January 26, 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 10

January 26, 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i liz Mei il EO Ankara belediye zabıtası talimatnamesini neşrediyoruz 7 — Kullanılan her türlü aletler, nl — Kuyruk yağı, malgarin yağı, iç yağı, vejet dalin İle zeytinden başka - İ nelerden çıkarılan yağ açıkta satıl- an linceye kadar bakır, kurşun sırlı cak bu yağla- kunacağı her şey mermer emay — İmalâthanede yalnız matbah t zu balumuulacakır. rr yerine ir kimyevi Jarda satılacaktır. Bakkal dükkânlarında fare, sinek, ge Bacaklağd kullanılacak bahar mış olacaktır. İg-E Bu dikkânlerd s rı mutedil dereceyi geçmiyecektir. 10 — e ez e kullanı- Jacaktır. Ciğer, işki ve saire gibi şeyler karıştırmak ile 11 L ducüklar ipallmenla iste de bu iş için yaptırılmış bol hava F — Lokantalar Madde 307 — Bu dükkânlar Yemek pişirmeğe, 5 ie e) kapları yıkamaya mahsus ol- caktı a üzerine, hangi cins sımdan teşekkül edecek ve yemek pi- şirme ve yenilme zemini yıkanabilecek veçhile su geçmez bir maddi ii ve nevi etten hangi ei ve Be i mm m apıldığına dai konul M add e Dışardan gelen sucuk- > ıskaralı ve sifonlu Bu dükkânlardan mecraya dayanan delikleri olacaktır. ii Ml şartları haiz ahallerinin l hşab ü Kapların yı- muracılara da şamildir. C — Kimyevi ein mrt yapan — Tuzdan yn ndir Ek kons e kısmın duvarları zeminden me Yan kadar lamb yele olacaktı > bol gündüz ışığiyle a sekilde kâfi mikdarda eri göstermek veya dayanıkla- rinde koku duyulmasına meydan br- işi rını arttırmak için kullanılan “Bi Hite de m mikdarı Ge 0.125 i geç- miyecekt kal dükkânları 306 — Bakkal dükkânlarının rw | > tertibatı yapılmış olacaktır. Bu dükkânların en yersek yi iie kkânların ön WE kapalı olacaktır. irili ii dur . i e uyacakları şartlar | lerin açıkta bulundurulması ve açıkta şunlardır. — Dükkânların başka dükkân ve Ee yeti Hu- Yİ suşi ve tercihan kârgir binalar olacak- tar. 2 kak daki nın Di veya sokağa duman ve koku gıkartılması yasaktır. Ona göre mü- 1 sl ür ince telle örtülecektir. wi geçmez bir maddeden i rık ve çatlak kap, bardak ve fincan, ka- şik çatal ve bıçak; Tekeli, kirli, koku l dükkânlarının zemini muşamba İ- a mezeli ir. — Dükkân hiç bir tarafında de- bulundurmak ii n münasip bir yönle müşterilerin yıkamalarına gündüz ışığiyle 5 — Her taraf bol tertibatını haiz bulu: ye 6 — Pişirilmeden, yı cek bütün gp nda ik er Jan Epi Biter El 0 deleri bulundurulacaktır. Ve satı! üzerinde fiat ve vasıflarını birer etiket bulundurulacaktı 7 — Tereyağından taze el havluları konulacaktır. 8 — Bulaşık kaplar sabunlu ve soda- lı sıcak sularla yıkandıktan sonra ay- | rıca kayn: he raflarda kendi alarm kendine kuru- 3—7222 kullanmak ve bozulmaya meklerde başlamış yemekleri dükkânlarda bı beci lokantalar hakk: bez p işık yar ye l maz. Bu gibi mahaller dükkânın ayrı İdun mahalli icaplara göre bele- Mil ve yağından yalnız zeytinden çıkarılmış yağ zi Mahlüt yağ mak ve vasıfları larak yaptırılabilir. bi erkan ve yerin adı yalnız geldi ini yağ satmak yasaktır. gir tutmuş iptidat maddeleri ye- 11 — Listelerde etli yemeklerin, gi ci ik e ı, kebabçı v. İlerle dükkânlar, | Madde 308 — Aşçı, kebabçı, ye Mad: Balık, köfte ve saire azeri ve veya eya ir Di olursa olsun seyyar aşçılık yağmak & rasaktır. (Sonu var) Cumh N Merkez Bankasının 22 İkinci kânun 1938 vaziyeti AKTIF Kasa : Itım; Safi kilogram 19.626.357 knot Ufaklık ahildeki me : Türk Hira: Hariçteki ARAB er Altın: Safi yari Gaszs0n Alta tahvili kabil $« dövizler. Diğer dönme ve borçlu kliring bakiyele Hezin sabi illeri e edi. aile nakdiye e Kai inci maddele- rine İLE ye tarafından vaki Senedat e anı : Hazine bonoları. Ticari senedat. Esham ve Tahvilât Cüzi ( Deruhte edilen a—) erkeğe kargılığı (ham ve tahvilât Gibi kıymeti ne ) Serbest esham ve tahvilât danı * ie n— Avanslar Altın ve döviz üzerine Tahvilât üze: Hissedarlar : Muhtelif ; LİRA 21.606.040,92 18.902.277,— 1.198.813,93 47.707.131,85 583.701,11 553.701,11 9.118.729,56 3.364,75 22.189.425,14 31.911.519,48 158.748.563,— 14.372.217,— 144.376.286,— 30.424.951,75 39.424.951,75 38,810,316,02 5.208.470,54 44.027.786,56 68.148,— 1.592.540,23 7.661.288,23 e 4.500.000,— 17.314.381,60 YEKÜN £ 337 477.046,55 PASIF LİRA Berhaye.£ 15,000.000,— İhtiyat akçesi : Adi ve fevkalâde 2.105.172,40 eri 6.621.160,10 Tedavüldeki banknotlar : Deruhte edilen evrakı nak 158.748.563,— Kanunun 6 ve 8 inci a tevfikan hazine tardiımdan vaki öl edi. evrakı nakdiye bakiyesi, 144.376.286,— Karşılığı tamamen altın olarak ilâveten tedavüle vazedilen. 19.000.000, — Reeskont mukabili ilâveten ted. veni 13.000.000, — 176.376.286, — 12.934.794,27 Türk lirası mevduatı : ii Döviz taahhüdatı : Altma tahvili kabil dövizler. 956,45 Diğer dövizler ve alaçaklı kliring bakiyeleri, 27.207.331,93 Muhtelif ; 99.337.454,25 YEKÜN : 337.477.046, — 2 Mart 1933 tarihinden itibare! İskonto haddi Ye 5 1/2 Altın üzerine avans Jo 4 1/2 asırda kremleri ve 3 — Krem Bal Elbise yaptırılacak | yekdik. "idi lr Çil, Leke ve sivilceleri kâmilen izale eder. Yarım nberi mahfillerin takdirle kullandıkları is e 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 1 — Krem Bi in yağlı, gece için pe: 2— in Bölen yağsız, we z İsamin acı badem, İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ, — Beyoğlu, İstanbul sıhhi güzellik Ankara Emniyet Müdürlüğün den : eherinin Mikdarı muhammen fiatı o Teminatı Cinsi takım Lr. Kr. Lr. Er. İhale günü a al amam Kai Sıvu elbisi 145 2 0 00 8.2.9038 1 günü t 16'da si tarihinden 8.2.938 tarihine kadar 1 $ gün müddetle yeniden eksiltme 9 ilmi İsteklilerin gösterilen gün ve saatte emniyet müdürlü, il ın komisyona gelmeleri. (177) 1—416 - kani, DIŞ TABIBL kızı ve sadırâzam mn mübarek Galip, Eldemin eşi M. AZİZ TUNÇ Pazardan maada her gün has talarını kabul ve tedavi eder. Adliye Sarayı yanında Sarraf A No. 1 3—6949 leri rica olunur

Bu sayıdan diğer sayfalar: