29 Eylül 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2

29 Eylül 1936 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© mak imkânmı vermek için talik edil- — 4 — BUKUN 25 EYLUL Para kanunu dün Fransız meclisinde âma gi e Mn altından siteşekkliği bankası banknı altı- na a ekil etmek mecburiyetinde bulu- nuyordu. Lâ; 'maddesine göre, konuşuldu Jtalyaya göre Faşizme karşı . demokrasi : . birleşmiş Roma, 28 (Hususi) — Son Cenevre hâdisesi: sonra gâzeteler şiddetli makaleler yazmaktadırlar. Bu da da, Garp demokrasilerinin, küçük dev - Tetlerle ni faşist memleketlere arşı bir cephe aldıkları tebarüz ettiril- "İvaziyetin vahim olduğunu Tuleytule | Asilerin elinde Almanlar âsileri tebrik ediyorlar İspanya kükümeti Sovyet SON HABERLER Hariciye nazırları Moskovada nutuklar söylediler j Voroşilof diyor ki: “Sovyet - Efgan dostluğu hususi kıymet arzetmektedir.,, halka bildirdi Sevilla, 28 doların. yapılabilecektir. Beşinci maddeye göre; altım.mev cudu kıymetinin arttırılmasndan a hassul edecek olan kıymet fazlası, bil- Yi komkini Hil çıkmıştır, i: ralin bazı Sal a ziyaret meldir, » ll nl eli kur- may başkanı a Ere, ru sa- bah, sü baka; ile görüştükten ge sonra mareşal w ris mevki gli general Gu- id ziyaret etmi: e MAN PRO 'AGANDA nazı- Bp Goebels iyi Atinadan Berli- ne hareket etmiştir. $ine tahsis edilecektir. sonraki maddelerde altın yapa- cağı, ellerinde altın bulunanların miktarlarını olduğu kaydedilmektedir. 'Esbabı mucibe lâyihası li E esaslı fikirler üzerinde tedir: e in siyasetinin yerine kaim ona halef olan genişleme siyaseti mübadelelerin serbestisini muhafaza etmiş olan memleketlerle umumi bir aktedilmek suretile beynelmilel plâna nakledilmek icap eder. LAY)HA MECLİSTE MÜZAKERE EDİLDİ mi re etmiş- nazırı B, Vini Gi yere ği şa çize ederken şımları Si “kabine gi mz geçtiğin- hal su- 'akat maliye nazırı bunlara cevap vere şöyle demişitr; “Frangın düşü; Krup geliyormuş Dünkü posta ile gelen Mornin; Post gazetesinde okunmuştur: EM silâh le direktörü Bay Krup V: aa işlek ve ya- m e ticari nüfuzunun temin al den plân- ra ve tarla eği üne Berlinden ayrı er Krup, Bendi Atati Rİ Kabul edilmesi için ii ta bu ebe yi terini leleri — ihti yeniden tahkimi için talimat almıştır, Fransanın kadın nazırla- rından biri istifa etti dam Joliot Curie (Jolyo Küri Kocası Joliot ile beraber ir tetkiklerinde bulun: zır, son günlerdi. Ai edil e a Viran bildirerek istifa - sını vermiştir ; arzusu kabul edilmiş- tir. Diğer taraftan konten; al dırılacağı şayiası doğru değildir.,, met 21,30 da toplanmak! üzere dağılmış ve gece de müzakere.) ©“ ler, hükümete yeni maddeleri hazırla- Gmiştir .. MARK DÜŞÜRÜLMÜYOR bakanı sake KİMLER anzer, KİMLER GİRMİYOR ad 2 (AA) — Dy Ber © Enzetesi, üç devlet arasmdaki pi i mukavolnamesinin Almanya, Sryet © Rusya ve sair milletlere teşmil ol yo -İ gazetesinin EA müttefikleri ve Kücük Anlaşma vakya ve Lehistanm Fr gitti- ği yola gideceklerini ir v etmekte Ve yalnız İtalyanın hattı hareketinin acağmın meçhul oil ilâ- ve eylemektedir. İtalyanmn Almanya ile mutabik kalarak hareket etmesi muhtemeldir. ATİNA PİYASASİ Atina, 2 (A. dö- iz lirasına istinad ettirme- tir, )—X 546 ve satış için de 550 drahmi olarak tesbit edilmiştir. İSVİÇRE FRANGI DA DÜŞÜRÜLDÜ 8 .) — İsviçre frangi- FRANSANIN MÜTTEFİKLERİ DE AYNI çi YASETİ im TAKİP ei JAsılsebepneymış? ünih, 28 (A.A.) — Führerin mua| vini Bay in Hes, milli sosyalist| partisi a Alkazar müdafile- rile onların kurtarcılarına aşağıdaki | telgrafı çekmiştir “Milli sosya Tist partisi ei kahramanlarile onların kurtarı 1, 'AHİM OLDUĞUNU BİLDİRDİ ai ben bir beyannam. nogrnteliğiik Bu beyannamede “bilhas sa şöyte denilmektedir: “Hükümet, efkârr (oumumiyeden hiç bir — mel istemez. Bun- dan dolayı düşm. ecnebi devletle rin kendisine vermekte olduğu silâh ki bedel A) — etile ödemek adır — te: iin etmiş oldu mer taikiyet rüyeelide faşizme karşı Almanya kendi petro- lunu ve kaoçuğunu temin edecekmiş Berlin, 28 (A.A. dün Breslau'ı Bunzlau'a bağlıyan lin — Breslau A yolumun smını teşkil eden yolun küşat resmini yaparken si Ri kiz ye Almanyada halledil - mi BİVLER YİNE MÜSTEMLEKE- | DEN BAHSEDİYOR Berlin, 28 — Bay Hitler, Berlin — Breslau Sen ark söylediği nutukta şunla; etmiştir : “Binlerc: ant müstemleke- miz ei nüfusumuz daha sif bulunsaydı, bundan başka hubu -| bütünde. ve iptidai maddelerimiz b ) — B. iy t bir rejim kurulmasına v. ani istediği gibi işlem müsaade ederdik. a ÖL rai de ii mokrasilere karşı bir diyece yok. lak ihtiyaçlarımıza ve e ru-| lie uygun gelen rejimi mu -| hafaza edeceğiz.,, İ tu yaklaşmak içini büyük. me retler sar- fetmekte olduğunu dirme- ği bir vazife addetti Ankara telefonu Milletler mil muvajfakıyetsizliğine Cenevre, 28 — Milletler ekle asamblesinin 11 inci madde için ittifak kemi hakkındaki teklifin hi- edilemiyeceğini ilâve eylemiştir. MUVAFFAKİYETSİZLİĞE ASIL BEP NE ya < Denimarkı 'ka nazırı B. Munh da bu- n asamiblede verdiği bir nutukta şöyle demiştir: iliğinin. ha- . Münh, sözlerini bitirirken ma- ram tavsiyesinde bulun- muş ve Ml mi idare-) cileri li mesai için çalıştıkları takdirde bunun bir hayal olmıyacağını söylemi Mz YENİ SEÇİLEN ZALAR Cenevre, 8 aa tler Ce- miyeti asamblesi en Avustural- ya ve ık kalan yeni ç kı azasını Zi ir. Bu üç saliğe 49 reyle li 48 a Yeni Zelanda ve 48 reyle de İsveç çilmiştir. Başvekilimizin Londra li — Vreme sinliğini ge devletleri paralarmı frangm yeni kıy- metine göre düşüreceklerdir, İ ağ İN harmdan — evvel İngilte- reye hareket etmesi muhtemel olma- dığmı,, yazmaktadır. Bale tayinleri en — pie ads iye mami bildiriyo Temyiz ke li terfian İstanbul deniz ticaret mahk i reisi Mel Memduh, temyi: esi “ xâportörlerinden et Remzi, Gaziantep hâkimliğine Balike - sir hukuk hâkimi Abdullah, yerine Ga- ziantep hâkimi Arif, İstanbul deniz g - Mustafa, İstanbul 2 nı € azasından le mahikemi gekliğine eskür Afgan harbiye b an yapılmakta olan bi Hani müşahede eylemi$Ü ———— Balkanlı sillerinin temaslâf! Belgrat, 28 (Hususi) — Bulgöf hükümet mür vekili > ye of, Yugoslav h nazırı esko ile, Milletler © yeti antısınm sonunda, Yug9 siri yaya gelerek başvekil B. Stoyad ziyaret edecektir. Türk sporcu'arı Kiyef Moskova, 28 (A.A) — heyeti bugün Leningratta mış ve yi oL e komi meclisine İr beden terbiyesi v& ere ri nireri selân telif spor cemiyetlerine wi p ayrıca selâm ulh hâkimliğine Sözü” kuk hâkimi Ali Haydar tayin edil? | lerdir. icra kanunu a A Teki re Cemil, Gebze müd- ettin, Osmancık ine Çıbık müddelumumisi İb

Bu sayıdan diğer sayfalar: