1 Kasım 1990 Tarihli Commodore Gazetesi Sayfa 41

1 Kasım 1990 tarihli Commodore Gazetesi Sayfa 41
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

manları kadar gerçekçi değil- di ama yine de insana neşeli dakikalar geçiriyordu. ROGER MOORE yaşlandığı için yerine yeni bir JAMES BOOND aran- maya başlandı. Adayların arasında ünlü Avustralya'lı oyuncu MEL GİBSON bile var- dı. Fakat birçok ünlünün için- den hiç de tanımayan bir kişi yeni JAMES BOND olmaya hak kazandı. Bu yol için seçilen TI- MOTY DALTON ise daha önce- kiler kadar iyi olmasa da bu İş için oldukça iyi. Yeni JAMES BOND filmlerinde öteki filmler- deki kadar hareketli sahneler olmasa da yine hepsi kaliteli yapımlar. JAMES BOND'un maceralarını anlatan bütün filmlerin para yapması oyun firmalarının dikkatini çekmiş olacak ki hemen kolları sıva- yıp birçok JAMES BOND oyunu yaptılar. Commodore ö4'ü olanlar birçok JAMES BOND oyunu hatırlarlar. Yapılan oyunların hepsi HİT olmadılar. Sadece bir piyasa oyunu ol- madan öteye gidemediiler. LI- CENSE TO KILL tam anlamıyla JAMES BOND oyunuydu. Ama birbirine benzer kademeler- den oluştuğu için bir süre son- ra İnsanı sıkıyordu. Ayrıca ko- nusu benzetilerek ya da film- lerden alınan sahnelerle LİVE AND LET DIE ve NAVY MOVES vardı. Bunların isimleri ne ka- dar farklı olsa da hepsi JAMES BOND kokuyordu. DOMARK fir- ması hiç beklenmeyen bir an- da eski bir JAMES BOND filmi- ni oyun haline getirmeye ka- rar verdi. Gerçi ilk başta her- kes acaba öteki öncekileri gi- bi piyasa oyunu mu olacak di- ye söylenmeye başladı. Oyun daha piyasaya sürülmeden crack versiyonu ülkemize gel- di. Gerçi ne kadarının tam an- lamıyla çalıştığı meçhul ama ben gelebildiğim yere kada- rıyla oyunu açıklamaya çalı- şacağım. JAMES BOND hay- ranları bilgisayar başına. Da- ha ne duruyorsunuz. My name is BOND? JAMES BOND? Klasik JAMES BOND başlan- gıcı ilk defa bu oyunun baş- langıcında yer alıyor. Her za- manki BOND müziğinin melo- disini duymak da mMmümkün. Fakat o ne? Müzik birden HO- USE ritmine dönerek ilginç bir N Eaa eee e 4 | | | Kİ LT N K aNN aa ae e ae eee aa f e | — hale geliyor. HOUSE müziğinin klasik sample'ları 'HİT IT" ve 'OH YEAH'leri burada duymak da mümkün. Tipik film bbaşlangı- cından sonra ateş tuşuna ba- sarsanız oyunu oynamaya başlarsınız. Oyunun birinci kademesin- de görevimiz arabamız saye- sinde bütün tehlikeleri aşarak yolu aşmak. Grafiklerin küçük olması ilk başta insanı hayal kırıklığına uğratıyor, ama da- ha sonra ne kadar detaya inil- diğini görünce oldukça şaşırı- yorsunuz. Yollarda bir çok teh- like var. Bunları tek tek yazma- lıyım. İlk önce yağ birikintileri. Üzerlerinden geçerseniz ara- banın hakimiyetini bir süre kaybedersiniz. Eğer arabanız yolun dışına çıkarsa enerjiniz azalır. Mayınlar da gücünüzü azaltır. Su birikintileri sadece hızınızı keserler. Enerjinize za- rarları yoktur. Kırmızı yol işaret- leri sadece efekt olsun diye konulmuş objelerdir. İnsanları ezdiğiniz taktirde skorunuzdan elli puan azalır. Sarı renkte ve parlayan şekilleri toplamanızı tavsiye edeceğim. Birinci ka- demede pek işinize yaramaz- sa da ikinci kademede olduk- ça çok İşinize yarayacaklar. Yolda ilerlerken polis arabası gelirse çarpmadan yolunuz- dan ilerleyin. Eğer bunu yapa- miıyorsanız yavaşlayarak git- mesini bekleyin. Sol kenarda ince olarak yolun krokisi çizil- 41

Bu sayıdan diğer sayfalar: