1 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 17

1 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 17
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

14 Sayfa —-— Son Posta'nın tarihi tefrikası: 36 Kılıçlar o bileniyor. demirlerine su veriliyor... Hücum.. bü- yük Han üzerine hücum... Bütün bun- ların başında siz varsınız... Nasıl, doğ- Tu mu noyanım?: Hatty Bahadır, oturduğu yerden bir yay gibi fırladı. Bir tekme ile falcı ka- dın: yere yuvarladı. Dizini onun göğ- süne dayadı. Parmaklarını gırtlağına doladı: — Şimdi.. sen cevab ver, bakalım... Sen, falcı değil; Timurun casısusun, Doğru değil mi, domuz karı? Diye bağırdı Kadın, bir çığlık kopardı. Gözlerini kapadı. Dudaklarının arasından duaya benzer, bir şeyler mırıldandı. Hatay Bahadır, hançerini çekti. Ka- duvn boğazına dayıyarak isticvaba bâş- Tadı: — Hiç inkâr etme.. seni, İlk görüşte tanıdım. Semerkandda da bir taraftan falcılık, diğer taraftan da Timura ca-|boslce sarayımıza girip çıkıyordu. De-! Söyle bakalım, be-|mek ki, böylece her sırrımızı öğrenmiş,, | oi ) mi Timura haber verdin ini? Zadın inler gibi cevab verdi: — Şüphe içi tirdikten sonra haber” gönderecektim.. — Demek ki, saklamadan söylemiye cesnret ediyorsun? — Artık saklamıya ne lüzum var?. Nasıl olsa, beni öldüreceğinizi biliyo- TUM — Kiminle haber gönderecektin? — Bir vasi oulacaklım. — Öllürüleceğini biliyor musun? — Hiç, ele £ şım yok. muhakkak vardır. Kadın, acı acı güldü: — Ölümden korksaydım, bu işe gi- rişmezdim. Hatay Bshadir, kadının gösterdiği ordu. derecede istihfaf eden bu r şey itiraf ettiremiyece- Kadınm üzerinden Kalktı. Yakasından tutup sürükliyerek, küçük m ortasına fırlatıp altı. , ın kapısını açarak, O çağırdı: bir odan Bu iki defa seslenmiye, küçük köle Şenkul, cevab vermedi- Diğer iki köle koşup geli Hatav Bahe — Şenkul! nerede? Köleler, cevab verdiler: ,-— Birkaç d çıkıp gitti, — Nereye gitti?.. — Bilmiyoruz. sizin bir yere yönderdiğinizi zannettik. — Koşun. Yakalayın. Onu kim geti- rirso, e'li altın mükâfat var, Küleler, bir anda sıçradılar. Sokağa açılan küçük kapıdan fırladılar. Hatay Bahadır, bu kölenin de falcı kadın ile müşterek olduğunu anladı. Küçük nın kapısını kilidledikten sonra, bü saraya geçilen dehliz kâa- pisi açarak, bütün kuvvetile koşmı- ya başladı. - O sırada Kı Ten birkaç büy tüccarı huzuruna ka- bul etmiş. onlarla görüştükten sonra, harem dairesine girmek üzere idi Hüküm Hatay Bahadırın koşarak geldiğini görünce durdu. Büyük bir me- rak ile sordu: — Hayrola noyan”. Hatay Bahadır, Kamer Hana yaklaş- tt. Kulağına eğilerek: — Celâletmeâbi., Mühim. çok mü-, hir bir hâdise... Fakat burada 3öyle-| mızrakların | çen casus yaşatılır mm?. | — Eğer; arkadaşlarını söylersen, se- oğukkanlılıktan dolayı öf-| kika evvel, koşa koşa Biz, acele olarak| er Han, Buharadan ge- biri- mümkün değil. Şu odal jane girelim, D.y ıldandı | Kamer Han, dehlizdeki odalardan bi- Jrine girdi. Gittikce artan bir merak ile: | — Mühim. çok mühim bir hâdise Ma O halde, çabuk söyleyiniz, noyan. Dedi, Hatay Bahadır, kapının önünde bek- liyen kölelerin işitmesinden korkarak, meseleyi başından sonuna kadar kısaca nakletti- Derhal, şehir kapıları kapansın. Esaslı bir tahkikat icra edilinceye ka- dar dışarı kimse bırakılmasın. Bâhu- suş o küçük köle kaçırılmasın. Lütfen, derhal emir veriniz. Dedi. Hatay Bahadırı nsözlerini büyük bir dikkatle dinliyen Kamer Hanın tüyle- ri ürpermişti: — Vay mel'un karı.. kaç senedir, ser- bunları Timura bildirm! la biz bunu hissedemen nç yılanı, içimizde Nasıl ol- verm | Hatay Behadırın elli altın vâdettiği köleler, küçük köleyi yakalayıp getir- mişlerdi- Kamer Han, korkusundan ftitriyen bu çocuğu bizzat İsticvab etti: Bütün teh- didlere, ve mükâfat vödlerine rağmen, kü : ilmiyorum Sözünder. başka, tek bir söz söyleme- di. İ Artık hiddetinden çıldırma derecesi- ne gelen Kamer Han: — Çabuk.. o mel'un kadını da, bu İ- nadecı çocuğu da celiâdbaşıya teslim e- ——— mma Lee Gir Doktorun Cünlük iü | Kollarından o (9 İshaller Rerhangi bir hazımsızlık, #oğuk algınlığı muzir ve tesemmümü ib olan gıdalar meselâ bayat balık, midye, istrldye gibi geyler, sucuk, pastırma ve ağır salçalı yemekler barsaklırımızda Utibab ve tah- le getirerek ishali mucib olurlar. ak'alarda kat'iyen ameli kesmek için iç kullanmak caiz değildir. Harler çıkması lead eden muzır madde- leri afyonlu İâçlarla barsaklarda tevkif etmetr büsbütün hastalığı ilerletir, İshal- ler ekseriya karın ağrısı ile refakat eder. Bu gibi vak'alarda en evvel yapılacak gey derhal bir müshll almaktır veyahud hiç değilse çok sıkı pehrizle ishali tevki- fe çalışmaktır. İshallerde süt, yoğurd ishal büsbütün artırır, Alınacak gıdalar çay, pirinç Sw- yu, nişasta peltesinden ibarettir. Karın Üzerine sıcak kompresler tatbik etmek İ te çok Taydalıdır. amam mmm (9) Bu notları kesip saklayınız. yabud bir albüme yapıştırıp koleksiyon yüpınız. ' Sıkıntı yamânınızda bu notlar bir doktor gibi imdadınıza yetişebilir. t il Nöbetci Eczaneler Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlar- dır: İstanbul cihetindekiler: Aksarayda: (Sarım), Alemdarda (Sır- ni Asm), Bayazıdda: (Belke), Samat- yada: (Erofilos), Eminönünde: ( Beşir Kemal), Eyübde! (Arif Beşir), Fenerde: (Emliiyadi), o Şehremininde: ( Nazım ), Şehzadehaşında: (Asaf), Karagümrükte: (Suadi, Küçükpazarda: (Necati Ahmed), Bakırköyünde: (İstepan). Beroğlu cihetindekiler: İstiklâl caddesinde: (Dellasuda), Ga - Istada: (Hüseyin Hüsnü), Taksimde (Li- moneiyan), Pangaltıda' (Nargileciyan), Beşiktaşta: (Nail Halid). |, Kadıköy ve Adalardakiler! Üsküdarda: ( İmrahor ), Sariyerde; (Osman), Kadıköyünde: (Hüsnü, Rıfat), Büyükadada: (Halk), Heybelide: (Halk), SON POSTA Ziya Şakir Yazan: Hatay Bahadır oturduğu yerden bir yay gibi fırladı. Bir tekmede falcı kadını yere yuvarladı, dizini onun göğsüne dayadı, Parmaklarını gırtlağına dayadı: “ Şimdi, cevab ver, sen falcı değ |, Timurun casususun, deği! mi domuz kan, diye bağırdı diniz. O, bunları söyletmesini bilir, Diye, emir verdi. | Gecenin derin sessizliği ve karanlık- arı içinde, sarayın bodrumlarından â- i€'kl: feryadlar işitiliyordu. Şehirdeki casus şebekesini bir an evvel öğrenmek için Kamer Han ile Hatay Bahadırın sabırsızlıkları artı- yordu. Her an, cellâdbaşının koşup gelerek ibu inadet casusların itirafta bulunduk- larımı baber vermesini bekliyorlardı. Fakat, saatlör geçiyor; bekledikleri ha- ber, bir türlü gelmiyordu. İ Kamer Han, telâşlı telâşlı odada ge- İziniyor. işkence yapılan yere sık sık e göndererek casuslafın, arkadaş- larını söyleyip söylemediklerini soru- yordu. Birdenbire sesler kesilmişti. Kamer Han, kapıyı açarak orada lerden birine: İdi. Koş, bak. Galiba, söy- Köle, kendini parçalarcasına koşarak i, Kemer Han, derin bir sabırsızlık içinde gezinerek kölenin avdetini bek- ledi, Bir kaç dakika sonra köle, nefes nefese avdet etti; etmeap!.. Casusların ikisi de bayılmış... Cellâd başı, « Yapılacak her şeyi yaptım. Arkadaşlarına dair; müm- kün değil, kir şey söyletemedim. Bana kanaat geldi ki, bu işde bunlardan baş- ka kimse yoktur. Eğer olsaydı, yaptı - İğrm işkencelere | tahammül edemez; söylerlerdi. diye haber gönderdi... Kadın da, çovuk da, kanlar içinde bay- gın yatıyorlar. Derin derin nefes âlı- yorlar... Cellâd başı, başuçlarında du- ruyor, Fermanınızı bekliyor, diye ce- vab getirdi. — Arkası var — İRABYO Bugünkü program İSTANBUL 1 Mart 1925 Sah Öğle neşriyatı: 1250: Plâkia Türk musikisi. 1750; Hava- diş. 1305: Plâkla Türk musikisi, 13.30: Muh- telif plâk neşriyatı. Öğle neşriyatı: 11: İnkılib dersi: Üniversiteden naklen, Mahmud Esad Bozkurü tarafından, 1830 Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu nam! İna konferans: Zirant Bankası müdür mua- wal Reşad. 19: Nebil oğlu İsmali Hakkı: İki arkadaşı refakatile, Türk musikisi ve balk şarkıları, 19.30: Konferans: Beyoğlu Halkevi | namına, muharrir Naci Sadullah (fayvan İsevgisi). 19.55: Borsa haberleri. 20: Klâsik Türk musikisi, 2030: Hava raporu. 2033: Ö- mer Riza tarafından araben söyler, 2045: Vedia Rıza ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları, (saat Ayarı). 71. 115: Tahsin ve arkadaşları tarafından Türk İmusikisi ve halk şarkıları, 21.50: Orkestra. İ2245: Ajans haberleri, 23: Plâkla sololar, 0- pera ve operet parçaları. 23.20: Son haberler ve ertesi günün programı, —— 1 Mart 1938 Sah ANKARA Ökle neşriyatı: 12.30: Muhtelif plâk neşriyatı, 1250: Plâk: Türk musikisi ve halk şarkıları. 13.15: Dahi- li ve harlet haberler. Akşam neşriyatı: 18.30: Muhtelif plâk neşriyatı, 719: Türk musikisi ve balk şartları (Leman ve arka- dasları), 1930: Saat Âyurt ve arabca neşri- ,yak 1945: Türk musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve arkadaşları). 2015: Mil iklısad ve tasarruf mevzuunda konuşma. 20. 30: Plâkla dans musikisi, 21: Ajans haberle- İri 9115: Stüdyo salon orkestrası. 21.55: Ya- İrmki program ve İstiklâl marşı, ESKISEHİDE Ses - Işık Kitap Evi ilk, Orta Lise mektep Kitaplarının Satış Merkezidir. TLI SA Gi A Ankarada haftanın |w spor hareketleri SP Geçen hafta Ankara çok canlı spor tezahüratına sahne olmuştur. Bunla - rım başında Ankarada bir Galatasaray klübünün teessüsü ve Galatasarayın mil| terini imzalamasını, aşağıda li küme maçları münasebetile Muha -İden bir intıbal, daha aşağıda fizgücü ve Harbiye ile karşılaşması| taseray - Harbiye maçile iki arada görüyorsunuz. vardır, OR Yukarıdaki resimlerde Gay lokelinin açılması i iye Veğili Şükrü Antrenör Zabo hakemleri çalıştıracak Galatasaray Klübü futbol Antrenörü Za- bo İstanbul bölgesi hakemlerini çalıştırmak ginden için haftada Iki gün futbol Alanlığı emrine İsari ders görecekler, cuma günü de Galata- de Avrupa güreş şampiyonası hazırlıkları Polonyada yapılacak Avrupa güreş şam - piyonası için Güreş Federasyonu bazırlıkla- ra başlamışur. Güre; Federasyonu umumi kâlibi Şinasi Özdemir kafileye riyasel ede - cektir. Türuiye- Romanya atletizm maçı arihi 28 - 29 mayıs olarak tesbit e - mından çıkarılmıştır. Istanbul atletizm bayramı Mayda Kadıköy stadında yapılacaktır. Bu ler iştirak edebilecektir. ja ştir. Birık atlama, çekiç atma We 400 NE — POĞTA -İ| manda 202343 kiçi bulunmuştur” Dokuzuncu İstanbul atletizm beyramı 8 müsahıxalara her mıntakaya mensup atlet.) ( Aston Win al Balkan basketbol turn iştirak edeceğZ Romanya Basketbol Fede: tertib edilen muvalariz yapılacaktır, İngiltere kupa maçlif', Kral Kupası maçlı İn berabere kaldığı için bir üstüste maç yapmağa mecbur Vils ile Chariton takımları karşılaşmaışlardır. Beşinci tor sahasında 78031 kişi önünde ö miş, ikimci berabere maçinds Atletizm Pederasyonu tarafından AZIK -| e sap Kişi, üçüncü bet çi lanan Türkiye - Romanya atletizm müsaba-| adında 64782 kişi gibi mübi ye Yoplamıştar. Pr İkt klöbün sarurt ölerek yaptığ Son karşılaşmada Aston 4 müdöet 1 - 1 devam etmesi9* altı daklımda sağı açıkları BO yaf üç gol atmış ve Kar dö Hi? tane Manchester Ciky e önümüzdeki temmuzdâ İ verilmiştir. Hakemler pazartesi günleri na «| yapılacaktır, Romanya, Yunanistan, saray klübü salonunda idman yapacaklar -| Yugoslavya arasındaki müsabaka” mili takımı da iştirak edecektir. Basketbol turnuvaları Bükceğ Kayanın Z ui” «Balkan an minasebeti 0 7 vas bur için 45 karşılaşmtıkö”

Bu sayıdan diğer sayfalar: