10 Mart 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

10 Mart 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURİYET 10 Mart 1938 Dün gene Cağaloğlunda Ingilterenin politikası bir ev daha yandı Ö Nakilcinîn başına çorab örülüyor Belediye Reisi, yapılacak Tarihi roman: 29 Yazan: M. TURHAN TAN ( Şehir ve Memleket Haberlerlj Siyasî icmal ngiltere, gayet mühim siyasî müza kerelere başlamak üzeredir. îngiltere ile İtalya arasındaki müzakereleri, lâzım gelen geniş talimatı Londradan alarak vazifesi başma dönen Romadaki îngiliz sefiri ve Îngiltere ile Almanya arasındaki müzakereleri de Londraya gelecek Rib bentrop idare edecektir. îngiltere hüku • meti bir taraftan ciddî müzakerelere başlarken diğer taraftan harb hazırlığı olan teslihatını da genişletmektedir. Bu siyasî ve askerî hazırlıklann arife sînde, Îngiliz Başvekili bir daha noktai nazarlannı ve siyasetini izah ederek parlâmentodan itimad karan istedi. Eden'in sukutundan sonra yapilan münakaşalar neticesinde verilen reylere nazaran bu defa daha büyük bir ekseriyet yani 133 reye karşı 347 reyle itimad karan aldı. Başvekilin teslihata aid verdiği izahata göre beş senede bir buçuk milyar İngiliz ırası yani dokuz buçuk milyar Türk lirası sarfedilmek üzere evvelce kararlaştınlan fevkalâde müdafaa tahsisatının kâfi gelmediği anlaşıldığından bu miktar bir milyar sekiz yüz milyona çıkanlacaktır. Siyasî vaziyetin alacağı şekle göre teslihaDünkü yangından birkaç intıba tın bir kat daha süratle yapılması ve biDün saat 12,30 da Cağaloğlunda bir yolcu, evin orta katından 9umanlar naenaleyh masarifin tekrar kabarması da Himayeietfal sokağında 11 numaralı ev çıktığmı görerek evi haberdar etmiş, ev muhtemeldir. de yangm çıkmış ve evin dahilî kısmile sahibinin eşi vaziyeti görünce telâşla ferîngilterenin bir taraftan silâhlanırken eşyalar tamamen yandıktan sonra ateşin yada başlamıştır. îtfaiye yangın mahal diğer taraftan ciddî siyasî müzakerelerde etrafa sirayetbe meydan verilmeden line vaktinde yetişmiştir. Dört taraftan bulunmaktan maksadı; yarm daha pa hortum kullanmak suretile işe başlanmış, halıya mal olacak sulhu bugün daha usöndürülmüştür. tam iki buçuk saat devam eden bir ça cuz temin etmek içindir. îngiltere yalnız 3 kath ve 6 odalı olan bu ev, Bakır lışmadan sonra yangın söndürülmüştür. silâhma ve politikasına değil; ayni zamanköy Belediye doktoru Necibe aiddir. Yangın, doktor Necibin 5 yaşlanndaki da bir harbde malî ve iktısadî kudretinin Bir müddet evvel Emniyet Sandığına i küçük çocuğu Sadettinin odada kimse uzun müddet mukavemet edeceğine dahi potek edilmiş ve Emniyet Sandığı da si bulunmadığı bir sırada kibrit kutusile oy güvenmektedir. Bunun için yaptığı tesligortasız olan evi 700 liraya sigorta ettir narken yaktığı birkaç kibritin eşyalann hat hazırlığında memleketin ticarî ve sıarasma düşmesinden ileri gelmiştir. Tah naî mevkiinin metanet ve istikrannı ko * miştir. kikat devam etmektedir. Dün saat 12,30 da sokaktan geçen rumağa da ehemmiyet vermektedir. Îngiltere her şeyden evvel, nefsi Îngil"ADÜYEDE MÜTEFERRİK tere yani Britanya adalannm muhafaza Bir beraet Vapur bacalarına duman sını düşünmektedir. Burada mağlub ol madıkça Imparatorluğun diğer noktalaBeyoğlu Temizlik Işleri memuru çıkarmıyacak alet nndaki muvaffakiyetsizlikleri tamir edeHayreddin bundan bir müddet evvel Deniz Ticaret müdürlüğü vapurlarm bilecek bir vaziyette bulunacaktır. vaki olan bir ihbar üzerine muhakeme altma alınmıştı. Uzun zamandır ikinci köprü üzerinde fazla duman yapmala İkinci derecede ehemmiyet verdiği, haceza mahkemesinde cereyan eden bu rına mâni olmak için bacalara duman ricden yiyecek ve ham madde getirmeğe muhakeme netieelenerek Hayreddinin çıkarmıyan aletlerden koydurulmasını muhtac olan îngiltrenin deniz yollannm beraetine karar verilmiştir. Yirmi dört düşünmektedir. Evvelâ Şirketi Hayriye muhafazasıdır. senelik Belediye memuru olan ve faa bunun bir tecrübesini yapacakhr. Üçüncü derecede ehemmiyet verdiği iyetinden dolayı birçok defalar takdir Buğday ihrac nizamnamesi b de müttefiklerinin müdafaasını temindir. dilen bu eski memur hakkında adale nin tetkiki Müttefiklerinden maksad Fransadır. Bu tin bu suretle tecellisi Belediye muhi Ticaret Borsasında, buğday ihrac ni devlete karşı olan taahhüdünü de, Milletinde memnuniyetle karşılanmıştır. Evini kumarhane yapmış! zamnamesi üzerinde bir müddettenberi !er Cemiyeti misakile Lokarno misakmm yapilan tetkikler bitirilmiştir. İktısad feshi üzerine 1936 senesi 19 martmda iki Evvelki gece saat 24 te Taksimde A Vekâleti her nokta üzerinde çok zayıf yaspaşada Panorama caddesinde Yıldız bir ekalliyette de olsa, muhaliflerin fi büyük devletin, birbirinin topraklarma apartımanmda oturan Madam Ağavni kirlerinin alınarak bunlarm da bilhassa tahriksiz vuku bulacak taarruza karşı karnin dairesinde kumar oynandığını ha bildirilmesini istemiştir. Umumî rapor şılıklı yardım için aktedilen itilâfname olarak tasrih etmiştir. ber alan ikinci şube memurları apartı yarm Vekâlete gönderilecektir. manda anî bir araştırma yapmışlardır. îngilterenin dördüncü derecede ehemBu arastırma neticesinde Şahab, Salih, Altm alım ve satımi hakkin miyet verdiği mesele de uzak yerlerdeki Esad, Hamdi, Davud, Rıza ve Jaronti daki kararnamede değişiklik sevkülceyş noktalannm muhafazasıdır. înadlannda yedi kişi yakalanmıştır. giltere bunlar haricindeki siyasî hareket yapılacak Odada bir rulet makinesile fişler ve ve hâdiselere sırf umumî bir harbe menşe Maliye Vekâleti, altm alım ve satımi yirmi bir buçuk lira para bulunmuştur. ve ocak olmaması endişesile alâkadar buhakkmdaki kararname hükümlerinde 7 sene 4 ay hapis! halka biraz daha kolaylık temin edecek lunmaktadır. Unkapanmda kahvecilik yapan Ab Bu izahattan sonra Îngiliz Başvekilî ve bu işle alâkadar olanlann şikâyet dullah, bir hesab meselesinden arala lerine sebeb olan cihetleri ortadan Milletler Cemiyetine aid noktai nazannı rında çıkan bir kavga neticesinde ortakaldıracak tadilât yapılması lüzumu o tekrar ederek bu müesseseden kudreti fevğı Veliyi bıçakla öldürmüş ve bu esnalup olmadığmı tekkik etmekte idi. kinde hizmetler beklemek iyi bir şey olda karakola haber vermeğe koşan Velinin karısı Emineyi de sokakta yaka Şehrimizdeki kambiyo murakabe mü madığım ve hiçbir küçük devletin bir • lıyarak öldürmek kasdile ağır surette dürlüğü Vekâletten aldığı emir üzeri büyük devlete karşı mevcudiyetinin mu • ne buradaki kuyumcu ve antikacılarla hafazasmı Milletler Cemiyetinden bek yaralamıştı. Bir müddettenberi Ağırcezada devam diş tabiblerinin bu husustaki tahrirî ve lemediğini ve bunlan böyle bir kanaate eden bu mij'hakeme dün nihayetlenmiş şifahî mütalealannı almış, ayrıca ban sevketmenin asla doğru olmadığmı söy * ve katil Abdullah. Veliyi öldürmekten, kalarla da temaslarda bulunmuştur. lemiştir. Bu tetkikler dün neticelendiğinden Emineyi öldürmek kasdile yaralamakİngiliz Başvekili İtalya ile yapılacalt tan 7 sene 4 ay ağır hapse mahkum e Kambiyo Murakabe müdürü Salih dün rnüzakereler hakkında izahat vermediği akşam Ankaraya hareket etmiştir. Kamdilmistir. gibi Berlindeki İngiliz sefirile Hitleı Falcı kadının muhakemesi biyo Murakabe müdürü bu hususta te arasmda neler görüşüldüğünü de söyle maslarda bulunacaktır. Memleketin diEvvelki gün Beyazıdda Soğanağa ğer taraflarından da Vekâletçe malu mekten imtina etmiştir. Çünkü bu gibi mahallesinde büyücülük yaparken cümalumat müzakereleri müteessir edebilir, mat istenmiştir. rüm üstünde yakalanan Selimenin dün Velhasıl îngiltere hükumeti bir daha po> asliye dördüncü cezada muhakemesi ŞEHİR tSLERÎ litikası hakkında bütün dünyayı tenvir et« yapılmıştır. Yapı ve yollar kanununa aid miş bulunuyor. Cürüm şöyle tesbit edilmişti: Muharrem Feyzi TOGAY İki kadm poîisimiz Selimenin kendi temaslar malı olan apartımanma giderek KasımBelediye Fen heyeti harita şubesi paşadan fal baktırmak üzere geldiklerimüdürü Ğalib bugün Ankaraya gide Balıkesir Kızılay cemiyetini söylemişlerdir. Selime, biraz tered cektir. Ankarada bulunan İmar bürosu nin yoksullara yardımi düdden sonra fallarma bakmağı kabul müdürü Ziyaya iltihak ederek yapı ve ederek dolabdan içinde bozuk on ve beş yollar kanun lâyihası ve Eminönü meyBalıkesir (Hususî) Kızılay Cemiparalıklarla fasulya dolu bir çıkın çı danmda yapılacak istimlâk işleri hak yeti Balıkesir merkezi her yıl olduğu gikarmıştır. kmda Nafıa Vekâletile temas edecektir. bi bu yıl da kış mevsiminde muhtac aileBu sırada kadm polislerden birisi silere kömür tevzii suretile çok yerinde M. Prost ne vakit gelecek? yardımlarda bulunmaktadır. gara almak babanesile dışan çıkarak sokakta bekliyen polisleri haberdar etŞehircilik mütehassısı profesör ProsFakirlerin, bikeslerin hamisî olan kara miş, falcı da cürüm üstünde yakalan tun bugünlerde tekrar şehrimize gelegün dostu Kızılaym 500 muhtac aileye. mıstır. rek buradaki mesaisine devam etmesi Selime, dünkü mıahakemede avukat mukarrerdi. Fakat alman haberlere gö vuku bulan bu hayırlı yardımlan fakirlerî tutacağmı söylediğinden muhakeme bu re, bazı hususî işlerinden dolayı profe çok sevindirmiştir. J Bursanm 5 senelik imar prograrnı işleri izah ediyor Hüseyin, iki kadına, yegâne kurtuluş çaresinin Nakilcinin sırlarmı çalıp Saraya bildirmek olduğunu söyledi Okuyucularımıza O, vaziyeti idare için büyük mikyasta I fedakârlık yapıyordu. Yoksa yüreği gene Seherin sevgisiyle doluydu ve o yüreğe bir başka kadmı sokmak hahnndan Devrilen Kazan tefrikamızda yabile geçmiyordu. Fakat benliğini kendi rından itibaren Yeniçeriliğin, ondan sme hasrettiği, vakfettiği kadının duru sonra Bektaşiliğin gerçekten enteremunu üzüle üzüle düşünmekten de geri san bir tahlilini ve tasvirini bulacakkalmıyordu. Kara Süleymanın nikâhı, sınız. Hiçbir yazılı kitabda o tahlilNakilcinin palası altında yaşıyan Seher, lerin böyle toplu bir biçimde okuniki ağızlı bir ejderin avladığı talihsiz bir masma imkân yoktur. Düzinelerle ceylâna benziyoıdu. O ağızlan parçala eserden tahlis edilerek romana koyıp bu ceylânı kurtarmak müşküldü. Sev nulan bu pek önemli sahifeleri dikgiliyi göz göre göre heder etmek de ta katle ve ibretle okuyunuz. kammül olunmaz bir felâketti. Hüseyin işte bu mülâhaza ile vakit ka Sızmışım, dedi, hem de kb'tü sızzanmak istedi, kadınlan uzlaştırmıya çamışım. Başım kazan gibi. îçeri getirdi l:ştı. Onlar için de, dediğimiz gibi, bu vaziyeti kabul etmekten başka çare yoktu. >ım delikanlı da galiba sızdı. Allah veBununla beraber Nilüfer homurdanmak ede tavus kuyruğu filân salıvermese, odayı kırletmese. Sen kızlara seslen. Iş tan kendini alamadı: embe çorbası hazırlasınlar. Sonra gel Ne iyi buluş, ne iyî buluş, dedi, beni giyindir. hanım hem üç ere sahib, hem de bana orEvinde en küçük bir günahın dahi iştak olacak öyle mi? Vallahi ölürüm de lenemiyeceğine imanı vardı. Ocağı em bu rezalete katlanmam. rine ram ettiği gibi dişili erkekli bütün ev Seher de isyan eder gibi görünüp mı alkının da iştihalarma, ihtiraslanna, merıldandı: ramlanna, emellerine gem vurduğuna Bir eşim değil yiiz eşim, bir oynaşüphe etmiyordu. Onun için ne Seherden şım değil bin oynaşım olsa yüreğim gene kötü bir iş umuyordu, ne halayıklarından sevgilimindir. Onun da yüreği benim olküstahlık ümid ediyordu. Yüreği müstenıalı. rih, idraki müsterih idi. Yalnız bu gece Hüseyin sert davranmak lüzumunu nin bir kısmını sızgın geçirdiğine hayıf 'duydu, kaşlannı çattı: anıyordu. «Seher» nakaratlı nefesi o is Siz, dedi, hırsızhğa çıkıp da soy mi taşryan kapatmasına bol bol dinlete duklan evin içinde, evsahibinin başı ucun mediğine ve onunla Hüseyni yanyana geda mal pay etmeğe kalkışan adamlara tirip erkek ve kadın güzelliğini kendi göz benziyorsunuz. Ev sahibi gürültünüzden bebeklerinde izdivac ettiremediğine mü uyanırsa ne olacak?.. Bari bunu düşünü teessifti. nüz de akıllı davranm. boşuna dalaşmaBu eseflenme yüzünden somurtup hoyın. murdanırken Hüseyni de düşünüyordu. Nakilciyi hatırlamak aşk rekabetine Turnacı Ömerin kahvesinde «taze bir çıkan kadınlan ürküttü ve korkunc zor can», «kendi gelen bir kurban» diye telâkbanm Hüseyne de fenalık edebileceğini ki ettiği, hakkında sefil düşünceler besledioüşünmek ise o ürküntüye sevdavî bir ği o delikanlıyı şimdi başka gözle muhakerikkat kattığmdan münakaşadan vazge me ediyordu. Hüseynin saf bir gene ol çildi, artık soğuk bir şive ile de olsa ğuau ve kijrlenmemiş bir öz ta|idığını dostça konuşuyorlardı. Tek"bîr yurekte' dem tablası başında, köçeklerin raksı ve yaşatılacak çift aşkın ve iki kadına pay Nilüferin sakiliği sıralarmda gördüğün edilecek tek yüreğin programını çiziyor <3en onu babalann peyki olan delikanlı lardı. lardan, ocak ağalanna hizmet eden civeHüseyin, her şeyden önce Seherle Ni leklerden ayn tutmayı tasarlıyordu. Genlüferi bu evden uzaklaştırmayı gerekli cin güzelliğine bir san'atkâr gibi ilgi taşıgördüğünden bu mevzu üzerine mülâha mak ve o güzelliği temiz tutmak istiyorGeniş bir hayvancılık mıntakasmın zalar yürütüyordu. Kadmlar, onun du. merkezi olan Bursaya bir de hayvan bu düşünecsinden sevda refrefine koîşte bu kararla Hüseynin yanına geldi, nulup uçurulma zevkini sezinsedikle lekesiz bir sevgi taşıyan gözlerile onu u hastanesi lâzımdır. Bu ehemmiyetli mü esseseyi de bütün sıhhî şartları cami bir rinden enikonu heyecanlanıyorlardı. Se zun uzun süzdü: surette olmak üzere kuracağız. Şehrin her, bu yeni kaçmlmada Yeniçerilerin Seni, dedi, rahatsiz ettim, sızdır duvarlanm reklâmlarla doldurmayı mekendini omuzlamalarından duyduğu acıdım. Kusura kalma. Bir dahi böyle ga nederek bunları beş muhtelif yerde yapnm ilâhi bir tavizini de bularak aynca fil davranmayız, aklımızı suya vermeyiz. tıracağımız afiş yerlerme yapıştırmayı mes'ud oluyordu. Nilüfer, tek erkekli ve Ve karşı karşıya bağdaş kurup çorba mecburî kılacağız. Itfaiyeyi üç takım hasayısız kadınlı eğlence sistemine aç kala yedikleri sırada da günün programmı an inde takviye edeceğiz. İmdadı sıhhî ve kala esir olmaktan kurtulacağmı ve bir lath: cenaze otomobilleri alacağız. yüreğin yansına olsun tasarruf edeceğini Şimdi senînle bile ocağa gidece Beş sene içinde mevcud bütün yolları kuruntulayarak yavaş yavaş neş'eleniyorğiz, bir sofa tezkeresi alacağız. O tez parkeliyeceğiz. Tedricen, Atatürk caddu. kereyle adam olma yoluna ginniş olursun. desinden başlamak üzere ana caddeleri Delikanlı onlann artık dost kalacak Sonra Yedikuleye gidip Hüseyin baba asfalt yaptırmayı düşünüyoruz. Dördünlarına yakin hasıl ettikten sonra her ikisini dan el alacaksm. Oraya seni ya Turnacı cü yılda kanalizasyon işine başlıyacağız. kucakladı ve geniş göğsünde birleşen iki ile, yahud Kafesçî Ahmedle yollanm. Gelecek sene açıkta akan lâğımlan ka genc başı uzun uzun okşıyarak şöyle Ben Haydar babaya kızgm olduğum için patmak ve istikametlerini değiştirmek, bir tavsiyede bulundu: bugünlerde baba yüzü görmek istemi esas kanalizasyon teşkilâtı için hazırlık Nakilcinin gücü büyüktür. Ben tek yorum. (.Arkası var) yapmakla meşgul olacağız. başıma o gücü yıkaHiam, sizi herifin elinSu işlerimize gelince: Bir mütehassısa den alamam. Onun için dayanacak bir bunun umumî projesini yaptıracağız yer bulmalıyım. Benim aklıma saray ge Bundan sonra filitreleri temizlemek, U liyor. Bu sabahki konu^malardan Nakilludağda boşa akan nekadar su varsa cinin sırlarını çalıp saray* bildirmeliyiz, Balıkesir (Hususî) Şehrimizde ku toplamak, yeni su depolan vücude getirOnun başma bir çorap örmeliyiz. Başka mek suretile Bursada su sıkıntısmın hü türlü buradan çıkamazsınız, benimle bir rulmuş bulunan yoksullan gözetme bir küm sürmesine nihayet vereceğiz. liği ismindeki tesekkül müsmir faaliyetile yuvada birleşemezsiniz. Temizlik işlerini de otomatik bir vaziMacera, kadm ruhunu çelea ezelî ca cidden takdire değer hizmetlerde bulunmak tadır. yete getireceğiz. 20 otomatik temizleme zibelerden biridir. Meçhullerle dolu maBirlik, yüzlerce yoksulu himayesine arabası, 2 sulama arazözü, 2 çöp kamyoceralara ise o ruh adeta kör bir bcizab gösterir. Seherle Nilüfer de sır çalmak almış bakmaktadır. Ökuma aşkile kalp nu daha alacağız. Yeniden arnavud kaldırımı yapılmı dolab kurmak, düzen çevirmek, kaçmak leri çarpan 65 ortamekteb talebesi için ve kaçırılmak gibi mevzularla doLi §u Birlik bir yurd açmış, yoksul talebelerin yacak, artık bu şekle nihayet verilecek plâna çarçabuk gönül vermişlerdi. A^ıd iase ve ibatelerini ve ihtiyaclarını temb tir. Elektrik şirketinin hükumetçe satın içerek, Allahı ve Peygamberi şahid tuta etmek suretile tahsillerine devam için yar alınarak belediyeye devrini kuvvetle umduğumuzdan şehrin kâfi olmıyan bugünrak Hüseyne sadakatlerini temin ediyor d'mda bulunmaktadır. Birlik, ayrıca çahşabilecek kuvvet ve kü tenvirat şeklini artıracağız. Işıksız malardı. Hüseyin bu neticeden aldığı hazzın kudrette olan yoksullar için de bir iş yur hallelerde yeniden tesisat yaptırarak oşükranım kadınların dudaklarına öded uu kurmuştur. Bir senedenberi faaliyette ralannı da aydmlatacağız. Elektrik fi ve vaktin ilerlediğini görerek ihtar etti: bulunan ve geçenlerde senelik kongresin: atlanm ucuzlatmak en büyük gayemiz Haydi yerinize. Nakilciyi kuşku aîcdeden bu tesekkül bu iş yurdu atÖlye dir. Bir de şirket satın ahndıktan sonra landırmamak için dikkatli bulunmak ge lerinde imal edilen bez, halı, battaniye şehrin lodos vaziyeti nazan dikkate alı ve sair eşyalardan mürekkeb bir sergiy narak havaî kablolan tedricen yere ala rak. Halkevinde açmıştır. cağız. Ve ayn ayn kapvlardan süzülerek u Küşad resmini valimiz Etem Ayku Mezbaha işlerimizi de genişleteceğiz zaklaşan kadınlan gözlerile teşyi ettikten yapmış ve yüzlerce halk sergiyi gezmiş Burada ruam tecridhanesi, hayvan has sonra mindere uzandı, bir haftadan az bir zamana sığan çeşid çeşid sahnelere tir. Az zaman zarfmda mütedavil serma tanesi, bir lâboratuar yaptıracağız. Şehir yesiz vücude getirüen esyalan bilhassa de bir hayvan pazan kurduracağız. Sıh hayalinde geçid resmi yaptırarak düşün dokunan halı ve battaniyeleri büyük tak hiyemiz için de yeni bir tephirhane tesi meğe daldı. Seher gene benliğini ihtizaza dirlerle seyredilmiştir. edeceğiz. getiriyordu. Lâkin bu titreyişte aşk il Hulâsa; beş senelik programımız hep merhamet karışıktı ve Hüseyin şimdi onu Valinin çocuğu bir kaza ihtiyaclarla doludur. Bursanm bir turist acıyarak seviyordu! şehri oluşu bizi bu iş üzerinde çok ino * * * atlattı ve uzun düşündürmektedir. Herhald Nakilci uyandığı vakil Seheri yatağı Vali Muhiddin Üstündağm küçük rıın yanında ve düsünür bir durumda gör oğlu, jimnastik yaparken bir kaza ge mesai arkadaşlarım nisan toplantılarındc büeklerinden yaralanmıştır bu program için bana yardım edecek dü, mahmur gözlerini uğuştura uğuştura çirmiş, lerdir.» Kendisine âcil afiyet dileriz. Ulktı: Bursa (Hususî muhabirimizden) Bir turist şehrinde belediye reisi olmak erhalde kolay bir iş değil ki, şimdiye kadar Bursada hiçbir belediye reisi tam bir intihab devresini bu ışin başmda geçirememiştir. Şüphesiz şimdiki reis Neşet Kiper henüz bu vaziyetten haricdir. İşe başhyah kısa bir zaman geçmiş olmakla beraber ele aldığı işleri esaslı tuttuğuna bakılarak yeni reisin bu vazifeyi sonuna kadar götüreceği tahmin olunmaktadır. Bir taraftan şehrin imar plânınm yaılmasına başlanırken diğer taraftan beediyenin de kendisine beş senelik bir çalışma programı hazırlamakta olması beni tekrar Neşet Kiperle Cumhuriyet için bir konuşma yapmıya sevketti. Yeni belediye reisi bana bu program hakkında unlan anlattı: Bugünkü ihtiyadan geniş bir su rette cami olmak üzere beş senelik bir program yapıyoruz. Hazırlamakta oldu;um bu programı meclisin nisan devresine yetiştireceğim. Bunda ele aldığım ilk işler; hem bir turist şehrinin mübrem ihtiyaclan, hem de belediyenin varidat kaynaklarını teşkil eden işlerdir. Evvelâ, Bursa bir kaphca şehri olduğundan asrî bir çamaşırhaneye çok muhtacdır. Bunu yaptıracağız. Bu suretle bütün hamamlann malzemesi fennî bir şekilde yıkan mış olacaktır. Şüphesiz bundan halk da belediye de mütekabilen istifade edecektir. Sonra; Bursa muhtelif kara yollarile diğer vilâyetjere bağlı bir merkez olduundan şimdiki halde hemen muhtelif erlerde duran otobüsler için umumî bir araj ve otobüs istasyonu yaptıracağız. Böylece kazalara ve diğer vilâyetlere gidip gelen otomobillerin kontrollan daha kolay ve emniyetli olacak; ayni zamanda yolcusunu karşılamak istiyen bir Buralı, misafirinin hangi otobüs merkezine ;eleceğinde mütereddid olmaktan kurtuacak ve bu istasyona gelecektir. Bütün tomobilleri bir yere toplamakla şehir, ürültüden de kurtulmuş olacaktır. Bu araj 200 otobüs ve otomobili alacak kadar büyük olacakhr. Her çeşid gıda maddelerİM muhaf aza ettinrtek îstiyen esnafa mahsus şehrin merkezî bir yerinde bir soğuk hava deposu yaptıracağız. Bunlardan başka asrî ve büyük bir belediye oteli ile süt damlası evi ve bir gazhane yaptıracağız. Yangının sebebi, küçük bir çocuğun kibritle oynarken eşyayı tutuşturmasıdır Balıkesirde hayırlı bir cemiyet güne bırakılmıstır. KÜLTÜR tSLERt Tarih sergisinde sörün avdeti nisan iptidasma kalmıştır. Kadıköy Halkevi bina projeleri Frank mütemadiyen düşüyor Sen Benuva Fransız lisesi ikinci devKadıköyünde yaptırılacak Halkevi re talebeleri, dün tarih öğretmenleri binası projesi için bir müsabaka açıl Raşidle birlikte Dolmabahçe saraymda mış, buna birçok mimarlar iştirak et ki Tarih sergisini ziyaret etmislerdir. mişti. Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündağla Belediye Fen İşleri îmar Fatih ortamektebi Fatihte inşasma karar verilen orta bürosu müdürü Ziva, İstanbul meb'usu mekteb binasmm temel atma merasimi Salâh Cimcoz ve Celâl Esaddan mürekkeb jüri heyeti yapilan bu projeleri bugün yapılacaktır. tetkik ederek kararmı vermiştir. Birinci, ikinci ve üçüncülüğü İmar bürosu Emniyet Umutn müdürü mimarları kazanmışlardır. Birinciliği Emniyet Umum müdürü Şükrü, dün sabahki ekspresle şehrimize gelmiştir. mimar Rükneddinin, ikinciliği mimar Umum müdür, yeni emniyet teşkilâtı Sabrinin ve üçüncülüğü de mimar Le manm projeleri almıştır. üzerinde tetkiklerde bulunacaktır. Fransız frangmda bir müddettenberi görülmekte olan fiat sukutu fazlalaş * mıştır. Dün, frank Paris borsasında bifl İngiliz lirası karşılığı 157,18 franga kadar düşmüştür. Halbuki hafta başında frangın İngiliz lirasma nazaran kıymetî 154,21 frankh. Cumhuriyet Abone şeraitl Nüshası 5 knruştnr Türkiye Haric icin. için. 1400 Kr. 2700 Kr. Senelik 750 » 1450 » Alta ayhk Üç ayhk 400 » 800 » Bir aylık 150 * Yoktu»

Bu sayıdan diğer sayfalar: