10 Mart 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 12

10 Mart 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 CUMHUKIVET 10 Mart 1938 Çil ¥ Ergenlik Sivilce Beyaz bir çehre Lâtif bir cild Parlak bir ten Gergin bir vücud Cazibeli genclik HER SENEUK ^ TECRÛBEmN JŞETİCESİ ROMATIZMA LUMABAGO SİYATİK Karaciger, böbrek, taş ve kumlanndan mütevellid. sancılarınız, damar sertlikleri ve şişmanlık şikâyetlerinizi U R 1 N A L ile geçiriniz. Buruşukluk Pörsüklük ihtiyarlık Çirkinlik izale eder Kocaeli Orman YEROE ARAYINIZ Acele satılık Güzel bir yüz otör URİNAL İNGİLİZ KANZUK BEYOĞLU ÎSTANBUL Paluze gerdan Avrupa yapısı tik ağacından çift kat işlenmiş 36 beygirlik motörlü bir motör ucuz satılıktır. Adres: Zmdankapı 23 müteahhid Rasim. Telefon: 22574. Vücudda toplanan asid ürik ve oksalat gibi maddeleri eritir, kanı temizler, lezzeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden sonra yanm bardak su içerisinde alınır. temin eder. Müdürlüğünden: 1 Kocaeli Vilâyetinin Hendek kazasında vaki hududları şartnamede yazılı Dikmen Ormanında evrakı keşfiyesi mucibince mevcud kısmen Devrik ve kısmen de Dikili olduğu halde kurumuş olarak mevcud 9 M3 çam ve 9 M3 244 D3 karaağac ve 4244 M3 550 D3 köknar eşçarı bir ay müdW detle kapalı zarf usulile arttırmıya konulmuştur. 2 Arttınna 24/3/938 tarihine musadif perşembe günü saat 15 te îzmitte Kocaeli Orman Başmühendis Muavinliğinde yapılacaktır. 3 Karaağacın beher gayrimamul metre mikâb itibarile muhammen bedeli 700 ve çamın 510 ve köknann 400 kuruştur. 4 Muvakkat teminat 1281 lira 70 kuruştur. 5 Mukavele ve şartnameyi görmek istiyenler Ankarada Orman Umum Müdürlüğü ile Kocaeli Orman Başmühendis Muavinliğine ve Hendek Orman Mühendisliğine müracaat edebilir. (1083) BENZIN MUBAYAASI Ziraî Kombinalar Kurumu Direktörlüğünden: 1 Kurumumuz için açık eksiltme usulile sekiz yüz teneke benzin satm almacaktır. 2 Eksiltme günü 11 mart 938 cuma günü saat on beştir. 3 Beher teneke benzinin muhammen kıymeti üç yüz otuz iki buçuk kuruş ve muvakkat teminatı iki yüz liradır. 4 Şartnamesini görmek istiyenlerin Kurumumuza ve isteklilerin 2490 numaralı kanun mucıbmce istenilen belgelerile eksiltme günü Ziraat Ve kâltinde Satınalma Komisyonuna müracaatleri ilân olunur. (839) Soğuk algınhğı nezle, grip ve bütün ağrılar iç n en iyi ilâçtır Sıva, Badana, Çini, Fayans Isleri Münakasası Zonguldak'fa Kozlu kömür işleri Kozlu mevkiinde şirketimiz tarafından inşa edilmekte olan muhtelif eb'adda (22) binanın dahilî ve haricî sıva, badana, çini, fayans ve sair kaplama işçilıkleri, bu gibi işleri yapmış bir müteahhide ihale edilecektir. Talib olanlann şartlanmızı ve plânlarımızı öğrenmek üzere bizzat veya tahriren (10) gün zarfmda sirketimize müracaat etmeleri ilân olunur. KOLINOS antiseptÜc T. A. Şirketi Genel Direktörlüğünden: SIRTAĞRISI Uykusunu Haram Edlyordu. Nihayet şafi tesirile tanınmış bir tedbire başvurcîu ve tedavisini buldu. Bay C. B. yazıyor : "Müz'iç bir sırt ağnsmdan hiç ujTku uyuyamıyordum. Hattâ, merdivenleri bile çıkmadan mahrum idim. Bır dehkli ALLCOCK yakısmı tatbik edince uçüncugün memnuniyetbahş tesir gordum, ve bütun ağrılarım zaıl oldu. lcabmda da bu şayanı hayret ve kıymetli tedbirioize başvurmaktan geri dunmyacağnn." Sirt ağrısrndan, siyatikten veya iltihabı âsabdan iztirap çekmeyinız ve tahammülsuz sancılanna katlanmaymız. Bir tek delikli ALLCOCK yakısı bir kaç gün zarfmda butun ağrılan defedecek ve Bİzi halâs edecektır. Yakıyı tatbik ettiğiniz anda eıhhî bir sıcaklığın ağnyan yerin etrafma yayıldığrnı hıssedecek ve OTO1IATİK BIR MASAJ gibi ağrıyan mafsallara tam bir sukun verdiğini ve yorgunluğu izale ve yenı bir kanm cevelân ettiğini goreceksiniz. Soğuk algmlığı, nezle, migren, burkuJma vesair bu gıbi ahvalde dahı ALLCOCE. yakısı ile anî ve müessır bir tedavi bulacaksmız. ALLCOCK yakısrnm terkibinde Capsicum, Frankinsense, Myrrlıe vesaıre gibi kıymetli maddeler vardır. Ucuz ve taklit yakılardan eakrnmak için delikli ALLCOCK yakılanndaki krrmızı daire ve kartal resiınli markasma dikkat ediniz. Bütun eczanelerde 29 1 /! kuruşa satılır. D1Ş MACUNU Kuilanınız. Tübün muhteviyatı teksir edilmiş oldu ğundan uzun zaman ihtiyacınızı temin eder. Büyök tübü 4 2 kuruştur. Nafıa Vekâletinden: Gazianteb Nafıa Direktörlüğünden: Kapalı zarf usulile eksiltmiye konulan «51,239» lira «15» kuruş bedeli keşifli Tahtaköprü, Melikanlı ve Alagöz banisi gümrük karakollarının inşaatına talib çıkmadığmdan 17/2/1938 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve evvelki şartlar dahilinde pazarlık suretile eksiltmiye konulmuştur. îhale 17/3/1938 tarihine musadif perşembe günü saat 15 te G. Anteb Nafıa Direktörlüğüııde müteşekkil Komisyon tarafından yapılacaktır. Daha fazla izahat almak istiyenlerin G. Anteb Nafıa Direktörlüğüne müracaatleri ilân olunur. (969) Bir Oh! FEMİL ve BAGI sayesinde ne büyük rahata kavuştuk. Istanbul Asliye 3 üncü Hukuk Mahkemesînden: Fatma Aliye Hagen vekili avukat Kemal Hikmet Haşimoğlu tarafından müvekkilinin kocası, Taksimde Kamerpalas apartımanında 10 No. lı dairede mukim Volfgang Hagen aleyhine mahkememizin 938/22 No. lı dosyasile açı lan ihtar davasında: M. aleyhin ika metgâhı meçhul olduğundan ittihaz olunan karar dairesinde dava arzuhali gureti ilânen tebliğ edildiği ve müddeti geçtiği halde, M. aleyhin cevab vermediği cihetle muhakeme günü 25/4/938 pazartesi günü saat 14 olarak tayin edilmiştir. M. aleyh Volfgang Hagenin mezkur gün ve saatte mahkemede hazır bulunması veya bir vekili kanunî göndermesi lüzumu ilân olunur. (5764) H isviçreli teknisyen a Yün ve kuroaş fabrikasında apretür ve iplikçilik Dokumacılık Gzerine iş arıyor. Alakadarlarm aşağıdaki adrese mektub yazmaları: 1 Eksiltmiye konulan iş : Bergamada Bakırçay ovası ve nehir ıslahatı amelıyatı, keşif bedeli 1.564.903 lira 86 kuruştur. 2 Eksiltme : 11/4/1938 tarihine raslıvan pazartesi günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasmda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 İsteklıler: Eksiltme şartnamesi, mukavele proiesi, Bayındırlık işleri genel şartnamesi, fennî şartname ve projeyi 50 lira mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 4 Eksiltmiye girebılmek için isteklilerin 60697 lira 12 on iki kuruş muvakkat teminat vermesi ve 500 bin liralık Nafıa su islerini veva mümasıl inşaatı taahhüd edıb muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil Nafıa islerini başarmakta kabilivpti olduğuna dair Nafıa Vekâletinden almmış müteah hıdlık vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. «632» (1324) M. Muhiddfn Cottbus Webschlib, Allemagne ^ İstanbul Defterdarlığmdan: Senelik muhammen kirası Lira Kira müddeti CtNS VE MEVKİİ Trabzon Nafıa Müdürlügünden: Eksiltmeve konulan iş: Trabzonda yapılacak 353562 lira 89 kuruş keşif bedelli lise binası kapalı zarf usulile eksiltmeve konulmuştur. Eksiltme 11/37938 cuma günü saat 14 te Trabzon Nafıa Müdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. Bu işe aid e\Takı keşfiye ve şartnameler 17 lira 68 kuruş mukabilinde Trabzon Nafıa Müdürlüğünden almabilir. Istiyenler bu evrakı Nafıa Vekâleti Yapı îşleri Umum Müdürlüğünde ve İstanbul Nafıa Müdürlüğünde göı ebilirler. Eksiltmeye girebilmek icin isteklilerin 17892 lira 52 kuruşluk muvakkat teminat vermesi, Ticaret Odası vesikası ve Nafıa Vekâletinden almmış yapı müteahhidliği vesikası göstermesi ve yaptığı işin en büyüğünün be deli 150.000 liradan aşağı olmaması ve müteahhidin diplomalı mühendis veya mımar olması veya bunlardan birile müştereken teklif yapıp mukaveİeyi birlikte imzalaması şarttır. Müşterek teklif yapanlarm her ikisi de müteahhidlik vesikasmı haiz olacak ve teminat müşterek olacaktır. Teklif mektubları yukarıda yazılı saatten bir saat evveline kadar sözü geçen Komisvon Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihavet saat 14 e kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada hâsıl olacak gecikmeler kabul edilmez. (986) Sultanahmedde Divanyolu caddesinde Sıhhiye müzesi altında 132 nu.maralı dükkân : 96 2 yü Tophanede Necatibey caddeşinde Kışla altında 339 No.lı dükkân. 144 2 » Tophanede Necatibey caddesinde Kışla altında 371 No.lı dükkân 72 2 » Silâhdarağada Filköprüsü yanmda Bahariye caddesile Dere arasmda 2757 metre murabbaı arazisi bulunan 38, 39 No.lı Yoğurthane ve müştemilâtı. 190 3 » Kadıköyünde Uzunçayırda Taşocakları üstünde 3,07 hektar tarla. 35 3 » Kadıköyünde İbrahimağa mahallesinin Koşuvolu üstünde korulukta Tanas tarafından fuzulen işgal ve ekilen tarlaya bitişik 37,420 metre murabbaı tarla. 30 Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarındaki kira ve müddet)ler üzerinden acık arttırma usulile ayrı ayrı kiraya verilecektir. İsteklilerin ve şeraiti ile tedıye şeraitini öğrenmek istivenlerin 17/3/938 perşembe günü saat on dörtte yüzde yedi buçuk pey akçelerile Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan Komisyona müracaatleri. «M.» (1141) Her banyodan sonra saçınız İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: Bu şekle girerse 1/3/938 gününde vapılamıyan gümrük komisvonculuğu, maiyet memurluğu ve ticarethane müstahdemliği imtihanları 15/3/938 salı günü saat 9 da Başmüdürlükte yapılacaktır. (1327) BKiYANTiN PERTEV onları düzeltmeyi temin eder. sjşte; Modern tekniğin son tekemmülü FOSFARSOL Kan, Kuvvet ve İştah Kaynağı Kansızlık, iştahsızlık ve kuvvetsîzlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, mide ve barsak tembelliğinden doğan hazımsızlık ve kabızlarda üç günde şayanı hayret tesirini gösterir. ( F E M İ L ) lâboratuan bu kuvvet ilâcını saym müşterilerine tanıtmakla müftehirdir. Vücuda genclik, yanaklara, dudaklara, pembelik, cilde taravet, saçlara ve gözlere ateş ve parlaklık veren bu en birinci kuvvet ilâcını afiyetle kuilanınız. Her eczanede bulunur. Kiralık dükkân Beyoğlu, Taksim, tramvay caddesin de köşebaşındaki 51/53 numaralı kasab dükkânı üç dükkâna tefrik edilerek ayrı ayrı ve yahut tam olarak kiraya verilecektir. Istiyenler Galatada, Haraççı sokağmda 36 numarada kumaşçı Artin Keçecive müracaat etsinler. Zayi 916 senesinde Zoğrafyon lisesinden aldığım tasdıknameyi zayi ettim. Hükmü yoktur. Yorgi İzmirneos Safıtb ve Ba$mutıa.Tran: Yanu» Nadt Omuml neşrtyatt tdare eden Yazı ttlen Mudürt: Hikmet Münif Cumhunyet matbaası Mükemmel, dakik ve zarif Satış yeri: Beyoğlunda Sümer sineması yanında FOTO iSKENDER Türkiye için depoziteri: UMBERTO J. REFORZO Posta kutusu: Bevoğiu 2295 | FOTOGRAF MAKiNESİDiR Fiatı 100 kuruş

Bu sayıdan diğer sayfalar: