10 Mart 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 11

10 Mart 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 Mart 1938 CUMHURİYET 11 Anadolu Anonim Türk Sîgorta Şirketinden: Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi hissedarlar umumî heyeti, aşağıdaki hususatın müzakeresi içîn 30 mart 1938 tarihine musadif çarşamba günü saat on altıda Ankarada Türkiye İş Bankasındaki İdare merkezînde fevkalâde olarak içtima edecektir. Işbu içtimaa iştirak etmek içîn hissedarların sahib oldukları hisse senedlerini içtima gününden asgarî bir hafta evvel şirketin Ankarada Türkiye Iş Bankasındaki İdare Merkezine ve Istanbulda Yenipostane karşısmda Büyük Kınacıyan hanında kâin Muamelât Merkezine tevdi ederek mukabilinde duhuliye varakası almaları ve Ticaret kanununun 385 inci maddesi mucibince bir hisse senedine sahib olan hissedarların da bu Himaa î*tirak edebileceği ilân olıınur. yahud salâhiyettar vekil CFonde dö Puvuar) lardan ikisi tarafından müştereken imza edilebilir. Bu imzalar sicilli ticarette tescil ve alelusul ilân edilecektir. Müdürün veya müdür muavinlerinden veya ikinci müdürlerden birinin veyahud iki salâhiyettar vekilin mahakim ve devairi resmiye huzurunda Şirketi temsil etmeleri makbul ve muteberdir. Madde 42. Şirketin temattüatı seneviyesinden bilumum masarifine ve imha ve itfa tertibatma ve her hangi bir teahhüdün ifasma muktezi mebaliğ badettenzil eyvelâ ihtiyat akcesi için % 15 ve sermayenin ödenmis kısmı için % 7 hesabile birinci temettü hissesine kâfi meblâğ ayrılacak. Şaniyen : Mütebaki kalan meblâğ 49 uncu madde nazan itibara almdıktan sonra berveçhiati tevzi olunacaktır: % 15 Meclisi İdareye % 10 Meclisi idarenin tensibi veçhile tevzi olunmak üzere Müdiriyet ve memurire. % 75 Temettü olarak hissedarana. Madde 43. Nizamî ihtiyat akçesi için balâda tayin edilen mebaliğ ifraz ve tesviye edilmiş sermayenin birinci temettü hissesi ita edildikten sonra heyeti umumiye diğer mebaliğ tevziine müba şeret etmezden evvel tahakkuk eden temettü üzerinden bir miktarının muhassasunlehi tayin edilerek veya edilmiyerek veyahut sadece senei atiye hesabatma nakledilmek suretile meclisi idarenin teklifi ile tefrik ve ifrazına karar verebilir. Heyeti mezkure gene Meclisi idarenin teklifi ile bu suretle teşkil edilmiş olan ihtiyarî ihtiyat akçelerinin mahalli tahsisini tadile veya kısmen ve kâmilen tevziine dahi karar ve rebilir. Bu haîde meblağı mezbur kırk sekizinci maddenin son fıkrasma tevfikan tevzi olunacaktır. Madde 44. Temettüat ödenmiş sermayeye % 7 birin.ci temettü hissesi itasma kifavet etmediği takdirde noksanı maddeî saoıkada zikrolunan ihtiyarî ihtiyat akçelerinden icab eden meblâğ alınmak suretile itmam ve ikmal edilecektir. Marüzzikir ihtiyat akçelerinin de ödenmiş sermayeye % 7 birinci temettü hissesi itasına ademi kifayeti halinde sinini müteakibede, nizamnameî dahilî mucibince temettüattan ifrazı muktezi ihtiyat akçesinin tefrikinden sonra diğer hususat için mebaliğ İfraz edilmeden noksan olarak ita edilmiş olan sabıka birinci temettü hissesi % 7 ye iblâğ edilecektir. Madde 45. Kanunî ihtiyat akçesi 48 inci madde mucibince temettüatı seneviyeden müfrez mebaliğin terakümünden teşekkül edecek ve muhtemel zarar ve masraflara karşılık tutulacak ve işbu akçenin miktarı şirket esas sermayesinin bir misline müsavi bir raddeye baliğ oldukta artık kanunî ihtiyat akçesi ifraz olunmıyacaktır. Şukadar ki kanunî ihtiyat akçesi sermayenin bir misline baliğ olduktan sonra ondan sarfiyat icrasile miktarı nisbeü mezkureden aşağı düşerse tekrar temettüattan tevkifat icrasma mübaşeret olunabilecektir. Madde 49. Düyunatnı itfasından sonra bakiyei matlub evvelemirde sermayenin tesviye edilmiş kısmmın hissedarana iadeten tediyesine tahsis olunacak ve bakiye kalırsa bu dahi hissedarana malik olduklan hisseler adedi nisbetinde taksim kılmacaktır. Tasfiye muamelâtının hitammda tasfiye heyeti kat'î bilânçoyu tanzim edip fevkalâde surette ictimaa davet edilecek heyeti umumiyeye tevdi ve tasfiye memurlarının beriyüzzimme olduğu ve şirketin mevcudiyetine kat'iyyen nihayet verildiği îktısad Vekâletine ihbar ve gazetelerle ilân olunacaktır. Madd" 52. Şirket ihraç edeceği hisselere sahib kaydl zımnında neşreyliyeceği tarifnamede evvelâ şirketin maksadı teşekkülünü ve müdetini, saniyen müessislerin esamisini, salisen serma yenin miktarını ve sureti tezyidini, rabian temettüün sureti taksimini ve heveti idare azasına tahsis kılmacak makadiri sarahaten derç ve beyan edecektir. umumiye kararile gerek kırk üçüncü madde mucibince tefrik edilen hususî ihtiyat akçelerinden ve gerekse tezyidi sermaye takdirinde tezyid olunacak miktarı s'ermayevi imza ve taahhüd edecek olanlar tarafından verilen primlerden teşkil olunacaktır. İştira kılman müessis hisselerine aid yüzdeler hisse sene datı temettülerini tezyid eyliyecektir. İştira olunan mezkur müessis hisseleri iptal edilecektir. Ilâve edilen maddeler: Mtfzakerat rurnarresi 1 Dahilî nizamnamenin II, 18, 21, 25, 26, 42, 43, 44, 45, 49 ve 52 nci mallerinin aşağıdaki şekilde tadili: 2 Dahilî nizamnamenin 23, 34, ve 41 inci maddelerinin tayyedilmesi. 3 İdare meclisi azalarm ın mes'uliyetlerile murakıblar hakkında aşağıda yazılı yeni maddelerin ilâvesi. 4 Dahilî nizamnamenin muhtelif maddelerinde kullanılmış olan (Ticaret Vekâleti) ve (Müfettiş) tabirlerinin kaldırılarak yerlerine (İ ktısad Vekâleti) ve (Murakıb) tabirlerinin ikamesi. 5 Dahilî nizamnamede fasıllarî tarif eden tabirlerin sonundaki (Beyanındadır) k elimelerinin kaldırılmasî. 6 Yedinci fasıl başlığın daki (Müessis hisseleri) tabirinin tayyedilmesi. 7 Dahilî nizamnamede ki fasıl ve madde numaralarmın yapılacak tadilâta göre teselsül ettirilmesi. 8 Dahilî nizamnamenin altıncı maddesinin son fılcramaddeler: sma tevfikan hissedarlardan ikinci rubu sermayenin ta Tayyedilen Madde 23. Müdiriyet heyeti her üç ay nihayetinde Meclisi idareye leb edilmesine karar verilme si. ru şirketin hal ve cereyanı hakkında rapor ita eder. Tadili teklif edilen maddelerin yeni metinleri: Madde 11. Şirketin umur ve mesalihi heyeti umumîye tarafından üç sene müdet için müntehab ve beşten dokuza kadar azadan mürekkeb bir meclisi idareye ihale olunur. İlk üç sene müddet için teşkil olunacak meclisi idare azası müessisler tarafmdan tayin olunacak ve bunlann memuriyeti üçüncü senei hesabiye muamelâtmı tetkik zımnında adiyen in'ikat edecek olan heyeti umumiye içtimaına kadar devam edecektir. Madde 18. Bilâ mazeret sıra üe üç içtimada bulunmayan Meclisi idare azasına istifa etmiş nazarile bakılacak ve usulüne tevfikan yerine bir diğeri intihab olunacaktır. Madde 2 1 . Meclisi idare, ittihaz ettiği mukarreratm îcrası ve masalihi cariyei şirketin idaresi için münasib gördüğü salâhiyetlerle hisedarlardan veya haricden bir müdür ve fen müşavirleri tatayin edebilir. Ve buna Müdiriyet Heyeti denir. Müdür ve fen müşavirlerile vazife ve salâhivetleri memuriyet müd detleri, tekaüd veya azilleri şeraiti hakkında mukavele ak » tedebilir. Müdüre muavenet ve gaybubeti, yahud mazereti halinde ona vekâlet etmek üzere bir veya birkaç müdür muavini, ikinci müdür ve salâhiyettar vekil tayin edebilir. Madde 25. Müdür ve fen müşavirleri her ne vakit lüzum görürlerse Meclisi idareyi davet edebilirler. Madde 26. Şirket namma tanzim edilecek bilumum evrakm muteber^ol mssı ve şirketi ilzam edebilmesi için şirketin isminin ilâvesi suretile: 1. îdare Meclis azasmdan birile malî müşavir, fen müşavirlerinden biri veya Şirket Müdürü veyahud müdür muavini veya ikinci müdürlerinden biri veya salâhiyettar vekil (Fonde dö Puvuar) lardan biri. 2. Fen müşavirlerinden biri ile Şirket müdür veyahud müdür muavini veya ikinci müdürlerinden biri veya salâhiyettar vekil (Fonjde dö Puvuar) lardan biri. 3. Şirket Müdürü ile müdür muavini veya ikinci müdürlerinden biri veya sal'âhiyettar vekil (Fonde dö Puvuar) lardan biri tarafından müştereken imza edilmiş olması meşruttur. Hayat sigortalanndan maada her nevi sigorta poliçelerile her nevi sigorta ücret makbuzları ve cari muamelelere ve muhabereye müteallik evrak malî müşavir, fen müşavirlerinden biri, şirket müdürü ve müdür muavini veya ikinci müdürlerinden biri tarafından münferiden ve Madde 34. Heyeti umumiye bilcümle hesabatın tetkiki için gerek his sedarlardan ve gerek hariçten bir veya müteaddid müfettiş" tayin eder. Şu kadar ki ilk hesab senesi için iktiza eden mü « fettişler müessisler tarafından intihab olunacaktır. Müfet • tişlelerin Meclisi idare azasma, müdür ve muhasebeciye karabeti olmaması şarttır. Mıjfettişler vazifelerinin tamamii if asmdan ve verecekleri raporlann hakikate mukarene tinden gerek hissedarlara ve gerek hükumete karşı mes'ul dürler. Müfettişler ancak teftişe sal'âhivettar olup idare umı> runa müdahale edemezler. Müfettişlerden biri vazifesini ifa edemiyecek bir hale gelirse heyeti umumiyenin içtimaına kadar şirket muamelât ve hesabatını diğer müfettişler teftiş ederler. Madde 4 1 . Bin aded müessis hissesi ihdas edilmiştir. Bu müessis hisseleri ilk beş sene müddet zarfında nama muharrer olacak ve bu müddette satılmıyacak ve şirketin bütün müddeti esnasında senevî temettüatı safiye üzerinden yüzde on beş atideki kırk ikinci madde mucibince işbu müessis hisselerine aid olacaktır. Müessis hisse senedatı hâmillerinin şirket muamelâtının idaresi ve hesabatmm tanzimi hususlarma müdahalelerine salâhiyet vermez. Haklarınm istimali ezcümle tevzii lâzım gelen temettü miktannm imha ve itfa tertibatma tahsis olunacak mebaliğin ve kırk üçüncü maddede muayyen ihtiyat akçeleri miktarlarının tayini hususunda şirketin bilânçolarına ve heyeti umumiyece ittihaz olunan mukarrerata ittibaa mecburdurlar. Hiç bir halde ve sermayenin tezyidi taktirinde bile müessis hisselerinin miktarı tezyid edilmiyeceği gibi işbu hisselerle tahsis edilen temettüat miktarı dahi tadil edilemez. Müessis hisseleri şirketin tarihi tesisinden sonra heveti umumiye kararile kâmilen veya kısmen şirket tarafından mubayaa edilebilir. Fakat müessis hisseleri eshabının ekseriyetle bu kararı tasvib etmeleri şarttır. Ekseriyet bu kararı tasvib ederse ekalliyetin itir*zı makbul değildir. îşbu salâhiveti iştira senedat üzerinde muharrer bulunacaktır. Müessis hisse senedatının kısmen iştirası takdirinde satm almacak seoedat bu hisse adedine göre bir nisbet dairesinde tayin olunacak ve mezkur senedatın numaraları merakizi şirkette münteşir iki gazete ile neşir ve ilân olunacaktır. Mezkur senedatm iştirası için iktiza eden sermaye heyeti umu Madde ... Meclisi idare azası deruhte ettikleri vezaifin if asmdan ve şirket namma vapmış oldukları ukut ve muamelâttan dolayı şahsan mes.'ul değildirler. Ancak kanunun ve işbu esas mukavelenamenin kendilerine tahmil ettiği vazaifi tamamen ifa etmemek suretile sebebiyet verecekleri zararlardan dolayı müteselsilen mes'uldürler. Şu kadar ki kendilerine verilen vazaifin ifasında ağır hata ikaı veyahut salâhiyetlerini tecavüz suretile vaki olan zarar kimler tarafından ika edilmiş ise mes'uliyet yalnız onlara terettüb eder. Bu mes'uliyet hâsıl olan maddî ve hakikî zarar miktarma maksurdur. Madde ... Meclisi idare azası şahsan alâkadar bulundukları hususatın müzakeresine iştirak edemez ve heyeti umumiyeden izin almadan kendi veya şahsı ahar namına bizzat veva bilvasıta şirketle bir muamelei ticariye yapamazlar. Keza heyeti umumiyenin mü saadesini almaksızın şirketin icra eylediği muamelei ticariye nevinden bir muameleyi kendi veya ahar hesabma yapamayacağı gibi ayni nevi muamelei ticariye ile meşgul bir şirkete şah san mes'ul aza sıfatile dahil olamazlar. Meclisi idare şirket hesabma şirket hisse senedatını iştira veya Madde işbu senedatı rehin mukabilinde kabul ederek para ikraz veya avans ita edemez. Şu kadar ki temettüattan tefrik olunan meblâğ mukabilinde bedelleri tamamen tediye olunan hisse senedatmm iştirası için heyeti umumiye Meclisi idareye salâhivet verebilir. Madde ... Heyeti umumiye her sene gerek hisedarlardan ve gerek haricden azamî üç sene için bir veya beşi tecavüz etmemek üzere müteaddid murakıb intihab eder. Şu kadar ki ilk murakıblar tesis heyeti umumiyesi tarafından bir sene müddetle intihab olunurlar. Bir murakıb intihab edildiği takdirde bu murakıbm ve müteaddid murakıblar intihab edildiği takdirde nısfmdan bir ziyadesinin Türk olması lâzımdır. Müddetleri hitam bulan murakıbların tekrar intihabları caizdir. Vazifeleri hitam bulan Meclisi idare azası heveti umumiveden beraat iktisab etmedikçe murakıb olarak intihab olunamazlar. Murakıbların Meclisi idare azalığına intihabları ve şirketin memuru sıfatile umur ve muamelâtını tedvir etmeleri caiz olamaz. Meclisi idare azasının kendilerine ve usul ve furuğundan birisine karabeti olanlar murakıb intihab olunamazlar. Murakıblar her vakit heyeti umumiye tarafından azlolunabilirler. Murakıb larm tayin ve tebdilleri Meclisi idare tarafmdan derhal Sicilli Ticarete tescil ettirilmekle beraber gazetelerle de ilân ettirilecektir. Müteaddid murakıblardan birinin esbabı kanuniyeye binaen vazifesinden sukutu halinde diğer murakıb veya murakıblar heyeti umumiyenin ilk içtimaına kadar ifayı vazife etmek üzere yerine bırisini intihab ederler. Bu suretle vazifesinden sukut eden murakıb bir kişi olduğu takdirde heyeti umumiyenin ilk içtimaına kadar vazifedar olmak üzere afekadarlardan birinin müracaati üzerine merkezi şirketin bulunduğu mahal mahkemesi tarafından bir murakıb tavin olunur. Bu hususta Meclisi idare azasının da mahkemeye müracaati mecburidir. Madde ... Murakıbların vazifesi şirketin muamelâtı umumiyesini murakabe ve hesabatını tetkik ve teftiş ve Meclisi idare azası ile müttefikan bilânçonun şekli tazminini tayin ve hisse senedatmm vazıyetini tesbit velhasıl şirketin menafiine muvafık gördüğü her nevi murakabe ve teftişatı icra ve üç aydan fazla fasıla vermemek şartile zaman zaman şirket kasasını ve kuyud defatirini kontrol ederek mevcudun kuyudata muvafakatini tesbit ve meclisi idare aza smın kanun ve ve şirket mukavelenamesi ahkâmına tamamile riayet eylemelerine nezaret ve sene nihayetinde içtima edecek olan heyeti umumiyeve şirketin vaziveti, hesabatı ve bilânçosu ve meclisi idarenin faaliyeti. hakkmdaki kanaat ve mütaleasmı havi bir rapor takdim etmektir. Murakıblar esbabı mübreme ve müstacele tahaddüsü halinde heyeti umumiyeyi fevkalâde olarak içtimaa davete mecburdurlar. Madde ... Murakıblar kanunen ve işbu dahilî nizamname ile kendilerine tevdi olunan vezaifi hüsnü suretle ifa etmedikleri takdirde müteselsilen mes'ul ve vukua gelecek maddî ve hakikî zararları zamındırlar. Madde ... Murakıblar hissedaran tarafmdan Meclisi idare azası veya müdür aleyhine vaki olacak şikâyeti tahkik ve tetkik ile sıhhatine kail oldukları taktirde keyfiyti senelik raporlarına dercedeceklerdir. Şermavei şirketin onda birine malik olan hissedaranın talebi üzerine murakıblar heyeti umumiyeyi fevkalâde olarak içti maa davet etmeğe ve müracaati icab ettiren maddeyi ruznameye ithal etmeğe mecburdurlar. Murakıblara müracaat ile heyeti umumiyenin fevkalâde içtimaa davet olunmasını taleb eden hissedaranın sermayei şirketin yüzde onuna tekabül eden miktardaki hisse senedlerini muteber bir bankaya tevdi etmeleri lâzımdır. Madde ... Sermayei şirketin onda birine muadil hisse senedatma malik olan hissedarlar heyeti umumivenin kararı hilâfma meclisi idare azası aleyhine ikamei dava edilmesinde israr ederlerse bir ay , zrfanda murakıblar ikamei dvaya mecburdurlr. Şu kadar ki bu akalliyet murakıblar haricinde bir vekil de intihab ve tayin edebilirler ve hisse senedlerini de şirketin melhuz zarar ve ziyanma karşı teminat olarak davanın hitamına kadar kalmak üzere muteb,er bir bankaya tevdie mecburdurlar. Davanın reddi halinde davayı taleb eden akalliyet şirketin maddî ve hakikî zarar ve ziyanmı tazmine mecburdur. Heyeti umumiyenin her ne sebebe müstenid olursa olsun Meclisi idare azası aleyhine ikamei dava olunmasına mütedair olan kararının icrası keza murakıblara aiddir. Madde ... Murakıblar, Meclisi idare müzakeratında rey ve müzakereye iştirak etmemek şartile hazır bulunabilirler. Ve münasib gördükleri teklifatı meclisi idare ve heyeti umumiyenin adî ve fevkalâde içtimalan ruznamelerine ithal ettirebilirler. Madde ... Murakıblar heyeti umumiyece takdir ve tesbit edilecek ücreti alırlar. İşbu ücret şirketin masarifi umumiyesi meyanma it • hal edilir. Anadolu Kultibü Büyükada şubesinde mevcud 3 aded motör, 2 dinamo ve bir hurda motör satılığa cıkanlmıştır. Talib olanlann Büyükadada kulüb şube muhasebeciliğine müracaatlerile motörleri görmeleri ve verecekleri fîatlan bir mektubla Ankarada Anadolu Kulübü Müdürlügüne gönderilmesi; fazla malumat şube muhasebeciliğinden almabilir. SATILIK Kapalı Zarf MOTÖRLER Eksiltme İlânı Bursa Nafıa Müdürlüğünden: Usulile Gözlük reçetlerînizi yalnız Kanzuk ezcanesinde yaptınnız. Kanzuk gözlük servisi zengin ve mutena çeşidlerile profesörlerimizin mazhan takdiri olmuştur. Gayri fennî gözlüklerden sakınınız. İ N Gİ L İ Z K A N Z U K E C Z A N E S t BEYOĞLU İŞTANBUL Eskişehir Nafıa Müdürlü&ünden: Eskişehir Çifteler yolunun 3 'f 080 13 + 000 kilometreleri arasında 17597,10 lira keşif bedelli şose esaslı tamiratı 26/2/1938 tarihinden itibaren münakasaya cıkanlmıştır. 21/3/1938 günü saat on dörtte Vilâyet makammda Vilâyet Encümeni tarafmdan kapah zarf usulile ihalesi yapılacaktır. Muvakkat teminat (1319,78) liradır. Bu işe aid evrak: Şose tafsilât ve hulâsa keşifnameleri, grafik, fennî ve eksiltme şartnamesi, genel şartname ve mukavele projeleri Eskişehir Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. îsteklilerin bu gibi işleri yapmış olduklanna dair Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik vesikası ile senesi içinde Ticaret Odasından alınmış malî kifayet vesikasını 2490 numaralı kanunun tarifatı veçhile teklif mektuplanna leffeylemeleri lâzımdır. Teklif mektublan 21/3/1938 günü saat 14 e kadar Vilâyet Daimî Encümeni riyasetine verilmelidir. Posta vesair surette vaki olacak teahhur nazan itibara alıamaz; (1027} Beyhoz Sulh Mahkemesinden: Paşabahçesi Cam fabrikası mütehassıslarından ve Fransız tebaasmdan ölü Mark Bürosunun terekesine mahkememizce el konulmuştur. ölüden alacak veya ölüye borçlu olanlann bir ay içinde mahkemeye müracaatle açılan deftere kaydettirmeleri lâzımdır. Bu müddet içinde müracaat etmi yenlerin bir guna alacak hakları kalmıyacağı kefalet sebebile alacaklı olanlara da gamil olmak üzere ilân olunur, .(1322) 1 Eksiltmiye konulan iş. (Bursa Necatibey Kız Enstitüsü heyeti umumiye keşfi ve projesinden 31726.32 lira bedeli keşifli dersane ve atölyeler kısmmdan 29100 liralık parçanın inşası). 2 Muhammen miktar, keşifte vazılı vahidi fiatlardan tenzilât neticesinde takarrür edecek bedele göre 29100 liralık kısmının taahhüdüdür. 3 Bu işe aid evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi ! C Hususî ve fennî şartname D Bayındırlık işleri genel şartnamesi E Proje F Keşif hulâsa cetveli. îstiyenler bu evrakı 146 kuruş bedel mukabilinde Bursa Nafıa dairesinden alabilirler. 4 Eksiltme 16/3/938 tarihine musadif çarşamba günü saat 16 da Bursa Nafıa Müdürlüğünde yapılacaktır. 5 Fksiltme, kapalı zarf usulile olacaktır. 6 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 2182.5 liralık muvakkat teminat vermesi, 3 üncü maddede yazılı evrakı kabul ve imza etmesi ve aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır. A Nafıa Vekâletinden 1938 takvim senesinde alınmış yapı işlerini yapmağa iktidarlı olduğuna dair 15000 liralık ehliyet vesikası. B 2490 numaralı arttırma, eksiltme kanununda yazılı vesaiki göstermesi. 7 Teklif mektublan 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Bursa Nafıa Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublarm 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar gelmis olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Posta dolayısile vukua gelecek gecikmeler nazan itibara alınmaz. (992)

Bu sayıdan diğer sayfalar: