1 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

1 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-— ——— Kıxısnhk Romuhıma. Sırıcı, Keıııılı, Sinir, Daınır verem hastalıklarına, yürümeyen, diş çıkarmayan hastalıklı veya zayıf çocuklara, genç ve ihtiyarlara SON POSTA —a HASAN KÜVVET ŞURUBU Mart 1 rtık Hanımlarımız İçin Modayı Takip Müşkülâtı Kalmıyacaktır. İstanbul Gümrükleri Mu- hafaza Müdürlüğünden: 1 — Gümrük Muhafaza Memurları için ( bir kasketle- bir ceket ve pantolondan müteşekkil ) 7T18 takım elbise pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 2 — Pazarlık 3 mart 932 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te İstanbul'da Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 — Mühürlü lâzime ve kumaş parçalarile İpekiş Bu mes'eleyi Kökünden halletti “IPEKİŞ ,, kuralurken şu mühim noktayı —esaslı — suretle nazarı dikkate aldı: Dünya moda cereyanlarını günü gününe takip etmek Bu maksatla yüksek mütehassıs- ların idare etliği hasusi bir büro B tesis etmiştir. Bu büronun bütün meşgalesi, dünya moda cersyan- darını adım adım takip ve PA- $ RİS'te çıkan her yeni modayı burada derhal tatbik etmektir. İPEKİŞ Moda Bürosu Dünyanın en büyük ipek fab- rikaları ve Parisin en büyük moda dikilmiş takım nümuneleri her zaman için Müdüriyete müracaatla görülebilir. 4 — Şartname nüshaları Ankara'da Gümrükler Umum Mu- bafaza Kumandanlığı kaleminden ve İstanbul'da Gümrük Muhafaza Müdüriyetinden alınacaktır. 5 — Taliplerin şartnamesini alarak ve nümunelerini görerek ve şerik iseler vesikalarile birlikte ve 47,5 teminatlarile beraber belli gün ve saatte pazarlıkta bulunmaları. İstanbul Dördüncü İcra Me- murluğundan: Filiposun Bodosakiden istikraz eylediği beş yüz liraya mukabil mumaileyhe vefaen ferağ eylediği İstanbulda Yenicami mevkiinde Çelebioğlu Alâattin mahallesinde Yenicamiü şerif avlusunda kâin atik 77 cedit 70 numaralı dük- kânın dört yüz seksen hissede seksen dört hissesi otuz gün müddetle ibhalci evveliye ilânıma konarak mezkür hisse dör yüz lira bedelle talibi uhdesinde olup ibalsi kat'iyesi icra kılınmak üze- re yüzde beş zammile on beş gün müddetle mevkii müzayedeye konmuştur, Dükkân tonoz kârgir olup zemini tahta döşemeli ve istor kepenklidir. Mesahası tah- minen 19 metre murabbamdadır. Hududu bir tarafı Osman ve ZAYİ — şunda nüfus tezkeremi kaybet- tim, Yenisini alacağımdan eskisi- nin hükmü yoktur. Rizen'n Şimşirli karyesinden Molla oğullarından Murat oğlur HALİM Mehmet Ef. ve sairenin dük- kânları bir tarafı Belkis H. ve arkası Mısırçarşısı aralığı Eminö- nü camii avlusile mahdut olup içinde diğer hissedar Ahmet EF. mahiye otuz lira kira ile kira- cıdır. Kıymeti muhamminesı üç bin liradır. Talip olanların kıy« meti muhamminesinin yüzde on nispetinde pey akçesini mustas- hiben 925- 8432 dosya No, sile 19-3-932 tarihinde ihalei katiye müzayedesi yapılacağından saat on dörrtten on altıya kadar biz- zat veya bilvekâle müracaat edil- mesi ve fazla malümatın dosya- dan ita edileceği ilân ölunur. müesseseleri temas hâsıl etmiştir. İPEKİŞ — Avrupa kumaşları derecesinde, hatta onlarden daha iyi cins kumaş yapmıya muvaffak olmuştar. Mahmutpaşa yoku- Yüzlerce Tecrübeden Sonra... MÜHİM İLÂN Meşhur tıraş bıçakları piyasamıza gelmiştir ve her yerde satılır. (İLÂN Istanbulda Narlıkapı mevkiinde 90 numaralı ecdadımızdan irsen İn- tikal eden ve mukaddema bir kızmını Rumeli şimendifer kumpanyasınca 291 senesinde İştira edilip yola kal- bedilen ve mütebaki kısmı uhdele- rinde kalan dedem merhum miralay Ismail Bey ve ninem merhum Rukiye Hanım evlâtları pederim Kolağası Mehmet Ali Bey ve amcalarım Biabaşı Recep Rey ve telgraf zabiti Hadri Bey ve halalarım Emine Hatice ve Düri- ye Hammlar uühdelerinde kalmış, bilâbare pederim Mehmet Ali Bey ve amcam Kadri Bey ve halalarım Emine Hatice ve Düriye Hanımlar da vefat etmiş ve amcam Binbaşı Recep Bey de Şamın Salihiye ma- hallesinde — iken | kark senedenberi hayat ve mematına dair bir haber alınamadığından bunun da — vefat ettiği anlaşılıyorsa da bir kere de gazete ile ilânına lüzum görülmüştür. Mezkür arsalar elyevim berhayat olan hemşirezadem Esat Efendi ile bana intikal etmektedir. Şamda kırk ge- medenberi hayat ve mematına dair haber almadığım amcam binbaşı Recep Beyden ve efradı ailesinden berhayat kimse var İse İzmirda Çerçioğlu so- kağında 19 numaralı sandıkçı Esat ı Efendiye malümat verilmesi rlea ve Uân olunuür ebfendim. ile çok yakından Bi İyanayEtem İzzet B. in eserleri eee PARA Kıymetini biliniz, Hergün alınız. ne yiyeceğim diye düşüneceğinize, senede beş yüz lira yemeğe masraf edeceği- nize, yüz kuruş vererek bir Aşçıbaşı kitabı tatlı, tatlı yiyeceklerinizi yeyiniz. Türk Neşriyat Yurdunda bulunur. DIZ IN israf etmeyiniz. Bu ucuz ilâc a Künyağlır üç yıldızh ve yahut VS 02 Te 21128 YEDİKULE YÜN BOYAR KASARLAR SANTRAL Beş Hasta Var Büyük aşk ve ihtiras romanı Fiati : 17$, elitilsl 209 Kr. Yakılacak Kitap Büyük roman « Fiati 150, ciltilsl 175 Kr. Istırap Çocuğu Büyük roman : Flati 150, ciltlisi 17$ Kr. Satış yeri; Sühulet Kütüpanesi Mahkemesi Altıncı Hukuk dairesinden: Fatma Şahver Hanım tarafın- dan kocası Bahçekapıda Hobyar mahallesinde — Şehislâm — Hayri Istanbul Asliye Efendi caddesinde B numaralı hanede mukim ve halen ikamet- âhı ve meskeni” meçhul Ali alip Efendi aleyihine ikame olunan boşanma davasından do- layı berayı tebliğ irsal kılınan dava arzuhali sureti müddeialeyh mahalli mezküru terk ila semti meçhule gittiği mübaşir tarafından şerh verilerek -bilâ tebliğ iade kıınması üzerine müddeinin talebile H. US. M: Kanununun 14linci maddesine tevfikan —ittihaz kılınan karar mucibince ilânen vaki tebligata rağmen müddeialeyh — muayyen vakitte Tahkikat Hâkimi huzuru- na gelmemiş olduğundan icra kıl- nan tahkikatta müddeinin şahit- leri dinlenilerek tahkikata hitam verilmiş ve heyeti müctemiada muhakemelerinin — icrası — için 29-3-0932 tarihine müsadif — salı saat 14 te tayin ve bu hususta müttehaz karara tevfikan tanzim MERSUCAT SANTRAL ea siken PAMUK boyar .| Boyar Büker Kasarlar büker büker |Parlatır (Merserize eder) | — bovar Grizet Yapar. Pamuk İpek — ve Yün Bezleri Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanları Himayeyi SAN TRAL dan arayınız. İSTANBUL Tel 21128 FLOŞ ipik: ÜTÜLER GENİŞLETIR TAMAMLAR. Fevrozin Bir tek Kaşa Fevrozin Grip Nakris Romatizmayı Necdet Sinirden gelen Tedıvı edıı Baş ve diş Ağrılarını Her yerde FevrozinNecdet arayınız Çocuk hastalıkları — mülehassısı Dr. SEMİRAMİS EKREM H. Beyoğlu Mektep sokak Telefon B. O. 2496 muameleli gıyap kararı da malı- keme divanhanesine talik — kılın- oıdnğundı müddeialeyh işbu ıllnın neşri tarihinin ferdasından itibaren 10 gün zarfında mezkür kanunun 402 inci maddesine tev- fikan itiraz dermeyııı etmediği ve İcrayı muhakeme için muay- yen olan mezkür gün İstanbul Mahkemei Asliyesi Altıncı Hı»- kuk Dairesinde hazır bulunma- dığı ve vekil dahi göndermediği takdirde cereyan eden muamele- nin muteber tutularak gıyabında muhakeme icrasile intacı keyfi- yet edileceği malümu olmak Bzere ilân olunur. Yerremenesane sesa rersaneLecEeAmEaeReenEEnEDAN. Son Posta Matbaası Son Lesta Mit ee n Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ragıp Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Dişlerin İnci Gibi Muhafa- zası Yalnız Kullınmıklı Kabıldır. En RADYOLİN DİŞ MACUNU .::55, eai üaü Bi

Bu sayıdan diğer sayfalar: