10 Mart 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

10 Mart 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 Mart 1938 CUMHURÎYET Kıymetler ve tahminler Bir mukaddemeye dair Yazan AHMED HAMD1 TANPINAR İktısadî harekctler ocukluğumda okurdum: Garb bambaşka bir cihandır. Güne§ Günlerdenberi İstanbul ticaret borsaBurada başka sebebler karışır ki bunJül Romen bugünkü Fransız muhar orada batar gibi görünür. Fa smda bir prcje üzerinde tetkıkler yapılı rirlerinin en ileri "gelenlerindendir. Şiir, larm başmda bizzat şiirin bugünlerde kat hakikatte doğar. Ne yazık ki o okuroman, tiyatro, hikâye, tenkid ve muh geçirdıği buhran gelir. Jül Romen dünkü yor. Bu pro]e, İktısad Vekâleti tarafın malardan hatırımda en canlı olarak katelif tecrübelerden müteşekkil muazzam şiirin kendi şeklinde yorulduğunu söylü dan esasları hazırlanmış olan buğday ihlan bilgi Ziya Paşanın: «Diyan küfrü bir külliyatın sahibidir. Her eserinde za yor. Bu da tabiidır, çünkü şekiller eskir, racatının kontrolu ve buğdaylann stangezdim serteser kâşaneler gördüm Domanınm meselelerini gözönünde bulun canlı vücudler halinden ölü kalıblar ha dardı nizamnamesi için yapılmıştır. Mevlaştım mülki islâmı bütün viraneler görduran, kendine ve muasırı olduğu insan ine gelir, kaidelerin sırrı, binaenaleyh zuun ehemmiyeti, her ne taraftan bakı düm» feryadmdan ibaret kaldı. lığa daima sadık olan büyük Avrupalı tesiri kalmaz. O zaman okuyucu artık bu ırsa bakılsın çok büyüktür. Buğdaym istanbul Umumî Meclisi, dün, öğle Gencliğimde okutuyordum: Garbda lardandır. Bu itibarla fikirleri kendisi gi basitleşmis şekille temasta derlenip top standardı, şimdiye kadar standardizas den sonra saat on dört buçukta birinci hareket ve hayat vardır. Çünkü bütün bi düşünmiyenler için dahi birinci dere' lanmağı, kendisini yenmeği ve değiştır yonu yapılmış olan maddeler kadar ko reis vekili Necib Serdengeçtinin reisliği müspet ilimlerin kaynağı oradadır. Bir meği zahmetine değmez bir külfet gibi layca bir kalıba sokulabilecek neviden altmda, et meselesini intac etmek üzere cede ehemmiyetlidir. zamanlar şark garbı geride bırakmışb. değildir. Yapılan tetkiklerde de bütün görür. Bu büyük şöhrette benim çok sevdifevkalâde bir toplantı yapmıştır. Müstebid devirler ve cahil idareler a'cabu noktalar göze almmakta ve bu şekilde Her san'at zaman zaman kendi şekil ğim taraflardan biri şiiri, bütün diğer Necib Serdengeçti, fevkalâde içtimaa leti harekete, körlüğü görürlüğe, duygusan'atlardan üstün tutması ve onun niza lerini değiştirmek mecburiyetini duyar. hareket olunmaktadır. aid celsenin acıldığını bildırdikten sonra, suzluğu sezerliğe tercih edince ve garb Millî tasarruf ve iktısad Cemiyetinin, Belediye reisliği makamından UmuTiî mı ile beslenmiş olduğunu her zaman Fakat kendisine yeni kanunlar bulmadan da uyanınca vaziyet değışti. Şımdı arada söylemesidir. Filhakika işe evvelâ şiırle evvel bir hürriyet devresi geçirir ki mu ktısad kalkınmamızın kudretini göster Meclis reisliğine gönderilen tezkereleı takvime göre altı yüz, hakikat bakımın başlamış, birkaç arkadaşile beraber harb harrire göre Fransız şıırî bugün o devrede mek için gözönüne koyduğu vecizeler a okundu. dansa bin altı yüz yıllık mesafe var. Her den evvelki Fransız şiirinde o kadar mü bulunmaktadır. «Hatta bu devirlerde rasında «15 sene evvel buğdayı bile ha İstikraz teklifi nesil beş altı nesil hamlesi göstererek bu him bir yer tutan Unanimizm adlı şiir san'atkârm dehasına yabancı gelen ve ricden alıyorduk...» ibaresile başjayanı İlk tezkerede, hükumetımiz tarafın farkı aradan silmehdir. Lâkın bu oku cidden düşündürücü bir hakikati ihtiva mektebini kurmuş ve o devirden itibaren lhamın cilvelerine herhangi bir suretle dan hayatı ucuzlatmak, ve et fıatlarmı Vali ve Belediye Reisi izahat veriyor tuşlardan da beynimde kalan silinmcz de hemen hiç bırakmamıştır. Arayerde sed çekecek olan kaidelen hiçbir surelle elmektedir. Bu vecizenin sonu galiba bu düşürmek maksadıle mezbaha resmınden zamanımızm belki de en değerli sahne kabul etmiyen, son derecede serazad bir gün ipekliyi bile bizim yaptığımız şeklin mühim fedakârlıklar yapılarak yeni bir tısad encümenlerine havalesi muvafık iz, Avrupanın tarihinden ibarettir. O takülliyatı olan tiyatrolarını vermiş, hemen san'at tahayyül eden san'atkârlar bile de biter. Fakat bize kalırsa bunu ayni tarife kabul edildiği, 1 mart 938 tarihin görüldü ve encümenlerin tetkikatta bu rihi yaşadım ve kendilerine hocalık ettihepsi üzerinde ayrı ayrı ve uzun uzun ko çıkar.» Şüphesiz ki böylesı bir hürrivet, nıısal sahasında devam ederek bitirmek den itibaren tatbik edilmekte olan bu ta lunabilmeleri için celse, on beş dakika ğim talebeme de belki yaşattım. Bununla beraber Avrupayı görmüs, tanımış ve annuşulan romanlarını yazmıştır. Bunların bazı san'atlar için nisbeten mümkün ola de mümkündür. Evet dün buğdayı bile rife ile koyun fiatlan üzerinde bazı ka için tatil edildi. dısandan alıyorduk. Fakat bugün senede içinde henüz 13 üncü cildi çıkmış olan bilir. «Fakat şiir gibi kendisine çok yakın îkinci celse açıldıktan sonra, tetkikat lamış olamadım. Görmekle duymak aralemlerde on kuruş ve bazı kalemlerde (Hüsnüniyet sahibi adamlar) adlı roma bir san'attan (yani nesirden) ancak mu 3,000,000 ton istihsalâtta bulunuyor, daha fazla tenzilât yapıldığı, alman ted ta bulunan encümenlerin müşterek maz sında mutlaka bir fark var. Söz nekadar kuvvetli ve nekadar beliğ olursa olsun nı, gerek mevzu ve gerek hacim itibarile ayyen bir şekil vasıtasile aynlabilen yani 7,000,000 lirahk ihracat yapıyoruz...» birlerin ilk semerelerini vermeğe başladı batası okundu. Mazbatada, Belediyeye hepsi gaîıba yirmi yedi cild olacak bu müstakil olarak mevcudiyeti ancak bu Buğdaym, insanlığın bu ilk ve en mühim ğı, et istihlâkinin yüzde yirmi bir derece millî bankalann birinden iki yüz elli bin göz olamıyor! san'atm en dıkkate değer eserlerinden bi şekle bağlı olan san'atlarda, bu şekle gıdasının Türk köylüsü için ayrı bir husu sinde bir fazlalık gösterdiği kaydedil liraya kadar bir istikraz akdi için salâBugün fırsat elverdi. Garba seyahate ridir. siyeti vardır. Onu kendisi eker, kendisi bi mekte ve mart, nisan aylan, kasablık hiyet verildiği ve diğer taraftan, şehri çıkıyorum. Nasıl kurulduklannı, kaç kedokunulunca o san'atm mevcudiyeti telıJül Romen'in şiirleri benim bilhassa likeye gireceği» gayet tabiidir. Bittabi çer, harmanını yapar ve ekseriya kendi hayvan muvaredatının azaldığı bir mev mize kesilmiş olarak getirilen etlerin re yıkılıp kaç kere yeniden yapıldıklarısevdiğim şiirler değıldir. Onlar okuyucu bu kadar hür ve kaidesiz bir şiirle karşı si öğütür, ekmeğini de kendi fırınında pi sim olduğundan fazla istihlâki karşılıya mezbaha resmi azaltılması hakkmdaki nı, içlerinde ne abideler ve ne hazineler saklı bulunduğunu uzun yıllardanberi kiyu ne yaşadığı zamanm dışma çıkarabı laşan amatör de, kendisine verilen eserde şirir. Bu onun bir yıllık gıdasıdır. Diğer bilmek için, Belediye kanununun 15 inci talebin kabul edildiği bildiriliyordu. gıdalannı da gene onun getireceği men maddesinin üçüncü fıkrasına Mazbata, heyeti umumiyece de itti tablarda okuduğum, gezenlerden duy tevfikan lirler, ne de herhangi bir anımızı bir ebe şiir şekli namına kalan şeklin, asıl şiiri duğum, filimlerde seyrettiğim Peşte, Vidiyet vehmini verecek kadar derinleşti okurken takmdığımız ve nesirle başbaşa faatler temin eder. Müstehlik vaziyetin icabı halinde, Belediyece piyasaya mü fakla kabul edildi. de bulunan halk için de buğday ayni e dahale olunarak, fiatlar üzerinde nâzım Bundan sonra, Cumhur Riyaseti na yana, Berlin, Brüksel, Paris, Londra rirler. O insan ruhunda hususî bir mev kaldığımız zaman hiç ihtiyac görmediğisim ve iklim kuran şairlerden değildir. miz o hususî dikkat ve alâkaya, «derunî hemmiyeti haizdir ve şimdi bir ihrac mad vaziyet alınması zarurî görüldüğü, ancak mma Belediyece inşa ettirilmiş olan Flor şehirlerini gözümle göreceğim. Bir yabancı gibi yola çıkmıyorum. îsBununla beraber cömerd bir çeşmeyi an dinleyişe, ses ve ritm tartılanna» değip desi olmak itibarile bu ehemmiyeti art bütçede bunu karşılıyacak tahsisat ol ya Deniz köşkü ve müştemilâtma, hazimıştır. nece satm alınmak üzere fiat takdir e tanbuldan Avrupaya giden yolun on beş madığından kasablık hayvan alım, satı dıran geniş ve beşerî ilhamı ile, tıpkı bir değmiyeceğinden şüphe ediyor ve şiirle Buğdayın standardını yapmak için e mında bulunulmak üzere mütedavil ser decek komisyona, Şehir Meclisi namına ve belki yirmi asır evvelki yolcularile de beytinde olduğu gibi «herşeye rağmen nesrin ortasmda kalan bu şekilsiz escrvadettiğim şarkıyı söyliyeceğim, bu ma dense, dümdüz nesri, kendisine mütalea saslı bir teşkilâtla geniş bir seferberliğin mayeye ihtiyac olduğu ve lüzumunda, Mustafanın intihabı, kabul edilerek, fev ruhumda aşinalık var. Onlarm izinde taceraya atılacağım.» diyen namuskâr eda nın hatlarından başka hiçbir zahmeti başlaması lâzım geleceğini alâkadar ma doğrudan doğruya veya kasablarla bir kalâde celseye nihayet verildi. rihin acı ve tatlı satırlannı görerek şehir kamlar müdrik bulunmaktadırlar. T o ikte hayvan alabilmek üzere, Belediye sile ve nihayet zerre kadar öğreticiye icab ettirmiyen nesri tercih ediyor. şehir dolaşacağım. Fakat gene içimde Demiryollarında tenzilât humdan başlıyarak ihraca kadar devam kanununun 70 inci maddesinin verdiği düşmiyen titiz belâgatile bu şiirlerde inDevlet Demiryolları îdaresi, kasablık bir heyecan var. Çünkü güneşin ilim Jül Romen'e göre karanlık şiir ve saf edecek ve daima üzerinde meşgul olmağı salâhiyete binaen millî bankalann birin hayvan fiatlarının düşürülmesi dolayısile kuvvetile nasıl mihverini değiştirdiğini ve sanı, karşılaştığı zaman tutan kuvvetli bir şiir iddiaları da bugünün okuyucusunu icab ettirecek bir kontrol. Fakat, bunun den 250 bin lirahk bir istikraz akdine, Devlet Denizyollan tarifelerinde yapı şarktan doğar görünürken garbdan tulu taraf da yok değildir. Esası hüsnüniyet lerin anlasmasına dayanan fırtınasız, a şiirden uzaklaştıran sebeblerdendir. Bun faydalan o kadar büyük olacaktır ki ge Umumî Meclisin yüksek müsaadesi iste lan tenzilâta muvazi tenzilâtı kabul et ettiğini gözle göreceğimi düşünmek kallâyişsiz, fakat devamlı ve büyük aşklara lardan birincisine taraftar olanlar, ifadesi lecek nimet, girişilecek külfeti hiç mesa nilmekte idi. miştir. Bu sabahtan itibaren bir vagon bin sükununu bozuyor! benziyen bir şiir... Zaten bir manzume kabil olana karşı gösterdikleri istihfafla besinde bırakacaktır. dan az olmamak şartile nakledilecek kaBakalım. Bu görüşten kalemime ne Mezbaha resminden tenzilât F. C. sinde bizzat kendisinden «sakin ve müs karii bu san'ata kayıdsızlığa alıştınyorsablık hayvanlar için, mevcud tenzilâtlı sinecek ve okuyuculanm benden neler îkinci tezkere de, kesilmiş olarak getilar. Ikincisine gelince onun, şiirin özünü terih şair» diye bahsetmiyor mu? rilecek hayvanların mezbaha resmi indi tarife üzerinde yüzde on daha tenzilât duyacak?.. Bunu dönüşte karşılıklı oarıyacağım diye diye sahasını daraltti^ıJül Romen'in son neşrettiği (Beyaz nı ve onu tecrid ede ede mahvettiğ'ni rilmesi için daimî encümene salâhiyet ve yapacaktır. Bu suretle tstanbula yalnız larak anhyacağız. deniz yollarile değil, kara yollarile de *** adam) adlı büyük manzume de böyle sanmaktadır. " rilmesine dairdi. kasablık hayvan gelebilecektir. dir; yani insanlığa gönderdiği haber itiBundan sonra, Belediye Reisi MuYola çıkarken henüz cevablanni ve Bittabi mukaddemenin bu taraflan Kararname neşrolundu barile çok zengin, fakat bir şiir kitabın hiddin Üstündağ söz alarak ezcümle de[Baştarafı 1 inci sahlfede'] remediğim yüzden fazla mektubu unutüzerinde konuşulabılır. Ankara 9 (Telefonla) istanbul muyorum. Bunların sahibleri, gene kendan beklediğimiz «hatlar» bakımından 3 Komşularla mevcud olan anlaş di ki: Jül Romen vahim olmakla berabîl mazlıkları düzeltmek, mümkün olan pek o kadar parlak olmıyan bir eser. Be Tafsilen arzedildiği veçhile et da et fiatlannın kilo başma on kuruş in dilerile bu sütunda mülâki oluncıya kageçici olduğuna da kani olduğu bu vazi her yerde yeni dostluklar tesis etmek. yaz Adam'ın en kuvvetli tarafı başındafiatlan üzerinde yapılan tenzilâtı idame, dirilmesini.teminen belediye ve mahallî dar beni mazur görürlerse hicabımı azab' yetten kurtulabilmek için sadece şekil Yugoslavya, bu uzlaşma siyasetini halkm lehine olan ehemmiyetli menfaati idareler elindeki iskelelerden geçen hay derecesine çıkmaktan korumuş olurlar. ki mukaddemedir. Bu mukaddemede şair bugünün şiir meselelerini kendisine buhranmm halledilmesi kâfi gelmiyece takib etmek sayesinde, Balkanlarda ve muhafaza, ve icab eden tedbirleri almak vanlardan almmakta olan müruriye resBakmız, Allaha ısmarladık demekle mini indiren Vekiller Heyeti karan buhâs vuzuhla ve arkasında bütün bir orta ğine inanıyor ve «ben şiirin (geriye çeki AvTupanm cenubu şarkisinde başlıca üzere heyetinizden salâhiyet istiyorum. iktifa ediyorum. Gene görüşelim dercıiyosımfı, onun zevk ve itiyadlannı, hayat lerek) terkettiği kıyılara doğru tekrar sulh âmillerinden biri haline gelmiştir. Şu sırada; gelen hayvan miktarı, is günkü Resmî Gazetede neşrolundu. rum. Çünkü nerede bulunursam bulunaBaşvekil M. Stoyadinoviç, bütün mecyükselmesile ancak kurtulabileceğini saanlayışını mevcud bilmenin verdiği bir tihlâkin artmasına tekabül edecek kadar yım ben, yazı olarak gene bu sütunda lisin alkışlan arasmda «Yugoslavya, Suriyede, eski krallığın emniyetle anlatmakta; ve kendi tarihî nıyorum. Bazı felcler gibi gittikçe ilerliartık düşmanlarla çevrili değildir> de çok olmadığından indelhace, doğrudan gorunecegım. seyrinin zaruretlerile girdiği bugünkü yen bir mahcubiyet ve iffet hissile bahset miştir. yıldönümü merasimi doğruya hayvan getirmek ve piyasaya M. TURHAN TAN çıkmazdan şiirin kurtulabilmesi için dü mekten çekindiği «maddeleri» tekrar elBevrut 9 Suriye Krallığının 1920 müdahale edebilmek üzere sermayeye Başvekilin, dost ve müttefik Türkiye, lündüklerini söylçmektedir. de etmesi lâzımdır. (Bunu bırakalım, bu Romanya ve Yunanistan hakkmdaki ihtiyacımız vardır. Bu sermayenin 250 de Faysal tarafından ilânının yıldonüUmum müdür Avrupadan Bu kudrette bir muasırın fikirlerini, nesir içindir) diye diye kendisine artık hiç sözleri de şiddetle alkışlanmıştır. Dok bin liraya kadar olması maksadı temin e mü münasebetile dün Şamda merasim geliyor bazı noktalannda kendisinden ayrılsak birşey kalmadığını gördü... Hulâsa veni tor Stoyadinoviç, îtalyan Yugoslav deceğini tahmin ediyorum. Bu iş üzerin yapılmış ve ilk defa olarak Suriye hübaştan büyük mevzuları, bugünkü şeklin münasebatından bahsederken, Yugos de muvaffakiyetle yürüyeceğimize iti kumeti bu merasime iştirak eylemiştir. Avrupada seyahat yapmakta bulunan bile bilmek faydasız olmıyacağı için, kısaca hulâsa ediyorum. Maksadım ken de yani bugünün kafasında kendi kendi lavya ile îtalya arasındaki ittihadm ve madım vardır. Kesilmiş hayvanlara aid Cezayirde istifa eden beledi tnhisarlar Umum müdürü Mithat Yenel gelecek hafta şehrimize dönecektir. dıme bir ıstinad noktası aramak değil, liklerinden kurulduklan ve tecessüm et elbirlişinin, yalnız iki memleket mena mezbaha ücretlerinin tenzili de, alınacak ye reisi ve azaları Mithat Yenel bu seyahati Türk Tütün belki sadece bu çok geniş ve değerli tec tikleri şekilde, ve nesre düşmüş olmak fiine değil, ayni zamanda, umumî sul tedbirler arasında bulunmaktad'.r. Bu Cezayir 9 Cezayir Belediye relsleri Limited şirketi hesabına yaptığı için ha da hâdim olduğunu söylemiş ve Yutenkidine katlanmak şartile büyük ve betedbirlerin halk lehine idame edileceğini rübenin tanınmasına delâlet etmektır. ve Belediye meclisi azaları istifa et bilhassa Limitedin Avrupadaki satışlagoslavyanm, eski taahhüdlerile tezad Jül Romen'e göre bugün büyük şair şerî mevzuları almak lâzımdır. Düşünü teskil edecek mahiyette hiçbir yeni ta vadediyorum.» mektedir. Şimdiye kadar 22 belediye rile meşgul olmaktadır. Umum müdür yok değildir. Bilâkis bir çok memleket nüz ki, başka bir zaviyeden bakıldıgı ahhüde girişmediğini kuvvetle tebarüz Muhiddin Ustündağın izahatından reisile 101 belediye meclisi azası istifa bunun için beraberinde on dört balya lerde çok büyük şairler vardır. Fakat takdirde, mazideki büyük şiir yenilikleri ettirdikten sonra, nutkunu şöyle bitir sonra, her iki tezkerenin de Bütçe ve İk etmiştir. da nümune tütün götürmüştü. 19 uncu asnn başmda ve hatta ortasmda bir zamanlar adi ve el değdirilmez adde miştir: olduğu gibi eserleri muazzam bir hâdise dilen büyük nesir parçalarına, yığın yığın < Prens Pol'un ve Niyabet meclislTeşekkür teşkil etmiyor ve o zamanlar olduğu gibi nesre şiirin el koymasile başlar.» nin yüksek rehberliği altında ve kahraBalıkesir meb'usu doktor Vasıf Sombütün münevver Avrupa tarafından müşîşte muasır edebiyatın belki de en ve man ordumuza istinad ederek, haricî yürek ve eşi Rana Somyürekle Kadıköy terek bir alkışla selâmlanmıyor. Buna lud ve şüphesiz çok şuurlu bir işçisinin siyasette, doŞruluğ^ı daima sabit olmuş 3 üncü orta okul direktörü Rıdvan Kobakarak Avrupada şiir duygusunun aolan yolu takib edeceğiz.> bu işçi kelimesini bittabi en asil manarur sevgili annelerinin ölümile uğradıkzaldığı hükmünü de vermemelidir. Z a smda kullanıyorum bugünkü şiir hak Doktor Stoyadinoviç'in nutku, meb ları büyük kedere ve cenaze merasimimanımızda ruhlar bu hisse ve şiirin baş uslarm şiddetli ve heyecanlı alkışlarile ne iştirak eden, taziyet lutfunda bulu m kmdaki fikirleri. Görülüyor ki Jül Ro sık sık fasılaya uğramış ve meclis, Yulangıcmı yapan her türlü heyecana, şevk naıj kıymetli dostlarmdan şükranları • » men bir taraftan şiire yeni şekiller isti goslavvanm haricî siyasetini büyük bir ve vecde çok açıktırlar. Roman nesrine nm kabulünü derin saygılarile rica eyşiirin bu kadar girmesi de bunu ispat e yor, diğer taraftan da onun kendi ken kudretle idare eden kıymetli devlet aterler. der: «Şiir bu zanıana asıl beğendiği kab dine çizdiği hududlan genişletmesini, damma kar^ı itimadmı izhar etmistir. ıı ııııııımıı ııııı ııııı ıı ıııııııi IIIMIIIIIIIII MIIMIIIIII olan manzumeden o kadar ihtiyatsızca ve bütün hayah istiab edebilecek bir sanHikâye müsabakasî dışarıya döküldü ki şüphesiz bu yüzden at olmasını istiyor. Eminönü Halkevi dil, tarih ve edebimanzume (daima Poeme manasına kul Şüphesiz ki bugün şiir âleminde mev yat şubesi. memleketimizdeki gene is lanıyorum) şiirsiz kalmadı; çünkü mem cud olan rahatsızlığın en kestirme çaresi tidadları arayıp bulmak gayesile mükâfatlı bir hikâye müsabakasî tertib et ba bitmez tükenmezdir fakat karideki de budur, fakat... Eminönü meydanınm açılması etra Üstündağ bu hususta Vekâlete bazı tek şiir susuzluğu hemen her tarafta kendisini fmda yeniden bazı tetkikler yapılmakta liflerde bulunmuştur. Bu meyanda is miştir. Müsabakaya iştirak etmek içinî Söyledim ya, Jül Romen'in fikirlerile 1 Yazılacak hikâyelerin şimdiye tatmin edebilmenin yakın, mebzul ve ko ancak bir kaç noktada mutabıkım. dır. Nafıa Vekâletile Elektrik şirketi a timlâk edılecek mıntakanın bilhassa çok lay, bilhassa kolay fırsat ve imkânlarını rasmda yakında başlıyacak müzakere çirkin bir manzara göstereceği Balıkpa kadar hiçbir yerde neşredilmemiş ol Ahmed Hamdi Tanpınar bulmuş oîdu, ve bittabi en yakın ve en mevzuu arasında şirketin İstanbul hal zarı istikametindeki baz' dükkânların da ması. 2 Mevzuunun memleket hayatm kolay olanlarile, yani ruhun hususî bir kından fazla tahsil ettiği üç milyon lira istimlâki düşünülmektedir. Bir aylık gelir dan alınması. vaziyet almasma ihtivac gö^termiyenüe nm iadesi işi vardır. Vekâlet bu parayı Eminönü meydanının açılmasile geriÖğrendiğimize göre, tstanbul güm 3 1000 2000 kelimeden fazla oliktifa etti». Çünkü «hangi ü^lubdan ve da şjrketten tahsil ederek İstanbul Bele deki bazı dükkânların icar bedelleri birhanşi devirden olursa ohun, bir şiiri ken rüklerinin şubat ayındaki umumî geliri diyesine verecektir; çünkü para İstanbul denbire yükselmış, üç misline çıkmıştır. maması. 4 Temiz ve hatasız türkçe ile ya di kendimizden, kendi derunî zemberek 4.620.000, gümrük resimleri de 3,600,000 halkmın cebinden çıkmıştır. Evvelce Mevcud kanuni mevzuatls buna karşı lerimizden bir nevi silkinme elde etmek lira raddesindedir. Tramvay şirketinden ahnıp Eminönü koymanın imkânı yoktur. Yalnız yeni ya zılmış olması şarttır. Gene şubat ayı zarfında memleketi Hikâyeîer 1 hazirana kadar (Eminösizin, ve bu suretle tabiî ha'imizden biraz meydanının açılmasına tahsis edilmiş o oılan yapı ve yollar kanunu lâyihasınm mize haric memleketlerden deniz yolile nü Halkevi dil. tarih ve edebiyat şubeçıkmadan!» okuyamayız. tşte Jül Ro lan bir milyon yedi yüz bin lira ile bera kısa zamand? mevkii mer'iyete girmesi 1531 kişi girip çıkmıştır. men'e göre bugünün okuyucusu buna ıhber Belediyenin eline bu iş için dört mil için Dahiliye V'ekâletince seri tetkikat si) namına gönderilmelidir. tiyac eörmedfn, kendi nefsinde ve kendi M. Metaksas Kralla görüştü yon yedi yüz bin lira kadar bir para yapılmaktadır. Bunun için İstanbul Be Bu müsabakada birinciliği kazanana tenbelliçine karsı mücadele etrned°n, geçmis olacaktır ki bununla şehir plânı ledıyesinden İmar şubesi müdürile Yol 50, ikinciye 25 lira mükâfat \'erilecek Atina 9 (Hususî) Başvekil Me velhasıl hicbir güçlüğü yenmeğe lüzum na tevfikan Eminönü mıntakasınm tama lar ve Köprüler müdürü Ankaraya çağı tir. Gelen hikâyelerden avrıca on tanetaksas dün saraya giderek Kral tarafın si seçilerek bir kitab halinde neşredi * görmeden siiri nesrin hazinesinden almile istimlâki imkânı hasıl olacaktır. rılmış bulunmaktadır. Bu lâyiha süratle lecektir. dan kabul edilmiş ve uzun müddet birmaktadır. Fakat okuyucuya şiir mütaleakanuniyet kesbedecek olursa imar vazi likte çalısmıslardır. Bu çalışma sırasında Gene ve istidadlı kalem sahiblerinî Paris Tehlike ve korkunun ne ol Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ sından vüz çevirten ne sadece nesrin teBaşvekil, Balkan Antantı devletlerinin duğunu bilmiyen Amerikalı iki cambaz Eminönü meydanının açılmasile arkadan yetinden istifade ile ihtikâr yapmak isti teşvik için açılan bu müsabakaya tamin ettiği bu kolaylıktır, ne de karmakaAnkara konseyinde ittihaz edilen karar 40 metre yükseklikte bir direğin tepe meydana çıkacak küçük ve çirkin bina venlerin bu hareketlerinin önüne geçile nmmış imza sahiblerinden maada bürısık ve pek çok şeyler birden okunan bir Iar ve konuşmalar hakkında Krala tafsi sinde şayanı hayret hünerler göster ların arzedeceği çirkin manzarayı ıslah bileceği gibi Belediye de bundan ayrıca tün amatör ve heveskâr yazıcılar işti « devrin adamı olmasıdır. rak edebilirler. işile de alâkadar olmaktadır. Muhiddin istifade edecektir. mektedir. lât vermiştir. Türk buğdayının standardı 2 yüz elli bin lirahk bir istikraz da yapılacak Belediye, et piyasasına müdahate ediyor PENCERESİNDEN Yola çıkarken Şehre kesümiş olarak getirilen etlerin mezbaha resminin azaltılması hakkmdaki teklif de Şehir Meclisinde ittifakla kabul olundu «Yugoslavlar artık düşmanlarla çevrili değildir» Istimlâke tâbi olmıyan dükkânların kiraları arttı İmar faaliyetinden istifade ederek ihtikâra kalkışanların bu hareketleri durdurulacak Eminönünde yepyeni mesele

Bu sayıdan diğer sayfalar: