1 Kasım 1986 Tarihli Commodore Gazetesi Sayfa 8

1 Kasım 1986 tarihli Commodore Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Sınıf Sistemi USYS Türkiye Birincisi Deniz Er- taş'a ödülünü vermek ve söyleşi yapmak için gittiğimiz İzmir'de, bayilerimizden Boyut A.Ş.'yi de zi- yaret ettik. Kendisiyle kısa bir gö- rüşme yaptığımız Boyut A.Ş. Yöne- ticisi Adem Erdölek, bize, kurmuş oldukları bilgisayar sınıfını gezdir- di. İstanbul'a döndüğümüzde, bu sınıf sistemini kuran arkadaşımız Lüftfi Birses'ten, sistemi anlatan bir yazı vermesini rica ettik. “Bu sistem, bilgisayar eğitimi ve- ren dersanelere, kurslara ve okul- lara yönelik olarak hazırlandı. Sis- temin en büyük özelliği, ekonomik ve prafik olmasıdır. Kısaca “sınıf sistemi” olarak ad- landırdığımız bu sistem, iki ayrı ci- hazdan oluşmaktadır. Bunları VI- DEO MUX ve VİC SWIİTCH olarak adlandırıyoruz. VIDEO MUX: 15 öğrenci ile öğretmen arasın- daki diyaloğu, oturdukları yerden kalmalarına gerek bırakmadan sağlar. Cihazın kumandası, üze- rindeki tuşlarla yapılır. Bu tuşlar, bir tuşlu telefon kadranının üzerin- dekilerle aynıdır. Üzerinde “0”- dan “9“a rakamlar ve “ 4& ” jile *” işaretleri bulunmaktadır. Cihazın beş ayrı modu vardır: 1. Mod- Bu mod, öğretmenin, herhangi bir öğrencinin monitö- ründeki görüntüyü, ona belli et- meden kendi ekranında girmesi- ni sağlar. Moda girmek için, mod | i vvd z numarasına ve işaretine sıray- la basmak gerekir. Bundan son- Ta, İzlenecek öğrencinin numara- sına ve 4” işaretine basılır. 2. Mod- Burada 1. modun tersi sözkonusudur. Öğretmen bu moddao, istediği öğrenciye kendi monitöründeki görüntüyü aktarır. Moda girme, 1. modda olduğu gibidir. 3.Mod- Öğretmen için en kul- lanışlı moddur. Öğretmen bu modda tüm öğrencilere aynı an- da kendi ekranındaki görüntüyü aktarabilir. Buna, konferans mo- du da denir. Böylece öğretmen, tahta ve tebeşir kullanmadan tüm öğrencilere birden ders an- latabilir. 4. Mod- Eğer öğrencilere video cihazından bir eğitim programı ya da buna benzer bir film izleti- lecekse, bu mod kullanılır. Bu du- rumda, tüm monitörlerde aynı an- da aynı video görüntüsü izlene- cektir. 5. Mod- Eğer öğretmen, öğren- cilerden birinin çalışmasını be- gğenmişse ve bu çalışmayı diğer öğrencilere örnek olarak göster- commodore mek İstiyorsa, bu modu kullanır. Böylece bütün öğrenciler, yerle- rinden kalkmadan, bu öğrencinin monitöründeki görüntüyü aynen kendi monitörlerinde izlerler. VIC SWIİTCH: Çoğumuzun bildiği gibi, bilgi- sayarlara program yüklemek ve program kaydetmek için kaset ve disket kullanılır. Fakat genel gö- rüş, disketin daha avantajlı oldu- ğudur. 15 öğrencili bir dersane- ye aynı sayıda disket sürücü al- manın, hiç de ekonomik olmaya- cağı açıktır. Ancak VIC SWIİTCH kullanılırsa, 15 öğrenci ve öğret- men, tek bir disket sürücüyü bir- likte kullanabilirler. VİC SWİTCH'in yararı yalnız bu kadarla da kalmıyor; aynı za- manda bu kadar kişinin, tek bir yazıcıyı da ortak kullanabilir. Bu cihazın kullanımı oldukça kolay- dır. Teknik ekip tarafından gere- | ken bağlantılar sağlandıktan sonra, kullanıcıya sadece gerek- tiğinde açıp kapatmak kalmak- tadır. Sınıf sistemi olarak adlandırdığı- mız bu sistem, şu anda Türkiye'de birçok yerde kullanılmaktadır. Biz- ce cihazların en güzel yönü; ge- rek düşünce, gerek tasarım ve gerekse üretiminin Türkiye'de ger- çekleştirilmiş olmasıdır. Teleteknik çalışanları olarak bundan kıvanç duyuyoruz.” D

Bu sayıdan diğer sayfalar: