29 Eylül 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 3

29 Eylül 1936 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İl YAZAN: Agatha Christie Şark Ekspresindeki CİNAYET Kompartimanın perdesi kalktı ve bir kadın başı Birinci kısım Toros ee göze şarpan bir yo! olcu m m "Toros ekspresi basamağının önünde kulaklarını boylü ben adamla kraşyar Du ii - mm nlar içinde olan ba an yal- nız burnu ve yukarıya ada) re uzun bıyıkları görünüyor. Hava kış, her taraf kriz ve buzlu ol- duğu için böyle sabahın saat beşinde bir yolcuyu mi hoş bir şey değildi. Fakat müli bu yolcuyu her halde memnun 2 ek lüzumunu ani Bir: muştr. z evvel konuşurlarken gene - ral ona Sale nasıl teşekkür edeceği bilemiyorum. Davetimi ka ederek sız ordusunun namusunu ri demiş, oda ME yi Asla ii neralim, bir gün benim hayatımı kür - tarmış oldu; ağam e yi sözlerini kullanı ülâzım ükonk bu sözlerin ma - kumani diğeri istifası V vermişti. Ondi generalinin yüzü birdenbire simi ia bir hafta içinde on yaş gençleğ - iğ bu olup sienlerömn sonra dönen simdi çikalıya elinden kadar hürmet etmek icap etti - m için yolcuya tiyordu. Onun karşı son derecede nazik davranıyor - du. Bu arada mülâzım Dubosk lâf olsun di, . iş Arpaz ve İs- tanbula varmış ii Herkül Puvaro cevap Ki — Evet öyle. — İstanbulda biraz kalacak mısınız iye dar hiç Evet, Bu şehri şimdiye ka! görmedim, Bir gün bir seyyah gibi kk isterim — Her hede çek iyi edersiniz. A Yasofya hn en ml e eser- lerind birr. iple lerinden Gi için 8 yy Gk ET w gildir. Jim ki Toros dağlarda aplanıp kalmasın. ie gey olur mu? yıl bü; olmadı. uğa uğra - LL kadar henliz yi bir hâdise vE gelen ha - — İnşallah bir orlui mayı, Yalnız, Avrupadan bi dei değil. erler kle ya kanlara çok fazla kar Dal Almanyada öyle erir ini ya nl A er bak vi kadın başı dışarıya doğru eğil - * Meri Debenbam Bağlattan geliyor” dini du. gi — » haltı Pe Miş Ne denberi gözüne erkük g uy emişti. treninde, gözüktü Bu arada kondüktör konuşan yolcu- lara yaklaştı. Onlara artık hareket za - manının sui Si anlattı. Saat mam ç kı- yafetli bir adam nasıl ciddi ayi A ye ım Dubosk son teşyi n eken 'M. Puvaro kendisine ni kür etti ve acele ile trene atladı. Arka- sından kondüktör bindi. Şapkalar - landı. Tren kalktı. Kondüktör M. Puvaro'yu kompartı - manına getirerek lüks mefruşatını işa - ret eder gibi: — Bakın, Mösyö, Her ii mükemmel dedi. Bavulunuzu şuraya e ör ei ayi şekilde elini tı. M. Pi hareketin ma- nasını anlıyan ai yl bir ta- vırla avucunda sıktığı bir banknotu u- zattı. — Çok ai ederim!.. Biletiniz bende, Fakat pasaport lâzım. a - da kalacak yi cağım... Galiba trende fazla iki yolcu var. Biri ması ro bir köşeye büzüldü. Bir iki inst ali Uyanürğr vaxt saat "dokuz buçuğa gel mitşi. Kalktı. Bir kahve içme) Li çin lo- kanta vagonuna gitti. Burada yalnız bir kişi vardı: Genç İngiliz kadını, Genç kadın otuz yaşla - rında görünüyordu. Sabah kahvaltısını ısmarlayışı, yemek yiyişi (o kendisinin ra Pp anlaşılıyordu. Yeni İngiliz genç kızı selâm- adr: — Bonjur matmazel Debenham. yü etmek çile pek yeli vr Fakat korkmayın si poe oturdu, Garsonu oâmirane bir sesle çağırdı. İki rafadan yumurt: askere çarpmış, id rmişti. Suçlu, bu vakadan pe sl alrkonulmuş, sonradan | mişti ban üçüncü cezada yapılan du-| bir ii şahit dinlenilerek ve bir kaç keşi ılarak son $i am, kr ie Feri- ğ ı bil z suçlunun simon 100 kilometre hız- la sürdüğü! ke tedbirsizlik, dikkatsizlik v ara riayetsizlik ile ölüme ll olmaktan cezalandı. Tılmasını istemişti. Bunu takip eden im suçlu bir istida vererek, 1! göster- mek sella mahkemenin naat ti reddet- mişti, de e olduğu yerde durmuştu. Red dolayısile, usulen vaziyeti tet- kik eden ağır ceza heyeti, dosyayı ve istidada yazılı sebepleri gözden ge- girmiş, — eticede mahkemenin bitaraf- varid o! lığı, bu itibarla rel kabul olunamıyacağın ii ei elm üçüncü cezaya ye sabah yeniden açılmış ve e tetkikat yapılıp e rm bildirilmesi için duruşmanm de- vamı 12 teşrinievvel Saat 15 e kal e Polis Haberleri Çocuk.deyip... geçmemeli! larında kavga ek ali jiletle ii ziyi sol kalçası ştır, Ya- ral çocuk na hastahanesine kaldı- rilmiştir. KÜÇÜK — Ba yazitte cami arkasında oturan 13 ya- şmda et, seyyar simitçi 14 ya- şmda Mustafa, Li yaşında Dd 16 TRAMVAY İŞÇİLERİNİN BİR Bazı müesseselerin, iş kanunu tat- yazılmıştı. Tramva; de bu tedbirlere baş vurduğu söylen- agi t odasmdaki sanayi mü- m bazı eski tramvay işçileri müracaat ederek işten çıkarılmış o Si duklarını bildirmişler, beri ini emi bu > iyi a ai i istemişlerd iği ire bu işçiler bu- e istida ile e rmasa edecekler- a yi ZİMMETİNE GEÇİRMİŞ! Gri mezat idaresi m ken etine 17 1 ruş ge- çiraiği id m e edilen Saibin ağır ceza hakye- rinde, dün dei le son safhasma gelmiştir. km Ahmet Muhlis ceza af fakat Saibin ma- kaz a cezasının azaltıl- masını bu mesi katmıştır. “Saip ini istemiş, samihr arasında Kirin ve kızla; göstererek, Kendi onların ri: miş, bu sırada karısı ve kızları ağ- W ecir ri dosyayı tetkikten geçirip en aa verecektir. NAKLIYE ee, ŞIKA İhracat tacirleri, 1 maddeleri- nin Dali bazı vapur acentalarının fazla nakliye ücreti aldıklarmı ve avlusunda abi kumar oynarlarken yakalanmışi ai e —Ev velki gece Üsktidarda Validei atik mi h allesinde Bağlarbaşı ak bak kal Salihin dükkândan yangın çık- mış, bu dükkânda üzerindeki ev ve yanındaki Azminin iki va Ni a) kah- ve dükkânı tamamen yan: Yangınm neden çıktığı m tes- bit a ile sütlü kahve ısmarladr. Bir aralık M. Puvaro'ya doğru baktı. Fakat yine, 5a-| rak yaralamıştır. Şoför rim vi onda yaban: yokmuş gibi' ko -İ yap hastahaneye kaldırılmı nuşmakta devam etti. Bir müddet sonra Bundan başka Köprü ER z kalktı. artımanına gitti. | gecen 4976 numaralı otomobil Kum- iü yemeğinde de iki İngiliz bir kapılı Agoba çarparak ağır surette oturdular. Salonda yine kendi yaralamış aralı Gülhane hasta- dai başka kimse yokmuş gibi > >İ hanesine si kabile kile diva Eğ SA A kında bir tal sordu. Konuş darda .. ma arasında her ikisinin Bağda a ir ilem len Bağte bir aile yanında mürebbiye o- çalıştığı anlaşılıyordu. Miralay enç kıza doğruca İngiltereye mi git - bi yoksa Mey bir kaç gün ka - cağıni mi e eğin Londraya gidiyo - ei EK tsekibuld bir kaç gün kalmamak bir yolcu için çok esef edilecek bir şey- e ki evvel yine bu yolda seyahat ettim. İstanbulda o vakit üç gün kalmıştım. MIŞ 3 di mahallesinde Üzüm kızı sokağında ot iracaal 142 lirası ile bazı eşyasının çalındığı» nr iddia etmiş, Süphesinin bir gün ev- vel evini temizlemeğe gelen Toto ü- zerinde olduğunu söylemiştir. 'Toto £kalanmış, çaldığı para ve eşyalar bulunarak sahibine verilmiştir. İŞTEN ÇIKRİLAN KAPTAN ve Bi müfettişlerinden Bay Fuat Büyükdere iske- lesii ii anarken pi İner t evvel işten çıkarılan Seyfi ki im taarru- zuna uğra Seyfi ki ai müfettişi yumrukla (Arkası var) i bundan zarar kezine bildirerek tavassutunu rica et- erdi. Türkofisin bu acentalarla yaptığı e nakliye fiatları a Lİ yeniden ti odasma müracaat a yaa ve ir meninin mia olm a rağ- men nakliye fiatlarınm ED bali ol duğunu, bir defa da odanm bu hi ta acentalarla temasa geçmetini tat. ası dileği nazarı dikkate alarak kii ayrı ayri temas et- Vapur acentaları, nakliye fi- da asgari haddi tatbik etmekte daha vazi- i lan in- irmeyi yapacaklarmı bildirmislerdir. ÇUKURLARA İSARET KONULACAK Şehrin bir çok ia açılan çukurlara işaret konulmadığı, bu yüz- den kazalar olduğu görülmün, alâka- dar şirket ve müesseselere tebliğat ei mir için acılan Su, hava esi - Sm çukurlarmın başlarına kon- mak üzere ayrı ayrı ba tesbiti düşünülmektedir. > dövmüş ve tile kolundan isirmiş- tır. Zabıta tahkikata başlamıştır. KÖPEK ISIRDİ — Nişantaşı Vali ilplş kendi Kiler; apartı San inden eçerken ikiye Nİ Be Rifat i ven 6 Bediay ısırmıştır. Bedia ve e kuduz a davihanesine gönderilmişlerdir. meşhut kanununun perşem- be ai sinemi başlanacaktır. müddeiumumisi Bay Hikmet Onat dün | sabah yilkyetsaki büyük salonda top- anan zabıta memur! konfe- vermiştir. Re nı gösteriyor. itibaren Beyoğlu ve İstanbul iki mahkeme taaliyete geçecektir. — ———— GEÇİT YERLERİ NE ZAMAN il. ECEK? Geçit yerlerinin işaretlenmesi , rafında Yam tecrübelerden müsbet ir netice elde edilememiş, yeniden rim belediyelerinden bazı m: alümat. sorulmuştur, Geçit Geli işaretlenmesi şim» dilik meçhul bir zamana kalmıştır. BERBER DÜKKANLARINDAKİ TASLAR KALDIRILACAK yiz n anla” lediye tarafından çe den e ee büyük ir : berber dükkânında, kani zig çe bir zaman za mii Tİ ası bildirilmiştir. z KONSERVATUVARA GİRME | İMTİHANI iğ bu sene zarim- da belli olacak ve asli talebe olarak kaydedileceklerdir. 4 SAĞLIK BAKANI Pi | PAYA GİTT, Bir müddettenberi şehr v lı »hhiye Vekili Refik al resle Avrupaya mişti z MUAMELE VERGİSİNDE YA- Nezihi dün öğleden evvel ver öğleden sonr: zeytin yağcıları dinli iştir, Sanayi hekim ez dinleni! bugün bitirilecek ve raporun en bir zamanda hazırlanmasına baş caktır, m şi öğleden m0 üddeti lunan İktisat Vekâleti reisi a Yaman Ait

Bu sayıdan diğer sayfalar: