir. 5 İsteklilerin mektubları veya makbuzlarile birlikte muayyen günde 2490 sayılı kanunun ikinci ve ücüncü maddelerinde zikredilen vesikalan eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Komisyona vermeleri. (1161) 1937 senesi idare meclisi ve murakıb raporlarının okunması. 1937 senesi bilânço, kâr ve zarar hesablarımn tasdikı ile idare meclisinin ibrası. 1937 senesi temettüünün te3viye şekil ve tarihinin kararlaştınlması. 1938 senesi murakıblarmm intihabı ve ücretlerinin tayini.

Bu sayıdan diğer sayfalar: