10 Mart 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

10 Mart 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURTYET 10 Marf 1938 Dünya futbol kupası J» O J? Duymadıklarımız ve bilmediklerimiz İnsanlık borcu «Hisar» kurbanlarının ailelerine yardım BERLITZ" Akşam lisan kurları 373 istiklâl caddesl ve fevkalfide Soprano sesl! Meşhur Opera muganniyesi Varan iki l OLGA de SOMOGYi NOVOTNİ'de Bu akşam Hatırlıyacaksı nız. Varşova hapiOn altı millî takımm iştirak edeceği bu mühim sanesinde^on iki se30 uncu liste ne yatan bir hay müsabakalarm fikstürü tanzim edildi Lira Kr. dud, işi edebiyata 29 uncu liste yekunu 11,031 53 Önümüzdeki haziran ayının ilk haf mış gibi duran bu işin tekrar tazelendiği döküp bütün Leh Hamidiye gemisi subay 19 tası içinde Fransanm birkaç şehrinde bir görülmektedir. Istanbuldan Arif isminde edebiyat âlemini ave erbaşları lâkadar etmiş ve den başlıyacak olan dünya futbol şam biri vilâyete ve belediyeye müracaatle 6 50 Ankara İsmet înönü ilkaffa mazhar olmuşpiyonluğunun karşılaşma fikistürü Fran fiat hakkında kat'î bir hesab verebilmek tu. Onun tahliye mektebi talebeleri Nigeriada Lagosta ipekli 62 59 sa Hariciye Nezaretinin meşhur saatli için etüd yapılmasını teklif etmiştir. A sinden sonra, bü ve pamuklu kumaş tücrifin yaptıracağı etüdden sonra hava hattı tün salonunda tanzim edilmiştir. Kur'a netimahpuslarm, ' can Salâhaddin cesinde ve ilk ağızda kuvvetli millî ta işinin ihalesi imkânları araşbnlacaktır. 1§ arkadaşları gibi, birer şaheser yarat Gölcük Deniz Fabrikalan 180 23 kımlann birbirlerile karşılaşıp daha son başka bir firma tarafmdan ahndığı tak mak emelile kaleme sanldıklarını ve subay, memur ve işiçleri raki maçlara nisbeten ehemmiyetsizleri dirde ihale bedeline etüd masrafı da ilâ Varşova hapisanesinin bir «mahfili üMühendis Sadi Gezdur 10 deba> haline geldiğini de işittikti. nin kalmamasını temin için iştirak edecek ve edilecektir. Haydar Pınar 10 Şimdi, yeni bir haber daha var. Le on altı millî takımdan en kuvvetli sekiz Izmitte atletizm Mühendis Atıf Dinar 10 histamn meşhur dolandırıcısı Cinjan tanesi grup başı olarak seçilmis. ve geri Doktor Rasim müsabakaları 5 dört sene süren mahpusiyeti esnasmda, kalan diğer sekiz tanesi de kur'aya lâbi Kemal Izmit (Hususî) Yapılan atletizm son derece yüksek bir kıymeti san'at 5 tutulmuşlardır. Neticede fikistür jöylece müsabakalarma Akye|il, Idmanyurdu, kârane ifade eden heykeller Hakkı Bil 5 yaptığı kat'iyet kesbetmiştir. Reşad 5 kâğıd fabrikası atletleri iştirak etmiş ve için, tıpkı haydud Piasecki gibi affa A ) Almanya ile Isviçre Portekiz büyük bir meraklı huzurunda yapılan Şevket 5 mazhar olmuş ve tahliye edîlmiş. galibile. ' Mühendis Hikmet 5 bu müsabakaları Akyeşilden Galib, îbraBu sabık dolandırıcı ve lâhik heykelB) Avusturya ile îsveç. îsrael 5 him, Kemal kazanmışlardır. Izmit atlet tıraş, hapisaneyi boylamadan evvel de C) Macaristan Yunanistan galibile leri 24 martta Ankarada yapılacak mü bir hezari fen imiş. Diyorlar ki, bir Kemal 5 5 Muzaffer Amerika Felemenk Hindistanı galibile. sabakalara da iştirak edeceklerdir. köylüye bir tramvay arabası satmış,; Koprücü Dursun D) Fransa ile Belçika. bir başka safdile, bittabi bedeli muka5 Beyoğlu Halkevinin kır bilinde, meşhur bir mareşalin koskoca Hüsameddin İnan 7 E) Arjantin Merkezî Amerika gakoşusu Kısım 20 bakkaliyesi heykelini mal etmiş; Hariciye Nezareti S libile Romanya. Mühendis Pinter Beyoğlu Halkevi spor komitesî baş binasını mevkii füruhta koyup, pey ak3 F) Çek Bulgar galibile Holanda çesi olarak bir hayli dünyalığı cebe inMühendis Ferid (Sucu) 3 kanlığından: Lüksemburg galibi. dirmiş ve saire ve saire. Tramvay ticaFen memuru Hüsnit 3 1 Evimîz tarafından tertib edilen G) Brezilya ile Polonya Yugoslav» Hasib 2 senelik kır koşulan şampiyonasmın final reti nerede, heykeltıraşlık nerede? ya galibi. Muhasib Ahmed Şeren 5 müsabakasî 13/3/938 pazar günü sa Varşova hapisanesinde iki seneden H) Italya ile Norveç. beri başlıyan bu garib hale siz ne mana Mühendis Refik 3 bahı saat 10 da Şişli Hürriyet tepesi Kardöfinal maçlart veriyorsunuz? Bana sorarsanız, olur olTaşeron Ayhan 3 arasında yapılacaktır. 1) A galibile C galibi. maz kafaları beğenmiyen ilham perisi, Mühendis Halid 3 2 Müsabakaya îştirak edecek ku dalgınlığa rasgelip, aralık kapısından 2) B galibile E galibi. Fen memuru Heybetullah 2 lübler üçer kişilik takımlannı 12/3/938 giriverdiği Varşova hapisanesinde îka3) D galibile H galibi. ' Ressam Muammer 2 cumartesi akşamına kadar Beyoğlu Hal pah kaldı; hücreden hücreye dolaşı 4) F galibile G galibi. Salâhaddin Emcan 2 kevi spor komitesi başkanlığına vermiş yor. San'at âlemindeki ilham fikdanma Dömifinal maçlart Mühendis Rıza 1 bakılırsa, bunun böyle olduğu muhak olacaklardır. Muhasib Mehmed 1 2 ve 3 4 galibleri. 1 kak! Denize düşenin yılana sarılması > Vecihi 1 Fenerbahçe kulübüne kesilen 3 Tertib ettiğimîz dört müsabaka gibi, zavallı ilham perisi de, nasılsa içida en iyi derece alan Atlete bir kupa. Sürveyan Cahid 1 ceza 17 den ambarcısı Ziya Birinci, ikinci, üçüncü gelen ekipler ko ne düştüğü hapisanede, adam kıtlığmda 1 haydudu ziyaret etti, kurtardı; dolandıT. S. K. umumî merkezi Taksîm stad şuculanna birer madalya verilecektir.: 17 den Zekâi 1 rıcıyı ziyaret etti, onu da kurtardı. yomunda Üçok takımına karşı oynan 17 den Yaşar 1 4 Müsabakaya onar atlet sokan Varan iki! Bakalım Varşova hapisa ması icab eden maça icabet etmediği için, kulüblerin en iyi derece alan bir atletile Soför Fahri 1 Mühendis Nevzad millî küme talimatnamesine tevfikan Fe 20 kişilik kadro ile yanşa giren kulüb nesinin san'at âlemine üçüncü yadigârı 5 înşaat başmüdür muavinnerbahçe kulübüne 250 lira para cezası lerin en iyi derece alan iki atletine ma nasü bir «yadigâr» olacak? 20 liği memurini tarafından kesilmesine karar vermiştir. Umumî dalyalar verilecektir. Kısım 19 tarafından merkezin Fenerbahçe kulübünü bu i$ için 5 Hakemler: Yüzbaşı Hüsamed veîki gün nazırlar tarafından yapılan bebazı gazetelerde intişar eden beyanat din, Zeki, Nuri, îhsan Belor, Cehdi Şa yanatın kısmen yanlış anlaşıldığmı, hükuYekun 11.461 85 yollu yazıdan dolayı aynca cezalan hingiray, Firuzan, Ibrahim Hoyi, M. metin partilerinin Olimpiyad oyunlanna dıracağı söylenmektedir. asla muhalif olmadıklarmı, ancak muh Alaska sularında balık avı Nuri, Çerasi. temel yeni zorlukların gözönüne alınması Fransa kupası maçları Vaşington 9 Hariciye Nezareti, Yukanda isîmlerî yazılı hakemlerin lüzumunu kaydettiklerini, Olimpiyad Japon hükumetinin Alaska sulanna ba Fransa kupasınm kardöfinal maçlan muayyea saatte Şişli tramvay deposun plânlannın tatbik edileceğini ve bütçenin lıkçı gemileri göndermemeğe karar verdiyapılmış ve Olempik dö Marsey, Metz da bulunmalan dilenir. ve Havr takunlan dömifinale kalmışlarAtletler saat 9 da ayni yerde bulun de parlâmentoda kabul edilmiş olduğu ği hakkında bir Japon membaından verilen haberleri tekzib etmektedir. nu bildirmiştir. (a.a.) dır. 2 2 berabere kalan Fiv ve Lfl ta malıdırlar. ' Beşiktaş kulübünde ihtilâf kımlan bir daha karşılaşacaklardır. Balık avı meselesi hakkında Tokyo Eskrim turnuvası mı çıktı? ile yapılan müzakereler ilerlemektedir. Ski dünya müsabakasî Türk Dağcılık kulübü Istanbulun büBeşiktaş takımı bu hafta biri Muhafız Fakat ihtilâfın izalesi Tokyodaki Ame İsviçrede, Engelberg'te yapılan ski fle tiin amatörlerine bir açık eskrim turnuvagücü diğeri Harbiye takımile iki maç rika sefiri tarafından halledilmesi lâzım iniş dünya birinciliklerinde Fransız ka sı tertib etmiştir. yakçıları büyük bir muvaffakiyet gös Bu turnuva üç kısma ayrılmıştır: a) yapmak için bugün Ankaraya hareket et gelen teferruatın h'alline bağlıdır. mek mecburiyetindedir. Fakat söylendi IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1III1II IMIIIII1IIIIII1IIIIIIIIIIHIIIIIIIIII termişler, ferd itibarile birinciligi, ikin Flöre, b) Epe ve c) Kihç. ğine göre kulüb azası arasında bir ihtilâf ciliği aldıkları gibi takım halinde de biTarih: çıkmış, futbolculardan bir kısmı Ankararinci olmuşlardır. İkinciliği Almanya, üa) Flöre » pazartesi 14 mart ya gitmek, bir kısmı da gitmemek arzu çüncülüğü Isviçre, dördüncülüğü Avusb) Epe çarşamba 16 » sunu izhar etmişlerdir. Bu arada futbol turya, Beşinciliği Italya, altmcıhğı Norc) Kılıç perşembe 17 » veç, yedinciligi Çekoslovakya, sekizinciBu üç günlerde maçlara saat 20 deculann beraberlerinde götürmek mecburiyetinde olduklan lisanslarm da ortadan liği Polonya, dokuzunculugu Ingiltere, başlanacaktır. onunculuğu da Amerikalılar almışlardır. Flöre 5 (beş) tuş, Epe ve Kılıç 3 (üç) kaybolduğu rivayet edilmektedir. Keyfiyet, dün lstanbul spor başkan Birinciligi kazanan Fransız Jems Kute tuj üzerine oynanacaktır. Bu maçlarda hğına bildirilmiştir. Bu meselenin bugün henüz on yedi yas,ındadır. Ikinci olan da enternasyonal kaideler tatbik edilecektir. geçen senenin dünya şampiyonu Emil Her kısımdaki galiblere mükâfat verile halledilmesi muhtemeldir. Bu rivayetlerin doğru çıkmamasını t&Ales'tir. cektir. Kayid bedeli her kısım için 50 (elli menni ederiz. Çünkü kulüblerin iç ihtilâfAtletizm şampîyonası töreni lan geçici de olsa, bunlar için zâftan baş12 mart cumartesi günü Eminönü Hal kuruş) tur. Maçlar Takshn bahçesi yanındaki ka bir netice vermemektedir. kevinde lstanbul ve mıntaka atletizm şamTürk Dağcılık kulübü salonlarında ya Millî güreş takımınm piyonası töreni yapılacaktır. pılacaktır. hazırlıkları Uludağa yapılacak havaî hat Baş hakem eskrim profesörü «Maitre Ankara 9 (Telefonla) Istanbulda Bursa (Hususî) Uludağı bir hamillî güreş takımı hazırlıklannı görmek va hattile şehre bağlamak ve bu suretle d'Armes» Bay N. A . Gorodetzki'dir. Duhuliye 25 kuruştur. üzere Federasyon başkanı Vehbi bu ayın dağla şehir arasında her zaman işliyebi FRANSICA INGiLiZCE ı s. Haftada 3 ders Ayda 4 liradır. . J Seanslarına başlıyor. Sofraları nızı evvelden tutunuz. Mustafakemaloasa Beledivesinden: 1 Nafıa Vekâletinden musaddak projesi mucibince yapılacak olan Mustafakemalpaşa kasabasının elektrik tesisatmm 10.000 lira keşifli santral bina inşası c3275 lira bedeli keşifli direk Belediye tarafından temin edilecektir.» Mütebaki 44682 lira bedeli keşifli projede mevcud lokomobil alternatör tablo teyzi demir direkleri ve şebekesinin diğer tesisatı münakasaya konulmuştur. îhale 2490 sayılı kanuna tevfikan nisanm 4 üncü günü saat 16 da Mustafakemalpaşa Belediyesi Encümeninde kapalı zarf usulile yapılacaktır. 2 Bu işe girmek istiyenler % 7,5 nisbetindeki tutan olan 3350 lira lık muvakkat teminatlarile birlikte kanunun tayin ettiği ve şartnamede tasrih edilen vesikalarile birlikte ayni gün ve saatte Belediye Encümen Reisliğine teklif ler ini vermeleri lâzımdır. 3 Istekliler fennî şartname ve projeleri Belediyede görebilecekleri gibi bedeli mukabilinde İstanbulda Galatada Selânik Bankası 4 üncü katta mühendis Hasan Hâletten alabilirler. 4 İhale günü saat 16 dan sonra gelecek telgraflar posta gecikmesi dahi olsa kabul edilmez ve istenilen vesikaları noksan olanların teklifleri reddedilir. 5 Talib olanlar yalnız lokomobil için ayn, elektrik kısmı için ayrı teklif verebılecekleri gibi tesisat heyeti umumiyesine de talib olabilirler. (848) AGABALTIC ; \ \ Radyosu ile bütün dünyayı dinleyiniz. Toptan satış deposu: lstanbul Sultanhamam Hamdibey geçidi No. 54, perakende sahş yeri: Galatada Bankalar caddesi RADYOFON mağazası ve Anodolunun bütün şehirlerinde acentalarımız vardır. Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Eskisehir Nafıa MüdürlüSünden: Tokyo olimpiyadı 20 sinde îstanbula gidecektir. Ekip bu locek olan modem bir nakil vasıtasmı teTokyo 9 Japon spor teşkilâtının tarihten sonra, kat'î şeklini alacaktır. sis etmek birkaç yıldanberi alâkadarlan ve bilhassa belediyemizi meşgul etmek reisi dün yabancı gazetecileri kabul ede îstanbuldaki hazırlıklara, Ankara, İz rek, Olimpiyad oyunlarınm her halde mir ve Balıkesirden de güreşçiler iştirak tedir. O zamandanberi hemen yüzüstü kal Japonyada yapılacağını söylemiş ve evedecektir. Ask ve macera romam T Eskisehir Cöğüt yolunun 3 + 050 9 + 475 kilometreleri arasında 12282,38 lira keşif bedelli şose esaslı tamiratı 26/2/1938 tarihinden itibaren münakasaya çıkarılmıştır. 21/3/1938 günü saat on dörtte Vilâyet makamında Vilâyet Encümeni tarafından kapalı zarf usulile ihalesi yapdacaktır. Muvakkat teminat: (921,18) liradır. Bu işe aid evrak : Şose tafsilât hulâsası, keşifnameleri, grafik, fennî ve eksiltme şartnamesi, şartname ve mukavele proieleri Eskisehir Nafıa Müdürlüğünde görülebüir. İsteklilerin bu gibi işleri yapmış olduğuna dair Nafıa Vekâletinden almmış müteahhidlik vesikasile senesi içinde Ticaret Odasmcan almış malî kifayet vesikasmm 2490 numaralı kanun tarifi veç* hile teklif mektublarına leffeylemeleri lâzımdır. Berlin Almanya ile Amerika araTeklif mektublan 21/3/1938 günü saat 14 e kadar Vilâyet Daimî Ensında işliyecek olan yeni Alman cümeni Rivasetine verilmelidir. Posta vesair suretle vaki olacak teahhur transatlantiği martm 12 sinde denize nazarı itibara alınmaz. (1028) indirilecektir. zarifmiş. Öyle olsun! Ben de şıklaşmasını bilirim. Paranız beni belki güzelleştirmez amma, hiç olmazsa şık ve zarif yapar y a ! Beyefendi muharrirmiş.. Şairmiş.. Bir genc kızla bir şantajcıyı ayırd edecek kadar insan sarrafı bile değil!.. Kaba adam! Yusuf Haddada hitab eden bu sözlerimi birer yumruk veya muşta ile takviye ediyordum. Roblarım, çamaşırlanm hayli hırpalandı; öfkemi onlardan aldım. İsimi henüz bitirmistim ki odamm kapısı Miruldu. Otel garsonlarından biri içeri girdi: Bugün, öğleden sonra sizi telefonla aramışlardı, dedi. Sizi bulamadıklan için, akşama bir mektub göndereceklerini söylediler. Şimdi o mektubu getirdiler. Emrederseniz, getiren çocuğu buraya yollıyayım, belki verilecek bir cevab vardır. Eşya yerleştireceğim diye öyle didinmiş ve yorulmuştum ki, saçım başım karmakanşık olmuştu. Esasen odanın içi de paket kâğıdlarile, mukavva kutularla dolmuş, berbad bir hale gelmişti. Salona kadar inmek imkânı yoktu. Mektubu getiren çocqğu yukarı göndermesini garsona söyledim. (Arkast var) Yusuf Haddad Bey, diye haykırdım. VI Avukat Habib Hasrunu görmeJen, Işte vesaikı. Kendiniz okuyun, anlayın. aklıma uyup Yusuf Haddadı ziyarete Asabiyet ve heyecan içinde geçen o Niçin okumak istemiyor sunuz? günün gecesi odamdâ yalnız kalınca, kalkıştığıma iyi etmemiştim. Biraz daha Yusuf Haddad, cebinden bir tabaka benligimi büyük bir cesaretsizlik kapladı. sabırlı olsaydım, bu işler başıma gelmi çıkarmış, sigara yakmakla meşguldü. Bir Gerilen smirlerim gevşemiş, vücudüm ve yecekti; koğulmıyacak, hakarete maruz çmgırak düğmesine bastığını gördüm. ruhum, sükunetle beraber, korkulu bir kalmıyacaktım. Yusuf Haddadm evinde Sizi kapıdışan athracağım, dedi. aciz duygusuna bürünmüştü. karşılaştığım muameleyi aklıma getirdikDaha fazla masal dinliyemem. çe hiddetimden ve hicabımdan kıpkırmızı Aynada, kendi hayalim gözüme iliştiNakleden: Hamdi Varoğltt Bütün asabiyetim, birdenbire geçmiş ği zaman, bu aciz duygusu ve bu cesa kesiliyordum. Ben, Mukbile Nusret, şanretsizlik büsbütün arttı. Kendimi, o za tajcı yerine konulmus ve bir Mısırhnın Hakkmız var. Sizinle îzdivac etmiş Yainız lâkırdı etmem, harekete ti: Buna hacet yok, Yusuf Haddad mana kadar hiç tahmin ve tahayyül et evinden kapıdışarı edilmiştim! olmaklığım faraziyesi, cidden pek gü geçmesini de bilirim, diye cevab verdim, Bey, dedim. Gidiyorum. Fakat, bu i$imediğim bir kılıkta görmüştüm. Bütün geceyi bu düsüncelerle geçir lünc birşey. bilhassa şerefim mevzuu bahsolunca! Rica ederim, istihzaya sapmayın Sırtımdaki, modası geçmiş, eski siyah dim ve ertesi sabah erkenden yatakta.ı Islık çalar gibi, dudağınm kenarile dostça bitirmediğinize nadim olacagmızı da söyliyeyim. beyefendi. Türkçede bu yaptığmız işe güldü: rob, tertemiz olmasına rağmen sefil bir fırladıtn. O gün, bütün işim akşama kakabahk derler. Sizi tanımıyorum, tanı Yaşlı hizmetkâr o esnada odaya gir manzara arzediyordu. Aylardanberi %\ dar mağazalan dolaşmak oldu. Akşam Şerefiniz mi? dedi. Yusuf Had mak arzusunda da değilim. Fakat, ismi dad isminin, herhangi bir kadmın şerefi mişti. Yusuf Haddad, sigarasından bir yilen, hatta altına pençe vurulmuş emek otele döndügüm zaman, odamın içi, boy min Mukbile Nusret olduğunu ve bu is ne nakisa vereceğini zannetmiyorum. nefes daha çekti, dumanını bana doğru tar iskarpinlerim; dikiş yerleri ve kenar boy, çeşid çesid kutularla doluydu. Birmime benden baska hiç kimsenin tasarruf Olabilir amma, bu ismi kendi ar savurduktan sonra, elile kapıyı işaret et ları rengini atmış eldivenlerim; şemsi çok rob, birçok şapka satın almıştım. Kuedemiyeceğini bilmelisiniz. Gerek siz, ge zumla taşımahyım; bana zorla kabul et ti. yem; fakirliğimi, mürebbiyeliğimi lüzu tulardan bir kısmında bunlar, bir kısnunrek zevceniz, bence meçhul bazı sebeb tirilmiş olmamalı. Selâm bile vermeden odadan çıktığım mundan fazla belâgatle haykıran bütün da da çamasırdan iskarpine kadar türlü ler ve hâdiseler neticesinde bu ismi kul Yusuf Haddad, dudaklarmı büzdü" zaman, hiddetten boğulacak hale gel bu eşya, gözüme, hiçbir zaman o akşam türlü giyecek eşya vardı. Paramm mü lanmak hakkını kendinizde gördünüzse, derin bir istihfafla: miştim. O gün öğle yemeği bile yeme ki kadar sefil görünmemişti. Kendi man him bir miktarını bu eşyaya vermiş, kebu ciheti mahkeme marifetile halletme Şantaj! dedi. dim; sabahtanberi bir fincan sütle durdu zaram kendime öyle hakir ve biçare gö semi hayli hafifletmiştim. Bir yandan sini ve hakkımı tanıtmasını da ben bili Şantaj mı? ğumu, ancak akşamüstü, öfkem biraz ründü ki gözyaşlarımı tutamadım. Ben, kutulan boşaltıyor, içinden çıkanları garrim. kendi halimden bu kadar müteessir olur droba yerleştiriyor, bir yandan da, aöy Evet. Bir saattir söylediğiniz şey geçtiği zaman düşünebildim. Yusuf Haddad, itidalini hiç bozma lerin hakikatle hiç alâkası yok. Kahire sokaklarında mütemadiyen sam, azametli Yusuf Haddad Bey, pa leniyordum: dan: Sözlerimin bu kadar şüpheli karşılanı yürümüş, farkma varmadan şehri baştan rasızlığımm ve sefaletimin bu haricî man Kıyafetimi hakir gördünüz, öyle Nekadar çok lâkırdı ediyorsunuz? şı beni çileden çıkardı. başa dolaşmıştım. Otele avdet edebilmek zarasını elbet itimadsızlıkla karşılıya mi Yusuf Haddad Beyefendi? Pekâlâ, •îedi. Anlattıklarımın hepsî hakikattir, için bir arabaya binmeğe mecbur oldum. caktu şimdi görüşürüz! Karısı güzelmiş, şıkm;ş,

Bu sayıdan diğer sayfalar: