1 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

1 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bin Hatıra Def. terliği HAİNLERİN İÇ y YÜZÜ 4 ARE ROSA iel Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, NeYaptılar FİRARİLERİN EKSERİYETİ VERİLECEK PARA MESELESİNİN HALLİNDE MUSİRDİ Onlar, bilinmez hangi kıymetlerinin veya hiz- metlerinin ecnebi devlet- lerce mütemadiyen öde- neceğinizannediyorlardı. Kendilerinde itiraz kabul eimez, tadil edilemez bir hak görerek daha orada iken para istiyorlardı. epi. Listenin ihtiva ettiği garabet, o zerdeler, pelteler, tarhanalar, tabiatile çoğunun dikkatini cek bettiğinden arsız arsız gülüştüler, müteakiben hararetli bir müna- kaşaya giriştiler. | Zeynelabidin Hoca: — Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer! Mukaddemesile listenin büsbü- tün iptal edilmesini teklif edi- yordu. Dili yine açılmış olan Pehlivan Kadri, böyle bir Bare- ketin oruca karar verildiği ma- masına 4 narak koğuşa yemek gönderilmiyeceğini ileri sürüyor ve behemekal dolgun bir liste yapılmasını istiyordu. Nihayet etli tuzlu ve tatlıh bir liste yapıldı, altı, o beş kişilik heyet tarafından imzalandı, Haşeratın yaşça en küçüğü olduğunu iddia eden Kürt Zeynelabidin ile tercüman Beye gönderildi. Mustafa Sabri, şikâyet etme- den ve yorgunluk göstermeden herkesi dinliyordu. (Gönderilen listeye muvafık olarak gelen ve hepsini neşelendiren muntazam bir öğle yemeğinden sonra ayni suretle çalıştı, ikindiye doğru müsvedde halinde bir cetvel ha- zırladı ve muhteviyatını arkadaş- larile bir daha müzakere ettik- ten, lüzumu (Okadarda kâğıt buldurduktan sonra cetveli beya- za çekti O meyanda akşam yemek listeside hazırlanıp ter- cümana gönderilmişti. * arzusunda bulunuyorlardı. Meh- met Ali, Gümülcineli İsmail gibi münevverlik iddiasında bulunan- lar Parise gideceklerdi! İdare heyeti namını takınan beş serseri, cetvelin altım yine o mutanlan unvanlarla imzaladı lar, isimlerinin üstüne şeyhülis lâmlıklarını, âyanlıklarını, nazır lıklarını koydular ve arkadaşlar rından müsaade alarak tercüma- nın yanına gittiler, Pehlivan Kadri, arkalarından bağırıyordu: — Olan, oyun bozanlık. et meyin. Bize külâh giydirip te topunuz birden Parise, Londraya yollanmayın. (Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar, karışmam ha! ( Arkası var ) Haydar Rıfat B.in eserlerinden Ayni haklar iki bira Miras mes'eleleri Bir , Şehrli borçlar kanunu , O» İkbal Kitaphanesinde İlân Fakat obür cetvelin yapılması kolay olmadı. Çünki gidilecek Yapılan cetvelde birçok di- Kad:köyünde mahfuz bin lekleri vardı, onların yüzde dok- ikiyüz kilo meşe ve 800 kilo yeri tayin etmek hiç birinin elin- den gelmiyordu. Onların içinde Japonyaya gitmek isteyenler var- d. Uzun, çok uzun bir yolculuk, mufassal ve bedava bir seyyahat o gibileri şevke düşürüyordu, Fa- kat kodamanların yanından uzak- laşmayı da bir türlü göze alamı yorlardı. Gerçi onlar kendile- rine yıllarca liderlik eden serse- rileri sevmiyorlardı. Lâkin onla- rın nasıl olsa bir baltaya sap ola- bileceklerini, ipliklerini her çeşit renğe boyayacaklarım düşünerek kendilerinden ayrılmayı muvafık bulmıyorlardı. Serserilerin birçoğu da, gidi- lecek yerin tesbit edilmesinden evvel ihtiyaç meselesinin ballo- lunmasına taraftar idi. Meselâ Kaymakam Nuh, bir sivil kostüm, iki gömlek, bir pardesü ve bir baston istiyordu. İç donile göm- leğe muhtaç oldukları söyliyen- ler bulunduğu gibi ileride takar- rür edecek tabsisatlarına mahsu- ben şimdilik yirmişer, otuzar lira ce> harçlığı almak istiyenler de görülüyordu. Bilhassa bu para meselesinde ekseriyet verdı. Üç kâğıt lirayı bir arada belki görmiyenler bile İstanbulda kalacak ailelerine mu- vakkat bir geçim karşılığı ol mak Üzere yüzer, iki züzer ira tevzi edilmesi (fikrini ortaya atıyorlardı. Onlar, bilin mez bangi kıymetlerinin veya bizmetlerinin ecnebi devletlerce müfemadiyen ödeneceğini zanne- diyorlardı. O Kendilerinde itiraz kabul etmez, tadil edilemez bir hak görerek daha orada iken Para istiyorlardı ve bu isteyişte makul bir mikyas gözetmiye te- nezzül etmiyorlardı. Bu, be'âhet- lerinden mi ileri geliyordul. Ha- yır Süflivetlerinden ve dünyayı müstekreh bir zaviye ardından seyretmelerindeni, sanı para ve elbise istiyordu. Gidilecek yer meselesinde ise şu netice taayyün etmişti; Miralay Sadık, Kiraz Hamdi, Hoca Vasfi ve meçhullerden on beş kişi Ro- manyaya, diğerleri Mısıra gitmek SON POSTA evini, Siyasi, Havadis ve Hala Idare: 1400 Ke Cevap için mektuplara 6 kuruşluk Adres değiştirilmesi (29) kuraştar. mahlut kömür ile on yedi çe ki meşe odunu ve Erenköyün- de mahfuz 696 kilo meşe kömürü 13-3-932 pazar günü İ ihale edilmek üzere mürayede- ye çıkarılmıştır. İzahat almak istiyen taliplerin Haydarpaşada Orman Memurluğuna ve yev- mü ihalede Kadıköy Malmü- dürlüğü dairesindeki — ihale gazetesi Istanbul: Eski Za; Çatalçeşme sokağı Telefon İstanbul - 20203 Posta kutusuz İstanbul - 741 Telgraf İstanbul SONPOSTA ABONE FİATİ RKİYE ECNEBİ Fatih - Harbiye Roman : Fiati 109, citlisi 175 Kı, ——z. Bıraksandı 1 Sme 10 » GAş ri Mw. Se Die Büyüle zoman ; Fiati 125, eiltlisi 175 Kr. » Iı” 300 mmm Gelen evrak geri verilmez. İlânlardan mes'uliyet a'wmaz Şimşek Hüyük roman : Fiati 150, eiltllei 175 Kr. Satış yeri: Sühulet Kütüpanesi BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU 12.ci Tertip 2.ci Keşide: 77 Mart 1932 dedir. pul ilâvesi lâamdır. Büyük ikramiye 35,000; e Bu Ri Radyoda ai Dinliyeceksiniz I Mari 932 Sal İstanbul (1200 metre, $ kilovat) — 18 gramofon, 19,5 birinci kısım ala- turka saz, 20,5 gramofon, ajans ha- berleri, 21 ikinci Okısım alaturka, konser 22 orkestra. Heilaberg — (276 metre, 75 kile- vat) 20,15 Cöthe hakkında bir kon- ferans, 21 askeri banda, 22,15 spor haberleri, Brüno — (541 metre, 36 kilovat) 20 Pragtan nakil. Mühlaker— (360 metre, 75 kilovat; 20,05 balk konseri, 23,05 Müllerin şarkıları, Bükreş — (394 metre, 16 kilovati radyo orkestrası, 20,390 konferans, 20,45 şarkı, 22,05 orkestra. Belgrat — (429 metve, 2,5 kile- vat) milli şarkılar, 20,30 Zağrepten nakil, 22,50 konser. Roma — (441 metre, 75 kilovat) 20 musikili müsahabe, 20,45 komser, 22,55 son haberler. Prag — (488 metre, 120 kilevat) 2omusiki Jübilyesi, 22 viyolon. Viyana — (517 metre, 20 kilovat) 20,05 küçük Lehistanda Alman şar- kaları, 21,10 keman solo, 272,35 bar musikisi, Peşte — (550 metre, 23 kilovat) 19,45 Macar şarkıları, 2i borulu şallar. Varşova — 1411 metre, 156 kilo- vat) 2Omusahabe, 20,15 balk konseri, Berlin — (1635 metre, 75 kilovat) 20,05 Frankforttan naklen konser. | (2 Mart 932 Çarşamba İstanbul (1708 metre, 5 kilovat 18 gramofon, 19,5 birinci kısım alaturka saz, 20,5 gramofon, ajana, 7 ikinci kımm alaturka sar, orkestra. Heilsberg — (276 metre, 75 kile vat) 20 akşam konseri, 20,10 dolâr hursu isimli bir komedi. Brüne — ( 341 metre 36 kilovat ) 19 Çek istasyonlarından nakil. Mühlaker — (350 metre, 75 ki'ovati 20 “üç Viyana valsi,, isimli aperek, 71 bir küçük komedi. Bükreş— ( 394 metre 16 kilovat) 20 piyano, 20,5 konferans, 20,45 piyano solo, 21,15 keman solu. Belgrat — (429 metre 25 kile- vat) 20 MEN Sırp havslar, 20 konser, 22,50 carbant. Roma — (M1 metre, 75 kilovati 20 gramafon, 20,45 operadan nakil. Prag — (488 metre, 120 kilovat? 20,10 Smotea salonundan naklen: vatasım. 22,45 Sokul kongresi. Viyana— (517 metre, 20 kilovat? 20 yramolon kouseri, 21 Grotze 21,45 akşam haberleri. Peşte — (50 metre, 25 kilovali operaları naklen Hary Janas operam. Varşova— (1411 metre, 158 kile- vat) 20 musahube, 20,15 Çiyan havs- ları, Berlin — (1635 metre, 75 kilovat) 20Ü; Viyana Valsi isminde bir operet, Dercetmekte olduğumuz programların Avrupaya ait olan kısmı vasati Avrupa santine göre tanzim edilmiştir. Istanbul saatine tatbiler için Avrupada saat (12) olduğu zaman İstanbulda Çi) e geldiği farzedilmelid. Londrada Evlenme Bokslu Bir Rasimesi Ayni Kızı “İstiyen Genç, ç. İhtilâflarını "Şiddetli Bir Bir Döğüşle Hallettiler Londra, ( Hususi) — Rİ Şeki Gammersmit mahallesinde çok garip bir hâdise cereyan etmiştir. Vak'a şudur: Bu mahallede otu- ran iki genç bir kızı sevmekte- dirler. Fakat genç kız bunlardan hangisini intihap edeceğinde mü- tereddittir. Nihayet iki tarafın da muvafakatile bir boks maçı yapr- lacak, gençlerden hangisi galip gelirse genç kız onunla evlene- cektir, Maç günü takarrür ediyor. Bir hakem tayin olunuyor. Genç kızın da buzurile maç başlıyor. Hâdise maballinde bir hayli insan toplanmış olduğu için hakem bu halka hitaben bir nutuk söylüyor, vaziyeti anlatıyor, kendilerinin de dikkat edip galip ve mağlübun kimler olduğunu #rasında soru- lürsa söylemek üzere tespit etme lerini rica ediyor. Bunun üzerine çetin ve mer- hametsiz bir boks maçı başlıyor. Maç, altı devre devam edecektir. İki genç te ayni boy, ayni ağırlık, ve bemen hemen ayni kuvvette oldukları için iki taraftan her- hangi birisi bariz bir tefevvuk elde edemiyor ve maç bitiyor. Fakat hakem, bu spor şubesinde- ki malümata istinat ederek genç- lerden birini sayı besabile galip ilân ediyor. O zamana kadar boks maçını büyük bir soğuk kanlılıkla seyreden genç haz, yerinden kalkiyor, diyor ki: — Kararda hata vardır. Mağ- lâp ilân edilen genç, bence galiptir ve gencin koluna girerek mücadele sahasından uzaklaşıyor. * Bu şekil koca intihabına si ne dersiniz? Şayanı dikkat bir teklif Yalnız 75 kuruş gönderiniz. Mukabilinde Reisicümhur Hz. nin tabii büyüklükte, san'at- kârane bir büst portrelerini elde edecelssiniz. Türkiyenin bilümum RicaliÂliye portre lerinin fiatleri dahi aynidir. Posta mesarifi yukariki bedele dahildir. . FOTO FRANS Fotoğraf Tahlili Kuponu İ İlklâleaddesi Na, 133 Beyoğlu Tabletinizi Eğrenmek İstiyoranmu totoğrafınım G adet kazanin Sir ita gönderiniz. Fotoğrafsız ueaya tabidir ve iada edü nez, mais mlyes İÜ) kuray'. mein ter eni. 4 ”

Bu sayıdan diğer sayfalar: