26 Ocak 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 9

26 Ocak 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 YT “ rr Ra LOR s4 HER “Kaçan Suzan heyecanla başını arkaya çevir- | i, » Caddenin gürültüsünden çağrıldı- AÂYE kadın Yazan: Zahir Ferid Törümküney — Kocamı birakıp bir harsiz. gbi yordu. Bu sefer de Suzan: amı Andaç NÖBETÇİ ECZANELER : İstanbul eczanesi Merkez Pazar Pazartesi pi Salt Ankara o» Çarşamba (Yeni ve Cebeci eczaneleri Perşembe : Halk ve Sakarya, ma » Ege eczanesi Cumartesi Sebat ve Yenişehir eczaneleri HALK ve YENİ SİNEMALARDA MATİNELER Hergün Pazar 1445 ir 1100 1645 1445 13.00 18.45 1845 1445 1,00 21.00 1645 » 1845 21.00 Pazar ve cumartesi günlerinden başka > ii LK sinemasında hergün halk tineleri: 12. Bim deği : Pazı uğZUMLN ÜRE ERON NUMARALA! gın ihbar: zi, < Telefon ee 1024, — ga 281 diri incel jeri Beki bir be “Telefon numaraları: 2043, 1050, 1196. — 2806, 3259, — Yeni- Bizim taksi: 2323 — OBÜSLERİN İlk ve Son EFERLERİ lan K. dere'ye Ulus M, de K. dere'den Ulus M.na | 7. 23.00 2320 725 70 7.30 800 Ulus M. dan Çankaya'ya 23.30 Çankaya'dan Ulus M. na 23.30 20.00 Ulus M. dan Dikmen'e ik 200 Dikmen'den Ulus, M,na 600 6.30 21.00 2130 20.0 21.00 20.30 20.30 Ulus M. dan Keçiören'e Keçiören'den Ulus M. na Ulus M, dan Etlik'e 830 Etlik'ten Ulus M,na 1.00 700 700 630 630 Ulus M. dan Cebeçi'ye Cebeci'den Ulus M. na 1718 71$ 948 Cebeci'den As. fabl. ra As, fabl. dan Cebeci'ye $. pazar'ndan Akköprü'ye Beni Ulus M. dan Yenişehir'e ai — us M. dan Yenişi vi iri i “yorlardı, Erkek, ellerini çk ik Kine almış hararetle, ei sıkıyor- . Suzan âdeta tıkanacak gibi Kok VE yavaş kiz salk fe Lili a) Feridi... ben seni şarkta biliyor- oldu. | da lığı yapamam. Di liyordı Bi devam eden müna! n senra, Suzan Feridle kaçıfağı bul eti "Hareket ünün e dılar. Ha) akaşalar- ydarpaşadan hareket eden eks- Yenişehir, İstasyon ve Bakanlıklara » her saatı bep gece muntazam seferler vardır. Pazar günleri ilk birer saat sonra başlar. Akşamla; a meydanından Yeni- şehir'e ve Yenişehi ir'den Ulus meydanına sidecek otobüslerin hareket saatleri, sine“ maların Sn ini Saatlerine tâbidir. kadının. parma geld. “Yüzümde in- ru uçuruyordu. Tiren Tuzlada Seri ksek ses- luyord Biraz sonra, 'A SAATLERİ Posta a SN a 2 ear İstanbul cihetine meki kabul e üyük olm EREN SAATLER Han gülümiyerek: iz didi 1 hare- zi ah 8.20. Her 19.15 ve 1945 re cu : Her sabi akşam de (salı, marte Haydarpa; bmuz?.. dedi. K K ği mı ir mw ın bahsı fim zan çip, rının üzerine koyarak aülamağa, hıç si Toros sürat.) Samsun hattına Ekonomik Dünya petrol istihsali demokrasilerin elindedir Maden bakımından de- mektasileriz ler ln im- kânları kıyasi erazinin demok. li zl ine İd Je tığı muhakak İh zamanında bir iş Sikini o - faka t babe kati bir silâh mahi- maddeyi tetkik ede- 1933 dünya yl e Ki vr bariş) şöy ei ie 1935 Öz tetihekl in son seneler ni temadiyen arttığı ii aheğe edilmeki tedir, Bizi alâkadar devleti ancak biri milf prn pet hi eder : Roozvelt a merika vi di aya rol İstihsdlinin dir. Diğer beş mi ii eda için değişik imkânlara mal vw meseleler Yazan: Sammy Böracha La Repübligueden Bu söze cevab vermek mümkün de- ğildir. İngilterenin 1 halinde tonluk 30 yeni Mİ duğunu da ilâve etm. 222.000 bulun- Nakliyat emniyetine gn harb rm vü istin olan üç demokrasi, temin ece! mer Üç totaliter enli için vaziyet ayı linde Memi e İ Amerika petrolli istifadı meleri imkânsız olacaktır. Çünkü|E onlar işin kapatılmış ii dene yolları lacaktır, Bilh; Çin macerası Japonyaya kaça maloldu Derheeten Gardiyen gazete- ps ahi Şi un” isimli japon gazete- ri eN Çin hâdisesi May Ja- ponyanın kara, deniz sine koni İnk ie vkalâde izi sat İki yüz 0- tuz tiç milyon üç yüz otuz üç bin yl üz otuz üç ingiliz lirasını pek yakı, nda Diyet meclisine verile- silâtı saz müzakerelerde bulun» maktadır! Önüm in sene için EPGyE A normal büdcesi maliye nezareti tara dcede yalnız sivil hü- kümetin masrafları değil, Çin e harekât başlamadan önce tatbik rep sa dahil bulunu; Fakat her birinin hi eğ 3 gelen de bu politikanın kıyme- tidi To 20 si petrol istihsâlinin birer Suri Irak pı rtte ne, yi ii birinde: Fakat üç büyük dem: Sovyet pi ii asgari dün dir Fabeilrir Ge 80 sini ellerinde tu taliter alim — an ne ka- okrasi iz! ika- i | kalmamıştır. Fakat son senenin istih- i lan i A mabibcirler ki, harbe | bumu ik miimkün ? Üç kon! yo by peel ei raclarını ime sâline göre kurumakta bu pet roller harb halinde kâfi gelmiyecek- rla, dünya petrol a ei bir engel delik ee) dür, b açan ikip: meli yeye v6 verildi ün masrafların vii Jirasma çık* mıştı. Çin hâdisesi üzerine hükümetin an bu munzam sail, 1939 ma kadar süreceği tahmin olun- eke vE Maliye nezareti, yeni büdceyi hazıt- larken müstacel ve pek ei mi masrafların, muvazeni ekeni mümkün olduğu kada ie e i prensip ol b ve edilen bu erine masraf. İları karşılamak üzere Japonya, 5.800- m Ee konulmuş olan e DO ingiliz lirası tutan ergin ari” Gardas Ee-i4i mame mai moanhaa | ii rennağn basladı : Hergün 9.35 (Kayse- Bir Üzerindedir). a rt Zerre kadar rum ki ei mm Aleksandr ile açmak Önümüz | iin erler arttırılması istenecek» eki içtima di isi bakır hat 4 Hergün 940 l ek sahib adede. ipa ilâhicisi 'T; — Rerid..! beni h ime gö- | Zongu İri in Me e m zl e — Mr Da RM an Kan mn e e sil al adliyeye ipe ve bunların | rolün ancak beşte birini ederi GÜN : Bu hususta hükümetin şöyle bir ği alyanak, ike iii e enkei İn LUK: edebilen sentetik seni bir pin Zi seki sm e e büyük Ye şaşkınlık içinde ka- | ler, artık kâr etmiyordu. Ferid gare- — iniz 2 > akm a ip T — Kazanç e b, Almanya, ve Ankara' Mak bir öğesinden, sevgilisini du. İstasyonda | Güneş 7 16 A8 Janya harbi arbi halinde günlere yon yen arttırmak, ei düler, Gece, saaton kiye do ii yegâne menbalar Meksika, Venezu- a a va vi iel ar maddesi üzeri» in ti. indüler, » > Kiş ve mm m buçada | muh aberat aya gitmek|ne konulmuş olan bir resini otuz mad- ven gn? Ferid? ç kadını apartmanının kapısı ö Ankara esnaflar | rare virmektedirler) | üzere İstanbula geldi. Yarın akşam)|dı ine teşmil ederek bundan da rl iyetinin b re belli, 5. 6 biz söylemişti ki, insanlar ancak px irt 1 cemiyetinin DU. Çim olmakta ettiği takdirde 3. — Pirinç, şarab, şeker, petrol ve İçin takâiden indi gotörün hes-| seneki bütçesi İ kart kisi Keke ale Birer a ep d e mak PE — ti ie ni siiri 2 ii Çapraz kelimeler Yeri koyarak 60.000.000 yen kazan- alin ll biray sayan Geldiğim otelin adresini verdi. Temiz a em A e ae ve Ve Eye Siirler üzerine fevkalâde bir “İlinde; ii i . Meksika antifaşist bir sesim Ağam imal sie düne ve erin yerin. | © de e genliği Dm a gem Ml a 'ransit resimlerini yeniden ih- tan 21 öğre mandi B ütün gayretlerime r8 | izan karakteri itibariyle bu gibi ha- MİYA SİRİ iinya istihsâlinin ancak yilzde onu- ne Sik e v4 ağ yn b m. halkında daha azla malümat al.) Su: değildi mi lması da bunun ve ar ni bulu. | reketlere müsaid bir kadın değildi. LA ein ei na oldukları va ni yapılan e yi bir Petrol istil nin Çi De > ümidiyle 5 yesek line geldi. » vak üzere vir döke bi mekraiern, yü ti ei ikoyank bundan 000.000 PE ai bir ye ye ii i Simi n, önümüzdeki e E şi ya a nu ik indr yi ben a e ae an Bö lerin sade harb ii 4,000.000.000 yı KE e e. inaen bir enilikler ilâve edil- — Evet söz vermiştim Hayat m m Bir bayan beğ ln e 2 Bini 7 a demokrasilerin | baliğ olacağımı tahmin etmektedir. ramıya |. #5 ii ii Deri Asta he sizi arad. DE Bir tasarruf sandığı teşkilâtı yapı" iz hükmetme Mz çi e DE | eydi ve ii ona koştu. Mu: | arak talimatnamesi İktasad Vekâle-| Çünkü Fransa ve Tagi için, ie Tütün kont Öldü müz... kak bir felâket maş rl Glkdirde, Dünkü çapraz kelimelerin ün Konteransı — Zavallı lerini hastahane- in bu saatında ve bil için 7,800 e ayrılmıştır. Geçen ik halledilmiş şekli A Sayi de a “Gnl in a oluyoru, | An or ai .den sonra” niçin araya- a saki e m lira da) n€ ide di çalışmalarını bitirdi Simdi ben serbestim... Bu sefer de ya ke a im “m te ör ven me) ie 9 İstanbul, 25 (Telefonla) — dik akkaya di lar: it b e bam Depe Telefonda Suzan ei Bu 7,800 liradan 230 Hirası Sih) sahi, olmak mi, Yarra br ln İl vini. — Acı, acı güld iç Ferid... Diyor a bey NE 5 p3 2 | sonra isek laa Gl ai önüne raci ferans bir toplan! a kyo iç kadın niz al — dim. Az kalsın çi! ölü or? 13; 210 lira idari amınadır. pi eN akliyatı ti Eke ne e aey asim ii 2 Çaba söyle, me Van üze kör, kar renin) KAN aksa İs me e | yaptıktan sonra Klee Mera la aşyerek gantasından mendi — Eve gelir EE buldum. “Ve | yetler nammadır. 5350 lira sandığa veli “petrol filolarının kudreti bakı- pi verip Hağılaçake. lee 3 — Kadın derin de Cevdetin WE. teb arkadaşlarım» | esnafların düşkünlerine yardım > | ire İİ e rak van Ga bie geç azl yarn ir bas az Kabile çin taaa em ie ol 5 | B. Raufi Manyas öy, isiyenin iy ll Parise ee ta) Sanat işçileri belediye fen heyeti) luktan fazla 1100 büyük petrol gemi, z i min... Bom de rk İİ ham icab ede şefi başkanlığında 8 Mi Ankaraya geliyor iğ bir karar vermek m buriy: lat ei in sabah saat şekkil bir heyet hu al 9 | İh İİ İstanbul, 25 (Telefonla Bügün den sonra sık, sık buluşmağa Tam All Yezid, ne kar e e in ri tonağının. a ii ini e iş 1 onla) — Liman ve | tam a e, tek lerin- baş-| Soldan e eml me üye z Sa ee elm kapadı. Bu | lât şefi bed ne bir de tahsildar Mz dör Yİ Sele ME mak e ale EE vermek üzere İE ui buluşmalar çol ayda Ee vim şı olan Kİ ilâve olunmakta, dânunun © 60 şına sahibdirler, Şu) 2 m zi alma âlet. B. Ravi etmesi umum müdürü erine lar, Feridin in evli m de te- | Kapanı Dİ al küçük cedvel petrol gemileri husu- ami nr ulda yararlar, Gree m ie anyas bu akşam Ankaraya Kip ölmeyi Ferid ii ali | bütün safhaları SELE Katırcıoğlu hanı m e Rl Nazik değil, bn a a e ediği- ye n- bakabi li Miri Kökeni 2 2 in ke zaman Nazik de hit Yaşı a k inkar hizmetini Yapı İstanbul, Petrol tonajı Mr emma Ella söyl dini Taran en ete alınması 25 (Telefonla) — ji KL m işeme ların m. geri oğlu hanmın tahkikatı bitti, ee ve ime devletler 2.395.000 en sikli b ekle Berid İsta abuldan ayrılırken e De İTİ e Yukarıdan aşağıya in z iz Zi Ca Seyi 75 1 - Kat kat kiraya Yerilen bina vam etmiş ve şu leri söyle dan aske: rik amini in a yiz kıvılermlardan gerine tesbit etti, Pa pa a © nl bğdes mil yen eyl vi “ ig ekiz san meg e a ter devler kadar ehemiyetsiz ğer N Fuarma Hazırlanınız Sim birleş lke bağla ği eke ökmen a eli na sahib Been rain li la gez Ateş tak için alet, 0 agustos 20 eylul rı uydur ve tat geni öl ru için Norveçi kayı 2 zile a; meyen ilin aş e a me m ek mi oi Simdi Ferid, Suzandan kaçını be m olacaklardır, Elişi — 9. Rİ) Bir eğlenti, aşmakta. © Harb, bahriye ve üni melez

Bu sayıdan diğer sayfalar: