10 Mart 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

10 Mart 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURİYET 16 Mart 1938 Vasiyetname Akhisarda tütün dikme hazırlığı Tohum ıslah istasyonları güzel calışiyorlar RADYO Greta Garfao ne zaman evleniyor ? J Stovskfnin Filadefliya ile yaptığı telefon mükâlemesine nazaran izdivacın martm 15 inden sonra vuku bulacağı tahmin ediliyor n orogram Mösyö Formando, o sabah giyinirken, dan iğrendiği kadar, beygire de düşman kendisini her zamankine nazaran daha olmuştu. ANKARA: 12^0 muhtelif plâk neşriyatı 12,50 Bu hâdisenin bir müddet meşgul eltiği zinde, daha çevik, daha sıhhatli bulu plâfc; Tıirk musüdsi ve halk şarküarı yordu. Rengi yerinde, gözleri paılaktı. zihninde, tekrar mirasma lâyık kimse a13,15 dahili ve h a n c i haberler 18,30 plâkAkhisar (Hususî) Kazamızda 1 Nefes alırken ciğerlerine taze havanın raştırarak yoluna devam ederken, bir mala dans mıısıkLsi 19,15 Turk muKilîis ve tütün dıkme hazirlıklanna başlanmıştır. h a l i çarkılan: (Hikmet Rıza ve arkadaşdolduğunu daha kuvvetle hissediyor, nav dükkânmın önünde, küçiik bir çocuk ları) 20 saat a y a n ve arabca nesrıyat z yaşamanın manasını daha iyi anlıyordu. gözüne ilişti. Yavrucak, elinde tuttuğu Geçen sene mahsulün para etmemesine 21 fotoğrafçılık hakkında bir konuşma: bir dilim kuru ekmeği geveliyor, mana rağmen dikim gene geçen yıllar kadar Aynanın önünde kravatını bağlarken: Saîfler 21,15 stüdyo salon orkestrası Artık bu vasiyetname meselesini nn sepetlerindeki yemişleri mahzun ba yapılacaktır. 22 ajan£ haberleri 22,15 yarınki program. İnhisarlar idaresinin Akhisarda hastabir yoluna koymamn zamanı geldi, diye bşlarla seyrediyordu. Mösyö Forman ÎSTANBUL: Romadan yazılıyor: lıklarla mücadele ve Saracoğlu çiftliğin12,30 plâkla Türk musi'Kisi 12,50 havasöylendi. Hastalık, sağlık bizim için. do'nun içi acıdı: Küçük Ravvello köyü, tesisi gününden dts 13 05 plâkla Türk musikisi 13,30 Zavallı yavru! diye düşündü. Şu de de tütün tohum ıslah ve deneme istasSıhhatım hazır yerindeyken bu işin icamuhtelif plâk neşriyatı 14 son lfe,30 itibaren görmediği bir faaliyete mazhar } emişlere kimbilir nekadar imreniyor! yonları da faaliyettedir. Bu istasyon mubına bakmalı. çocuk tiyatrosu (Güle gule serçecik) 19 oldu. Her taraftan binlerce ziyaretçi geRadife ve arkadaşları tarafından Türk Bekâr ve kimsesiz bir adamdı. Mane Alamıyacağını bildiği için kimbiiir nasıl hite yarıyacak bir tohum tipile tütün ü musikisi ve halk şarküarı 19 30 spor muzerinde pratik usuller bulmağa çalış liyor ve Isveçli yıldızı bahçenin parmakvî hiçbir rabıta ile kimseye bağlı bulun mahzundur! Kimin nesi olduğunu öğ sahabeleri: Esref Şefik 19,55 borsa h a ıklarından olsun görebılmek için oturdumadığı için, miras meselesile yak'ndan rensem de mirasımı şu yavrucağa bırak maktadır. Geçen sene kırk gün içinde berlerl 20 Cemal Kâmil ve arkadaşları ğu köşkün önünde bir aşağı bir yukan tarafından Türk musikisi ve halk şarkıalâkadar olmamıştı. Buna bazan düşün sam, belki de yalnız onu değil, yoksul bir tarlaya yarar fıdan yetişttrilmiş ve köygeziniyorlar. Ravvello posta ve telgraf ları 20,30 hava raporu 20,33 Ömer Rıza yuvayı mes'ud etmiş olmaz mıyım? l lünün hayret ve takdirini celbetmiştir. düğii olurdu. Fakat, her seferinde ak'ana tarafından arabca söylev 20,45 Bimen Bu sene de yetiştirilecek fidanlardan merkezi ise durmadan işliyor, gerek Stoj bin türlü mahzur gelir, verdiği kararlarMösyö Formando, tam düşüncesînin' Şen ve arkadaşları tarafından Türk m u kovski'ye, gerekse Greta'ya her gün yüzsikisi ve halk şarküarı, saat a y a n 21,15 dan dönerdi. Meselâ, haftanın iiç gunu, burasına geldiği zaman, birdenbire irkil tohum elde etmek için 30 dönüm zer'iyat lerce mektub ve teîgraf geliyor.. j Tahsin ve arkadaşlan tarafından Turk kahvede briç oynamak için buluştuğu üç di. Çocuk, etraftan kimsenin görmedi yapılacaktır. musikisi ve halk şarkılan 21,50 Bedriye E>ün Napoli'de polisi uzun müddet işHer sahada çiftçiye rehber olmağa arkadaşından birisini kendine varis yap ğini zannederek, şayanı hayret bir sür'atTüzün şan: Orkestra refakatüe 22,30 or£al eden bir hâdise vuku buldu. Şık bir kestra 22,45 ajans haberleri 23 plâkla mak istemi$, sonra vazgeçmişti. Bunlar !e elini uzatmış, küfeden bir portakal a çalışan Cumhuriyet hükumeti tütüncülüksololar, opera ve operet parçaları 23,20 1 te de azamî derecede çalısmakta ve bu şoförün idare ettiği hususî bir otomobilde dan bir tanesi, onu, oyunda yaptıgı en şırmış, cebine atmış ve tabanları kaldırson haberler ve ertesi günün programı ;elen gene bir kadın yanında güzel ve ehemmiyetsiz hatadan dolayı, alabildi niîştı. ' istasyonlar yıldan yıla artınlmaktadır. büyük bir kurd köpeği olduğu halde 23,30 son. ğine tahkir eder; öteki, briçte, durmadan VİYANA: Formando, yoluna devam etti. Kendi Saracoğlu ıslah istasyonunun şefi Sadi Martini caddesindeki büyük terzilerden Yürük, Antalyada tesis edilen deneme 18.25 MUSİKİ 18,55 karısık yayın hile yapardı. Üçüncüsü ise, bolşevik kendine: 20 45 VİYANA MUSİKİSİ 22.15 KONSERtarlasınm toprağını seçmek üzere gitmiş birinin önünde arabadan inerek terziha prensipli bir adam olduğu için, miras gi Anlaşıldı, diyordu; bugün, sol tai neye girdi. Birdenbire her tarafta bu ka23,15 haberler 23,25 DANS ORKESTRASI. bi, sermayedarlık esasma istinad eden rafımdan kalkmışım galiba! Dur baka tir. Hastalıklarla mücadele istasyonu da PEŞTE: dının Greta Garbo olduğu söylenmeğe bir muameleden hoşlanmasa gerekti. 18 35 EÖLENCKLİ KONSER 19,05 konîım bu i? nereye varacak?.. 1 iyi neticeler elde etmeğe başlamıştır. îs başlandı. Derhal cadde meraklılarla dolGreta Garbo'nun son seyahati tasyonlann ikincı yılında aldığı neticeler ferans 19,35 ÇINGENE ORKESTRASI Mösyö Formando, mirasını, emektar Bankerin yazıhanesine yaklaşıyordu. du ve geçilemiyecek bir hale geldi. rCa esnasuıda alınmış bir resmi 20,35 OPERA YAYTNI: Opera binaşmdan şayanı takdirdir. hizmetçisi Marya kadına bırakmağı da Birdenbire elini alnına götürdü: ; d:n ancak zabıtanın himayesi altında arnaklen 21,40 haberler 22,20 PİYANO ve yıldız değil ya kim olursa olsun her KONSERİ Bethofen'in eserleri 23,10 Halkeoi binası tasarlamıştı. Lâkin, on senedenberi i!k Ben de amma «ersem şeyim ha!ı ka kapıdan bir taksiye binerek evine gönhangi bir şahsın memleketin nizamlarına ASKERİ BANDO 24,20 DANS MUSİKİ Mahallî yaıdımlarla muazzam bir defa olarak o sabah, tesadüfen masraf diye söylendi. Boşu boşuna ne diye düşüderildi. Arabası, caddede halk tarafın pusulasma bir göz atmış, fikrinden cay nüyorum yahu? Bizim Rihter'in oğlun Halkevi binası yapmak için belediye par dan mahsur bir şekilde kaldı. Bu meçhul gayrimuvafık bir şekilde evlenemiyeceği SI 1,10 haberler. BÜKREŞ: mıştı. Marya kadırun o giinkü ahşveriş dan daha iyi varis bulunur mu? Babası kı yanında çok geniş bir saha istimlâk ziyaretçinin îsveçli yıldız olduğu hâlâ bildirilmiştir. Onun icin Stokovski'nin Po18,05 DANS MUSİKİSİ 19,05 karışık lonya ve Greta'nın îsveç konsoloslukla yayın 20,15 KORO YAYINI 20,45 ŞARhesabmda, on franka yakın bir dalavere otuz senedir işlertmi idare ediyor. Ser edilmiş ve buradaki binalar yıkılarak herkes tarafından iddia edilmektedir. nndan birer vesika almalan, bunu müte KILAR 21^0 SENFONIK KONSER: Veber vardı. vetimi onun idaresine medyunum demek ttsviyei türabiye ifine ba^lanrruştır. HalStokovski bu sabah Amerikada Filâ kevi genderi Tayyare sinemasında mu akıb da İtalyan kanunlanna uygun esa ve Şopen'in eserleri 23,15 gramofon, h a Mösyö Formando yazıhanesiain gö tir. Jak da doğrusu mükemmel bir ço delfiya şehrindeki dostlarile uzun bir teberler. vaffakiyetli bir müsamere vererek oldukça sat dairesinde izdivac etmeleri lâzımgelzünü çekti; birkaç senc evvel, hpkı böyle cuk. Nasıl olsa babasının işlerine tevarüsı VARŞOVA: lcfon mükâlemesi yapü. Bu mükâleme mektedir. maddî ve manevî bir sükun güniinde ha edecek. Onu kendime varis yaparsam, hasılat temin etmişlerdir. 18,05 EÖLENCELİ KONSER 18,55 kanaticesi sızan haberlere nazaran bestekâr Yeni bir ilkmektebe kavu^an kazamız zırlayıp isim yerini açık bıraktığı vasiyet hem bir nevi şükran borcu ödemiş olurum, Henüz ne Polonya ne de îsveç kon rışık yayın 20,35 PİYANO VE KEMAN iîe artistin izdivaclarınm 15 ile 17 mart 21,05 KARIŞIK MUSİKİ 22,50 edebiyat namesini aldı. hem de, baba oğul benim bu tasavvuru sıkışık, dar bir binada bulunan ortamek arasında vuku bulacağı tahakkuk etmek soloshanesinde kendilerinden böyle bi 23,05 BUYUK KONSER 23,55 haberler. Bugün hava çok güzel, diye dü rru öğrenince, badema kendi servetleri tebini de istasyona yakm yeni yapılmîş tedir. rer vesika istendiğine dair malumat mevLONDRA: | şündü. Dostum Rihter'e kadar, yiirüye demek olan benim servetimi daha dikkat Misakimillî ilkmektebine nakletmek su 18,35 îlk zamanlar evlenmenin Amerikada cud değildir. Greta ile Stokovski ruttuk 19 18 05 HAFTF MTJSİKİ 20.05ŞARKILAR05 çocuklann zamanı MU8İKILİ rek gideyim. Bugün bu işi bitinneli. Yol le idare ederler. Jak'ı varis edinmek bir retile daha fazla talebe almağa muvaf olduğu gibi gizli icrası tasavvur olunmuş lan köşkte alelâde bir ahbab gibi yaşa PIYES 21,05 haberler 21.35 SENFONİK da giderken de, verasetime lâyık birisini bakıma, kendi menfaatime hizmet ola fak olmuş ve bu yüzden bu sene orta KONSER: Veber, B«thofen, Mozar'm sa da îtalyada buna imkân bulunmadığı makta devam etmektedirler. mektebin bütün suııflan ikişer §ubeye çıdüşünür, bulurum. caktır. eserleri 22,35 karışık yayın 24.30 DANS karılmıştır. MUSİKİSİ 1,35 gramofon, haberler. Rihter dediği, senede yirmi altı bin Mösyö Formando karanm verdi. A frank irad getiren eshamını ve parasmj dımlanm sıklaştırdı ve bankerin yazıha • Bundan başka ilkmekteb muallimleri müessesesinde muhafaza eden ve işleten nesine geldi. Banker Rihter seyahate çık arasında merkezde her hafta toplantılar ^ İtalyan rejisörü Ogusto Genina NOBETCİ ECZANELER •JC Gledi Svarthut Cenubî Amerikave konferanslar tertib edilmektedir. bankerdi. raiftı. Yazıhanede oğlu Jak vardı. Mös«Venedikte karnaval» filmini çevirecek Bu gece şehrimizin muhtelif semtlerinKöylerde de üç dört mekteb mual da bir turneye çıkacak, sonra Avrupaya Mösyö Formando, vasiyetnameyi ce yö Formando, delikanlıya vereceği müjgelecek, bu seyahati bir buçuk ay kadar ve bu kordelânın dış sahneleri Italyada deki nöbetçi eczaneler; bine yerleştirdi, binanın dördüncü katın denin, onun üzerinde yapacağı tesiri dü limleri bir araya gelerek işbirliği yap İstanbul ciheti: sürecektir. Holivud'a döndüğü zaman çevrilecektir. Eminonünde (Salih Necati), Alemdarda da bulunan apartımanından aşağı Inraeğe şüoerek büyük bir haz dııyuyordu. Mem maktadırlar. Jt Fransız edibi Fransi Karko'nun e fEsad), Küçükpazarda (Yorgl), KnmkapıBu hafta Saracoğlu okulunda okul yeni bir filim çevirmeğe başlıyacaktır. basladı. Birinci kat merdivenlerîne gel nun ve mütebessim, Jak'm yanına girdi. da (Belkis), Şehzadebaşında (İ. Hakkı), di§i zaman, aşağıdan, kapıcı kadının se Cebinden, vasiyetnamesini çıkardı, deli başöğretmeninin başkanlığı altında P a •^ Pariste «Cebelüttarık» isminde bir serinden iktibas edilen Blumenhaym is Fenerde (Emilyadi), Karagümrükte (Su lamut, Kapaklı öğretmenleri toplanarak füîm çevrilecektir. Başrolleri Viviyan mindeki filmin başrollerini Dita Parlo, ad), Şehremininde fHamdi), Aksarayda sini işitti. kanlıya uzattı: (E. Pertevi, Samatyada (Rıdvan), B&tar işbirliği yapmışlar ve Vekâletin ehemmi Romans, Roje Düşen oynıyacaklardır. Erih fon Strohavm oynıyacaklardır. H a h ! dedi, buldum. $u Madam Azizim Jak, dedi, sana vasiyetna^ Verem mikrobunun kâşifi Koh'un köyde (İstanbul), Eyübde (Hikmet Atla yetle üzerinde durdugu eğitmen isj hakKrike'yi kendime varis yapayım! Bunu •jc KJod Farer'in eserlerinden iktibas memi getirdun. Her şeyi tamam. Yalnız, hayatı filme çekilecektir. Başrolü Emil maz) eczaneleri. kında etüd yapan bir arkadaşm konfe edilerek Pariste iki filim çevrilecektir. şimdiye kadar niçin düşünmedim. Beyoğlu ciheti: sizdeki tahvillerimin numaralarile, vari Yaninsçs oynıyacaktır. ransmı müteakıb köv okullarının faaliyeDurdu, dinlemeğe koyuldu. Kapıcı Kurtulus caddesinde (Necdet), Istlklâl •A Amerikan filim amillerinden Klayf <r sin ismi ilâve edilecek, o kadar ve bu iîim •İt Meşhur operatör, Kurt Kuran, re caddesinde (Taksim), İstiklâl caddesinde ti üzerinde çok istifadeli bir konuşma Red «Dablin'deki cinayet», «Kaybolan Madam Krike, hizmetçi Marya ilc sohdc senin ismin olacak oğlum... Evet, ba(Baronakyan), yapmışlar ve bu vaziyeti bir raporla Ma müfreze», «Yavruyu buraya getir!» gi İisörlüğe baslamıştır. «Hayat devam edi (Kanzuk), Yenişehirde bete dalmıstı. ban hakkında beslediğim şükran ve hüryor!» isminde bir filim vücude gerirmek Bostanbasında (İtimad), Galata Mahmu arif idaresine bildirmişlerdir. Haklısın, Madam Marya'cığım, met hislerimin bir delili olmak üzere... diye caddesinde (İsmet), Kasımpasada bi büyük filimler yapmış bir dırektördür. (Vasıf), Halıcıoğlunda (Barbud), Beşık Bu şekilde çalışan işbirlikleri bu sene Elyevm Pariste bulunan bu zat birkaç tedir. diyordu. Bu adamlardan insana fayda ^ Alfons Dode'nin meşhur romanı taşta (Süleyman Receb), Ortaköy, Arna Jak, hayretler içerisinde onun yüzüne Akhisarda öğretmenlerin işlerini kolay gelmez... Çoluk yok, çocuk yok... O Fransız yıldızı daha alıp Holivud'a gö «Küçük şey» den iktibas edilen filmin vudköy, Bebek eczaneleri. kahve senin, bu kumarhane benim dolaşıp bakıyordu. Çehresi sapsan kesilmişti. lastırmaktadır. türmek niyetindedir. Kadıköy Moda caddesinde fBahaeddin), çevrilmesine martın 14 ünde başlanacakPazaryolunda (Rifat), Üsküdarda rSelimiduruyor. Ben hükumetin yerinde olsam, Formando'nun sözlerinin nihayetini bek•^ Afrikada Tanganika mıntakasın tır. ye), Büyükadada (Şinasi Rıza), Heybeîlaböyle adamlann paralarını ellerinden Ismedi: da bir zenciler Holivud'u mevcud oldujc «Büyük Viktorya» filminin kah dada (Halk), Beykoz, Pasabahçe, A. Hisar Hâdiseyi bilmiyor musunuz, Möszorla alır, fakir fıkaraya dagıtırrm. Bari î§ Türkiye Felsefe ğunu biliyor musunuz? Bu teşkilâtm ba ramanı Anna Niyegl ve «Ledi Hamil eczaneleri. yö Formando? diye sordu. Mektubumu sen olsun, yagmur yagarken küpün'u dolmecmuası s,ında Amerikalı zencilerden Nuktuf is ton» kordelâsmı çevirmeğe hazırlan dur kadınım! Haydan gelen huya gider almadınız mı? ݧ mecmuasmın son dordiincü sa}'LSi minde biri vardır. Nuktuf vaktile hakikî maktadır. Dinçel ailesinin teşekkürü derler. Hiç olmazsa bir parça sebebien Hayır... Almadım... Ne mektu zengin mündericatla çıkmıştır. içinde şu Holivud'da çahşmıs. ve orada mükem •İf Avusruryalı jönprömiyelerden Heryazılar vardır: Vefatı teessürle haber ahnan Enise miş olursun. bu? Yeni Adam gazçteslne cevab, Bizde sol mel bir stüdyo kurmuştur. Çevrilen bü man Timio güzel bir erkek olmamakla Dinçelin zevci emekli Mülkiye MüfetMarya: îflâs ettiğimizi haber veren mek ye sağ zihnlyetı, İslâmda tarih îelsefesi, tün filimler Cantu dilindedir. Bir de beraber sempatik bir aktördür. Zavallı • Elimden geldiği kadar birşeyler tubu. Kasamızda on para kalmadı. Bü İbni Haldun'un hayatı, İçtimaî aksiyon meshur kadın yıldızları vardır. Kendısi Viyanada dokuz kisilik aile erkânile bir tişi Halil Rifat ve kızlan Güzin, Le rnan Dinçel ile kardeşi Manisa Memleyapıyorum, diye cevab verdi. Bereket tün müşterilerimiz gibi, ve bizzat müesse hakkında, Italyada türkoloji, Bursada îel ne Afrika Greta Garbo'su lâkabı takıl likte esrarlı bir hastalığa tutulmustur. Bu ket hastanesi operatörü Dr. Semih Süsefî nesrıyat, (Yosma) ve (Kuyucaklı Yuversin, budala amma, fena kalbli bir a semiz gibi siz de iflis ettiniz... Babamın suî) romanları hakkında mulâhazalar..^ mısur. Asıl adı Bape'dir ve kabile reisi rahatsızlığın bir müddet evvel satm al merman ailenin maddî ve manevî is dam değil. Okuyucularımıza tavsiye ederiz. spekülâsyonlan neticesinde... nin kızıdır. Reis kızını stüdyoya 100 ö dıkları bir papas;andah ı^eçti&i zannedıl tinadmı teşkil eden merhumenin üfulü Mösyö Formando kendi hakLndaki Formando, sözün alt tarafını işitemedi; küz mukabili satmıştır. Maujaro ismin mektedır. Hastalan tedavi eden doktor hazini münasebetile mektub ve telgrafAR bu iltifatlı sözleri dinledikten sonra bir olduğu yere yığ'ldı. Boş yerleri artık eBüyük t)ir emekle çıkan Türklyenin ye deki komikleri ise vatandaşlarını Sarlo la evdeki iki hizmetçide de ayni hasta larla keder ve acılarma iştirak eden iki öksürdü, sert adımlarla merdivenleri bediyyen doldurulamıyacak olan vasi gâne san'at dergisi olan Ar'm ikinci yıl sa dan daha fazla güldürüyormus. Orada lığın ârazı pörülmüstür. akraba ve dostlarma ayrı ajTi teşek yı iki mündericatmda Sntıd Kenıal Yetküre büyük yeis ve teessürleri mâni olindi ve kapıcı kadınla hizmetçisini gör yetnamesi hâlâ elinde duruyordu. kin (Müstakil san'at) Romain Rolland'dan, vücude getirilen filimlerin çoju faydaîı •jr Fransada «Zengin cocuğu» isminmemezliğe gelerek önlerinden geçti gitti. P. N. Boratav'ın (Beethoven'in lieü'leri), mevzulara tahsis ediliyor, sıhhî, fennî, de bir filim cevrilmektedir. Başrolleri du^undan minnet ve sükranlannı ga • Çeviren: zeteniz vasıtasile arzederler. Bedri Rahmi (Niziplin dağları\ Christian ilmî gayeler takib eden eserier yapıhyorMadam Krike'yi de mirasyıa lâyık olmıHAMDt VAROGLU Sarl Bürge, Aimos, Bernard Lankre ve Zervos'tan (Picasso ile mülâkat), İ. Galib yanlar meyanına kaydetmi$tL MacMen Robenson ovnamaktadırlar. Arcan (Thespis'in araba^a\ Avr. N. Pa mus. VEFAT Banker Rihter'in yazıhanesine doğm pazoğlu (Yunanistan m«k±ublan), K. Haydarpaşa hastanesinde Erolun sinema tarihine aid çok kıymetli Saiatya S E N sinemada bu akçamdan itibaren yola düzüldiiğü zaman, mirasçı intihab Türk musiki âleminde tanmmış sîmayazılarmı ihtiva etme'îtedir. Ar'ı okuyucuetmenin nekadar güç bir iş olduğunu d'dlardan hanende Bay Agyazann haremi tıbbî müsamere larımıza tavsiye etmeği bir borc bil'riz. vefat etmiştir. Cenazesi bugün saat şünüyor; yakından veya uzaktan tanıdıg; Haydarpaşa Nümune hastanesi, mu 1.15 te Balıkpazarı Ermeni kilisesinden kimseleri birer birer zihninden geciriyor, tad aylık tıbbî müsameresini operatör kaldırılacaktır. her birisine bir kusur buluyordu. Yolun Dr. Ferıdun Şevket Evrenselin baş yarısına gelmişti. Tam o sırada, caddenin kanlığında hastane konferans salonunHALK OPERETt ortasında, alabildiğine yüklü bir araba da yapmış ve dahiliye şefi profesör Dr. 14 mart pazartesi akgördü. Hastalıklı, kurada bir beygir, Tevfik SaSlam kebed iptidaî kanseri, şamı Beşiktaş SuadKomedı Fransezden VERA KORENE tmazlar gibi yığılı bu arabavı sürükliye haricive şefi operatör Dr. Feridun Şevpark sinemasında: Eski ket Evrensel vahim bir guvatr ekzof bilmek için, kan ter içinde didiniyor, yegibi iki büyük ve dehakâr y !d zı Hamam Eski Tas talmik vsk'asmda ameliyatla tedavi ne15 mart salı akşamı rinden kımıldatamıyordu. Arabacının ticesini, Baştabib ve bakteriyolog Dr. Pangaltı Kurtulus sikamçısı, insafsız şakırtılarla havvanm Kâzım Lakav ağızda bir gonokok vaknemasında: (Pipiça) sırtma indikce, beygirin nallan kald'rım ası ve preparasyonlannı. cild hastalıklarda takırdıyor, kıvılcımiar çıkanyor, ları şefi Dr. Nuri Osman Fren muhtelif Büyük Fransızca filminde takdim ediyor TURAN TİYATROSU fakat araba verinde sayıyordu. cild vak'aTarı ve kulak sefi Dr. Haydar Aşıkane hayatı... Erkeklerin hayvani arzu'arma teslim edilen bir kadının Bu akşam Mösyö Formando'nun yüreği parça İbrahim Aydar bir sinüs kavernözün acıklı hayatı gözleriniz önünde canlandırnlacaktır. Hakkı Ruşen ve trombofilebiti vak'alarını takdim etmişparça oldu. ilâveten : FOX JURNAL dünya havadisleri arkadaşlan lerdir. Vay hain herif vay! diye söylen Rıfkı, Eyüb Sabri Münakaşalara: Dr. Kâzım Lakay, Dr. birlikte di. Allahtan korkmadan, §u hayvana Feridun EvTensel, prof. Dr. Tevfik Sağ8 kisilik Matmazel Miçe Pençef ve ettiğı ezıyete bak. lam, Dr. Nuri Osman Eren, Dr. Süreyya Macar varyetesinin iştirakile Sonra, aklına gene mirası geldi: Tanay ve Dr. Müfide Küley katılmış (Damgalı haydud) komedi 3 perde Gala suvaresi olarak Tamam, dedi, buldum! Bütün lardır. ERTUĞRUL SADt TEK mirasımı himayei hayvanat cemiyetine Tiyatrosu Kadmları Esirgeme kurumuterkedeyim! ( Fransiîca ) Pazartesi Fakat, tam bu sırada, yediği kamçınun balosu (Kadıköy Süreyya) WiLLi BIRGEL VlCTOR STAAL Jardan bitab bir hale gelen kurada bey îstanbul Verem Mücadele cemiyetinsinemasında gir, canhevlile gerilmiş, yaradana «ığınıp den: HANSI KNOFEK URSULA GRABLEY (Bu masal böyle bitti) savurduğu müthiş bir çifte ile, arabacıyı Büyük istiklâl > Harb Heyecan ve aşk filmi istibdada Türk Kadmlan Esirgeme Derneği tabüyük vodvil sokağın ortasma »erivermişti. Canhiraf rafmdan 12 mart 938 cumartesi günü karşı isyan eden bir milletin istiklâl mccadelesi ve neiis 3 perde bir feryad kopararak yuvarlanan araba akşamı Tokathyan salonunda verile bir aşk macerası Muhteşem raks ve muzik sahneleri. Üsküdar Hâle sineması cının imdadma etraftan halk koşuşurken, cek balo ile cemiyetimizin hiçbir iştiBinlerce Hgrüran... Mösyö Formando, uzaklaştı. Arabacı raki bulunmadığı ilân olıırmr, ^(KORKUSUZ ADAM) Harri Bor r Bir iki satırla C Yeni Eserier } İLK GECE BiZ DE İNSANIZ Bu akşam S A K A Y sineması r VİCTOR FRANCEN HERKESIN KADINI 8u akşam TÜRK sinemasında İSTİKLAL FEDAİLERİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: